دانلود فایل


تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانلود فایلدانلود فایل این مقاله در مورد تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری

دانلود فایل تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده اي با عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد بررسی قرار میدهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین کمک می کند تا با پنهان کردن هویت خود به سوء استفاده از کاربران دیگر و انجام فعالیت هاي مجرمانه بپردازند در ادامه به موضوعاتی همچون تعریف جرم شناسی سایبری، علت شناسی جرایم سایبری، جرم شناسی پیشگیرانه در فضای سایبر ، چالشهاي جرم شناسی سایبري و ... پرداخته خواهد شد
فهرست

مقدمه: 5
چکیده : 6
تاریخچه جرایم سایبر: 8
تعریف محیط سایبر: 8
ویژگی های فضای سایبری: 8
تاریخچه جرایم سایبر در ایران.. 9
تعریف جرم شناسی سایبری (cyber criminology): 10
علت شناسی جرایم سایبری (cyber criminal etiology): 10
1- اقتصادی: 11
۲- فرهنگی: 11
۳- مشکلات روحی و روانی: 12
5 – بزه دیدگان جرایم سایبری: 12
6– جرم شناسی پیشگیرانه در فضای سایبر: 13
شخصیت شناسی بزهکاران سایبری: 13
جرم شناسی سایبري : 14
چالشهاي جرم شناسی سایبري : 15
مشکلات آموزشی: 16
تحقیق در زمینه جرم شناسی سایبري: 17
حرفه اي سازي در رشته جرم شناسی سایبري: 19
فرصتهاي جرم شناسی سایبري : 20
انوع جرایم سایبری.. 23
قربانیان جرایم سایبری چه کسانی هستند؟. 25
آگاهی بخشی نیازی ضروری.. 26
نگاهی گذرا به برخی جرایم سایبری : 26
فهرست منابع.. 30


مقاله دانلود مقاله دانلود رایگان مقاله تحقیق مهندسی پزشکی ISI مقالات علمی دانلود رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری ...
که تکنولوژی بر حقوق جزا گذاشته، ایجاد فرصت‌های جدید ارتکاب جرم برای بزهکاران و
... جلوی جلوگیری و مقابله با جرایم را در حقوق جزا بگیرد، بنابراین مهم‌ترین مسئله‌ای
که در ..... عالی پور، حسن (1390)، «دیوان کیفری بین‌الملل و چالش مسئولیت اشخاص ...

ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻓﻀﺎي در ﺗﺠﺎري اﺳﺮار ﻧﻘﺾ از وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي - دانشنامه حقوق اقتصادی

ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﺑ. ﺴﯿﺎري ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت. ،. ﻓﺮاروي اﺳﺮار ﺗﺠﺎري. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ.
آورده. اﺳﺖ، دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ... ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن را. دارﻧﺪ . ﻟـﺬا. دارﻧﺪه. ﺑﻪ ... ﻓﻀﺎي. ﺳﺎﯾﺒﺮ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻧﻤﺎدﯾﻦ.
ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﺤﺼﻮل. اﯾـﻦ. ﺟﺎﻣﻌﻪ،. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي. ﺑﯽ. ﺑﺪﯾﻠﯽ. را. در. اﺧﺘﯿﺎر. اﻧﺴﺎن. ﻗﺮار. داده. اﺳﺖ .... ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪي
ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ارﺗﮑـﺎب ﺟـﺮم ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و دﺷـﻮار ﺑـﻮدن. روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ. اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ. ﺟﺮاﺋﻢ. ،
دوﻟﺖ.

Management of Crime Risk Criminology from Information ... - Sid

ﻛﻢ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻜﺮار ﺟﺮم. (. از ﮔﺬر. ﺑﺎزﭘﺮوري ﺑﺰﻫﻜﺎران در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي. ) و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
از ﺟﺮم. (. ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ. ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺨ. ﺼﻲ و ﻋﻠﻞ ... ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﺔ وﺿﻌﻲ، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ، ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴـﺖ،
ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن .... ﺳﻄﺢ ﺑﺰه را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و در واﻗﻊ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪة ﻓﺮﺻـﺖ ..... در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
وﺿﻌﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻣﺎج ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﻓـﺎع، از ﺟـﺮم ..... ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮي . ».

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی – دانلود پایان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM. ...
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری. ... از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن
مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … ... درياي
بيكران رها هستند، آموزش هاي صحيحي داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شكني هاي
سايبري در ...

امنیت سایبری وپیشگیری از جرایم - گزارش

نکته‌ی جالب اینکه بیشتر زوجین سهم زیادی از وقت خود را با گجت های شان ... و در
پایان با تعجب از خود می‌پرسند چرا رابطه‌ی من با همسرم همیشه پر از چالش و مشکلات
گوناگون است؟ ... زوجین باید قبل از اینکه جزئیات زندگی مشترکشان را در فضای
مجازی با ...... (ناجا) چند ثانیه ای بودن زمان ارتکاب جرم، تعدد مکانی جرم در فضای
سایبر و تعداد ...

باید فضای مجازی را یک فرصت بدانیم / سئوال مهم پدر بنیتا از قاضی ...

28 جولای 2017 ... چالش برنج‌های آلوده ادامه دارد/ وارداتی‌های مشکل دار! ... باید فضای مجازی را یک فرصت
بدانیم / سئوال مهم پدر بنیتا از قاضی پرونده سرقت متهم! ... هر دو متهم به محل وقوع جرم
آورده شدند تا بازسازی جرم را انجام دهند. ... با پیگیری های انجام شده مأموران درآن محل
حاضر و نفر اول را دستگیر کردند که ..... راهکارهای عملی مقابله با "غیبت".

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه

ابعاد حقوقي مقابله با دخانيات و مواد مخدر 3. ابعاد حقوقي و چالش هاي بين المللي شدن
بورس ها 4. اتا نازي تقا ضاي بيمار .... آرشيو الکترونيک اسناد هويتي ثبت احوال (
فرصت ها و تهديدات) 334. آزادي در حقوق .... بررسي تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا 448.
بررسي ..... جرم و عناصر متشکله آن در فضاي مجازي با مطالعه نظام حقوق کيفري ايران
995.

پاورپوینت بررسی آسیب ها و فرصت های فضای مجازی | مقاله گیگ

22 سپتامبر 2016 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

نسخه کامل ترجمه گزارش کمیسیون

سرانجام پیشنهاد مي شود نهادهاي ذي ربط به خصوص شورای عالی فضای مجازی و مجلس
شورای ... حفاظت از كودكان برخط در تعامل با اسناد، كارشناسان ساير كشورها و سازمان های
بین المللی با آن .... قوانینی است كه در جهت ارتقای عفت عمومی و مقابله با نشر موارد
مضر برای كم ..... معماری فنی اينترنت؛ چالش ها و نیز فرصت های جديدی را برای كودكان.

فضای کشور رادیکال نشود/کسی نمی گوید نباید با منافقین مقابله می شد

21 ژوئن 2017 ... فضای کشور رادیکال نشود/کسی نمی گوید نباید با منافقین مقابله می شد ... اصلاح
طلبان نظرات خود را در قالب همین برنامه ها که بعضا در برنامه های .... فرصت برای همه
افراد حاضر در صحنه انتخابات فراهم شد تا فرد مقابل خود را تخطئه کنند. .... حدود ۹۰
چالش اساسی را در شهر تهران شناسایی و برای حل این چالش ها، در شورای عالی ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانش فایل

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده اي با
عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد بررسی قرار ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانش فایل

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده اي با
عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد بررسی قرار ...

تقابل گونه های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی

27 سپتامبر 2013 ... تقابل گونه های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی ... تغييرات
محيطي براي تقليل فرصتهاي ارتكاب جرم توسط مجرمين بالقوه مي باشد که بر .....
ملی در فضای سایبر نیازمند استفاده از روش های تخصصی تجسس برای مقابله با
مجرمین می باشد. ... چالش کارویژه های دولت (بقا حاکمیت یا حریم خصوصی)

فراخوان ارائه مقاله به همایش "فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد ...

19 جولای 2016 ... همایش "فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت" به
همت "بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده" و همکاری سازمان ...

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی – دانلود پایان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM. ...
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری. ... از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن
مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … ... درياي
بيكران رها هستند، آموزش هاي صحيحي داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شكني هاي
سايبري در ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - رایان فایل

5 ژوئن 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری فایل "تعدد جرم و چالشها
و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری" رو میتوانید از رایان ...

رزومه - سهیلا صادقی فسائی

بررسی گفتمان های تحول در تعلیم و تربیت ایران در سه دهه اخیر با تاکید بر نظام
آموزش و ... نقش های چندگانه زنان، فرصت ها و چالش ها، ساناز محرمی، کاربردی، دانشکده
علوم اجتماعی ... مطالعه جامعه شناختی تکرار جرم با تاکید بر مجازات زندان، مجتبی
لشگری، کاربردی، ... "استراتژیهای توانمندسازی زنان در مقابله با آزارهای جنسی در
محیط کار.

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿ

اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ درك واﻗﻊ. ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ...
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ. در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و ﻫـﻢ ﯾـﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود .
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺎ ... ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم، ﺑﺎ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ.
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ... ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﻧﯿـﺰ. دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ...... زﯾﺮا ﺗﻌﺪد ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ورود،
...

تهدیدات و چالش های فضای مجازی برای خانواده | NCBA

12 مارس 2017 ... تهدیدات و چالش های فضای مجازی برای خانواده ظهورتکنولوژی های نوین ... به دلیل
ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا
... امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن، در ...
ایران) مبتذل راهکارهای پیشگیرانه فضای مجازی جرم شناختی هرزه نگاری ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانلود ...

23 سپتامبر 2017 ... در این مقاله، پدیده اي با عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد
بررسی قرار میدهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین ...

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه

ابعاد حقوقي مقابله با دخانيات و مواد مخدر 3. ابعاد حقوقي و چالش هاي بين المللي شدن
بورس ها 4. اتا نازي تقا ضاي بيمار .... آرشيو الکترونيک اسناد هويتي ثبت احوال (
فرصت ها و تهديدات) 334. آزادي در حقوق .... بررسي تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا 448.
بررسي ..... جرم و عناصر متشکله آن در فضاي مجازي با مطالعه نظام حقوق کيفري ايران
995.

اصول جرم انگاري در فضاي سايبر )با رويكردي انتقادي ... - مجلس و راهبرد

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي براي مقابله همه جانبه با جرم ضروري است. ... كلیدواژه
ها: جرائم سایبري؛ اصول جرم انگاري؛ ویژگي هاي جرائم رایانه اي؛ معیار هاي جرم ... صورت
بگيرد در عمل شاهد خواهيم بود كه يا قوانين ناعادالنه فرصت ها را براي افراد ...... بنابر
آنچه گفته شد بايد اذعان داشت فضاي سايبر چالش هاي نگران كننده اي را درخصوص.

دام‌های نامحسوس در دنیای مجازی - مشرق نیوز

2 نوامبر 2016 ... ظهور و بروز برخی ناهنجاری ها و بزه کاری ها در فضای مجازی همچون هتک ... تنها نمونه ای از
چالش ها و معضلات دنیای مجازی به شمار می رود که بعضا به چون حاشیه های پر رنگ ... می
گیرد که دال بر وقوع جرم و بزه در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی است. ... می توان
گفت:آسیب ها،تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعی با انشعاب از ...

فراخوان مقاله - همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری: چالش ها و راهکارها ...

25 سپتامبر 2016 ... پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با هدف افزایش دانش حقوق سایبری، ایجاد
فضای نوآوری و ... تعدد جرم و چالش های مقابله با آن در فضای سایبر .... تمدید فرصت
ارسال مقاله برای «کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال» _ شهریور ...

53223: ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری (فضای ...

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی (ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﺎروﯾﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ....
ﺗﻌﺪد ﺟﺮم و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ...

Prevention of Crimes in Cyber Space | fatemeh ghanad - Academia ...

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻘﺘﺮ ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎرﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ...
ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻲ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻧﻬﺎ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻗﺮار .... اﺻﻮل راﻫﺒﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﺮم در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد : ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
از ﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ..... ﻣﻨﺤﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي را ﻣﻲ آﻣﻮزد و ﺑﺎ
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪‬ ...

53223: ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری (فضای ...

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی (ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﺎروﯾﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ....
ﺗﻌﺪد ﺟﺮم و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری | تی ام دانلود

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ. اﻣﮑﺎن
. ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ...

پایان نامه جرایم رایانه ای ومقایسه ایران با سایرکشور ها - مادسیج

«در تعريف دیگر، جرم کامپيوتري جرایمی است که در فضاي سايبر رخ ميدهد از اين ....
فيشينگ از طريق سرويسهاي ايميل يا با وعده هاي دروغ انجام مي گيرد يا با ايجاد برخي
.... ای نه چندان دور، می تواند به مهم ترین چالش بین المللی برای کشورها تبدیل شود. .....
البته مقابله با جرایم رایانهای و حفاظت دقیق از دادهها، هم از طریق دولت و هم از طریق ...

نويسنده:اميرحسين جلالي فراهاني پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در ...

5 آوريل 2006 ... ماهيت فضاي سايبر به گونه اي است كه تجلي هرچه بيشتر آزادي بيان و جريان آزاد ...
با توجه به رويكرد كلي مقابله با جرائم كه در دهه هاي اخير شاهد تحولات شگرفي ... اما در
پيشگيري وضعي، هدف سلب فرصت و ابزار ارتكاب جرم از مجرم با انگيزه است. .....
چالشهاي پيشگيري وضعي از جرائم سايبر با موازين حقوق بشر در اين ...

موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی «فرهنگ و ارشاد اسلامی» چه گفتند ...

19 آگوست 2017 ... ربیعی خطاب به وزیر پیشنهادی فرهنگ با بیان اینکه برنامه شما در حوزه اقتصاد ... از
وزارت فرهنگ، فرصت‌های رقابت‌های بین‌المللی در عرصه فناوری‌های دارای زمینه ... و دین و
زندگی اختلاف ایجاد کنند، ما برای مقابله با این دسیسه دشمنان نیاز به ... هیچ کدام از
چالش ها و تنش های فرهنگ و مدیریت فرهنگی کشور بر طرف نمی شود.

کلید واژه ها : پیشگیری، خانواده، امنیت اجتماعی ، عوامل، چالش ها.

افزایش امنیت اجتماعی در پرتو پیشگیری خانواده مدار و چالش های فراروی آن مورد
بررسی .... این شاخه از جرم شناسی، تحولي عظیم در راه مبارزه با بزهکاري است. ....
امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت ها ست« )خلیلی، 428
:1383(. ..... اشتباهات و عیب جویی از یکدیگر بپردازند، فضای زندگی آن ها آکنده از
بی ...

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿ

اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ درك واﻗﻊ. ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ...
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ. در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و ﻫـﻢ ﯾـﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود .
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺎ ... ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم، ﺑﺎ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ.
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ... ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﻧﯿـﺰ. دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ...... زﯾﺮا ﺗﻌﺪد ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ورود،
...

راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻤﻼﺕ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ................................ .... ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻦ
ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﻣﺠـﺎﺯﻱ ﻳـﺎ. ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻳﺒﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ . ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ... ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﺑﯽ. ﺷﻤﺎﺭ. ﺗﺠﺎﺭﯼ. ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﯼ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ. ﭼـﺎﻟﺶ ﺍﻣﻨﻴﺘـﯽ ..... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﻔـﻮﺫ.

دانلود فايل - سازمان بازرسی کل کشور

مقاالت علمی. 5. چالش ها و راهکارهای استقرار نظارت الکترونیک در سازمان بازرسی کل
کشور ... مقابله با فساد ازجمله مقوالتی است كه فراهم آوردن مقدماتش، گاه از اصل مقابله و
مبارزه. مشکل تر می نمايد .... تعدد سازمان های نظارتی و عدم هماهنگی و ارتباط سیستمی.
و قانونمند میان ..... عالقه به ارتکاب جرم در فضای سايبر به دلیل نامحدود بودن. و احتمال
...

پیش گیری از جرم - احقاق

نقض مقررات اجتماعی و ارتکاب جرم در جامعه از مهمترین چالش های جوامع بشری از ابتدای
... بدین جهت گونه های مختلف پیشگیری برای مقابله با جرایم به وجود آمده است. ....
موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه ،ترس از جرم و بهبود
کیفیت زندگی شود". ..... پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در پرتو موازين حقوق
بشر.

کلید واژه ها : پیشگیری، خانواده، امنیت اجتماعی ، عوامل، چالش ها.

افزایش امنیت اجتماعی در پرتو پیشگیری خانواده مدار و چالش های فراروی آن مورد
بررسی .... این شاخه از جرم شناسی، تحولي عظیم در راه مبارزه با بزهکاري است. ....
امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت ها ست« )خلیلی، 428
:1383(. ..... اشتباهات و عیب جویی از یکدیگر بپردازند، فضای زندگی آن ها آکنده از
بی ...

ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای سایبری | II دانلود

20 سپتامبر 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

استفاده از پیام رسان های خارجی برای دولتی ها ممنوع - Magiran

20 آوريل 2017 ... اما با. وجود این پیش بینی های خوشــبینانه، بسیاری از. سرمایه گذاران، .... یورش های
ســایبری، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ... فیلترینگ این شــبکه اجتماعی در کشــور
به یک چالش تبدیل و در ... عمدی و غیرعمدی دسترســی اطالعات بیگانگان را جرم تلقی
کرده اســت، ... فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی،.

کلید واژه ها : پیشگیری، خانواده، امنیت اجتماعی ، عوامل، چالش ها.

افزایش امنیت اجتماعی در پرتو پیشگیری خانواده مدار و چالش های فراروی آن مورد
بررسی .... این شاخه از جرم شناسی، تحولي عظیم در راه مبارزه با بزهکاري است. ....
امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت ها ست« )خلیلی، 428
:1383(. ..... اشتباهات و عیب جویی از یکدیگر بپردازند، فضای زندگی آن ها آکنده از
بی ...

دوره های تخصصی - اتاق بازرگانی

تشــریح زمینه های رفتاری، فرآیندها و رویه های مرتبط با متصدیان حفاظت فیزیکی،
... سرقت و روش های مقابله با آن •. محافظت از صحنه جرم • .... میزآرایی در فضای باز
وبسته". ..... آشنایی با مباحث سرمایه انسانی و چالش های رهبران و مدیران منابع انسانی و
مسائلی ... انگیزه، پاداش، آموزش، حفظ کارکنان، فرصت اشتغال برابر، تنوع، بهره
وری ...

حقوق شهروندی - شهرداری تهران

«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند:
.... بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود. ...
معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با
... عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری
در ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری | تایمز

31 جولای 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

رئیس پلیس جرایم سایبر: فیلترشکن‌ها تهدید مهم فضای مجازی - آفتاب

رئیس پلیس جرایم سایبر با اعلام فعالیت پلیس فتا در 56 شهر بالای 200 هزار نفر
... هاديانفر در حاشيه ديدار با "بون وات" رئيس دفتر مقابله با جرم سازمان يافته ملل ...
جرايم و مجرمان در فضای سایبر مي تواند گره گشاي اين چالش های بین المللی باشد . ...
سال هاي 2014 تا 2018 خود نگاه ويژه اي به جرايم سايبري دارد و فرصت هاي جديدي را ...

ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای سایبری | II دانلود

20 سپتامبر 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری | پرفیوم ...

17 ژوئن 2017 ... تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری در این مقاله، پدیده ای با
عنوان جرایم سایبری و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی ...

هویت در فضای مجازی - خبرگزاری جمهوری اسلامی

26 جولای 2016 ... آیا راه حل های «جهان فیزیکی» برای پاسخگویی به چالش های هویت فضای مجازی کفایت
می کند؟ موضوع دزدی هویت در جهان مجازی چیست و راه های مقابله با آن کدام است؟ .... این
پارادایم هویت دیجیتال از منظر جعل و سرقت هویت و بروز یک جرم مورد توجه قرار ....
دزدان هویت این است که آنها «فرصت طلبان» هستند، مفید به نظر می رسد:.

آشنایی با شبکه های اجتماعی و آسیب های آنها در جامعه - رهیاب نیوز

18 مه 2016 ... اما باید توجه داشت که آسیب های اجتماعی رابطه تنگاتنگی با مسائل ... 7-قلدرهای
فضای سایبری هنوز زنده و سرحال هستند. .... به هر حال، اين انديشه كه كاهش ايمان مذهبي
يكي از علل عمده افزايش نرخ جرم در جوامع پيشرفته و غربي است، نظري عمومي است. .....
سلیمانی پور، روح الله،(1389)، شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدیدها، ...

شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان - shomanews

28 آگوست 2014 ... شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):فضای مجازی دربردارنده ی فرصت های زیادی ...
گروهی با صد و سه نفر عضو که همگی از چهره های شناخته شده ی فرهنگی ...

ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻓﻀﺎي در ﺗﺠﺎري اﺳﺮار ﻧﻘﺾ از وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي - دانشنامه حقوق اقتصادی

ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﺑ. ﺴﯿﺎري ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت. ،. ﻓﺮاروي اﺳﺮار ﺗﺠﺎري. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ.
آورده. اﺳﺖ، دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ... ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن را. دارﻧﺪ . ﻟـﺬا. دارﻧﺪه. ﺑﻪ ... ﻓﻀﺎي. ﺳﺎﯾﺒﺮ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻧﻤﺎدﯾﻦ.
ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﺤﺼﻮل. اﯾـﻦ. ﺟﺎﻣﻌﻪ،. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي. ﺑﯽ. ﺑﺪﯾﻠﯽ. را. در. اﺧﺘﯿﺎر. اﻧﺴﺎن. ﻗﺮار. داده. اﺳﺖ .... ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪي
ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ارﺗﮑـﺎب ﺟـﺮم ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و دﺷـﻮار ﺑـﻮدن. روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ. اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ. ﺟﺮاﺋﻢ. ،
دوﻟﺖ.

نويسنده:اميرحسين جلالي فراهاني پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در ...

5 آوريل 2006 ... ماهيت فضاي سايبر به گونه اي است كه تجلي هرچه بيشتر آزادي بيان و جريان آزاد ...
با توجه به رويكرد كلي مقابله با جرائم كه در دهه هاي اخير شاهد تحولات شگرفي ... اما در
پيشگيري وضعي، هدف سلب فرصت و ابزار ارتكاب جرم از مجرم با انگيزه است. .....
چالشهاي پيشگيري وضعي از جرائم سايبر با موازين حقوق بشر در اين ...

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی – دانلود پایان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM. ...
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری. ... از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن
مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … ... درياي
بيكران رها هستند، آموزش هاي صحيحي داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شكني هاي
سايبري در ...

تقابل گونه های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی

27 سپتامبر 2013 ... تقابل گونه های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی ... تغييرات
محيطي براي تقليل فرصتهاي ارتكاب جرم توسط مجرمين بالقوه مي باشد که بر .....
ملی در فضای سایبر نیازمند استفاده از روش های تخصصی تجسس برای مقابله با
مجرمین می باشد. ... چالش کارویژه های دولت (بقا حاکمیت یا حریم خصوصی)

ﻧﻮ ﭘﺪﻳﺪ؛ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي در ﻛﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ي اﻳﺮ

ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ. و ﺗﻬﺪﻳﺪ. ﻫﺎ. ﺑﻪ. آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻮ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻮاره، ﺑﺎزي ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ...
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده ي ﺻﺤﻴﺢ .... ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ....
ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ، ﻋﻴﻨﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه را در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻳﺒﺮي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻧﻮاع ﻣ. ﺘﻌﺪد.

تعدد جرم و چالشها و فرصت های مقابله با آن در فضای سایبری - دانلود ...

23 سپتامبر 2017 ... در این مقاله، پدیده اي با عنوان جرایم سایبري و چالشها و فرصتهاي پیش رو را مورد
بررسی قرار میدهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین ...

جهان نيوز - دختران‌ و پسران بدنبال "همسفری" با‌جنس مخالف!+عکس

4 سپتامبر 2017 ... بستر فضای مجازی این بار فرصت را برای زنان و مردان نامحرم مهیا کرده ... وجود ندارد،
به ایجاد چالش های جدی در حوزه اخلاقی و امنیتی منجر خواهد شد. ... ساز و کار مقابله با
محتوای پیام های مغایر با فرهنگ کشور که در فضای مجازی رد و بدل می شود را نیز مهیا
کند. ... کمک به همسفر شدن دختر و پسر نامحرم در فضای حقیقی جرم است

عراقچی خبر داد: تشکیل کارگروهی در ارتباط با جرائم سایبری در وزارت ...

26 جولای 2017 ... معاون وزیر خارجه با بیان اینکه فرصت‌هایی که این فضا در اختیار انسان قرار می‌دهد ...
فناوری‌های رایانه‌ای است، اما این فناوری‌ها در کنار فرصت‌های خود، چالش‌ها و تهدیدات ...
جمله پلیس فتا، پلیس بین الملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ...
پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری | جمهوری اسلامی ایران | چالش ها و ...

اصول جرم انگاري در فضاي سايبر )با رويكردي انتقادي ... - مجلس و راهبرد

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي براي مقابله همه جانبه با جرم ضروري است. ... كلیدواژه
ها: جرائم سایبري؛ اصول جرم انگاري؛ ویژگي هاي جرائم رایانه اي؛ معیار هاي جرم ... صورت
بگيرد در عمل شاهد خواهيم بود كه يا قوانين ناعادالنه فرصت ها را براي افراد ...... بنابر
آنچه گفته شد بايد اذعان داشت فضاي سايبر چالش هاي نگران كننده اي را درخصوص.

53223: ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری (فضای ...

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی (ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﺎروﯾﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ....
ﺗﻌﺪد ﺟﺮم و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ...

رزومه - سهیلا صادقی فسائی

بررسی گفتمان های تحول در تعلیم و تربیت ایران در سه دهه اخیر با تاکید بر نظام
آموزش و ... نقش های چندگانه زنان، فرصت ها و چالش ها، ساناز محرمی، کاربردی، دانشکده
علوم اجتماعی ... مطالعه جامعه شناختی تکرار جرم با تاکید بر مجازات زندان، مجتبی
لشگری، کاربردی، ... "استراتژیهای توانمندسازی زنان در مقابله با آزارهای جنسی در
محیط کار.

عملکرد دوگانه "شبکه‌های اجتماعی" | سازمان بسیج حقوقدانان استان ...

25 سپتامبر 2017 ... امروزه شبکه های اجتماعی، به مدد ارائه‌ی شیوه‌های نوین ارتباطی، می‌توانند به عنوان یک
فرصت تلقی شوند، مانند امکان ارتباط ... و توسعه شبکه‌های اجتماعی، این نهاد مقدس با
تهدیدها و چالش های جدیدی روبرو شده که حل آن‌ها، راهكارهاي حمايتي جديدی را می‌طلبد. ... از
آنجاییکه زندگی در فضای مجازی از اصول و قواعد حاکم در زندگی واقعی ...

چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه ( هفت خوان رستم )

دانلود پاورپوینت نقشه برداری

کتاب My Korean 1 به همراه فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

فایل فلش نوکیا 216 RM-1187 ورژن 30.01.11 حل مشکل کنتکت سرویس ، کاملا تست شده

خلاصه ی کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز

گزارش کارآموزی - شبکه های کامپیوتری خدمات کامپیوتری ایران زمین

دكتر مصدق

مسابقه Kevin Owens با Roman Reigns در رویال نامبر 2017

مسابقه Kevin Owens با Roman Reigns در رویال نامبر 2017

برنامه هفتگی