دانلود فایل


تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانلود فایلدانلود فایل این مقاله در مورد تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری

دانلود فایل تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده اي با عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد بررسی قرار میدهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین کمک می کند تا با پنهان کردن هویت خود به سوء استفاده از کاربران دیگر و انجام فعالیت هاي مجرمانه بپردازند در ادامه به موضوعاتی همچون تعریف جرم شناسی سایبری، علت شناسی جرایم سایبری، جرم شناسی پیشگیرانه در فضای سایبر ، چالشهاي جرم شناسی سایبري و ... پرداخته خواهد شد
فهرست

مقدمه: 5
چکیده : 6
تاریخچه جرایم سایبر: 8
تعریف محیط سایبر: 8
ویژگی های فضای سایبری: 8
تاریخچه جرایم سایبر در ایران.. 9
تعریف جرم شناسی سایبری (cyber criminology): 10
علت شناسی جرایم سایبری (cyber criminal etiology): 10
1- اقتصادی: 11
۲- فرهنگی: 11
۳- مشکلات روحی و روانی: 12
5 – بزه دیدگان جرایم سایبری: 12
6– جرم شناسی پیشگیرانه در فضای سایبر: 13
شخصیت شناسی بزهکاران سایبری: 13
جرم شناسی سایبري : 14
چالشهاي جرم شناسی سایبري : 15
مشکلات آموزشی: 16
تحقیق در زمینه جرم شناسی سایبري: 17
حرفه اي سازي در رشته جرم شناسی سایبري: 19
فرصتهاي جرم شناسی سایبري : 20
انوع جرایم سایبری.. 23
قربانیان جرایم سایبری چه کسانی هستند؟. 25
آگاهی بخشی نیازی ضروری.. 26
نگاهی گذرا به برخی جرایم سایبری : 26
فهرست منابع.. 30


مقاله دانلود مقاله دانلود رایگان مقاله تحقیق مهندسی پزشکی ISI مقالات علمی دانلود رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبکه‌های اجتماعی، انتخابات ۹۶ را «زنده‌تر» می‌کنند/از تبلیغات دیواری ...

25 مارس 2017 ... نامزدهای انتخاباتی با فعال کردن سایت های مخصوص به خود راهی برای به گوش ... اما این
عرصه خالی از چالش و تهدید هم نیست؛ تخریب رقبا در عرصه فعالیت های انتخاباتی ...
تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی ... در
انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه‌افکنی علیه نامزدها، ضابطه‌مند کردن ...

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ قوه قضاییه.pdf - وزارت دادگستری

در تالش است با اجرای منویات مقام معظّم رهبری )دام ظله العالی( و سیاست های کلی ناظر ...
قوه قضاییه، برنامه محوری، پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی، اصالح قوانین و لزوم
.... برای دستیابی به صالبت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های ... داخلیِ
تولید و اشتغال و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس.

مـقـالــه

واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم،
... اتکاء بر توانایی های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت های وسیع برآمده از
.... خروجــی فضای مجازی و پاالیش ... ۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق ... اقتصادی
برشمرد که در عین ترسیم مسیر روشن و شفاف، راه های برون رفت از چالش ها را نیز در
خود.

شبکه ملی اطلاعات اجرا شده/ کسی موافق بستن فضای مجازی نیست/ امروز ...

15 آگوست 2017 ... وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پارادایم و ... به لحاظ
شاخص های پهنای به ازای هر شهروند از یک کیلو بیت بر ثانیه به 35 کیلو بر ثانیه
رسیدی. ... معظم رهبری است، ایشان می فرمایند فضای مجازی هم فرصت است هم تهدید. .....
توسط ظریف/وزیری انتخاب کنیم تا در مقابله با چالش‌ها اثرگذار باشد ...

Cv of Faculty Members

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (109) .... مريم كشميري, سرقت هويت در
فضاي سايبر (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کانادا ), ۱۳۹۲. مهرداد تهمتن, جايگاه
دادستاني ...

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿ

اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ درك واﻗﻊ. ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ...
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ. در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و ﻫـﻢ ﯾـﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود .
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺎ ... ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم، ﺑﺎ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ.
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ... ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﻧﯿـﺰ. دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ...... زﯾﺮا ﺗﻌﺪد ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ورود،
...

کنش های متاثر از محیط وراهبردهای مهار پدیده مجرمانه - تحقیقات حقوقی آزاد

امنیت سایبری: با ظهور فضای (دنیای) سایبری، کاربران‌یا همان شهروندان سایبری
نیاز به ... درایجاد فرصت های مجرمانه ویا تسهیل کننده انحراف وتغییر در فضای
پیرامونی از طریق ... مقابله با پدیده مجرمانه که اعم از جرم و انحراف است به عنوان تهدید
کننده نظم ...... مهار وکنترل پدیده مجرمانه به عنوان چالشی که امروزه تمامی‌جوامع در صدد
غلبه بر آن ...

فراخوان ارائه مقاله به همایش "فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد ...

19 جولای 2016 ... همایش "فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت" به
همت "بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده" و همکاری سازمان ...

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿ

اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ درك واﻗﻊ. ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ...
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ. در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و ﻫـﻢ ﯾـﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود .
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺎ ... ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم، ﺑﺎ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ.
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ... ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﻧﯿـﺰ. دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ...... زﯾﺮا ﺗﻌﺪد ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ورود،
...

اصول جرم انگاري در فضاي سايبر )با رويكردي انتقادي ... - مجلس و راهبرد

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي براي مقابله همه جانبه با جرم ضروري است. ... كلیدواژه
ها: جرائم سایبري؛ اصول جرم انگاري؛ ویژگي هاي جرائم رایانه اي؛ معیار هاي جرم ... صورت
بگيرد در عمل شاهد خواهيم بود كه يا قوانين ناعادالنه فرصت ها را براي افراد ...... بنابر
آنچه گفته شد بايد اذعان داشت فضاي سايبر چالش هاي نگران كننده اي را درخصوص.

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی – دانلود پایان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM. ...
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری. ... از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن
مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … ... درياي
بيكران رها هستند، آموزش هاي صحيحي داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شكني هاي
سايبري در ...

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه

ابعاد حقوقي مقابله با دخانيات و مواد مخدر 3. ابعاد حقوقي و چالش هاي بين المللي شدن
بورس ها 4. اتا نازي تقا ضاي بيمار .... آرشيو الکترونيک اسناد هويتي ثبت احوال (
فرصت ها و تهديدات) 334. آزادي در حقوق .... بررسي تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا 448.
بررسي ..... جرم و عناصر متشکله آن در فضاي مجازي با مطالعه نظام حقوق کيفري ايران
995.

دام‌های نامحسوس در دنیای مجازی - مشرق نیوز

2 نوامبر 2016 ... ظهور و بروز برخی ناهنجاری ها و بزه کاری ها در فضای مجازی همچون هتک ... تنها نمونه ای از
چالش ها و معضلات دنیای مجازی به شمار می رود که بعضا به چون حاشیه های پر رنگ ... می
گیرد که دال بر وقوع جرم و بزه در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی است. ... می توان
گفت:آسیب ها،تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعی با انشعاب از ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانش فایل

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده اي با
عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد بررسی قرار ...

خبرنامه افــتا - مرکز مدیریت راهبردی افتا

راه حل ™Decisis با به کارگیری الگوریتم های پیشرفته. شناسایی، مشارکت فعال،
جرم شناسی قانونی بالدرنگ. و تعیین .... اجتناب از احراز هویت، می تواند فرصت هایی
را برای کالهبرداری و .... رسیده اند که دستاوردهای حمله به فضای سایبری آمریکا بیش
..... اشیا، چالش های مشابهی به وجود آمده اند«. .... را شناسایی و با آن ها مقابله نمایند. با
این ...

الزامات مواجهه با فضای مجازی؛ فرهنگ سازی یا حذف؟ - برترین ها

3 سپتامبر 2017 ... برخورد سلبی با فضای مجازی اما نمی تواند راهکار مناسبی برای مقابله با آسیب های ...
ابزار مدرن ارتباطی با کارکردهای مثبت و منفی توام، همواره چالش برانگیز است. ... وی
حتی از احتمال اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات در صورت عدم اجرای دستورهای ... این جامعه
شناس اضافه کرد: صحبت کردنِ صرف در مورد آسیب های فضای مجازی ...

نسخه کامل ترجمه گزارش کمیسیون

سرانجام پیشنهاد مي شود نهادهاي ذي ربط به خصوص شورای عالی فضای مجازی و مجلس
شورای ... حفاظت از كودكان برخط در تعامل با اسناد، كارشناسان ساير كشورها و سازمان های
بین المللی با آن .... قوانینی است كه در جهت ارتقای عفت عمومی و مقابله با نشر موارد
مضر برای كم ..... معماری فنی اينترنت؛ چالش ها و نیز فرصت های جديدی را برای كودكان.

— (279) – پایان نامه

29 جولای 2017 ... 4-2-1-1- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی . ..... ب) تعدد جرم . ....
ولی قوانینی که بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها ... رسد
به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و ... را که
فرصت های بسیار پیچیده ای برای سو استفاده از امکانات فضای سایبر ...

Cv of Faculty Members

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (109) .... مريم كشميري, سرقت هويت در
فضاي سايبر (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کانادا ), ۱۳۹۲. مهرداد تهمتن, جايگاه
دادستاني ...

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه

ابعاد حقوقي مقابله با دخانيات و مواد مخدر 3. ابعاد حقوقي و چالش هاي بين المللي شدن
بورس ها 4. اتا نازي تقا ضاي بيمار .... آرشيو الکترونيک اسناد هويتي ثبت احوال (
فرصت ها و تهديدات) 334. آزادي در حقوق .... بررسي تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا 448.
بررسي ..... جرم و عناصر متشکله آن در فضاي مجازي با مطالعه نظام حقوق کيفري ايران
995.

گروه حقوقی آذروکیل

پس از كش و قوس‌هاي حقوقي چند ساله مرتبط با لوايح و طرح جامع وكالت در كشور و در ادامه
... ايران (اسكودا) همزمان با مطرح بودن لوايح و طرح جامع وكالت مورد الاشاره در خلوت
چالش‌هاي فيمابين ..... مقابله با تروریسم سایبری در ترکیه ... جرایم سایبری و نیز
فرصت های بی نظیری که گسترش فضای مجازی برای ارتکاب جرم، پاک کردن آثار
جرایم و .

کاوش در جامعه - رسانه های مجازی،جرایم مجازی و هویت های مجازی».

17 دسامبر 2011 ... در این فضای مجازی، مهارت فرهنگی جدید لازم است تا با تنظیمات نمادین میتوان بازی
نقش کرد. ... وآسیب های اجتماعی در فضای مجازی برای رشته هایی نظیر جرم شناسی،
جامعه ... که دولتها برای مقابله و یا همنوا شدن با این وقایع اتخاذ میکنند تنها براثر .....
این این فرصت و امکان را فراهم نموده تا با ایجاد چالش در برابر هویت ملی ...

ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. ﭘﺪﯾﺪه اي. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ. ﺳﺎﯾﺒﺮي و ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﻗﺮار ﻣ. ﯽ. دﻫ.
ﻢﯿ ... ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده. اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ... زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اَﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن. ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻧﯿﺰ ...

فضای کشور رادیکال نشود/کسی نمی گوید نباید با منافقین مقابله می شد

21 ژوئن 2017 ... فضای کشور رادیکال نشود/کسی نمی گوید نباید با منافقین مقابله می شد ... اصلاح
طلبان نظرات خود را در قالب همین برنامه ها که بعضا در برنامه های .... فرصت برای همه
افراد حاضر در صحنه انتخابات فراهم شد تا فرد مقابل خود را تخطئه کنند. .... حدود ۹۰
چالش اساسی را در شهر تهران شناسایی و برای حل این چالش ها، در شورای عالی ...

رئیس پلیس جرایم سایبر: فیلترشکن‌ها تهدید مهم فضای مجازی - آفتاب

رئیس پلیس جرایم سایبر با اعلام فعالیت پلیس فتا در 56 شهر بالای 200 هزار نفر
... هاديانفر در حاشيه ديدار با "بون وات" رئيس دفتر مقابله با جرم سازمان يافته ملل ...
جرايم و مجرمان در فضای سایبر مي تواند گره گشاي اين چالش های بین المللی باشد . ...
سال هاي 2014 تا 2018 خود نگاه ويژه اي به جرايم سايبري دارد و فرصت هاي جديدي را ...

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ قوه قضاییه.pdf - وزارت دادگستری

در تالش است با اجرای منویات مقام معظّم رهبری )دام ظله العالی( و سیاست های کلی ناظر ...
قوه قضاییه، برنامه محوری، پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی، اصالح قوانین و لزوم
.... برای دستیابی به صالبت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های ... داخلیِ
تولید و اشتغال و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس.

شبکه ملی اطلاعات اجرا شده/ کسی موافق بستن فضای مجازی نیست/ امروز ...

15 آگوست 2017 ... وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پارادایم و ... به لحاظ
شاخص های پهنای به ازای هر شهروند از یک کیلو بیت بر ثانیه به 35 کیلو بر ثانیه
رسیدی. ... معظم رهبری است، ایشان می فرمایند فضای مجازی هم فرصت است هم تهدید. .....
توسط ظریف/وزیری انتخاب کنیم تا در مقابله با چالش‌ها اثرگذار باشد ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری | پرفیوم ...

17 ژوئن 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

رزومه - سهیلا صادقی فسائی

بررسی گفتمان های تحول در تعلیم و تربیت ایران در سه دهه اخیر با تاکید بر نظام
آموزش و ... نقش های چندگانه زنان، فرصت ها و چالش ها، ساناز محرمی، کاربردی، دانشکده
علوم اجتماعی ... مطالعه جامعه شناختی تکرار جرم با تاکید بر مجازات زندان، مجتبی
لشگری، کاربردی، ... "استراتژیهای توانمندسازی زنان در مقابله با آزارهای جنسی در
محیط کار.

رئیس پلیس جرایم سایبر: فیلترشکن‌ها تهدید مهم فضای مجازی - آفتاب

رئیس پلیس جرایم سایبر با اعلام فعالیت پلیس فتا در 56 شهر بالای 200 هزار نفر
... هاديانفر در حاشيه ديدار با "بون وات" رئيس دفتر مقابله با جرم سازمان يافته ملل ...
جرايم و مجرمان در فضای سایبر مي تواند گره گشاي اين چالش های بین المللی باشد . ...
سال هاي 2014 تا 2018 خود نگاه ويژه اي به جرايم سايبري دارد و فرصت هاي جديدي را ...

استفاده از پیام رسان های خارجی برای دولتی ها ممنوع - Magiran

20 آوريل 2017 ... اما با. وجود این پیش بینی های خوشــبینانه، بسیاری از. سرمایه گذاران، .... یورش های
ســایبری، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ... فیلترینگ این شــبکه اجتماعی در کشــور
به یک چالش تبدیل و در ... عمدی و غیرعمدی دسترســی اطالعات بیگانگان را جرم تلقی
کرده اســت، ... فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی،.

انصاف نیوز | از تبلیغات دیواری تا دیوارهای مجازی در انتخابات - انصاف ...

7 مارس 2017 ... فرصت‌ها، چالش‌‌ها ... گسترش استفاده از فضای مجازی در انتخابات های سال اخیر و به
ویژه از سال ۹۲ ... تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره‌گیری از فرصت‌های فضای
مجازی ... در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه‌افکنی علیه نامزدها، ضابطه‌مند کردن ...
پایگاه های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم به شمار می رود.

موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی «فرهنگ و ارشاد اسلامی» چه گفتند ...

19 آگوست 2017 ... ربیعی خطاب به وزیر پیشنهادی فرهنگ با بیان اینکه برنامه شما در حوزه اقتصاد ... از
وزارت فرهنگ، فرصت‌های رقابت‌های بین‌المللی در عرصه فناوری‌های دارای زمینه ... و دین و
زندگی اختلاف ایجاد کنند، ما برای مقابله با این دسیسه دشمنان نیاز به ... هیچ کدام از
چالش ها و تنش های فرهنگ و مدیریت فرهنگی کشور بر طرف نمی شود.

53223: ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری (فضای ...

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی (ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﺎروﯾﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ....
ﺗﻌﺪد ﺟﺮم و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ...

گروه حقوقی آذروکیل

پس از كش و قوس‌هاي حقوقي چند ساله مرتبط با لوايح و طرح جامع وكالت در كشور و در ادامه
... ايران (اسكودا) همزمان با مطرح بودن لوايح و طرح جامع وكالت مورد الاشاره در خلوت
چالش‌هاي فيمابين ..... مقابله با تروریسم سایبری در ترکیه ... جرایم سایبری و نیز
فرصت های بی نظیری که گسترش فضای مجازی برای ارتکاب جرم، پاک کردن آثار
جرایم و .

ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. ﭘﺪﯾﺪه اي. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ. ﺳﺎﯾﺒﺮي و ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﻗﺮار ﻣ. ﯽ. دﻫ.
ﻢﯿ ... ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده. اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ... زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اَﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن. ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻧﯿﺰ ...

حقوق شهروندی - شهرداری تهران

«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند:
.... بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود. ...
معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با
... عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری
در ...

نسیم آنلاین | نگاهی به راهبردهای سایبری انگلیس و جایگاه ایران در آن + ...

2 فوریه 2016 ... افزایش وابستگی به دنیای مجازی، با خود فرصت ها و تهدیدات متنوعی را به همراه می آورد
. ... با این حال، دو مفهوم "فضای سایبر" و "حمله سایبری"-هر کدام با 38 درصد-
بیشترین ... انگلیس در فضای سایبر و مقابله با تهدیدات موجود در این فضا است. ...
پیگیری قضایی اینگونه جرم ها، به عنوان یکی از چالش های پیش روی دولت ...

فراخوان مقاله - همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری: چالش ها و راهکارها ...

25 سپتامبر 2016 ... پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با هدف افزایش دانش حقوق سایبری، ایجاد
فضای نوآوری و ... تعدد جرم و چالش های مقابله با آن در فضای سایبر .... تمدید فرصت
ارسال مقاله برای «کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال» _ شهریور ...

شبکه‌های اجتماعی، انتخابات ۹۶ را «زنده‌تر» می‌کنند/از تبلیغات دیواری ...

25 مارس 2017 ... نامزدهای انتخاباتی با فعال کردن سایت های مخصوص به خود راهی برای به گوش ... اما این
عرصه خالی از چالش و تهدید هم نیست؛ تخریب رقبا در عرصه فعالیت های انتخاباتی ...
تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی ... در
انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه‌افکنی علیه نامزدها، ضابطه‌مند کردن ...

ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﺁﺋﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﺪﺭﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﭘﺴﺖ ﻣ

ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻳﺰ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻲ
... ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺮﻡ، ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺑﺰﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ ... ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ. -. ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ. ١ . ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ. ﺍﺭﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ،. ﺥ. ﺁﺯﺍﺩﻱ. -. ﺥ.
ﻓﺮﺻﺖ ... ﺁﺳﻴﺐ. ﻫﺎﻱ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﻣﻲ. ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ.

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانلود ...

23 سپتامبر 2017 ... در این مقاله، پدیده اي با عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد
بررسی قرار میدهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری | تی ام دانلود

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ. اﻣﮑﺎن
. ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ...

دنیا نیازمند یک قانون بین المللی در مبارزه با جرایم فرا ملی سایبری است

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه فیلتر شکن ها در فضای مجازی امروز در دنیا یکی
از ... "سید کمال هادیانفر" در حاشیه دیدار با "بون وات" رییس دفتر مقابله با جرم سازمان
... از این دیدار را همکاری های موثر بین المللی در پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری
... به امنیت فضای سایبر چالش جدی در آینده برای دنیا بوجود خواهد آورد، تصریح کرد ...

ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای سایبری | II دانلود

20 سپتامبر 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

حقوق جزا و جرمشناسی - رازگشايي از جرايم مجازي

وي در مورد فرصت ها ادامه مي دهد : « واسطه هاي انتقال اطلاعات از بين رفته اند . ... انجام مي
گيرد ؛ موضوعي كه اكنون به يكي از بزرگترين چالش هاي سازمان فراملي تبديل شده . ...
پس در سراسر دنيا نيازي يكسان براي مقابله با جرايم سايبري وجود دارد . ... از سوي
ديگر فضاي اينترنت اين امكان را فراهم مي كند كه وقوع جرم آپارتماني شدت گيرد و
قاعدتاً ...

کنش های متاثر از محیط وراهبردهای مهار پدیده مجرمانه - تحقیقات حقوقی آزاد

امنیت سایبری: با ظهور فضای (دنیای) سایبری، کاربران‌یا همان شهروندان سایبری
نیاز به ... درایجاد فرصت های مجرمانه ویا تسهیل کننده انحراف وتغییر در فضای
پیرامونی از طریق ... مقابله با پدیده مجرمانه که اعم از جرم و انحراف است به عنوان تهدید
کننده نظم ...... مهار وکنترل پدیده مجرمانه به عنوان چالشی که امروزه تمامی‌جوامع در صدد
غلبه بر آن ...

— (279) – پایان نامه

29 جولای 2017 ... 4-2-1-1- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی . ..... ب) تعدد جرم . ....
ولی قوانینی که بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها ... رسد
به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و ... را که
فرصت های بسیار پیچیده ای برای سو استفاده از امکانات فضای سایبر ...

مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری ...
که تکنولوژی بر حقوق جزا گذاشته، ایجاد فرصت‌های جدید ارتکاب جرم برای بزهکاران و
... جلوی جلوگیری و مقابله با جرایم را در حقوق جزا بگیرد، بنابراین مهم‌ترین مسئله‌ای
که در ..... عالی پور، حسن (1390)، «دیوان کیفری بین‌الملل و چالش مسئولیت اشخاص ...

راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻤﻼﺕ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ................................ .... ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻦ
ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﻣﺠـﺎﺯﻱ ﻳـﺎ. ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻳﺒﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ . ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ... ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﺑﯽ. ﺷﻤﺎﺭ. ﺗﺠﺎﺭﯼ. ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﯼ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ. ﭼـﺎﻟﺶ ﺍﻣﻨﻴﺘـﯽ ..... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﻔـﻮﺫ.

مسئولیت ‌نهادهای‌علمی ‌ودانشگاه‌ها در مواجهه با چالش‌های معاصر

دانشگاه همچنین ملزم است در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و نیز تحولات سریع فناوری ...
تبادل فرهنگی، عوامل تهاجم فرهنگی و نیز روش‌های مقابله با تهدیدها در این زمینه است.
... ارتباطی نوین نظیر ماهواره‌ها، رایانه‌ها، اینترنت و فضای مجازی چالش‌هایی همچون رواج
..... داشته و فرصت‌های موجود در بازار را از دست ندهد (باقری و شیاسی، 1391ش، ص 14).
با ...

شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان - shomanews

28 آگوست 2014 ... شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):فضای مجازی دربردارنده ی فرصت های زیادی ...
گروهی با صد و سه نفر عضو که همگی از چهره های شناخته شده ی فرهنگی ...

الزامات مواجهه با فضای مجازی؛ فرهنگ سازی یا حذف؟ - برترین ها

3 سپتامبر 2017 ... برخورد سلبی با فضای مجازی اما نمی تواند راهکار مناسبی برای مقابله با آسیب های ...
ابزار مدرن ارتباطی با کارکردهای مثبت و منفی توام، همواره چالش برانگیز است. ... وی
حتی از احتمال اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات در صورت عدم اجرای دستورهای ... این جامعه
شناس اضافه کرد: صحبت کردنِ صرف در مورد آسیب های فضای مجازی ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری | تایمز

31 جولای 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻤﻼﺕ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ................................ .... ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻦ
ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﻣﺠـﺎﺯﻱ ﻳـﺎ. ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻳﺒﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ . ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ... ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﺑﯽ. ﺷﻤﺎﺭ. ﺗﺠﺎﺭﯼ. ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﯼ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ. ﭼـﺎﻟﺶ ﺍﻣﻨﻴﺘـﯽ ..... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﻔـﻮﺫ.

تحلیل تقابل و تعامل اسلام و غرب در دنیای مجازی - ره آورد نور

20 ژوئن 2016 ... در این مطلب حرکت های ضد اسلامی اروپا و آمریکا و راهکارهای مقابله با این حملات در ... و
خودپرستی (بقره، آیه 87)، گناه و جرم پیشگی (جاثیه، آیه 31 و یونس، آیه 75) و ... این
چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است، اما می ... بنابراین،
اینترنت و فضای مجازی، در کنار فرصت ها و امکانات نامحدودی برای ...

دام‌های نامحسوس در دنیای مجازی - مشرق نیوز

2 نوامبر 2016 ... ظهور و بروز برخی ناهنجاری ها و بزه کاری ها در فضای مجازی همچون هتک ... تنها نمونه ای از
چالش ها و معضلات دنیای مجازی به شمار می رود که بعضا به چون حاشیه های پر رنگ ... می
گیرد که دال بر وقوع جرم و بزه در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی است. ... می توان
گفت:آسیب ها،تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعی با انشعاب از ...

Cv of Faculty Members

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (109) .... مريم كشميري, سرقت هويت در
فضاي سايبر (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کانادا ), ۱۳۹۲. مهرداد تهمتن, جايگاه
دادستاني ...

جنگ سايبري

مروري بر تهديدات در فضاي مجازي و راهکارهاي مقابله ..... با مختل کردن بخش ي از
قابليت هاي سيستم، تقاضاي واريز پول براي برگرداندن آند قابليت مي کنند. • ؟؟؟
افزارها.

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿ

اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ درك واﻗﻊ. ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ...
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ. در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و ﻫـﻢ ﯾـﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود .
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺎ ... ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم، ﺑﺎ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ.
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ... ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﻧﯿـﺰ. دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ...... زﯾﺮا ﺗﻌﺪد ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ورود،
...

Prevention of Crimes in Cyber Space | fatemeh ghanad - Academia ...

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻘﺘﺮ ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎرﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ...
ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻲ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻧﻬﺎ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻗﺮار .... اﺻﻮل راﻫﺒﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﺮم در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد : ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
از ﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ..... ﻣﻨﺤﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي را ﻣﻲ آﻣﻮزد و ﺑﺎ
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪‬ ...

شبکه‌های اجتماعی، انتخابات ۹۶ را «زنده‌تر» می‌کنند/از تبلیغات دیواری ...

25 مارس 2017 ... نامزدهای انتخاباتی با فعال کردن سایت های مخصوص به خود راهی برای به گوش ... اما این
عرصه خالی از چالش و تهدید هم نیست؛ تخریب رقبا در عرصه فعالیت های انتخاباتی ...
تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی ... در
انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه‌افکنی علیه نامزدها، ضابطه‌مند کردن ...

نسخه کامل ترجمه گزارش کمیسیون

سرانجام پیشنهاد مي شود نهادهاي ذي ربط به خصوص شورای عالی فضای مجازی و مجلس
شورای ... حفاظت از كودكان برخط در تعامل با اسناد، كارشناسان ساير كشورها و سازمان های
بین المللی با آن .... قوانینی است كه در جهت ارتقای عفت عمومی و مقابله با نشر موارد
مضر برای كم ..... معماری فنی اينترنت؛ چالش ها و نیز فرصت های جديدی را برای كودكان.

ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﺁﺋﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﺪﺭﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﭘﺴﺖ ﻣ

ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻳﺰ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻲ
... ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺮﻡ، ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺑﺰﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ ... ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ. -. ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ. ١ . ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ. ﺍﺭﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ،. ﺥ. ﺁﺯﺍﺩﻱ. -. ﺥ.
ﻓﺮﺻﺖ ... ﺁﺳﻴﺐ. ﻫﺎﻱ ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﻣﻲ. ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ.

دانلود مقاله پیرامون روانشناسی ورزش (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات160 صفحه

مقاله درباره يوگا تاريخچه و كليت

دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

پاورپوینت خلاصه ای از کتاب بازاریابی خلاق

سرنخ ها فراموش نکنید

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی درمانـگاه شـبانه‌روزي با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده - 60 سوالی (FAD)

دانلود پیت فایل pit گوشی سامسونگ گلکسی A5 مدل Samsung Galaxy A5 SM-A500H با لینک مستقیم

پاورپوینت درس نهم ادبیات هفتم کلاس ادبیات مروارید در صدف

حل المسائل کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین ها مارتین (فصل های 11 تا 13)