دانلود رایگان


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ,دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ

دانلود رایگان پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر
نوع فایل: WORD


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ – فروشگاه فایل دانش آموز

13 نوامبر 2017 ... خرید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال:
10 سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید ...

میگنا - طرحواره درماني SCHEMA THERAPY

طرحواره درمانی تلفیقی از مبانی مکاتب شناختی رفتاری، دلبستگی گشتاکت،
روابط شیئی، سازنده گرایی و روان کاری است» (یانگ، ۱۳۸۶، ص ۲۳) . ... 3- آسیب دیدن و
قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/
بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر شود. 4- درونی سازی یا همانند سازی با
افراد مهم ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ|ee9313

هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید

مدل یابی معادالت ساختاری در تبیین رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولی

معادالت ساختاری نشان داد که در کل پنج حوزه طرح واره های ناسازگار اولیه 57 درصد از
واریانس تمایزیافتگی. را پیش بینی می کند .... تمایزیافتگی با رهاشدگی/ بی
ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، بی مهری، انزوای اجتماعی و ...
پرسشنامه طرح واره یانگ )یانگ، 2009( ابزاری خودگزارش دهی برای سنجش طرح واره
هاست. این فرم.

شناسایی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران

شناسایی طرح. واره. های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در. دختران دبیرستانی
شهر. قم. امیر همتا. 1. ، انوشیروان کاظم. نژاد. 1. *. ، محمد غالمی. فشارکی. 1 ..... 2. =
رهاشدگی،. 3. = بی اعتمادی/بدرفتاری،. 4. = انزوای اجتماعی،. 5. = نقص/شرم،. 6. =
شکست،. 7. = واب. ستگی/بیَ. کفایتی،. 8. = آسیب. پذیری در برابر ضرر،. =9.
گرفتار،.

رابطه رضايت از زندگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان

ابزارهاي سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه (SF-YSQ) (يانگ،
2005) و پرسشنامه رضايت از زندگي (داينر و همکاران، 1985) بود. ... آزمون t گروههاي
مستقل نشان داد بين دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياس هاي بي اعتمادي/ بدرفتاري،
شکست، آسيب پذيري نسبت به ضرر يا بيماري و معيارهاي سرسختانه / عيب جويي ...

طرحواره یانگ - مرکر مشاوره و روانشناسی رائین

17 مه 2015 ... در این پژوهش از پرسشنامه رضایت از زندگی مشترک انریچ (ENRICH) و نسخه کوتاه
پرسشنامه طرحواره یانگ (YSO-SF) استفاده شد. داده ها با استفاده از ... بین رضایت از
زندگی مشترک انریچ و پرسشنامه طرحواره یانگ رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتیجه
گیری: بر .... 3 طرحواره بی اعتمادی/ بد رفتاری 078/0 724/0 4 طرحواره ...

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دان

2011. (. یانگ هجده نوع طرحواره را در پنج حوزه می کند: حوزه اول: بریدگی و طرد. 2. ) رها
شدگی/بی ثباتی. 3. ، بی اعتمادی/بدرفتاری. 4. ، محرومیت. هیجانی. 5. ، نقص/شرم. 6.
،انزوای اجتماعی/بیگانگی. 7(. حوزه دوم: خودگردانی و عملکرد. مختل. 8. )وابستگی/بی
کفایتی. 9. ، آسیب پذیری نسبت. به ضرر و بیماری. 10. ، خود تحول نایافته/
گرفتار.

عمومی ای اجتناب و جبران افراطی بر سالمت های مقابله بین سبک اثر پیش

طرحواره. ها نیازهای هیجانی اصلی، تجارب اولیه. ی. زندگی و مزاج هیجانی فرد است )یانگ.
3،. 1331. (. طرحواره. های مطرح شده توسط یانگ با توجه به. پنج نیاز هیجانی ارضا نشده،
به پنج حو. زه. ی. : بریدگی و. طرد )شامل رهاشدگی/ بی. ثباتی،. بی. اعتمادی/.
بدرفتاری، محرومیت هیجانی/ نقص/. 6 Krattenmacher. T. 7 Erickson. S. 8 Ayers. T. S.
.

رابطه طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و سبکهای ... - فصلنامه خانواده و پژوهش

پرسشنامۀ طرحواره یانگ ). SQ-SF. (:. این پرسشنامه. 19. آیتمی. را. یانگ ). 3558. (
برای ارزیابی. 39. طرحواره ناسازگار اولیه ساخته است. این طرحواره. ها عبارت. ا. ند از:
رهاشدگی/ بی. ثباتی،. بی. اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بیگانگی،. نقص/
شرم، محرومیت هیجانی، وابستگی/. بی. کفایتی، آسیب. پذیری نسبت به بیماری/
خود تحول.

طرحواره و طرحواره درمانی چیست؟ - اکسیر

28 ا کتبر 2015 ... ١- طرحواره بی اعتمادی; ٢- طرحواره نقص و شرم; ٣- طرحواره انزواء اجتماعی; ٤- طرحواره
وابستگی و بی کفایتی; ٥- طرحواره شکست; و … طرحواره درمانی چیست؟ طرحواره
درمانی با کمک مصاحبه و پرسشنامه به شناسایی طرحواره های و ذهنیت های غالب مراجع
پرداخته و با بیان مفهوم طرحواره و معرفی آنها به وی کمک می کند تا رفتار و ...

تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش‌نامه طرحواره یانگ در نمونه غیربالینی ایر

ﻃﺮﺣﻮاره ﻳﺎﻧﮓ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. زﻫﺮه ﺻﺪوﻗﻲ. *. ، دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ. آﮔﻴﻼر. -. وﻓﺎﻳﻲ. **. ،. دﻛﺘﺮ
ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ رﺳﻮل. زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ***. ، ﻧﺎﻣﻴﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺎن. ****. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
..... اﺳـﺖ. و ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد. درﺑ. ﺮﮔﻴﺮﻧﺪه. ﺧﻮد. -. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘـﻲ،. ﻛﻤﺎل. ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ رﻓـﺎه
دﻳﮕـﺮان اﺳـﺖ . ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ رده اول. روي دو ﻋﺎﻣــﻞ رده ﺑــﺎﻻﺗﺮ، ﺑﺎرﮔــﺬاري ﺷــﺪﻧﺪ . ﺑــﻲ. اﻋﺘﻤــﺎدي. /.
ﺑﺪرﻓﺘﺎري. ﺑﺎر.

نیکادو مقاله | فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ

27 نوامبر 2017 ... فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ on نیکادو مقاله | دوست عزیز
سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی
پرسشنامه

: پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - شبکه فایل

6 مارس 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ مشخصات «پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ» روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10
سوالی نوع فایل: word هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در ...

ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و در ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ واره ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

7 نوامبر 2009 ... واره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ. ي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮك ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻛﻠﻴﺪواژه. ﻫﺎ. : ﻃﺮح. واره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. اوﻟﻴﻪ، ﻣﻌﺘﺎد، ﻣﻮاداﻓﻴﻮﻧﻲ . .1. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل .... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي رﻓﻊ
اﻳﻦ ﻣﺤﺪو. دﻳﺖ، ﻳﺎﻧﮓ وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪي از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻫـﺎي ﻳﺎﻧـﮓ. ﺑـﻪ ﻧـﺎم. YSQ-RE2R. (. ﻳﺎﻧـــﮓ.
و ﻫﻤﻜـــﺎران. ) 2003،. را اﻳﺠـــﺎد ﻧﻤـــﻮد . در اﻳـــﻦ وﻳـــﺮاﻳﺶ، ﻃـــﺮح.

Relationship between Early Maladaptive Schemas and Depression ...

11 فوریه 2013 ... ﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻌﺪاد. 250. ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴـﺮ. دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻼورﺟﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻛﻮدك .... ﺧﻮﻳﺸــﺘﻨﺪاري
ﺑــﺮ. ﺷﻤﺮد. )10( . ﻳﺎﻧﮓ. )9(. ﻫﺠﺪه. ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر را در. ﭘــﻨﺞ ﺣــﻮزه ﺑﺮﻳــﺪﮔﻲ و ﻃــﺮد ﺷــﺎﻣﻞ. رﻫــﺎ.
ﺷــﺪﮔﻲ. /. ﺑﻲ. ﺛﺒﺎﺗﻲ،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري،. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ. ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ،. ﻧﻘــﺺ.

هاي والديني آن و اوليه و ريشه هاي ناسازگار طرحواره مقايس I و افراد مبتا

پرسشنامه طرحواره ن. اسازگار و فرزندپروري یانگ و سبك. هاي مقابله. اي الزاروس مورد
ارزیابي قرارگرفت. ند. تحليل واریانس یك راهه نشان داد. مبتالیان به پسوریازیس ......
مقايسه. طرحواره. هاي. ناسازگار. اوليه. و. ريشه. هاي. والديني آن و ... 12. ل. كنتر. 11/56. 4/
88. كل. 3179/64. 84. بي. اعتمادي. -. ي. بدرفتار. سوریازیس. پ. 12/60. 6/31. ي.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ | BO2FILE

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل
زندگی ...

رابطه طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و سبکهای ... - فصلنامه خانواده و پژوهش

پرسشنامۀ طرحواره یانگ ). SQ-SF. (:. این پرسشنامه. 19. آیتمی. را. یانگ ). 3558. (
برای ارزیابی. 39. طرحواره ناسازگار اولیه ساخته است. این طرحواره. ها عبارت. ا. ند از:
رهاشدگی/ بی. ثباتی،. بی. اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بیگانگی،. نقص/
شرم، محرومیت هیجانی، وابستگی/. بی. کفایتی، آسیب. پذیری نسبت به بیماری/
خود تحول.

پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه(75 آیتمی) - روان بنیان

9 آوريل 2015 ... شرح: پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه، پرسشنامه خودگزارشی 75 آیتمی است که
جهت ارزیابی 15 خرده مقیاس EMS تهیه شده است(یونگ، 1998):1- محرومیت هیجانی،2- رها
شدگی، 3- بی اعتمادی/ بد رفتاری، 4- انرزوای اجتماعی/ بیگانگی، 5- نقص/ شرم، 6-
نقص/ شرم، 7- وابستگی / بی کفایتی، 8- آسیب پذیری دربرابر ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ – فروشگاه فایل دانش آموز

13 نوامبر 2017 ... خرید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال:
10 سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید ...

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم ... - govaresh

نتیجه گیری: طرح واره های ناسازگار اولیه از عوامل شخصیتی تاثیرگذار در اختالالت
گوارشی عملکردی می باشند که باید به نقش آنها در این اختالالت توجه کرد. ..... طرح واره
. NA. 0/753. 19/32. 1. 19/32. محرومیت هیجان. NA. 0/560. 12/59. 1. 12/59. رهاشدگی. 0/
024. 5/14. 103/68. 1. 103/68. بی اعتمادی/ بدرفتاری. NA. 1/03. 14/47. 1. 14/47.

بایگانی‌ها پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - sbnet

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ ». Read Post. برخی مطالب. پاورپوینت بررسی شیوه های
اندازه گیری سود و تأثیر آن بر ارزش داراییها · پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری
حسابداری · پاورپوینت بررسی حسابرسی داخلی · پاورپوینت بررسی روش شناسی
حسابرسی ...

165 K

ﻳﺎﻧﮓ. ،. 2007. ؛. ﺗﺮﺟﻤﻪ. ي. ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ. ﭘﻮر،. 1390. ). ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻳﺎﻧﮓ. ) 1990(.
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻃﺮﺣﻮاره، اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ و دراز ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در. دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ....
ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ،آﺳﻴﺐ. ﭘﺬﻳﺮي،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري، ﻧﻘﺺ، ﺷﻜﺴﺖ، اﻃﺎﻋﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ، اﻳﺜﺎر، ﮔﺮﻓﺘﺎر، اﺳﺘﺤﻘﺎق،. ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ. ) ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻃﻴﻒ
ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ...

دانلود فایل: دانلود پرسشنامه طرح وارهبی اعتمادی/بدرفتاری یانگ ...

کلید نمره گذاری: /کاملا غلط ا نمره/تقریبا غلط ۲ نمره/بیشتر درست تا غلط ۳ نمره/
اندکی درست ۴ نمره/ /تقریبا درست ۵ نمره/ کاملا درست ۶ نمره/ تفسیر نمرات پرسشنامه
بی اعتمادی/ بد رفتاری ۱۰-۱۹ خیلی پائین-احتمالا این طرح واره در ذهن شما شکل
نگرفته ۲۰-۲۹ نسبتا پائین- این طرح واره ممکن است گاهی اوقات یقه شما را بگیرد ۳۰-
۳۹ ...

نمونه پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی و بد رفتاری یانگ - دانلود از رایگان ...

15 ا کتبر 2017 ... فایل بینظیر و بسیار باارزش و کمیاب نمونه پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی و بد
رفتاری یانگ که از جمله پر دانلودترین فایل های زبان فارسی در موتور جستجوگر
گوگل می باشد، بصورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از اینترنت جمع آوری و لینک
دانلود آن در زیر درج گشته است. دسته بندی کلی این فایل کتاب ، جزوه می ...

معرفی و دانلود فایل کامل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ

19 فوریه 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادی - بدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ | فروشگاه بیان

31 آگوست 2017 ... طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ". این. پرسشنامه 75 سوال دارد
و هر 5 سوال مربوط به یک طرحواره است. تعداد طرحواره ها 15 مورد است و عبارتند از: "
محرومیت هیجانی"،. "رهاشدگی/ بی ثباتی" ،"بی اعتمادی/ بدرفتاری" ،"انزوای اجتماعی/.
بیگانگی" ،"نقص/ شرم" ،"شکست" ،"وابستگی/ بی کفایتی"،. "آسیب پذیری در
برابر ...

دانلود نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان فصل 3 ( کتاب جدیدالتالیف )

دانلود طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی 150 راسی.pdf

دانلود طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی 150 راسی.pdf

برابری قصاص

تحقیق در مورد توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها

دانلود پیت فایل pit گوشی سامسونگ گرند نئو مدل Samsung Galaxy Grand Neo GT-I9060 با لینک مستقیم

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های بنزینی درجه 2 (مجموعه دوم)

دانلود نرم افزار تشریح بیمارهای لثه و لب از قانون در طب سینا

کتاب و حل المسائل آنتن بالانیس ویرایش 3 و ویرایش 2

طرح کارآفرینی تولید آب اکسیژنه