دانلود فایل


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ,دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ

دانلود فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر
نوع فایل: WORD


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ|na11679

هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید

Relationship between Early Maladaptive Schemas and Depression ...

11 فوریه 2013 ... ﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻌﺪاد. 250. ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴـﺮ. دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻼورﺟﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻛﻮدك .... ﺧﻮﻳﺸــﺘﻨﺪاري
ﺑــﺮ. ﺷﻤﺮد. )10( . ﻳﺎﻧﮓ. )9(. ﻫﺠﺪه. ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر را در. ﭘــﻨﺞ ﺣــﻮزه ﺑﺮﻳــﺪﮔﻲ و ﻃــﺮد ﺷــﺎﻣﻞ. رﻫــﺎ.
ﺷــﺪﮔﻲ. /. ﺑﻲ. ﺛﺒﺎﺗﻲ،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري،. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ. ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ،. ﻧﻘــﺺ.

رابطه طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و سبکهای ... - فصلنامه خانواده و پژوهش

پرسشنامۀ طرحواره یانگ ). SQ-SF. (:. این پرسشنامه. 19. آیتمی. را. یانگ ). 3558. (
برای ارزیابی. 39. طرحواره ناسازگار اولیه ساخته است. این طرحواره. ها عبارت. ا. ند از:
رهاشدگی/ بی. ثباتی،. بی. اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بیگانگی،. نقص/
شرم، محرومیت هیجانی، وابستگی/. بی. کفایتی، آسیب. پذیری نسبت به بیماری/
خود تحول.

اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺶ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿ - زن و مطالعات خانواده

ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﯾﺎﻧﮓ. (SQ-SF). : اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﻧﮓ. ) 1990(. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ. (. ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه. ) داراي. 75. ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ. 15. ﺣﯿﻄﻪ از ﻃﺮﺣﻮاره.
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ا. ز ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫ. ﯿﺠﺎﻧﯽ؛. رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ. ﺑﯽ/. ﺛﺒﺎﺗﯽ؛ ﺑﯽ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري؛ اﻧﺰواي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. /. ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ؛ ﻧﻘﺺ. ﺑﯽ/. ﻣﻬﺮي. ﺑﯽ(. ﻋﺸﻘﯽ. ) ؛ ﺷﮑﺴﺖ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ؛ واﺑﺴﺘﮕﯽ. ﺑﯽ/. ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ؛ آﺳﯿﺐ
...

تست روانشناسی طرحواره یانگ-فرم کوتاه - مشاوره رایگان > مشاوره خانواده

تست روانشناسی طرحواره یانگ-فرم کوتاه. پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-
SF). این تست موارد زیر را ارزیابی می کند: محرومیت هیجانی /رهاشدگی/بی ثباتی/بی
اعتمادي/بدرفتاری/انزواي اجتماعی/بیگانگی/نقص/شرم/شکست/وابستگی/بی
کفایتی/آسیبپذیري در برابر ضرر و بیماری/گرفتار/خود تحول/اطاعت /ایثار /
بازداري ...

پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ – فرم کوتاه - TebLink

احتمال این‌که طرح‌واره را داشته باشید؟ یک, AB, رهاشدگی/بی‌ثباتی, 15, 1, 0, خیلی کم
. MA, بی‌اعتمادی/بدرفتاری, 18, 2, 0, زیاد. ED, محرومیت هیجانی, 23, 0, 2, زیاد. DS,
نقص/شرم, 10, 0, 0, ندارد. SI, انزوای اجتماعی/بیگانگی, 19, 2, 0, زیاد. دو, DI,
وابستگی/بی‌کفایتی, 18, 0, 1, کم. VH, آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری, 18,
1, 0 ...

هاي روانسنجي و : بررسي ويژگي فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (SQ ...

حسين مهديان. 4. چكيده. پژوهش حاضر به منظور بررسي ساختار عاملي فرم كوتا. ه
پرسشنامه. طرحواره يانگ. (SQ-SF). و دستيابي به ابزاري دقيق. تر براي سنجش
طرحواره. هاي ...... ( و آهي ). 1383. (. 12. طرحواره را تأييد كرد. اين طرحواره. ه. ا عبارتند از:
-1. شكست،. -2. خودانظباطي ن. اكافي. -3. رهاشدگي،. -4. بي. اعتمادي بدرفتاري،. -5.
محروميت هيجا.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - چکیده و مشخصات ...

چکیده و مشخصات «پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ». فرمت فایل:
docx. حجم فایل: 15 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 2. طرح واره بی اعتمادی
بدرفتاری یانگ; پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ. نویسنده و مدیر
سایت روانشناسی: Ali Hort دانشجوی دانشگاه تهران همراه: 09168416830 (واتس‌اپ یا
تلگرام)

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - مرکز دانلود فایل نگارا

13 نوامبر 2017 ... خرید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال:
10 سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید ...

نیکادو مقاله | فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ

27 نوامبر 2017 ... فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ on نیکادو مقاله | دوست عزیز
سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی
پرسشنامه

پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ – فرم کوتاه - TebLink

احتمال این‌که طرح‌واره را داشته باشید؟ یک, AB, رهاشدگی/بی‌ثباتی, 15, 1, 0, خیلی کم
. MA, بی‌اعتمادی/بدرفتاری, 18, 2, 0, زیاد. ED, محرومیت هیجانی, 23, 0, 2, زیاد. DS,
نقص/شرم, 10, 0, 0, ندارد. SI, انزوای اجتماعی/بیگانگی, 19, 2, 0, زیاد. دو, DI,
وابستگی/بی‌کفایتی, 18, 0, 1, کم. VH, آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری, 18,
1, 0 ...

دریافت بسته پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ اختصاصی

دریافت بسته پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ اختصاصی. امروز یک
محصول جدید برای شما آماده کرده ایم. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ.
اسم این محصول پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ است · پرسشنامه طرح
واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ,دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری
یانگ.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی,بدرفتاری یانگ,بی اعتمادی,بدرفتاری ...

3 مه 2017 ... دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ عنوان: پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادی/بدرفتاری یانگ فرمت فایل: word تعداد صفحات: 3 توضیحات هدف این
پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. دستورالعمل کلید نمره گذاری تفسیر نمرات
… جزئیات بیشتر / دانلود **توجه** سایت فایلکده (http://fileecade.ir) به ...

وبلاگ آموزشي و پژوهشي روانپزشكي - طرح واره درمانی

در صورت برآورده نشدن این حیطه احساس طرد شدگی در فرد بوجود خواهد آمد و طرح واره های
محرومیت هیجانی،بی ثباتی/رها شدگی،بی اعتمادی/بدرفتاری،نقص و شرم و انزوای
اجتماعی/بیگانگی در فرد شکل می گیرد. اشکال در این حیطه این باور نا هوشیار را
ایجاد می کند که نیازهای فرد برای امنیت،ثبات،محبت،همدلی،در میان گذاشتن احساسات و
پذیرش ...

مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در زندانیان چک برگشتی با افراد عادی

های. ناسازگار. اولیه. در مجرمان. جنسی. 30). سال به باال( و. افراد. عادی در شهر تهران انجام.
دادند به این نتیجه رسیدند که چهار. طرحواره. رهاشدگی، بی. -. اعتمادی،. وابستگی. و.
آسیب ... SQ-SF). پرسشنامه طرح. واره یانگ )یانگ وبراون،. 2881. (. برای. اندازه. گیری
طرح. واره. های ناسازگار اولیه. ساخته شده است. همچنین شکل کوتا. ه پرسش. نامه. طرح.
واره.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ |44958| زمان

5 نوامبر 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات «پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن ...

ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و در ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ واره ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

7 نوامبر 2009 ... واره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ. ي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮك ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻛﻠﻴﺪواژه. ﻫﺎ. : ﻃﺮح. واره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. اوﻟﻴﻪ، ﻣﻌﺘﺎد، ﻣﻮاداﻓﻴﻮﻧﻲ . .1. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل .... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي رﻓﻊ
اﻳﻦ ﻣﺤﺪو. دﻳﺖ، ﻳﺎﻧﮓ وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪي از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻫـﺎي ﻳﺎﻧـﮓ. ﺑـﻪ ﻧـﺎم. YSQ-RE2R. (. ﻳﺎﻧـــﮓ.
و ﻫﻤﻜـــﺎران. ) 2003،. را اﻳﺠـــﺎد ﻧﻤـــﻮد . در اﻳـــﻦ وﻳـــﺮاﻳﺶ، ﻃـــﺮح.

سنجش و آموزش طرحواره (فصل دوم) - روان شناسی نگرش

29 مارس 2017 ... برخی از بیماران ممکن است در پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ ، طرحواره ای را نشان
دهند که در پرسشنامه طرحواره یانگ تایید نشود. .... مثلا اگر بیمار در جملات YPI نشان
بدهد از سوی یکی از والدین خود با بدرفتاری جنسی مواجه شده است، به احتمال زیاد،
طرحواره بی اعتمادی /بدرفتاری در ذهن او شکل گرفته است حتی اگر ...

: پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - شبکه فایل

6 مارس 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ مشخصات «پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ» روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10
سوالی نوع فایل: word هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ – فروشگاه فایل دانش آموز

13 نوامبر 2017 ... خرید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال:
10 سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید ...

مقیاس طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ - Alal-Badal

پرسشنامه طرح وارة یانگ روان شناسی دلهره خشم افسردگی. - برای مشاهده کلیک کنید.
در طرح واره یانگ بی ثباتی تزلزل یا بی اعتمادی پرسشنامه طرح وارة یانگ ٢ مقیاس .
پرسشنامه طرح واره نقص شرم یانگ. - برای مشاهده کلیک کنید. دانلود پرسشنامه طرح
واره نقص شرم یانگ پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری . پرسشنامه طرحواره
یانگ ...

رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت رابطه دوستی با جنس دیگر ...

196 نفر از دختران دانشجوی دانشگاه های شهر کرج که دارای یک رابطه ی دوستی دگرجنس
بودند، با پاسخ به دو پرسشنامه ی طرح واره های اولیه یانگ فرم کوتاه (یانگ 1999) و ...
طرح واره ی بی اعتمادی/ بد رفتاری 36% از حمایت ادارک شده ی پایین، و طرح واره های خود
انضباطی ناکافی و ایثار هر یک 5% از حمایت ادراک شده ی پایین را تبیین کردند.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی,بدرفتاری یانگ,بی اعتمادی,بدرفتاری ...

3 مه 2017 ... دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ عنوان: پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادی/بدرفتاری یانگ فرمت فایل: word تعداد صفحات: 3 توضیحات هدف این
پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. دستورالعمل کلید نمره گذاری تفسیر نمرات
… جزئیات بیشتر / دانلود **توجه** سایت فایلکده (http://fileecade.ir) به ...

طرحواره درمانی | روان شناسی - روان راهنما

24 آگوست 2017 ... طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی ....
بدرفتاری و قربانی شدن در زندگی آنها فراوان است. این افراد مثل پلیس مدام به دنبال
سرنخ‌ها و شواهدی برای اثبات ضرورت بی‌اعتمادی خود به دیگران هستند.

طرحواره درمانی | روان شناسی - روان راهنما

24 آگوست 2017 ... طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی ....
بدرفتاری و قربانی شدن در زندگی آنها فراوان است. این افراد مثل پلیس مدام به دنبال
سرنخ‌ها و شواهدی برای اثبات ضرورت بی‌اعتمادی خود به دیگران هستند.

شناسایی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران

شناسایی طرح. واره. های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در. دختران دبیرستانی
شهر. قم. امیر همتا. 1. ، انوشیروان کاظم. نژاد. 1. *. ، محمد غالمی. فشارکی. 1 ..... 2. =
رهاشدگی،. 3. = بی اعتمادی/بدرفتاری،. 4. = انزوای اجتماعی،. 5. = نقص/شرم،. 6. =
شکست،. 7. = واب. ستگی/بیَ. کفایتی،. 8. = آسیب. پذیری در برابر ضرر،. =9.
گرفتار،.

پرسشنامه طرحواره يانگ (فرم كوتاه) - مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار ...

هدف: ارزيابي طرحواره هاي مختلف در افراد (محروميت هيجاني، رهاشدگي، بي اعتمادي/
بدرفتاري، انزواي اجتماعي/بيگانگي، نقص/شرم، شكست، وابستگي/بي كفايتي،
آسيب پذيري در برابر ضرر و بيماري، گرفتار، اطاعت، ايثار، بازداري هيجاني،
معيارهاي سرسختانه، استحقاق، خويشتن داري/خودانضباطي ناكافي). تعداد سوال: 75.
تعداد خرده ...

Relationship between Early Maladaptive Schemas and Depression ...

11 فوریه 2013 ... ﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻌﺪاد. 250. ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴـﺮ. دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻼورﺟﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻛﻮدك .... ﺧﻮﻳﺸــﺘﻨﺪاري
ﺑــﺮ. ﺷﻤﺮد. )10( . ﻳﺎﻧﮓ. )9(. ﻫﺠﺪه. ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر را در. ﭘــﻨﺞ ﺣــﻮزه ﺑﺮﻳــﺪﮔﻲ و ﻃــﺮد ﺷــﺎﻣﻞ. رﻫــﺎ.
ﺷــﺪﮔﻲ. /. ﺑﻲ. ﺛﺒﺎﺗﻲ،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري،. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ. ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ،. ﻧﻘــﺺ.

رابطه ی بین محرومیت هیجانی، بی ثباتی و بی اعتمادی با ... - سیویلیکا

ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﯾﺎﻧﮓ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﯽ
ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯾﺮﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﯾSPSSﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ )ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺭﻫﺎ ﺷﺪﮔﯽ /ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ،
ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯾ/ﺒﺪﺭﻓﺘﺎﺭﯼ( ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﯼ ۵ % ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ. ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﯽ
...

تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش‌نامه طرحواره یانگ در نمونه غیربالینی ایر

ﻃﺮﺣﻮاره ﻳﺎﻧﮓ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. زﻫﺮه ﺻﺪوﻗﻲ. *. ، دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ. آﮔﻴﻼر. -. وﻓﺎﻳﻲ. **. ،. دﻛﺘﺮ
ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ رﺳﻮل. زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ***. ، ﻧﺎﻣﻴﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺎن. ****. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
..... اﺳـﺖ. و ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد. درﺑ. ﺮﮔﻴﺮﻧﺪه. ﺧﻮد. -. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘـﻲ،. ﻛﻤﺎل. ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ رﻓـﺎه
دﻳﮕـﺮان اﺳـﺖ . ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ رده اول. روي دو ﻋﺎﻣــﻞ رده ﺑــﺎﻻﺗﺮ، ﺑﺎرﮔــﺬاري ﺷــﺪﻧﺪ . ﺑــﻲ. اﻋﺘﻤــﺎدي. /.
ﺑﺪرﻓﺘﺎري. ﺑﺎر.

طرح واره درمانی چیست | فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی –
رفتاری کلاسیک بنا شده .... 3- آسیب دیدن و قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل
طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر
شود.

مقیاس طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ - Alal-Badal

پرسشنامه طرح وارة یانگ روان شناسی دلهره خشم افسردگی. - برای مشاهده کلیک کنید.
در طرح واره یانگ بی ثباتی تزلزل یا بی اعتمادی پرسشنامه طرح وارة یانگ ٢ مقیاس .
پرسشنامه طرح واره نقص شرم یانگ. - برای مشاهده کلیک کنید. دانلود پرسشنامه طرح
واره نقص شرم یانگ پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری . پرسشنامه طرحواره
یانگ ...

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دان

2011. (. یانگ هجده نوع طرحواره را در پنج حوزه می کند: حوزه اول: بریدگی و طرد. 2. ) رها
شدگی/بی ثباتی. 3. ، بی اعتمادی/بدرفتاری. 4. ، محرومیت. هیجانی. 5. ، نقص/شرم. 6.
،انزوای اجتماعی/بیگانگی. 7(. حوزه دوم: خودگردانی و عملکرد. مختل. 8. )وابستگی/بی
کفایتی. 9. ، آسیب پذیری نسبت. به ضرر و بیماری. 10. ، خود تحول نایافته/
گرفتار.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ|ee9313

هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ|ee9313

هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید

دوره ششم شماره دوم تابستان و سوم پاییز1395

هدف پژوهش حاضر پیشبینی نشانههای شخصیت مرزی براساس طرحوارههای ناسازگار
اولیه، نشخوار افسردگی و خشم بود. .... اختلال شخصيت مرزي با وابستگي، شرم/ نقص
، بيگانگي اجتماعي، آسيب پذيري نسبت به ضرر، محروميت هيجاني، وابستگي/ عدم
صلاحيت، بي اعتمادي/ بدرفتاري ارتباط داشت. .... نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره
یانگ.

فایل word پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - دانلود فایل

21 ا کتبر 2017 ... برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-
بدرفتاری یانگ دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و
آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ
کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

نمونه پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی و بد رفتاری یانگ - دانلود از رایگان ...

15 ا کتبر 2017 ... فایل بینظیر و بسیار باارزش و کمیاب نمونه پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی و بد
رفتاری یانگ که از جمله پر دانلودترین فایل های زبان فارسی در موتور جستجوگر
گوگل می باشد، بصورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از اینترنت جمع آوری و لینک
دانلود آن در زیر درج گشته است. دسته بندی کلی این فایل کتاب ، جزوه می ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - مقالات

19 آوريل 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ دارای 3 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه
طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد
دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ...

طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران با اختلال روان‌تنی و مالتیپل ا

16 ژوئن 2016 ... طرحواره هــا در طــی زمان هــا و مکان هــای. مختلــف، ثابــت می ماننــد و در تمامــی جنبه هــای
زندگــی. تأثیـر دارنـد. برخـی از آن هـا بـر اسـاس نظریـۀ یانـگ عبارتند. از: محرومیــت
هیجانــی، رهاشــدگی/بی ثباتی، بی اعتمــادی/. بدرفتاری )6(. 1 Psychosomatic. 2
Diagnostic and statistical manual of mental disorders.

رابطه طرحواره های ناسازگار اوليه و رضایت زناشویي زنان - فصلنامه ...

30 جولای 2013 ... چهار طرحواره رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی /. بدرفتاری، محرومیت هیجانی و نقص/
شرم می باشند که. در حوزه اول قرار دارند. که نتایج حاصل از تحقیق نیز نشان. داده که.
بین طرحواره های ناسازگار حوزه اول ) بریدگی و. طرد. (. و رضایت زناشویی در زنان مت. أ.
هل. رابطه وجود دا. رد. که نتایج بدست. آمده با نتایج تحقیقات یانگ و ...

PDF: پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ |167234| گیگ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی-ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ اﻃﻼﻋﺎت. ﮔﯿﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ: [167234] ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح
واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی-ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی/ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ. ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح
واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدیﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ«. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ: دارد. ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ: دارد. ﺗﻌﺪاد ﺳﻮال: 10 ﺳﻮاﻟﯽ. ﻧﻮع
ﻓﺎﯾﻞ: word. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻃﺮح واره رﻫﺎ ﺷﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد
...

دانلود فایل: دانلود پرسشنامه طرح وارهبی اعتمادی/بدرفتاری یانگ ...

کلید نمره گذاری: /کاملا غلط ا نمره/تقریبا غلط ۲ نمره/بیشتر درست تا غلط ۳ نمره/
اندکی درست ۴ نمره/ /تقریبا درست ۵ نمره/ کاملا درست ۶ نمره/ تفسیر نمرات پرسشنامه
بی اعتمادی/ بد رفتاری ۱۰-۱۹ خیلی پائین-احتمالا این طرح واره در ذهن شما شکل
نگرفته ۲۰-۲۹ نسبتا پائین- این طرح واره ممکن است گاهی اوقات یقه شما را بگیرد ۳۰-
۳۹ ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - universityfileseller

9 ژانويه 2018 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - پروژه های دانشجویی , گزارش
کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی,
مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پایان نامه.

هاي والديني آن و اوليه و ريشه هاي ناسازگار طرحواره مقايس I و افراد مبتا

پرسشنامه طرحواره ن. اسازگار و فرزندپروري یانگ و سبك. هاي مقابله. اي الزاروس مورد
ارزیابي قرارگرفت. ند. تحليل واریانس یك راهه نشان داد. مبتالیان به پسوریازیس ......
مقايسه. طرحواره. هاي. ناسازگار. اوليه. و. ريشه. هاي. والديني آن و ... 12. ل. كنتر. 11/56. 4/
88. كل. 3179/64. 84. بي. اعتمادي. -. ي. بدرفتار. سوریازیس. پ. 12/60. 6/31. ي.

همبستگی بدرفتاری در کودکی با طلاق عاطفی - مدیریت ارتقای سلامت

26 سپتامبر 2017 ... آسیب پذیری، بی اعتمادی/بدرفتاری، نقص/شرم، شکست، سلطه. پذیری، فداکاری
خودتحول نیافته، استحقاق/بزرگ منشی. و. خویشتنداری ناکافی، نمره باالیی کسب
کردند. نتایج بدست آمده در. این مطالعه همسو با نتایج پژوهش. های قبلی می. باشد و بر
اساس نتایج. بدست آمده بین بدرفتاری در کودکی و طرحواره ناسازگاری ...

مدل یابی معادالت ساختاری در تبیین رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولی

معادالت ساختاری نشان داد که در کل پنج حوزه طرح واره های ناسازگار اولیه 57 درصد از
واریانس تمایزیافتگی. را پیش بینی می کند .... تمایزیافتگی با رهاشدگی/ بی
ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، بی مهری، انزوای اجتماعی و ...
پرسشنامه طرح واره یانگ )یانگ، 2009( ابزاری خودگزارش دهی برای سنجش طرح واره
هاست. این فرم.

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه - آزمون یاب: مرجع ...

شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه
(یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی،
طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ،
شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیبپذیری نسبت به بیماری ، خود تحولنایافته
...

طرح واره بی اعتمادیبدرفتاری یانگ – بهار فایل

23 ا کتبر 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن ...

رابطه رضايت از زندگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان

ابزارهاي سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه (SF-YSQ) (يانگ،
2005) و پرسشنامه رضايت از زندگي (داينر و همکاران، 1985) بود. ... آزمون t گروههاي
مستقل نشان داد بين دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياس هاي بي اعتمادي/ بدرفتاري،
شکست، آسيب پذيري نسبت به ضرر يا بيماري و معيارهاي سرسختانه / عيب جويي ...

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ ... - Statistics

29 آوريل 2017 ... طرحواره هــای ناســازگار اولیــه، راهبرد هــای مقابلــه ای و بلــوغ عاطفــی بیــن
دانشــجویان دارای آســیب عاطفــی و بــدون. آسـیب عاطفـی انجـام ... داده هــا بــا اســتفاده
از پرسشــنامه های ضربــه عشــق، راهبردهــای مقابلــه ای، طرحــواره و بلــوغ. عاطفـی جمـع
آوری شـد. ..... طــرد )طرحواره هــای بی اعتمــادی/ بــد رفتــاری،. رهــا شــدگی/ بی ...

بایگانی‌ها پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - sbnet

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ ». Read Post. برخی مطالب. پاورپوینت بررسی شیوه های
اندازه گیری سود و تأثیر آن بر ارزش داراییها · پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری
حسابداری · پاورپوینت بررسی حسابرسی داخلی · پاورپوینت بررسی روش شناسی
حسابرسی ...

فایل word پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - دانلود فایل

21 ا کتبر 2017 ... برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-
بدرفتاری یانگ دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و
آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ
کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

طرحواره درمانی | روان شناسی - روان راهنما

24 آگوست 2017 ... طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی ....
بدرفتاری و قربانی شدن در زندگی آنها فراوان است. این افراد مثل پلیس مدام به دنبال
سرنخ‌ها و شواهدی برای اثبات ضرورت بی‌اعتمادی خود به دیگران هستند.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ |44958| زمان

5 نوامبر 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات «پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن ...

سنجش و آموزش طرحواره (فصل دوم) - روان شناسی نگرش

29 مارس 2017 ... برخی از بیماران ممکن است در پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ ، طرحواره ای را نشان
دهند که در پرسشنامه طرحواره یانگ تایید نشود. .... مثلا اگر بیمار در جملات YPI نشان
بدهد از سوی یکی از والدین خود با بدرفتاری جنسی مواجه شده است، به احتمال زیاد،
طرحواره بی اعتمادی /بدرفتاری در ذهن او شکل گرفته است حتی اگر ...

وبلاگ آموزشي و پژوهشي روانپزشكي - طرح واره درمانی

در صورت برآورده نشدن این حیطه احساس طرد شدگی در فرد بوجود خواهد آمد و طرح واره های
محرومیت هیجانی،بی ثباتی/رها شدگی،بی اعتمادی/بدرفتاری،نقص و شرم و انزوای
اجتماعی/بیگانگی در فرد شکل می گیرد. اشکال در این حیطه این باور نا هوشیار را
ایجاد می کند که نیازهای فرد برای امنیت،ثبات،محبت،همدلی،در میان گذاشتن احساسات و
پذیرش ...

پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ – فرم کوتاه - TebLink

احتمال این‌که طرح‌واره را داشته باشید؟ یک, AB, رهاشدگی/بی‌ثباتی, 15, 1, 0, خیلی کم
. MA, بی‌اعتمادی/بدرفتاری, 18, 2, 0, زیاد. ED, محرومیت هیجانی, 23, 0, 2, زیاد. DS,
نقص/شرم, 10, 0, 0, ندارد. SI, انزوای اجتماعی/بیگانگی, 19, 2, 0, زیاد. دو, DI,
وابستگی/بی‌کفایتی, 18, 0, 1, کم. VH, آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری, 18,
1, 0 ...طراحی معدن به وسیله نرم افزار Surpacتحقیق در مورد مغناطیس درمانی

بمب شیمیایی

بازاریابی محتوا؛ چگونه از محتوا برای بازاریابی آنلاین و شبکه های اجتماعی استفاده کنیم.

فایل psd طرح لایه باز بنر ائتلاف شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی

پاورپوینت تغذیه و ارزش مواد غذایی

دانلود تحقیق چای سبز و ترکیبات و خواص انتی اکسیدانی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفاهیم پایه در مکانیک آماری در 29 اسلاید