دانلود رایگان


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ,دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ

دانلود رایگان پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر
نوع فایل: WORD


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسایی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران

شناسایی طرح. واره. های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در. دختران دبیرستانی
شهر. قم. امیر همتا. 1. ، انوشیروان کاظم. نژاد. 1. *. ، محمد غالمی. فشارکی. 1 ..... 2. =
رهاشدگی،. 3. = بی اعتمادی/بدرفتاری،. 4. = انزوای اجتماعی،. 5. = نقص/شرم،. 6. =
شکست،. 7. = واب. ستگی/بیَ. کفایتی،. 8. = آسیب. پذیری در برابر ضرر،. =9.
گرفتار،.

مقایسه عملکرد خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانا

نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مر. حله اي انتخاب گردیدند . ابزار گردآوري اطالعات
. پرسشنامه سنجش. خانواده. (FAD). -،. فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ. ) SQ-SF. (. و
پرسشنامه وابستگی بين ... محروميت هيجانی، رها شدگی، انزواي اجتماعی، بی اعتمادي،
شكست، وابستگی، آسيب و گرفتاري باالتري. برخورداربودند . همچنين ميانگين ...

انواع طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه طرحواره ای اختصار محرومیت هیجانی

تعریف عملیاتی; طرحواره درمانی بر اساس شناسائی طرحواه های ناسازگار اولیه موجود در
افراد بوسیله پرسشنامه کوتاه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ که در قالب یک
رویکرد ... 1- رها شدگي / بي ثباتي 2- بياعتمادي / بدرفتاري 3- نقص / شرمندگي 4-
انزواي اجتماعي / احساس بيگانگي 5- شكست 6- وابستگي / بيكفايتي 7-
آسيبپذيري ...

/ Comparison of Early Maladaptive ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ در ﻃﺮﺣﻮاره ﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ Sch

ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴ. ﺔ. SQ-SF. (ﻳﺎﻧﮓ. ،. اﺳـﻤﻴﺖ و. ﻫﻤﻜﺎران،. )1995. ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ. آوري داده.
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺗﺤﻠﻴـﻞ. ﺗ. ﻤـﺎﻳﺰي. ﮔـﺎم ﺑـﻪ. ﮔـﺎم ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻃﺮﺣـﻮار. ة. رﻫﺎﺷـﺪﮔﻲ،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي، ...
ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ، ﺟﺮم. ﺟﻨﺴـﻲ، اﻓـﺮاد. ﻏﻴﺮﻣﺠﺮم، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. Comparison of Early
Maladaptive. Schemas in Sex Offenders and. Non-of fenders. Azam Noferesti.
M.A..

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - مرکز دانلود فایل نگارا

13 نوامبر 2017 ... خرید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال:
10 سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید ...

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم ... - govaresh

نتیجه گیری: طرح واره های ناسازگار اولیه از عوامل شخصیتی تاثیرگذار در اختالالت
گوارشی عملکردی می باشند که باید به نقش آنها در این اختالالت توجه کرد. ..... طرح واره
. NA. 0/753. 19/32. 1. 19/32. محرومیت هیجان. NA. 0/560. 12/59. 1. 12/59. رهاشدگی. 0/
024. 5/14. 103/68. 1. 103/68. بی اعتمادی/ بدرفتاری. NA. 1/03. 14/47. 1. 14/47.

طرح واره درمانی چیست | فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی –
رفتاری کلاسیک بنا شده .... 3- آسیب دیدن و قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل
طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر
شود.

معرفی و دانلود فایل کامل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ

19 فوریه 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادی - بدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ – zigzagdl

8 ژانويه 2018 ... هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. پس از پرداخت، لینک دانلود ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ | دانلود مقاله، تحقیق ...

27 سپتامبر 2017 ... هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی ...

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه - آزمون یاب: مرجع ...

شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه
(یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی،
طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ،
شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیبپذیری نسبت به بیماری ، خود تحولنایافته
...

براساس طرحواره های ناسازگار اولیه - فصلنامه خانواده پژوهی

يانگ پانزده طرحواره ناسازگاراوليه را كه در 5 گروه سازمان يافته اند مطرح نمود. گروه اول (
بريدگي / طرد) شامل زير مجموعه هاي محروميت هيجاني، رهاشدگي/ بي ثباتي، بي اعتمادي
/ بدرفتاري، انزواي اجتماعي / بيگانگي، نقص/ شرم. گروه دوم (خودگرداني وعملكردمختل
شامل شكست، وابستگي/ بي كفايتي، آسيب پذيري نسبت به زيان يا بيماري خود ...

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ - سایت علمی آموزشی روانشناسی

فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار توسط یانگ در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است. این
پرسشنامه حاوی ۷۵ سوال میباشد که طرحواره های آزمودنی را در ۱۵ خرده مقیاس مورد سنجش
قرار می دهد. مقیاس درجه بندی سوالات لیکرت بوده و خرده مقیاسهای آن عبارتند از :
محرومیت هیجانی، طرد / رهاشدگی، بی‌اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص / شرم،
شکست، ...

نمونه پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی و بد رفتاری یانگ - دانلود از رایگان ...

15 ا کتبر 2017 ... فایل بینظیر و بسیار باارزش و کمیاب نمونه پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی و بد
رفتاری یانگ که از جمله پر دانلودترین فایل های زبان فارسی در موتور جستجوگر
گوگل می باشد، بصورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از اینترنت جمع آوری و لینک
دانلود آن در زیر درج گشته است. دسته بندی کلی این فایل کتاب ، جزوه می ...

رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت رابطه دوستی با جنس دیگر ...

196 نفر از دختران دانشجوی دانشگاه های شهر کرج که دارای یک رابطه ی دوستی دگرجنس
بودند، با پاسخ به دو پرسشنامه ی طرح واره های اولیه یانگ فرم کوتاه (یانگ 1999) و ...
طرح واره ی بی اعتمادی/ بد رفتاری 36% از حمایت ادارک شده ی پایین، و طرح واره های خود
انضباطی ناکافی و ایثار هر یک 5% از حمایت ادراک شده ی پایین را تبیین کردند.

پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ – فرم کوتاه - TebLink

احتمال این‌که طرح‌واره را داشته باشید؟ یک, AB, رهاشدگی/بی‌ثباتی, 15, 1, 0, خیلی کم
. MA, بی‌اعتمادی/بدرفتاری, 18, 2, 0, زیاد. ED, محرومیت هیجانی, 23, 0, 2, زیاد. DS,
نقص/شرم, 10, 0, 0, ندارد. SI, انزوای اجتماعی/بیگانگی, 19, 2, 0, زیاد. دو, DI,
وابستگی/بی‌کفایتی, 18, 0, 1, کم. VH, آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری, 18,
1, 0 ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ – zigzagdl

8 ژانويه 2018 ... هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. پس از پرداخت، لینک دانلود ...

طرح واره بی اعتمادیبدرفتاری یانگ – بهار فایل

23 ا کتبر 2017 ... پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن ...

PDF: پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ |167234| گیگ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی-ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ اﻃﻼﻋﺎت. ﮔﯿﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ: [167234] ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح
واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی-ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی/ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ. ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح
واره ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدیﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎﻧﮓ«. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ: دارد. ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ: دارد. ﺗﻌﺪاد ﺳﻮال: 10 ﺳﻮاﻟﯽ. ﻧﻮع
ﻓﺎﯾﻞ: word. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻃﺮح واره رﻫﺎ ﺷﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد
...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ | BO2FILE

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل
زندگی ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ – علوم انسانی – 118 دانلود

21 نوامبر 2017 ... 118 دانلود، مرکز پاسخگویی به نیاز های فایلی شما. فایل های مورد نیاز خود را جست و
جو کنید و سپس دانلود بفرمایید. مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. دسته بندی فایل : علوم انسانی. شما می توانید فایل با
مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ | فروشگاه بیان

31 آگوست 2017 ... پیشنهاد ویژه سایت برای تابستان(یادگیری بیش از 1000 لغت انگلیسی در کمتراز یک هفته)

کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

دانلود پاورپوینت محاسبات دارویی بخش ویژه

دانشنامه کامل تمرین عضله + کتاب بزگ آناتومی تمرینات قدرتی

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

مقاله درباره روش و نحوه تولید قطعات لاستیکی -20 صفحهword

تحقیق درباره ستارگان دنباله دار

تقویم طرح حیوانات 98 کاملا لایه باز

دانلود گزارش کار درس آزمایشگاه فیزیک 1 ( آزمایش 2 : بررسی نیروی اصطکاک)

دانلود مقاله کامل درباره اسطوره چین