دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد بررسی حقوق مالكیت فكری معنوی و ابعاد آن در قوانین و مقررات - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد بررسی حقوق مالكیت فكری معنوی و ابعاد آن در قوانین و مقررات با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 14 صفحه آماد

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد بررسی حقوق مالكیت فكری معنوی و ابعاد آن در قوانین و مقررات
عنوان : بررسی حقوق مالكیت فكری معنوی و ابعاد آن در قوانین و مقررات
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 14 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مفاهیم 3
اهمیت مالكیت فكری 4
تاریخچه مالكیت فكری 5
مالكیت فكری در حقوق ایران 5
انواع حقوق مالكیت معنوی 6
ابعاد حقوق مالكیت فكری در قوانین و مقررات 8
قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالكیت فكری 11
نتیجه‌گیری 13
منابع 13چکیده :
موضوع مالكیت فكری كه ناشی از هنر و ابتكارهای انسان است،‌ بحث نوینی نیست، بلكه با پیدایش انسان، مالكیت فكری نیز به وجود آمده است. زیرا فكر، قدرت جدانشدنی بوده است كه انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه برای رفع نیازهای خود از آن بهره می‌گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالكیت فكری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مباحث فراوانی مطرح است. گسترش ارتباطات از طریق شبكه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمام اطلاعات و سوء‌استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالكیت و اعتبار آن افزوده است.
بعضی از سازمان‌های بین‌المللی بخصوص سازمان جهانی مالكیت فكری (WIPO) برای تبیین و گسترش مالكیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الكترونیكی تحقیقات و بررسی‌هایی كرده است تا بهتر و دقیق‌تر ابعاد و ویژگی‌های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحكم كند.

منابع :

1-http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual-property
2- كاتوزیان، ناصر، اموال و مالكیت،‌ انتشارات میزان، چاپ شانزدهم، 1386، ص 63.
3- صفایی، سیدحسین،‌دوره مقدماتی حقوق مدنی، 1379.
4- میرحسین، سیدحسین، مقدمه بر حقوق مالكیت معنوی، 1384.
5- مالورا استین و نیكیل سنیا، فصلنامه رسانه، "رسانه‌های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات"، ترجمه لیدا كاووسی، سال پانزدهم، شماره 3، شماره پیاپی 58، تابستان 1383
6- اكبری، علیرضا، فصلنامه كتاب، "حق مؤلف در اینترنت"، شماره 65، بهار 1385.
7- شفیعی شكیب، مرتضی، حمایت از حق مؤلف، قوانین ملی و مقررات بین‌المللی، تهران، خانه كتاب، اردیبهشت 1381.
8- عبادی، شیرین، حقوق ادبی و هنری، تهران، انتشارات روشنگری، چاپ اول 1369.
9- لایقی،‌علیرضا، كپی‌رایت در كشورهای پیشرفته صنعتی، تهران، خانه كتاب، اردیبهشت 1381.
10- نوروزی، علیرضا، حقوق مالكیت فكری،‌ حق مؤلف و مالكیت صنعتی، تهران، نشر چاپار، پاییز 1381.
11- پلومان،‌ ادوارد،‌ حقوق بین‌المللی ارتباطات و اطلاعات،‌ ترجمه بهمن آقایی، كتابخانه گنج و دانش، چاپ اول 1380.
12- مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق طبیعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1339.
13- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران،‌ انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1370.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


بررسی حقوق مالكیت فكری معنوی و ابعاد آن در قوانین و مقررات


فایل تحقیقبررسی


بررسی حقوق


حقوق


حقوق مالكیت


مالكیت


مالكیت فكری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ثبت شرکت ایلیا - ثبت شرکت و ثبت برند تجاری

در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تائید
جهت ... با ثبت اسم یا نشان تجاری برای محصول و خدمات خود، دارای حقوقی می‌شوید که
طبق آن .... هر موسسه، شرکت و یا سازمانی که مشمول قوانین مالیاتی باشد، باید هر سال از
... برند آماده کارول (Carol)، یک علامت تجاری زیبا در زمینه مواد غذایی می‌باشد که در 2 ...

ﺑﺮاي ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯽ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌ - ResearchGate

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻔﺎري ﺳﺎﺑﻘﻪ زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارد، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ، ...
ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻗﺎﺑﺘﯽ در دﻧﯿﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻ .... ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻮآوري و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي .... اﺑﻌﺎد.
وﺿﻌﯿﺖ در روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﻮرد ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد ... آﻣﺎده ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري.

حق مؤلف در محیط دیجیتالی - کتابدار - کتابداری

در کشور ما هنوز از همان قوانین حقوق مالکیت فکری که در محیط سنتی چاپی کاربرد ...
در این مقاله تحت سه مبحث کلی ۱) سیاست نحوه اشاعه اطلاعات دیجیتالی؛ ۲) ... می
کنند، مالکیت فکری و حمایت جدّی از حق مؤلف، جایگاه ویژه ای در قوانین و مقررات آن ها
دارد. .... و حقوقی توسعه یافته، مورد توجه بوده و تنها در این اواخر است که ابعاد
اقتصادی آن ...

بیع اموال فکری - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای ... حقوق
مالکیت معنوی و به اعتقاد برخی دیگر حقوق مالکیت فکری یکی از گرایش های نوپای
علم حقوق در ... ها و مواردی اینگونه نیز مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله و
مسامحتا به ... اوصاف مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و سپس به توصیف چیستی
رابطهی ...

اصل مقاله (277 K) - مطالعات حقوق تطبیقی

تعهد پرداخت حق تعقیب بس ته به مورد بر عهدۀ فروشنده، خریدار و یا. واسطه های
فروش ... دس ته حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنری است. در میان ...
نیست. بدیهی است بررسی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت پذیرش این حق در نظام حقوقی
ایران ... و برخی از قوانین ملی از جمله قانون مالکیت فکری فرانسه وآیین نامۀ 4و شورای
اروپایی.

ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي

اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه . 3 ... اﺑﻌﺎد. ﺗﺠﺎري ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي. ) ﻛﻪ اﻣﻀﺎي آن ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ... ﻋﻠﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق. ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ. ﻣﻌﻨﻮي و ﻧﺤﻮه
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ .... ﺮاﻳﺶ ﺑﺨﺸﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در
... آﻣﺎده. ﺳﺎزي داده. ﻫﺎ. )69 (. ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار. )72 (. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ارزش. ﮔﺬاري ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي.

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق - آزمون وکالت 94

کدام گرایش را در آزمون کارشناسی ارشد حقوق انتخاب کنم؟ ... 2) از حیث مسایل شغلی و
تاثیر گرایش در شغل مورد علاقه داوطلب ... بررسی موارد موثر در انتخاب گرایش .... همان
گرایش آماده شوند برای مثال داوطلب گرایش جزا و جرم شناسی حد اقل باید- زمینه حقوق
جزای عمومی دکتر ..... بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
.

تجاری سازی دارایی فکری

ابعاد یادگیری مداوم ... جهت آماده سازی دانش آموخته برای بازآموزی آنان در مسیرهای شغلی
... واحد های تحقیق و توسعه; واحد انتقال فن آوری; مراکز رشد; تامین مالی مخاطره آمیز;
حمایت .... مقررات مربوط به واگذاری حق امتیاز; قوانین مالکیت فکری; قوانین کپی
رایت ... دادن وجهه قانونی به حقوق معنوی و اقتصادی مخترعین در قبال اختراعات و حقوق
عمومی ...

تقویت مالکیت معنوی لازمه اقتصاد دانش بنیان

28 دسامبر 2015 ... وی در یادداشتی به بررسی ابعاد موضوع مالکیت معنوی و جایگاه این موضع در نقشه جامع
علمی ... به طور خلاصه و در مورد ثبت اختراع از انواع مالکیت صنعتی، دادن حق انحصاری
... مالکیت فکری در حقوق اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است. ... پشتیبان
ثبت اختراع» و «تقویت و ساماندهی قوانین و مقررات مالکیت فکری».

مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) ...
استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و ...
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور .... زمینه های
مادی و معنوی . ... این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین
و مقررات دیگر

اﺧﻼق راﯾﺎﻧﻪ اي ، اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ - فقه و مبانی حقوق ...

ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﻼق در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ... ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت، آزادي ... درﺣﻮزه اول ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺧﻼق و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ .... اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮي د ..... ﻣﺎده اي ژﻧﻮ
آﻣﺎده اﺳﺖ ... اﺳﺖ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺻﻮل وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎري ژﻧﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره.

دانلود رایگان تحقیق حقوق مالکیت

دانلود مقاله تعریف حقوق مالکیت معنوی فکری مقدّمه «حق چاپ برای ناشر . ... مالکیت
صنعتی را می توان در دو بخش کلی اختراع و دانش فنی مورد بررسی و … ... حقوق,فقه,
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,کارآموزی ... چک,
حقوق ..... مقاله بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات; مقاله .

تعيين مفهوم و دامنه حقوق فرهنگي در موازين بين المللي حقوق بشر در زمينه

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮده اي ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي. ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ را در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ﻓﮑﺮي وﻣﻌﻨﻮي ...

بررسي برخي جنبه هاي اقتصادي و حقوقي الحاق ايران به ... - Ghavanin.ir

در اين چارچوب فكري و نظري است كه لزوم تطبيق ميان قوانين و مقررات حاكم بر ... زمينه
هاي حقوقي لازم جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) , ابعاد اقتصادي مساله ... بر
كشور با قواعدگات را مي توان در دو بعد اساسي به طور مختصر مورد بررسي قرار داد: ...
راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي و غيره از جمله مواردي هستند كه ...

نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری

این مقاله میکوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و ... (
روستایی)، گردشگری سلامت و توسعهی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و
تحلیل میشود. ... است به تحلیل ابعاد مالکیت فکری و ارتباط و نقش این حقوق با
صنعت گردشگری .... مالکیت فکری جمعی بهعنوان ابزاری برای حفاظت از دستاوردهای
مادی و معنوی و ...

ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻣﻠﯽ ﺩﻭﺍﻳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ - ریاست عمومی امور فارمسی

6 ژانويه 2015 ... ﺩﺭﻧﻈﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻁﯽ. ﻳﮏ ﭘﺮﻭﺳﻪ ... ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺯ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﺤﯽ. •. ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎ .... Intellectual Property Rights). ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ.
ﺣﻘﻮﻕ. ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی. WHO ..... ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭ ﻫﻣﺎﻫﻧﮕﯽ ﮔﺳﺗﺭﺩﻩ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ ﺍﻁﻣﻧﻳﺎﻥ ﺣﺎﺻﻝ ﮔﺭﺩﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ.
ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺯ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ... ﻁﺮﺯﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍ. ی. ﺗﻀﻤﻴﻦ.

پروژه بررسی فضای مجازی و علل پیدایش فیلترینگ - مقاله و تحقیق ...

1-4-2 ابعاد آسیب‌های ناشی از اینترنت و فضای سایبر. 9 ... 1-8-4 مصادیق محتوای
مجرمانه بر اساس مقررات و قوانین جمهوری اسلامی.. 18 .... را چنان تحت الشعاع قرار دهد که
دستيابي به منابع علمي و فکري مورد نياز افراد با مشکل مواجه شود. .... ارتش رایانه اي،
تشکیل پلیس رایانه اي، قوانین مالیاتی، حقوق مالکیت معنوي، تجارت الکترونیک و.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سامانه دستگاه هاي فرهنگي - وزارت فرهنگ و ...

سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اداره امور حج و زيارت در چهارچوب قوانين و مقررات مصوب ...
تحقيق درباره اثرات وسايل ارتباط جمعي و سنجش ميزان تاثير برنامه‌ها و ... 9- بررسي
نرم افزارهاي رايانه اي و محتواي آنها از جهت فرهنگي و ثبت مالكيت حقوق مادي و معنوي و
.... تدوين سياست ها و اقدامات مقتضي در جهت صيانت از حقوق مادي و معنوي و تكريم تهيه
...

اثـیـــــر...سایت جامع مدیریت - حقوق مالكيت صنعتي و قراردادهاي بين ...

قرارداد ليسانس نيز به عنوان ابزار انتقال و مبادله مالكيت فكري و دانش فني در مقايسه
با ... در اين مقاله سعي شده است مفاهيم و تعاريف پايه در حوزه مباحث مالكيت فكري و ...
مفاهيم و ابعاد حقوقي و اقتصادي مالكيت فكري ... نيز حقوق معنوي ناميده مي شود، مانند
حق تأليف، حق اختراع، مالكيت صنعتي و تجاري، حق بر علائم تجارتي و صنعتي.

اصل مقاله (277 K) - مطالعات حقوق تطبیقی

تعهد پرداخت حق تعقیب بس ته به مورد بر عهدۀ فروشنده، خریدار و یا. واسطه های
فروش ... دس ته حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنری است. در میان ...
نیست. بدیهی است بررسی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت پذیرش این حق در نظام حقوقی
ایران ... و برخی از قوانین ملی از جمله قانون مالکیت فکری فرانسه وآیین نامۀ 4و شورای
اروپایی.

بخش دوم: سياست گذاري توسعه کارآفريني

بررسی مفاهیم سیاستگذاری و سیاستگذاری کارآفريني ... کلیه حقوق معنوی این
گزارش به کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص
دارد.

مهمترین چالش‌های صنعت خوراک دام در الحاق به WTO-ITPNews

20 ژوئن 2017 ... در این مقاله قصد داریم تا با نیم نگاهی به فرآیند الحاق کشور چین به این سازمان، ... در
مورد مقررات مربوط به صدور مجوز واردات خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور چین، ... که
خود شامل تمامی کنوانسیون‌های قبلی درباره حقوق مالکیت فکری و معنوی شامل ... یکی
از ابعاد مهم این موافقت‌نامه که به‌طور پراهمیت‌تری با صنعت خوراک دام، ...

اﺧﻼق راﯾﺎﻧﻪ اي ، اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ - فقه و مبانی حقوق ...

ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﻼق در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ... ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت، آزادي ... درﺣﻮزه اول ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺧﻼق و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ .... اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮي د ..... ﻣﺎده اي ژﻧﻮ
آﻣﺎده اﺳﺖ ... اﺳﺖ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺻﻮل وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎري ژﻧﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره.

اصلی/مبانی فقهی مرزبانی در مسئولیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ...

قوانین، حقوق، تکالیف و وظایف مردم، نهادها و سازمانها در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر چه
ملهم از ... لذا تلاش نگارنده در این مقاله بر این است تا نشان دهد که چگونه آیات قرآنی و
روایات وارده از ... نیروی انتظامی در حوزه مرزبانی پرداخته و در ادامه مبانی فقهی آن مورد
بررسی قرار گیرد . مرز .... بررسی قوانین و مقررات مرزی و ارائه پیشنهادات در این
زمینه.

تدوين نقشه راه خصوصي سازي در صنعت آب و فاضلاب ايران - وزارت امور ...

سرمايه گذار بخش خصوصي خواهان اطمينان از مالكيت بر دارايي هايش بوده و ... مقاله
پيش رو و نقشه راه پیشنهادی آن، حاصل یک طرح پژوهشی در دبیرخانه اصل 44 شرکت
مهندسی ... 3- صنعت آب و فاضلاب و قوانین و مقررات اجرای سیاست های اصل44 و
خصوصی سازی ... امور به بخش خصوصي در اين روش توسط بانك جهاني، مورد بررسی
قرار نمی گیرد.

ای آ نکه هب تد بیر تو رگدد ایام ای دیده و دل از تو درگگون مادام ای آنکههب

مخاطبین عام، خبرنامه جدید آماده و این بار همگام با پیشرفت ... کشـاورزی تشـکيل و
زمينه هـای همـکاری مورد بحث و بررسـی قرار گرفـت و مقرر شـد در برنامه های.

پرتال جامع علوم انسانی - بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران ...

آنچه می خوانید حاصل یک تحقیق گسترده می باشد که به دلیل طولانی بودن و برای
رعایت ... حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از
آفرینش ها و .... به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد
توجه نسبی ..... استثنای ماده مربوط به حقوق معنوی سبب خواهد شد که سایر مقرّرات در
موارد دیگر ...

شماره 36- پاييز 1393 - پارک فناوری پردیس

بررسی پارک علمی سنگاپور. 3 ... فصلنامه پارک فناوری پردیس، آماده دریافت مقاالت،
نظرات و. پیشنهادهای خوانندگان ... كه استارتاپ ها لزوما یک شركت نبوده و شخصیت
حقوقی مستقلی تشكیل. نداده اند. ..... مشــاوره هاي مناســب در مديريت دارايي هاي فکري و
مالکيت معنوي ..... اين تحقيق در ابعاد آرماني و کلي خود به دنبال »ارتقا جايگاه پارک
های.

تجاری سازی دارایی فکری

ابعاد یادگیری مداوم ... جهت آماده سازی دانش آموخته برای بازآموزی آنان در مسیرهای شغلی
... واحد های تحقیق و توسعه; واحد انتقال فن آوری; مراکز رشد; تامین مالی مخاطره آمیز;
حمایت .... مقررات مربوط به واگذاری حق امتیاز; قوانین مالکیت فکری; قوانین کپی
رایت ... دادن وجهه قانونی به حقوق معنوی و اقتصادی مخترعین در قبال اختراعات و حقوق
عمومی ...

بخش دوم: سياست گذاري توسعه کارآفريني

بررسی مفاهیم سیاستگذاری و سیاستگذاری کارآفريني ... کلیه حقوق معنوی این
گزارش به کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص
دارد.

بیع اموال فکری - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای ... حقوق
مالکیت معنوی و به اعتقاد برخی دیگر حقوق مالکیت فکری یکی از گرایش های نوپای
علم حقوق در ... ها و مواردی اینگونه نیز مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله و
مسامحتا به ... اوصاف مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و سپس به توصیف چیستی
رابطهی ...

پروژه بررسی فضای مجازی و علل پیدایش فیلترینگ - مقاله و تحقیق ...

1-4-2 ابعاد آسیب‌های ناشی از اینترنت و فضای سایبر. 9 ... 1-8-4 مصادیق محتوای
مجرمانه بر اساس مقررات و قوانین جمهوری اسلامی.. 18 .... را چنان تحت الشعاع قرار دهد که
دستيابي به منابع علمي و فکري مورد نياز افراد با مشکل مواجه شود. .... ارتش رایانه اي،
تشکیل پلیس رایانه اي، قوانین مالیاتی، حقوق مالکیت معنوي، تجارت الکترونیک و.

برگزاری بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه ...

می شود و فاز دوم شامل سالن های جانبی و بدنسازی در زمان دیگری آماده بهره برداری می
گردد. طبقه اول ساختمان ... مورد بررسی قرار گرفت و بنابر رأی گیری انجام شده دکتر
امیر عبداله زاده عضو. هیات علمی .... در جلسه شورای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه،
قوانین و مقررات ..... مشترک، جهت حفظ حقوق معنوي و مالکیت فکري در گزارش ها و
نتایج.

اصل مقاله (277 K) - مطالعات حقوق تطبیقی

تعهد پرداخت حق تعقیب بس ته به مورد بر عهدۀ فروشنده، خریدار و یا. واسطه های
فروش ... دس ته حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنری است. در میان ...
نیست. بدیهی است بررسی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت پذیرش این حق در نظام حقوقی
ایران ... و برخی از قوانین ملی از جمله قانون مالکیت فکری فرانسه وآیین نامۀ 4و شورای
اروپایی.

بخش دوم: سياست گذاري توسعه کارآفريني

بررسی مفاهیم سیاستگذاری و سیاستگذاری کارآفريني ... کلیه حقوق معنوی این
گزارش به کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص
دارد.

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-قوانین/قانون اساسي جمهوري ...

گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و .... و حرامه)
آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند. ‎‎‎‎‎ ....
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر
حاكم‏ .... 1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي
و معنوي او.

ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي

اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه . 3 ... اﺑﻌﺎد. ﺗﺠﺎري ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي. ) ﻛﻪ اﻣﻀﺎي آن ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ... ﻋﻠﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق. ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ. ﻣﻌﻨﻮي و ﻧﺤﻮه
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ .... ﺮاﻳﺶ ﺑﺨﺸﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در
... آﻣﺎده. ﺳﺎزي داده. ﻫﺎ. )69 (. ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار. )72 (. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ارزش. ﮔﺬاري ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي.

مـقـالــه

گفتند: بر همین اساس باید در بررسی قانون برنامه ششم. و بودجه ... و ارتباطات«، »
اجتماعی«، »دفاعی و امنیتی«، »سیاست خارجی«، »حقوقی و .... با فساد و تصویب
قوانین مربوط. ... مقررات الزم با تأکید بر: ... امالک و مالکیت های معنوی و ثبت ... مورد
توجه کشورهای سلطه گر قرار داشته تا بتوانند از این رهگذر و با هدف قراردادن رفاه و
آسایش مردم.

حق مؤلف در محیط دیجیتالی - کتابدار - کتابداری

در کشور ما هنوز از همان قوانین حقوق مالکیت فکری که در محیط سنتی چاپی کاربرد ...
در این مقاله تحت سه مبحث کلی ۱) سیاست نحوه اشاعه اطلاعات دیجیتالی؛ ۲) ... می
کنند، مالکیت فکری و حمایت جدّی از حق مؤلف، جایگاه ویژه ای در قوانین و مقررات آن ها
دارد. .... و حقوقی توسعه یافته، مورد توجه بوده و تنها در این اواخر است که ابعاد
اقتصادی آن ...

بررسي تطبيقي مالكيت معنوي در حقوق ايران و سازمان تجارت جهاني ...

18 آگوست 2010 ... آنچه مي خوانيد حاصل يك تحقيق گسترده مي باشد كه به دليل طولاني بودن و براي ...
حقوق مالكيت فكري در معناي وسيع كلمه عبارت است از حقوق ناشي از آفرينش ها و .... به
همين دليل، از ميان ابعاد حقوق رايانه، بعد نرم افزاري آن در ايران مورد توجه ..... استثناي
ماده مربوط به حقوق معنوي سبب خواهد شد كه ساير مقرّرات در موارد ديگر ...

قوانین مرتبط با بازی های رایانه ای از ابتدا تاکنون قوانین کشورهای مختل

قوانین کشورهای مختلف جهان راجع به حقوق مالکیت فکری. خبری-تحلیلی ... تکثیــر
و عرضه بازی های رایانه ای غیرمجــاز«، »قوانین و مقررات. صــدور مجوز و نظــارت بر ...

Untitled - جهاد دانشگاهی

طـی سـال های 1369 تـا 1393 اسـت، آمـاده چـاپ شـد تـا هـم بـه عنـوان. منشـور جامـع فرهنـگ
... ٢-٦- توزيــع عادالنــه فرصت هــا و امكانــات تحصيــل و تحقيــق در آمــوزش. عالــي در
... ٥-٦- حمايــت از مالكيــت فكــري و معنــوي و تكميــل زيرســاخت ها و قوانيــن. و مقـررات
.... ايجـاد ثبـات رويـه و مقـررات در مـورد صـادرات بـا هـدف گسـترش پايـدار. سـهم ايـران در
...

برگزاری بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه ...

می شود و فاز دوم شامل سالن های جانبی و بدنسازی در زمان دیگری آماده بهره برداری می
گردد. طبقه اول ساختمان ... مورد بررسی قرار گرفت و بنابر رأی گیری انجام شده دکتر
امیر عبداله زاده عضو. هیات علمی .... در جلسه شورای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه،
قوانین و مقررات ..... مشترک، جهت حفظ حقوق معنوي و مالکیت فکري در گزارش ها و
نتایج.

نگرش کلی به سازمان تجارت جهانی و بررسی نقش حقوق مالکیت فکری

14 نوامبر 2015 ... ابعاد حقوقی فرزندخواندگی (504) ... در اين راستا پيدايش و شكل گيري حقوق مالكيت
معنوي به عنوان ابزاري ... کلمات کلیدی : حقوق مالکیت فکری ،سازمان تجارت جهانی،
الحاق به ... خود را براي اجراي مفاد موافقتنامه تريپس آماده سازند، به اين كشورها مهلت ها
يا .... البته كشورهاي در حال توسعه براي تغيير قوانين و مقررات و ايجاد ...

حقوق ثبت اسناد و املاک - اراضی موات وچگونگی احیای آن

29 ژوئن 2015 ... در این مقاله ابتدا بحث می کنیم که زمین موات چیست؟ ... که اراضی موات از جمله این
اراضی می باشند که مورد بررسی قرار میگیرند. ... اراضی موات از منظر قوانین ومقررات
حقوقی : .... کاری و زراعت شده باشد بلکه آماده کردن آن برای این کار کفایت می کند. ...
باشد و درصورت فقدان عناصر معنوی یعنی قصد تملک اصولاٌ حق مالکیت ...

بنام خداوند جان و خرد

ب – قاعده كلي در مورد مسائل حسبي غير برافعي بودن آنست و بدون اينكه ... اشاره: مقاله
اي كه در پيش رو داريم , با عنوان (تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح)
است: قوانين, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مباحثي هستند كه در حقوق ثبت
مورد ... مبحث نخست: بررسي جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.

مـقـالــه

گفتند: بر همین اساس باید در بررسی قانون برنامه ششم. و بودجه ... و ارتباطات«، »
اجتماعی«، »دفاعی و امنیتی«، »سیاست خارجی«، »حقوقی و .... با فساد و تصویب
قوانین مربوط. ... مقررات الزم با تأکید بر: ... امالک و مالکیت های معنوی و ثبت ... مورد
توجه کشورهای سلطه گر قرار داشته تا بتوانند از این رهگذر و با هدف قراردادن رفاه و
آسایش مردم.

روزنامه ايران92/12/8: پيوستن به كنوانسيون بين المللي كپي رايت آري ...

27 فوریه 2014 ... در نهايت، براساس معاهده «وايپو»، سازمان جهاني مالکيت فکري از سال 1994 درصدد به ...
اين مقاله سعي دارد با طرح نظرات مخالفان و موافقان با الحاق به ... موافقان با پيوستن
به کنوانسيون «برن» برخلاف مخالفان، معتقدند: بررسي همه جانبه حقوقي و .... ها،
اسباب و لوازم مورد نياز را تهيه و آماده سازند که از جمله آنها، اطلاع از قوانين ...

نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری

این مقاله میکوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و ... (
روستایی)، گردشگری سلامت و توسعهی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و
تحلیل میشود. ... است به تحلیل ابعاد مالکیت فکری و ارتباط و نقش این حقوق با
صنعت گردشگری .... مالکیت فکری جمعی بهعنوان ابزاری برای حفاظت از دستاوردهای
مادی و معنوی و ...

تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف

در این پژوهش نقل و انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
... این دسته از حقوق در آئینه‌ی فقه و فقاهت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است به
اعتقاد ... در مادة 13 پیش‌نویس لایحة «حمایت از مالکیت فکری»، که در تاریخ 2/7/1393
از ... تحلیل این مهم با ابتنا بر پاسخ فقهای معاصر به آن نیازمند مقاله دیگری است و در
...

اصلی/مبانی فقهی مرزبانی در مسئولیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ...

قوانین، حقوق، تکالیف و وظایف مردم، نهادها و سازمانها در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر چه
ملهم از ... لذا تلاش نگارنده در این مقاله بر این است تا نشان دهد که چگونه آیات قرآنی و
روایات وارده از ... نیروی انتظامی در حوزه مرزبانی پرداخته و در ادامه مبانی فقهی آن مورد
بررسی قرار گیرد . مرز .... بررسی قوانین و مقررات مرزی و ارائه پیشنهادات در این
زمینه.

ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻣﻠﯽ ﺩﻭﺍﻳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ - ریاست عمومی امور فارمسی

6 ژانويه 2015 ... ﺩﺭﻧﻈﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻁﯽ. ﻳﮏ ﭘﺮﻭﺳﻪ ... ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺯ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﺤﯽ. •. ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎ .... Intellectual Property Rights). ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ.
ﺣﻘﻮﻕ. ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی. WHO ..... ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭ ﻫﻣﺎﻫﻧﮕﯽ ﮔﺳﺗﺭﺩﻩ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ ﺍﻁﻣﻧﻳﺎﻥ ﺣﺎﺻﻝ ﮔﺭﺩﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ.
ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺍﺯ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ... ﻁﺮﺯﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍ. ی. ﺗﻀﻤﻴﻦ.

مجموعه مقالات حقوق خصوصی - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

21 آوريل 2016 ... سن مسئوليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين الملل · برسی حقوق و ... مطالعه
تطبیقی حقـوق معـنوی مولـف ... ابعاد حقوقی صیانت از طرح‌های صنعتی ... قواعد
حقوقی برای تثبیت مالکیت .... بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و
مبانی فقهی . .... تحقیقی دارم در مورد عقد ضمان ضم ذمه به ذمه و نقل ذمه به ذمه.

پروژه بررسی فضای مجازی و علل پیدایش فیلترینگ - مقاله و تحقیق ...

1-4-2 ابعاد آسیب‌های ناشی از اینترنت و فضای سایبر. 9 ... 1-8-4 مصادیق محتوای
مجرمانه بر اساس مقررات و قوانین جمهوری اسلامی.. 18 .... را چنان تحت الشعاع قرار دهد که
دستيابي به منابع علمي و فکري مورد نياز افراد با مشکل مواجه شود. .... ارتش رایانه اي،
تشکیل پلیس رایانه اي، قوانین مالیاتی، حقوق مالکیت معنوي، تجارت الکترونیک و.

حقوقدان جوان - مقاله درباره ازادی تفکر و عقیده

حقوقدان جوان - مقاله درباره ازادی تفکر و عقیده - خدایاتو میدانی آنچه من نمیدانم ... آن
هستند، را میتوان محدود شدن آزادیها به قوانین حقوق بشر و وضع قوانینی که پاسدار
حقوق جهان شمول ... صاحبنظران ازادی را در 3 مقوله جداگانه مورد بررسی قرار میدهند که
شامل : ... روابط فرد با فرد دارد بدون انکه پای جامعه در میان باشد مثل روابط خانوادگی و
مالکیت و .

حقوق ثبت اسناد و املاک - اراضی موات وچگونگی احیای آن

29 ژوئن 2015 ... در این مقاله ابتدا بحث می کنیم که زمین موات چیست؟ ... که اراضی موات از جمله این
اراضی می باشند که مورد بررسی قرار میگیرند. ... اراضی موات از منظر قوانین ومقررات
حقوقی : .... کاری و زراعت شده باشد بلکه آماده کردن آن برای این کار کفایت می کند. ...
باشد و درصورت فقدان عناصر معنوی یعنی قصد تملک اصولاٌ حق مالکیت ...

اصل مقاله (277 K) - مطالعات حقوق تطبیقی

تعهد پرداخت حق تعقیب بس ته به مورد بر عهدۀ فروشنده، خریدار و یا. واسطه های
فروش ... دس ته حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنری است. در میان ...
نیست. بدیهی است بررسی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت پذیرش این حق در نظام حقوقی
ایران ... و برخی از قوانین ملی از جمله قانون مالکیت فکری فرانسه وآیین نامۀ 4و شورای
اروپایی.

تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی منع قانونی ندارد ...

13 سپتامبر 2017 ... نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام ... به
بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و نهاد ... مقرره اخیر
پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ای دیگر احاله شده است.
... لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت های فکری دانست.

کانون وکلای دادگستری اصفهان - سرقفلی در حقوق ایران

14 ا کتبر 2013 ... اغلب كشورها مقررات سرقفلی را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد ...
مادی می دانستند و برای آنها مالكیت های فكری و معنوی و سایر چهره های مالكیت غیر ...
قانونگذار در قوانین روابط مالك و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و ... مخارجی كه
مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم و ...

روزنامه ايران92/12/8: پيوستن به كنوانسيون بين المللي كپي رايت آري ...

27 فوریه 2014 ... در نهايت، براساس معاهده «وايپو»، سازمان جهاني مالکيت فکري از سال 1994 درصدد به ...
اين مقاله سعي دارد با طرح نظرات مخالفان و موافقان با الحاق به ... موافقان با پيوستن
به کنوانسيون «برن» برخلاف مخالفان، معتقدند: بررسي همه جانبه حقوقي و .... ها،
اسباب و لوازم مورد نياز را تهيه و آماده سازند که از جمله آنها، اطلاع از قوانين ...

حقوقدان جوان - مقاله درباره ازادی تفکر و عقیده

حقوقدان جوان - مقاله درباره ازادی تفکر و عقیده - خدایاتو میدانی آنچه من نمیدانم ... آن
هستند، را میتوان محدود شدن آزادیها به قوانین حقوق بشر و وضع قوانینی که پاسدار
حقوق جهان شمول ... صاحبنظران ازادی را در 3 مقوله جداگانه مورد بررسی قرار میدهند که
شامل : ... روابط فرد با فرد دارد بدون انکه پای جامعه در میان باشد مثل روابط خانوادگی و
مالکیت و .

واحد خواهران-واحد خواهران - دانشگاه قم

بررسي فاکتورهاي ارسال شده از تشکلهاي سياسي و مطابقت آنها با اصل و جزء برنامه
.... نظارت برحسن اجراي کليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي
. ... و اظهار نظر در مورد مسايل مختلف مالي و اداري در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
. ..... در چندين گرايش مختلف از جمله حقوق خصوصي ، حقوق مالکيت فکري ، حقوق بين
...

توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل توسعه و انتقال ...

پیدایش و تبلور مفهوم میراث مشترک بشریت در جامعه بین‌المللی و حقوق ... ضوابط و
مقررات و رویه حاکم بر توسعه و انتقال فناوری دریایی متأثر از حقوق بین‌الملل حاکم ...
ویژه از ناحیه کشورهای پیشرفته و دارنده فناوری مورد نظر و ایجاد و شکل‌گیری تعهدات
... مزایای اقتصادی- اجتماعی حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه.

تجاری سازی دارایی فکری

ابعاد یادگیری مداوم ... جهت آماده سازی دانش آموخته برای بازآموزی آنان در مسیرهای شغلی
... واحد های تحقیق و توسعه; واحد انتقال فن آوری; مراکز رشد; تامین مالی مخاطره آمیز;
حمایت .... مقررات مربوط به واگذاری حق امتیاز; قوانین مالکیت فکری; قوانین کپی
رایت ... دادن وجهه قانونی به حقوق معنوی و اقتصادی مخترعین در قبال اختراعات و حقوق
عمومی ...

مقاله ارائه الگویی برای حراست از حقوق مالکیت معنوی در امر تحقیق و ...

مساله مالکیت معنوی و نحوه حفاظت از حقوق ناشی از آن، به عنوان یکی از اساسی ترین ...
در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و ... در
این مقاله با تمرکز بر ارزش های نهفته در ابعاد گوناگون مالکیت معنوی و عنایت به ...
حقوق به عنوان بخشی از فرآورده فکری این نوشته، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نگرش کلی به سازمان تجارت جهانی و بررسی نقش حقوق مالکیت فکری

14 نوامبر 2015 ... ابعاد حقوقی فرزندخواندگی (504) ... در اين راستا پيدايش و شكل گيري حقوق مالكيت
معنوي به عنوان ابزاري ... کلمات کلیدی : حقوق مالکیت فکری ،سازمان تجارت جهانی،
الحاق به ... خود را براي اجراي مفاد موافقتنامه تريپس آماده سازند، به اين كشورها مهلت ها
يا .... البته كشورهاي در حال توسعه براي تغيير قوانين و مقررات و ايجاد ...

مـقـالــه

گفتند: بر همین اساس باید در بررسی قانون برنامه ششم. و بودجه ... و ارتباطات«، »
اجتماعی«، »دفاعی و امنیتی«، »سیاست خارجی«، »حقوقی و .... با فساد و تصویب
قوانین مربوط. ... مقررات الزم با تأکید بر: ... امالک و مالکیت های معنوی و ثبت ... مورد
توجه کشورهای سلطه گر قرار داشته تا بتوانند از این رهگذر و با هدف قراردادن رفاه و
آسایش مردم.

مشاهده مقاله | قوانین و معاهدات بین‌المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت ...

1- معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری ... از این رو با
ثبت اختراع در یک کشور، آن اختراع فقط در کشور محل ثبت مورد حمایت قرار گرفته و
در ...

دانلود درس‌‌نامه سیره عملی حضرت عیسی علیه‌السلام؛ نسخه ویژه مربیان؛ فایل وردپاورپوینت آماده درس 5 مطالعات نهم