دانلود فایل


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه,مقاله,روش تحقیق, نمونه سوالات

دانلود فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه ....................................................................................................................................................2
1-2 بيان مساله ...............................................................................................................................................3
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق ........................................................................................................................5
1-4 اهداف تحقيق.........................................................................................................................................7
1-4-1 هدف اصلي .......................................................................................................................................7
1-4-2 اهداف فرعي .....................................................................................................................................7
1-5 فرضيه هاي تحقيق ..................................................................................................................................7
1-5-1 فرضيه اصلي ......................................................................................................................................7
1-5-2 فرضيه هاي فرعي ..............................................................................................................................7
1-6 تعريف مفاهيم و اصطلاحات تحقيق....................................................................................................... 8
1-6-1 تعريف نظري .....................................................................................................................................8
1-6-2 تعريف عملياتي............................................................................................................................... 10
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................12
2-2 مباني نظري تحقيق (شامل تعاريف، الگوها و مدل هاي مطرح).................................................................13
2-2-1 انواع هوش.......................................................................................................................................13
2-2-2 هوش طبيعت شناسي.........................................................................................................................13
2-2-3 هوش احساسي- هيجانی...................................................................................................................13
2-2-4 هوش معنوي.....................................................................................................................................14
2-2-5 هوش اخلاقي...................................................................................................................................16
2-3 انواع هوش از ديدگاه انديشمندان هوش.................................................................................................18
2-3-1 انواع هوش از ديدگاه اسپيرمن...........................................................................................................18
2-3-2 انواع هوش از ديدگاه ترستون............................................................................................................18
2-3-3 انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ......................................................................................................18
2-3-4 هوش چندگانه گاردنر......................................................................................................................19
2-3-5 انواع هوش چند گانه از نظر گاردنر....................................................................................................19
2-4 مولفه های هوش هیجانی.......................................................................................................................23
2-6 هوش هیجانی را چه طور می شود پرورش داد؟........................................................................................24
2-7 هوش هیجانی چیست؟ .........................................................................................................................26
2-8 مفهوم هوش هیجانی..............................................................................................................................27
2-9 هوش هیجانی در سازمان و گروه............................................................................................................28
2-10 ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری..............................................................................................29
2-11 هوش هیجانی و رهبری گروه ..............................................................................................................31
2-12 روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی............................................................................33
2-13 تعليم دادن هيجانات............................................................................................................................34
2-14 درسي از تشريک مساعي ومجادله........................................................................................................34
2-15 الفباي هوش هيجاني............................................................................................................................35
2-15-1 زمان بندي هيجان ها.......................................................................................................................35
2-15-2 همه چيز در دخالت به موقع نهفته است.............................................................................................36
2-15-3 خود آگاهي هيجاني.......................................................................................................................36
2-15-4 کنترل هيجانات..............................................................................................................................37
2-15-5 موفقيت در مهار هيجانات................................................................................................................37
2-15-6 همدلي: يافتن هيجانها......................................................................................................................37
2-15-7 حفظ ارتباطات...............................................................................................................................38
2-16 منش، اخلاقيات و هنر دموکراسي........................................................................................................38
2-17 نتيجه توجه به هوش هيجاني.................................................................................................................39
2-18 نشانه هاي ذهن هيجاني........................................................................................................................39
2-19 روش های درمان کمرویی...................................................................................................................41
2-19-1 کمرویی و روش های درمان آن.....................................................................................................41
2-19-2 تقویت خودپنداری مثبت و خودباوری دوباره..................................................................................42
2-19-3 خانواده و تربیت اجتماعی................................................................................................................42
2-19-4 هنر درمانی.....................................................................................................................................44
2-20 فعالیت های اجتماعی و بازی های گروهی............................................................................................44
2-21 افزایش خودآگاهی، تقویت خودپنداری مثبت و کاهش کمرویی.........................................................45
2-22 نشانه های کمرويی .............................................................................................................................46
2-23 آثار اصلی کمرويی.............................................................................................................................47
2-24 علت کمرويی.....................................................................................................................................48
2-25 روشهای مقابله با کمرويی....................................................................................................................48
2-26 مروري بر پژوهش هاي داخلي............................................................................................................ 50
2-27 مروري بر پژوهش هاي خارجي ..........................................................................................................52
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه ..................................................................................................................................................56
3-2روش تحقيق .........................................................................................................................................56
3-3 جامعه آماري ........................................................................................................................................56
3-4 روش هاي گردآوري داده ها ................................................................................................................57
3-5 ابزار گردآوري داده ها..........................................................................................................................57
3-6 روايي و پايايي ابزارهاي گردآوري اطلاعات .........................................................................................58
3-6-1 روائی (اعتبار) ..................................................................................................................................58
3-6-2 پایائی...............................................................................................................................................58
3-7 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................................... 59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1مقدمه ...................................................................................................................................................61
4-2 تحلیل آماری داده ها.............................................................................................................................62
4-2-1 آزمون نیکویی برازش توزیع نمونه.....................................................................................................62
4-3 شاخص هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق ..................................................................................................63
4-4 تحليل داده ها متناسب با سئوالها و فرضيه هاي تحقيق ..............................................................................68
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه ..................................................................................................................................................77
5-2 تحليل بر اساس مباني نظري، فرضيه هاي تحقيق......................................................................................78
5-3 محدودیت های تحقیق .........................................................................................................................81
5-4 پیشنهادات............................................................................................................................................81پایان نامه ، دانلود ، هوش هیجانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Study of Relationship between Emotional Intelligence and ...

وﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐـﻢ. رﻧـﮓ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻟـﺬا اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷـﯽ ...
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷـﯽ در داﻧـﺶ ... ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎري. داﻧﺶ. آﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ. -18. 16. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﻄـﻊ ﭘـﯿﺶ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺷـﻬﺮ. ﺗﻬـﺮان. در ﺳـﺎل ... ﻣﺪرﺳـﻪ ﯾـﮏ ﮐـﻼس ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻫـﺮ ﺳـﻪ
رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ. 20. داﻧﺶ. آﻣﻮز ... ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﯾـﮏ ﻃﯿـﻒ ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ.

علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی) - موضوعاتی برای پروژه ...

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸ سال
۹۵برگ ... پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان
دانشگاه ۱۵۰برگ ... اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان ۱۴۵برگ

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

54) پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه ...
شخصیتی (افسردگی – اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان ... 133) پایان نامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول
دبیرستان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان قیمت: 7,000
تومان. بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش آموزان

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر عباس ابوالقاسمی

1- دیپلم از دبیرستان مصطفی خمینی شهرستان ورامین سال 1363. ... بررسی میزان
شیوع، علل و راههای مقابله با اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدایی. مجله علم و .... بررسی
ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. .....
رابطه کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجیگری کمرویی و دوشواری
هیجانی.

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش ...

15 نوامبر 2015 ... موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلین در امتحان ....
آنها به این نتیجه رسیدند كه دستور‌العملهای فوق در كاركرد آزمودنیهای كم ... مقیاس
نگرانی هیجان پذیری را بر روی یك نمونة ۹۹ نفری از دانش‌آموزان دبیرستان به اضافه
دیگر ... بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات دروس در دانش‌آموزان سال سوم ...

دانلود پایان نامه های رشته علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور

3, علوم تربیتی, نادره بحری, زهرا اقا خانی, بررسی رابطه ی تربیت تولد با هوش
هیجانی دانش اموزان سال سوم دبیرستان, 2 ... 11, کم رویی و مهارت های ارتباطی جوانان ...
لو چای, بررسی رابطه ی بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
, 11.

نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ...

23 ژوئن 2016 ... بررسي اثر بخشي هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع
... رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان پسر دبيرستان شهر سبزوار ...
رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم .... مندي بر كاهش
كمرويي دانش آموزان مقطع ابتدايي بخش لوداب در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت‌نفس با مهارت‌های اجتماعی*

هم‌چنین مشخص شد که بین هوش هیجانی با مهارت‌های اجتماعی و بین عزت‌نفس با مهارت‌های
... وی هم‌چنین در پژوهش خود نشان داد که متغیرهای سبک دلبستگی و هوش‌هیجانی روی هم
63/0 از .... فرضیه سوم: بین هوش‌هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد. ....
مؤثر بر افزایش عزت‌نفس و کاهش کم رویی معلولان جسمی- حرکتی استان تهران.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی استاندارد ساختن آزمون اوتیسم AQبر روی دانش آموزان (فصل چهارم جداول ناقص
است ) 70برگ. 9. بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم
متوسطه از دیدگاه .... کارورزی تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی )
68برگ. 85. ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
130برگ.

رابطه بين سبكهاي يادگيري و هوش هيجاني در دانش آموزان دوره متوسطه

نقش و كاركرد مدارس در آستانة هزارة سوم ميلادي تغيير و جهش چشمگيري پيدا كرده است.
... كلب (1985) تحقيقي را روي دانش آموزان مراكز تيزهوشان و عادي در سال اول دبيرستان
انجام ... 1- بين سبك هاي يادگيري و هوش هيجاني دانش آموزان پسر دوره متوسطه رابطه وجود
دارد. ... چون هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين سبك يادگيري و هوش هيجاني مي باشد.

Comparison of executive functions based on test anxiety in the fifth ...

ﻫـﻮش. آزﻣـﺎي وﻛﺴـﻠ. (ﺮ. وﻛﺴـﻠﺮ،. ) 1949. و ﺳـﻴﺎﻫ. ﺔ. اﺿـﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن. (. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،. )
1375 ... ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﺎﻻ و. ﭘﺎﻳﻴﻦ. در ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺪﻻل و
ﺣﺎﻓﻈ ..... داودﻳـﺎن، .)1387. اﺿـﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. و. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 11. ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ. در
ﺣﻮز .... ﺿ. ﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن. راﺑﻄﻪ. دار .ﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴ. ﺔ. ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ا.
ﺟﺮاﻳﻲ.

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان

جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان هیر مشغول به تحصیل در
سال ... همچنین معلوم شد که آموزش هوش هیجانی قسمت بیش‌تری از واریانس مدیریت زمان ...
به کنترل ادراک شده از زمان یا احساس داشتن کنترل بالا روی زمان شخصی منجر می‌شود.
.... جلسة سوم. بررسی رابطة بین افکار خودکار، هیجان‌ها و رفتار از طریق نمونه‌های عملی.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی استاندارد ساختن آزمون اوتیسم AQبر روی دانش آموزان (فصل چهارم جداول ناقص
است ) 70برگ. 9. بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم
متوسطه از دیدگاه .... کارورزی تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی )
68برگ. 85. ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
130برگ.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

21 آگوست 2017 ... برچسب : ,بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان
شهرستان … در سال ۹۴-۱۳۹۳,روان شناسی,دانلود فایل,دانلود,مقاله ...

دانلود پایان نامه های رشته علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور

3, علوم تربیتی, نادره بحری, زهرا اقا خانی, بررسی رابطه ی تربیت تولد با هوش
هیجانی دانش اموزان سال سوم دبیرستان, 2 ... 11, کم رویی و مهارت های ارتباطی جوانان ...
لو چای, بررسی رابطه ی بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
, 11.

ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ داﻧﺸ

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ. ﻪ. ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﺎ. 1. و. دﮐﺘﺮ. اﻋﻈﻢ
ﺣﯿﺪري .... ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد. وﺷﻠﺮ در ﮔﺰارش. ﺳﺎل. 1943.
ﺧﻮد. درﺑﺎر. يه .... يه. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ روي. 415. ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ... ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ. ي ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ
وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

دانلود رایگان پایان نامه,مقاله,روش تحقیق, نمونه سوالات دانلود رایگان بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان فصل اول: كليات تحقيق

دانلود پایان نامه های رشته علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور

3, علوم تربیتی, نادره بحری, زهرا اقا خانی, بررسی رابطه ی تربیت تولد با هوش
هیجانی دانش اموزان سال سوم دبیرستان, 2 ... 11, کم رویی و مهارت های ارتباطی جوانان ...
لو چای, بررسی رابطه ی بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
, 11.

دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر ...

24 ژوئن 2017 ... دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و ... مقاله
ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی
درسی از… ... آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل; خرید فایل( بررسی ارتباط هوش هیجانی ...
بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه ...

بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی ...

20 فوریه 2012 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. 8/13 .... ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ .... ﺷـﮑﺮ
ﮐـﻦ در. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ و. ﭘـﺴﺮ. ﺳـﺎل. ﺳـﻮم دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن.

مشاور سلام – پايان نامه ها

بررسی و مقایسهی رابطه بین شیوههای فرزند پروری وخلاقیت در دانش آموزان دختر ...
رابطه كاركرد خانواده و سبك هاي هويت در دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهرستان ساوه در ...
هوش هيجاني برپرخاشگري دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان شهر ديواندره درسال 86-
85 .... بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
...

19 . Cv of Faculty Members

مريم شمسي نژادراوري, بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و هيجانات ... زينب
غلامي, رابطه ي سبک هاي يادگيري و حل مسئله ي اجتماعي: بررسي نقش واسطه اي هوش
معنوي, ۱۳۹۴ ... در درس رياضي باواسطه گري نگرش رياضي در دانش آموزان سال اول
دبيرستان. ... و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان
شيراز, ۱۳۸۹.

اي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي راﻳﺎﻧﻪ ي ﺑﺮرﺳ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺑﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ...
ﺳﺎل او. ﺴﺘﺎن. و ﺗﺎﺑ. 90. 152. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي راﻳﺎﻧﻪ. اي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري وﺟﻮد دارد؛. 4 . ﺑﻴﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي
و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي راﻳﺎﻧﻪ. اي. راﺑﻄﻪ. ﺎﻣﻌﻨ ..... ﻧﮕﺮ، ﻛﻼﻣﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي) ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
. را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي وي. 105. داﻧﺶ .... ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب راﻳﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. راﻳﺎﻧﻪ
.

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش ...

15 نوامبر 2015 ... موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلین در امتحان ....
آنها به این نتیجه رسیدند كه دستور‌العملهای فوق در كاركرد آزمودنیهای كم ... مقیاس
نگرانی هیجان پذیری را بر روی یك نمونة ۹۹ نفری از دانش‌آموزان دبیرستان به اضافه
دیگر ... بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات دروس در دانش‌آموزان سال سوم ...

کمرویــی، هــوش هیجانــی و پیشــرفت تحصیلــی در دانش آمــوزان

دانش آمــوزان دبیرســتانی بررســی شــد. ... 4 اسـتان قـم، کـه در سـال 1389-90 مشـغول
بـه تحصیـل بودنـد، بـا روش نمونـه گیـری خوشـه ای ... هــوش هیجانــی می توانــد بــه
عنــوان تعدیل کننــده ی رابطــه بیــن کمرویــی و پیشــرفت ..... رابطـه بیـن هـوش
هیجانـی بـا سـازگاری اجتماعـی و پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان پایـه سـوم شـهر
تبریـز،.

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، شماره 36 - Magiran

سال دهم، شماره 35-36، بهار و تابستان 1387 ... اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اعتماد
بين فردي، خودكار آمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با ... رابطه هوش هيجاني با خودكارآمدي و
سلامت روان و مقايسه آنها در دانش آموزان ممتاز و عادي ... مقايسه بهداشت رواني، رضايت
زناشويي و ابراز وجود والدين دانش آموزان كم توان ذهني و عادي در استان آذربايجان غربي

Study of Relationship between Emotional Intelligence and ...

وﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐـﻢ. رﻧـﮓ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻟـﺬا اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷـﯽ ...
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷـﯽ در داﻧـﺶ ... ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎري. داﻧﺶ. آﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ. -18. 16. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﻄـﻊ ﭘـﯿﺶ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺷـﻬﺮ. ﺗﻬـﺮان. در ﺳـﺎل ... ﻣﺪرﺳـﻪ ﯾـﮏ ﮐـﻼس ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻫـﺮ ﺳـﻪ
رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ. 20. داﻧﺶ. آﻣﻮز ... ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﯾـﮏ ﻃﯿـﻒ ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ.

نسخه قابل چاپ

جامعه آماری این مطالعه از تمام دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز، در سال تحصیلی ...
"بررسی رابطه مهارتهای زندگی با اعتماد به نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی رباط کریم"
... بین فردی، مهارت مقابله با استرس، مدیریت هیجانات، توانایی حل مسئله، توانایی
..... اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و هوش هیجانی دانش آموزان شهر میناب
...

روانشناسي - دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي رابطه بين منبع کنترل با افکار زندگي و مرگ در دانشجويان دانشگاه
سيستان و .... از قاعدگي و ارتباط آن با سبک غذايي در دانش آموزان دبيرستاني زاهدان/
زهرا حسن زاده. ... تاثير آموزش گروهي مهارتهاي خوش بيني بر سبک اسناد و افزايش هوش
هيجاني ..... و همسالان با ميزان خودکارآمدي اجتماعي در ميان دانش آموزان پايه سوم مقطع
راهنمايي شهر ...

موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh - Academia.edu

.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ...
.49 بررسی رابطه بين هوش هيجاني و سبك زندگي و میزان عز ت نفس در بين ... مادر بر
اختلال ت عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان 6-18 سال .84 بررسی رابطه بین
تیپ ... به فرزندان .89 بررسی رابطه شیوه ی فرزند پروری با کمرویی دانش آموزان
مقطع ...

بررسي رابطه هيجان خواهي با نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش آ - مجله رشد

دكتر آديس كراسكيان60/ ابزارهاي روان شناختي/ پرسش نامه ي هوش هيجاني بار - آن/ ... مي
توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال ....
هيجان خواهي و نگرش به مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان ...
آزمودني هاي پژوهش شامل 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر )171 پسر و 229 دختر( سال
سوم.

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان
پایان ... نقش مضطرب و بازدارنده ای در سلامت روانی و تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
ایفا می ... از متغیرهای شناختی هیجانی بسیار مهم است که به طور جدی توسط ومندلر از
سال 1952 ... های روانی گوناگون مانند افسردگی – اضطراب- کم رویی-پرخاشگری و
ترس و.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری - سیویلیکا

اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش آموزان دوره دوم ...
زودرس در برابر رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع دبیرستان (فول تکست دارد) ...
اثربخشی دو روش آموزش ریاضی همسالان و پروژه بر روی میزان یادگیری درس ریاضی
دانش آموزان پایه .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
چابهار با ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر عباس ابوالقاسمی

1- دیپلم از دبیرستان مصطفی خمینی شهرستان ورامین سال 1363. ... بررسی میزان
شیوع، علل و راههای مقابله با اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدایی. مجله علم و .... بررسی
ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. .....
رابطه کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجیگری کمرویی و دوشواری
هیجانی.

کودکان استثنایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

8, 7, زینب خجسته رحیمی, بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله و تفکرات غیر
منطقی با ... 18, 17, جواد گنجعلي, بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر خود پنداره دانش
آموزان .... برکاهش کمرویی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر فاروج در سال تحصیلی
91- ... ای مادران و دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان غیر دولتی یاس لاهیجان, علی
صیادی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های پیام نور ،
محقق ... و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده های موفقیت نظام آموزشی در زمینه ی
هدف .... روش تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ... دبیرستان نمونه باقرالعلوم ) دخترانه شاهد شهرستان خمین در سال 1387-1386.

استرس دانش اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي و شيوه هاي ...

هوش هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه هاي مقابله با استرس )مسأله مداري و اجتنابی(
شدت اثر باالیی ... بهتر می توانند برانگیختگی هاي کم یا زیاد هیج ... روي دانشجویان
سال سوم پزشکی بود دریاف ... رابطه بین هوش هیجانی و سازگاري ... عنوان بررسی
اثربخشی آموزش ابراز وجود )یکی از مؤلفه ... با استرس دانش آموزان دختر دبیرستانی
ناحیه.

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان ۳۵-۱۸ ساله شهر
آبادان) ... رابطه هوش هیجانی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستان ... پیش بینی
بهزیستی مدرسه از روی خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه
... شیوه ی بازی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم
ابتدایی

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری ... ۴-
بین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با پایه دوم و سوم تفاوت وجود دارد. ...
پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران که در سال تحصیلی ۸۵-
۱۳۸۴ .... بررسی ومقایسه هیجانی مادران و دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲ –
۱۰ ساله ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان. آبان ۱۴, ۱۳۹۵
مدیر یونی ترجمهتبادل پست با سایت دیدپا ...

Comparison of executive functions based on test anxiety in the fifth ...

ﻫـﻮش. آزﻣـﺎي وﻛﺴـﻠ. (ﺮ. وﻛﺴـﻠﺮ،. ) 1949. و ﺳـﻴﺎﻫ. ﺔ. اﺿـﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن. (. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،. )
1375 ... ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﺎﻻ و. ﭘﺎﻳﻴﻦ. در ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺪﻻل و
ﺣﺎﻓﻈ ..... داودﻳـﺎن، .)1387. اﺿـﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. و. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 11. ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ. در
ﺣﻮز .... ﺿ. ﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن. راﺑﻄﻪ. دار .ﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴ. ﺔ. ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ا.
ﺟﺮاﻳﻲ.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

21 آگوست 2017 ... برچسب : ,بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان
شهرستان … در سال ۹۴-۱۳۹۳,روان شناسی,دانلود فایل,دانلود,مقاله ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و ...
مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی ... بررسی
رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5
مشهد ..... اضطراب و كمرويي ) و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان.

PDF: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮐﻢ روﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ. ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ...

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان

جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان هیر مشغول به تحصیل در
سال ... همچنین معلوم شد که آموزش هوش هیجانی قسمت بیش‌تری از واریانس مدیریت زمان ...
به کنترل ادراک شده از زمان یا احساس داشتن کنترل بالا روی زمان شخصی منجر می‌شود.
.... جلسة سوم. بررسی رابطة بین افکار خودکار، هیجان‌ها و رفتار از طریق نمونه‌های عملی.

چاپ - دانشگاه تهران

مقایسه دانش آموزان ناشنوای سوم راهنمایی با دانش آموزان عادی، شاهرخ مکوند حسینی،
کاربردی، ... رابطه بین کمرویی و مولفه های دلبستگی به والدین و همسالان در دانش
آموزان عادی و ..... دهی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم
دبیرستان، ناصر ... بررسی رابطه کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش آموزان
تیزهوش و عادی، ...

دكتر فريده دوكانه اي - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید ...

3- هوش هیجانی – مجله سپاس – سال هفتم، شماره 190 – نیمه دوم بهمن ماه 1384 ... 15-
بررسی نقش باورهای غیر منطقی در سلامت روان و کم رویی دانش آموزان پایه سوم
دبیرستان مدارس دخترانه شهر تهران – فصلنامه علمی – پژوهش اندیشه های تازه ... 20-
رابطه بین حمایت اجتماعی و اختلالات روانی – شخصیتی در دانشجویان دختر (18-25)
ساله دانشگاه آزاد ...

دانلود پایان نامه های رشته علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور

3, علوم تربیتی, نادره بحری, زهرا اقا خانی, بررسی رابطه ی تربیت تولد با هوش
هیجانی دانش اموزان سال سوم دبیرستان, 2 ... 11, کم رویی و مهارت های ارتباطی جوانان ...
لو چای, بررسی رابطه ی بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
, 11.

اي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي راﻳﺎﻧﻪ ي ﺑﺮرﺳ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺑﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ...
ﺳﺎل او. ﺴﺘﺎن. و ﺗﺎﺑ. 90. 152. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي راﻳﺎﻧﻪ. اي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري وﺟﻮد دارد؛. 4 . ﺑﻴﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي
و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي راﻳﺎﻧﻪ. اي. راﺑﻄﻪ. ﺎﻣﻌﻨ ..... ﻧﮕﺮ، ﻛﻼﻣﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي) ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
. را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي وي. 105. داﻧﺶ .... ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب راﻳﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. راﻳﺎﻧﻪ
.

عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

بررسی پیشرفت تحصیلی و فعالیتهای تربیتی دانش آموزان مدارس یک نوبته و دو ...
تاثیر ادراک کنترل و ادراک شایستگی بر انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش
اموزان سال سوم متوسطه. 28 ... بررسی رابطه بین جو سازمانی با بهداشت روانی دانش
آموزان دوره متوسطه ...... رابطه بین هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
.

اصل مقاله

ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوري. داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. ﺷﻤــــﺎره اﺳﺘــﺎﻧﺪارد ﺑﻴـﻦ. اﻟﻤﻠﻠــﻲ. : 7642. -. 2251. ﺳـﺎل. ﺳﻮم. –.
ﺷﻤﺎره. اول ..... 48-33. □. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﺪارس.
ﺗﻴﺰ .... اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ. ) 1383(. ﺑـﺮ. روي. ﻛﻮدﻛﺎن. 6. ﺗﺎ. 12. ﺳـﺎل ﺑـﺎ و ﺑـﺪون اﺧـﺘﻼل
ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ..... ﺑﺎ ﻫﻮش. ﺑﻬﺮ ﺑﺎﻻ،. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي دﻳﺪاري. -. ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻛﻮدﻛﺎن. داراي اﺧﺘﻼل. ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ. ﺗﻮﺟﻪ. /.
ﺑﻴﺶ.

نسخه قابل چاپ

جامعه آماری این مطالعه از تمام دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز، در سال تحصیلی ...
"بررسی رابطه مهارتهای زندگی با اعتماد به نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی رباط کریم"
... بین فردی، مهارت مقابله با استرس، مدیریت هیجانات، توانایی حل مسئله، توانایی
..... اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و هوش هیجانی دانش آموزان شهر میناب
...

رزومه - نورعلی فرخی

Farrokhi Noor Ali, The relationship between differentiation of self and sense of .....
کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس نمرات دروس مرتبط ...
نورعلی، بررسی نقش میانجی گری مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال ها ی
.... روان سنجی و هنجاریابی آزمون هوش کلاسیک روی دانش آموزان دبیرستانی، فاطمه پور ...

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

1. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮﮔﺲ. ﭘﺎﺳﺪاران.
ﮔﺮدآورﻧﺪه ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. در داﻧﺶ ... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. :
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ. 34 .1. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. 35 .2 ... راﺑﻄﻪ ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل. 44 ... ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ،
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ..... مانند افسردگی- اضطراب- کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان شهر ... ۶۲ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم
راهنمایی ... ۹۸ بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان
سال سوم ...

دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر ...

24 ژوئن 2017 ... دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و ... مقاله
ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی
درسی از… ... آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل; خرید فایل( بررسی ارتباط هوش هیجانی ...
بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری - سیویلیکا

اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش آموزان دوره دوم ...
زودرس در برابر رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع دبیرستان (فول تکست دارد) ...
اثربخشی دو روش آموزش ریاضی همسالان و پروژه بر روی میزان یادگیری درس ریاضی
دانش آموزان پایه .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
چابهار با ...

پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار
... پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی ...
پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان ...
خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان شهر
ایوان.

زيرپورتال استاد جهانگير كرمي - پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

بررسي رابطه عملكرد خانواده با سرسختي روانشناختي در دانش آموزان دوره متوسطه شهر ...
نقش باورهاي فراشناخت و خودكارآمدي در پيش بيني هراس اجتماعي دانش آموزان پسر سال
سوم متوسطه شهر كرمانشاه ... رابطه باورهاي غيرمنطقي، كمرويي و حمايت اجتماعي با
سلامت روان معتادان ..... رابطه بين عزت نفس و هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي
دانشجويان.

دکتر حسین فکوری حاجی یار - مرکز مشاوره دکتر فکوری

92- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با عزت نفس و خودکار آمدی دانش آموزان دختر متوسطه
.... بررسی رابطه بین عزت نفس و توانایی حل مساله با کم رویی در دانش اموزان دوره دوم
... 53-رابطه بلوغ عاطفی و هوش هیجانی با خود تنظیمی تحصیلی دانش اموزان پایه ... 1-
بررسی تحولی واکنش‌های کودکان از لحاظ کمرویی در قالب هراس اجتماعی در سال 1369.

پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

آموزش جامع پرورش شترمرغ

بانک ایمیل پزشکان(5هزار)

دانلود جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی(معماری)

دانلود جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی(معماری)

پاورپوینت فصل سوم شیمی پایه دهم آب، آهنگ زندگی

خلاصه کتاب طراحی شهرها=نویسنده ادموند بیکنآکوردهای گیتار فلامنکو

دانلود پروژه مدیریت مهد کودک به زبان ویژوال بیسیک ۶