دانلود فایل


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه,مقاله,روش تحقیق, نمونه سوالات

دانلود فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه ....................................................................................................................................................2
1-2 بيان مساله ...............................................................................................................................................3
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق ........................................................................................................................5
1-4 اهداف تحقيق.........................................................................................................................................7
1-4-1 هدف اصلي .......................................................................................................................................7
1-4-2 اهداف فرعي .....................................................................................................................................7
1-5 فرضيه هاي تحقيق ..................................................................................................................................7
1-5-1 فرضيه اصلي ......................................................................................................................................7
1-5-2 فرضيه هاي فرعي ..............................................................................................................................7
1-6 تعريف مفاهيم و اصطلاحات تحقيق....................................................................................................... 8
1-6-1 تعريف نظري .....................................................................................................................................8
1-6-2 تعريف عملياتي............................................................................................................................... 10
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................12
2-2 مباني نظري تحقيق (شامل تعاريف، الگوها و مدل هاي مطرح).................................................................13
2-2-1 انواع هوش.......................................................................................................................................13
2-2-2 هوش طبيعت شناسي.........................................................................................................................13
2-2-3 هوش احساسي- هيجانی...................................................................................................................13
2-2-4 هوش معنوي.....................................................................................................................................14
2-2-5 هوش اخلاقي...................................................................................................................................16
2-3 انواع هوش از ديدگاه انديشمندان هوش.................................................................................................18
2-3-1 انواع هوش از ديدگاه اسپيرمن...........................................................................................................18
2-3-2 انواع هوش از ديدگاه ترستون............................................................................................................18
2-3-3 انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ......................................................................................................18
2-3-4 هوش چندگانه گاردنر......................................................................................................................19
2-3-5 انواع هوش چند گانه از نظر گاردنر....................................................................................................19
2-4 مولفه های هوش هیجانی.......................................................................................................................23
2-6 هوش هیجانی را چه طور می شود پرورش داد؟........................................................................................24
2-7 هوش هیجانی چیست؟ .........................................................................................................................26
2-8 مفهوم هوش هیجانی..............................................................................................................................27
2-9 هوش هیجانی در سازمان و گروه............................................................................................................28
2-10 ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری..............................................................................................29
2-11 هوش هیجانی و رهبری گروه ..............................................................................................................31
2-12 روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی............................................................................33
2-13 تعليم دادن هيجانات............................................................................................................................34
2-14 درسي از تشريک مساعي ومجادله........................................................................................................34
2-15 الفباي هوش هيجاني............................................................................................................................35
2-15-1 زمان بندي هيجان ها.......................................................................................................................35
2-15-2 همه چيز در دخالت به موقع نهفته است.............................................................................................36
2-15-3 خود آگاهي هيجاني.......................................................................................................................36
2-15-4 کنترل هيجانات..............................................................................................................................37
2-15-5 موفقيت در مهار هيجانات................................................................................................................37
2-15-6 همدلي: يافتن هيجانها......................................................................................................................37
2-15-7 حفظ ارتباطات...............................................................................................................................38
2-16 منش، اخلاقيات و هنر دموکراسي........................................................................................................38
2-17 نتيجه توجه به هوش هيجاني.................................................................................................................39
2-18 نشانه هاي ذهن هيجاني........................................................................................................................39
2-19 روش های درمان کمرویی...................................................................................................................41
2-19-1 کمرویی و روش های درمان آن.....................................................................................................41
2-19-2 تقویت خودپنداری مثبت و خودباوری دوباره..................................................................................42
2-19-3 خانواده و تربیت اجتماعی................................................................................................................42
2-19-4 هنر درمانی.....................................................................................................................................44
2-20 فعالیت های اجتماعی و بازی های گروهی............................................................................................44
2-21 افزایش خودآگاهی، تقویت خودپنداری مثبت و کاهش کمرویی.........................................................45
2-22 نشانه های کمرويی .............................................................................................................................46
2-23 آثار اصلی کمرويی.............................................................................................................................47
2-24 علت کمرويی.....................................................................................................................................48
2-25 روشهای مقابله با کمرويی....................................................................................................................48
2-26 مروري بر پژوهش هاي داخلي............................................................................................................ 50
2-27 مروري بر پژوهش هاي خارجي ..........................................................................................................52
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه ..................................................................................................................................................56
3-2روش تحقيق .........................................................................................................................................56
3-3 جامعه آماري ........................................................................................................................................56
3-4 روش هاي گردآوري داده ها ................................................................................................................57
3-5 ابزار گردآوري داده ها..........................................................................................................................57
3-6 روايي و پايايي ابزارهاي گردآوري اطلاعات .........................................................................................58
3-6-1 روائی (اعتبار) ..................................................................................................................................58
3-6-2 پایائی...............................................................................................................................................58
3-7 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................................... 59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1مقدمه ...................................................................................................................................................61
4-2 تحلیل آماری داده ها.............................................................................................................................62
4-2-1 آزمون نیکویی برازش توزیع نمونه.....................................................................................................62
4-3 شاخص هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق ..................................................................................................63
4-4 تحليل داده ها متناسب با سئوالها و فرضيه هاي تحقيق ..............................................................................68
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه ..................................................................................................................................................77
5-2 تحليل بر اساس مباني نظري، فرضيه هاي تحقيق......................................................................................78
5-3 محدودیت های تحقیق .........................................................................................................................81
5-4 پیشنهادات............................................................................................................................................81پایان نامه ، دانلود ، هوش هیجانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ..... مانند افسردگی- اضطراب- کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان شهر ... ۶۲ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم
راهنمایی ... ۹۸ بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان
سال سوم ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری ... ۴-
بین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با پایه دوم و سوم تفاوت وجود دارد. ...
پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران که در سال تحصیلی ۸۵-
۱۳۸۴ .... بررسی ومقایسه هیجانی مادران و دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲ –
۱۰ ساله ...

عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

بررسی پیشرفت تحصیلی و فعالیتهای تربیتی دانش آموزان مدارس یک نوبته و دو ...
تاثیر ادراک کنترل و ادراک شایستگی بر انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش
اموزان سال سوم متوسطه. 28 ... بررسی رابطه بین جو سازمانی با بهداشت روانی دانش
آموزان دوره متوسطه ...... رابطه بین هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
.

بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی ...

20 فوریه 2012 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. 8/13 .... ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ .... ﺷـﮑﺮ
ﮐـﻦ در. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ و. ﭘـﺴﺮ. ﺳـﺎل. ﺳـﻮم دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن.

تعیین سهم هوش هیجانی و کمرویی در پیش بینی ... - مجله علمی پژوهان

این مطالعه با هدف پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش. دانشگاهی ...
نتایج نشان داد، بین هوش هیجاني و کمرویی با متغیر پیشرفت تحصیلي در دانش
آموزان همبستگی معنادار وجودیافته ها ... باباییان و همکاران 1388 و خسروی و همکاران در
سال 1394 نشان داد .... به منظور بررسی رابطه همبستگي بین متغیرهای مطالعه از
تحلیل.

بسمه تعالی ی آموزش ی زی رشته: برنامه ر ی نامه ها ان یپا ست یل دانشجو ...

تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی در درس. ریاضی ... 7 ... دبیران مدارس
متوسطه شهرستان دهدشت در سال ... 11 . نعمت اهلل .... تحصیلی دانش آموزان دختر پایه
اول متوسطه دبیرستان. شهرستان ... علی پاکیزه. بررسی رابطه بین هوش هیجانی،
شخصیت و عملکرد ..... محمد بهروزی. بررسی عوامل موثر بر میزان کمرویی دانش آموزان
مقطع.

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان

جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان هیر مشغول به تحصیل در
سال ... همچنین معلوم شد که آموزش هوش هیجانی قسمت بیش‌تری از واریانس مدیریت زمان ...
به کنترل ادراک شده از زمان یا احساس داشتن کنترل بالا روی زمان شخصی منجر می‌شود.
.... جلسة سوم. بررسی رابطة بین افکار خودکار، هیجان‌ها و رفتار از طریق نمونه‌های عملی.

عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

بررسی پیشرفت تحصیلی و فعالیتهای تربیتی دانش آموزان مدارس یک نوبته و دو ...
تاثیر ادراک کنترل و ادراک شایستگی بر انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش
اموزان سال سوم متوسطه. 28 ... بررسی رابطه بین جو سازمانی با بهداشت روانی دانش
آموزان دوره متوسطه ...... رابطه بین هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
.

کودکان استثنایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

8, 7, زینب خجسته رحیمی, بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله و تفکرات غیر
منطقی با ... 18, 17, جواد گنجعلي, بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر خود پنداره دانش
آموزان .... برکاهش کمرویی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر فاروج در سال تحصیلی
91- ... ای مادران و دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان غیر دولتی یاس لاهیجان, علی
صیادی ...

موفقیت تحصیلی - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

روش تحقیق رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ...
روش تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش ...
پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های پیام نور ...
پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم
دبیرستان.

اثر بخشی آموزش های عقلانی- هيجانی به شيوه گروهی بر عزت نفس و ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻮرد آﻣﻮزش. ﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ. -. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ روي داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧـﺎن. اﻧﺠﺎم ... ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و
اﺿﻄﺮاب داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ ﺗﯿـﺰ. ﻫﻮش ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل. 1390 ... ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮد
ﭘﻨـﺪاره ﻣﻨﻔـﯽ .... روي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎد .... راﺑﻄﻪ اي ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﻋﻘﻼﻧﯽ.

دانلود پایان نامه های رشته علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور

3, علوم تربیتی, نادره بحری, زهرا اقا خانی, بررسی رابطه ی تربیت تولد با هوش
هیجانی دانش اموزان سال سوم دبیرستان, 2 ... 11, کم رویی و مهارت های ارتباطی جوانان ...
لو چای, بررسی رابطه ی بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
, 11.

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کمرویی دانش آموزان سال سوم ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کمرویی دانش آموزان سال سوم
دبیرستان( در 95 صفحه با فرمت WORD و قابل ویرایش)

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی – خرید و ...

پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر ...
پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386
... پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم ....
رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

21 آگوست 2017 ... برچسب : ,بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان
شهرستان … در سال ۹۴-۱۳۹۳,روان شناسی,دانلود فایل,دانلود,مقاله ...

19 . Cv of Faculty Members

مريم شمسي نژادراوري, بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و هيجانات ... زينب
غلامي, رابطه ي سبک هاي يادگيري و حل مسئله ي اجتماعي: بررسي نقش واسطه اي هوش
معنوي, ۱۳۹۴ ... در درس رياضي باواسطه گري نگرش رياضي در دانش آموزان سال اول
دبيرستان. ... و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان
شيراز, ۱۳۸۹.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال ...

11 آوريل 2016 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و ... پژوهش
شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان کرج در سال 1394
بودند . .... 83 درصد دانش آموزان سال آخر دبیرستان از اینترنت استفاده می کنند. ...
تنهایی ،کم رویی،کناره گیری اجتماعی وافسردگی و تنهایی می انجامد .

بسمه تعالي » 1- مشخصات فردي: نام: محمدحسين نام خانوادگي: عبداللهي ...

"بررسي رابطه بين سبكهاي يادگيري وسبكهاي شناختي و نقش آن در موفقيت
تحصيلي ... سبکهای شناختی و انتخاب رشته های تحصیلی در دانش آموزان پسر
دبیرستانی. ... رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی
میان زوجین. ... ارتباط باورهای فراشناخت با اضطراب اجتماعی و کمرویی: نقش راهبردهای
تنظیم هیجان.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی استاندارد ساختن آزمون اوتیسم AQبر روی دانش آموزان (فصل چهارم جداول ناقص
است ) 70برگ. 9. بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم
متوسطه از دیدگاه .... کارورزی تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی )
68برگ. 85. ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
130برگ.

رزومه - نورعلی فرخی

Farrokhi Noor Ali, The relationship between differentiation of self and sense of .....
کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس نمرات دروس مرتبط ...
نورعلی، بررسی نقش میانجی گری مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال ها ی
.... روان سنجی و هنجاریابی آزمون هوش کلاسیک روی دانش آموزان دبیرستانی، فاطمه پور ...

A study of the relationship between emotional intelligence and ... - Sid

ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺶ ...
www.SID.ir. Archive of SID. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. . ﺳﺎل. 6. ﺷﻤﺎره. 23. . ﭘﺎﻳﻴﺰ. 92
..... داﻧﺶ. آﻣﻮزان اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده .اﻧﺪ. روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﺮاي .... دﻫﺪ از روي. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان در ﺣﺪود. 47. درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ.
واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ.

موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

نقش بازیهای زبانی به عنوان یک وسیله تدریس روی دانش گرامری فراگیرانزبان.
انگلیسی ... بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع
متوسطه. 72. بررسی ... بررسی رابطه ی هوش هیجانی و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه.
99. بررسی ... مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری در دختران ناشنوا و کم شنوای. 151.

موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh - Academia.edu

.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ...
.49 بررسی رابطه بين هوش هيجاني و سبك زندگي و میزان عز ت نفس در بين ... مادر بر
اختلال ت عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان 6-18 سال .84 بررسی رابطه بین
تیپ ... به فرزندان .89 بررسی رابطه شیوه ی فرزند پروری با کمرویی دانش آموزان
مقطع ...

گروه آموزشی پیش دبستانی - دکتر علیرضا محمدی آریا

بررسي نقش واگذاري مسئوليت بر كاهش ناسازگاري دانش آموزان ناسازگار شهر تهران ... و
شناختي – فراشناختي بر عملكرد حل مسئله و رفتار سازشي دانش آموزان كم توان ذهني ...
دانشگاه تهران تحت عنوان بررسي رابطه بين سبك‌هاي هويت و ادراك لياقت شناختي با ...
و روان‌درمانی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1391 تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و ...

موفقیت تحصیلی - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

روش تحقیق رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ...
روش تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش ...
پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های پیام نور ...
پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم
دبیرستان.

مشاور سلام – پايان نامه ها

بررسی و مقایسهی رابطه بین شیوههای فرزند پروری وخلاقیت در دانش آموزان دختر ...
رابطه كاركرد خانواده و سبك هاي هويت در دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهرستان ساوه در ...
هوش هيجاني برپرخاشگري دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان شهر ديواندره درسال 86-
85 .... بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
...

ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ داﻧﺸ

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ. ﻪ. ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﺎ. 1. و. دﮐﺘﺮ. اﻋﻈﻢ
ﺣﯿﺪري .... ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد. وﺷﻠﺮ در ﮔﺰارش. ﺳﺎل. 1943.
ﺧﻮد. درﺑﺎر. يه .... يه. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ روي. 415. ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ... ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ. ي ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ
وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ.

روانشناسي - دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي رابطه بين منبع کنترل با افکار زندگي و مرگ در دانشجويان دانشگاه
سيستان و .... از قاعدگي و ارتباط آن با سبک غذايي در دانش آموزان دبيرستاني زاهدان/
زهرا حسن زاده. ... تاثير آموزش گروهي مهارتهاي خوش بيني بر سبک اسناد و افزايش هوش
هيجاني ..... و همسالان با ميزان خودکارآمدي اجتماعي در ميان دانش آموزان پايه سوم مقطع
راهنمايي شهر ...

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان ۳۵-۱۸ ساله شهر
آبادان) ... رابطه هوش هیجانی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستان ... پیش بینی
بهزیستی مدرسه از روی خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه
... شیوه ی بازی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم
ابتدایی

کودکان استثنایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

8, 7, زینب خجسته رحیمی, بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله و تفکرات غیر
منطقی با ... 18, 17, جواد گنجعلي, بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر خود پنداره دانش
آموزان .... برکاهش کمرویی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر فاروج در سال تحصیلی
91- ... ای مادران و دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان غیر دولتی یاس لاهیجان, علی
صیادی ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

دانلود رایگان پایان نامه,مقاله,روش تحقیق, نمونه سوالات دانلود رایگان بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان فصل اول: كليات تحقيق

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

1. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮﮔﺲ. ﭘﺎﺳﺪاران.
ﮔﺮدآورﻧﺪه ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. در داﻧﺶ ... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. :
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ. 34 .1. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. 35 .2 ... راﺑﻄﻪ ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل. 44 ... ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ،
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ.

متن کامل (PDF) - دانشگاه شاهد

راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در. داﻧــﺶ. آﻣــﻮزان دﺧﺘــﺮ دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ و. ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ...
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺰت ... داﻧﺶ. آﻣﻮز . داﻧﺸﻮر. رﻓﺘﺎر. ﺗﺮﺑﻴﺖ و
اﺟﺘﻤﺎع. دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠ. ﻤﻲ. –. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺳﺎل. ﻫﻔﺪﻫﻢ. – ... ذﺧﻴﺮه و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت در. ذﻫﻦ. ،.
ﺷﻴﻮه ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺴـﺘﻘﻞ. از ﻫﻮش اﺳﺖ .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و ...
مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی ... بررسی
رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5
مشهد ..... اضطراب و كمرويي ) و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان.

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی – خرید و ...

پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر ...
پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386
... پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم ....
رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ...

پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانشجويان رشته هاي علوم ...
پايان نامه بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند .... پایان
نامه بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

54) پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه ...
شخصیتی (افسردگی – اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان ... 133) پایان نامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول
دبیرستان ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان

377 ﻧﻔﺮ (ﺩﺧﺘﺮ=191، ﭘﺴﺮ=186) ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﻙ ﺑﺎ ... ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻰ ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮﺵ .... ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺑﻴﻦ ﻫــﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ... ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺁﻣــﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳــﺎﻝ ﺳــﻮﻡ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ
ﺍﺟﺘﻨــﺎﺏ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ، ﺑﺪﺑﻴﻨﻰ، ﻛﻢ ... ﭘﺘﺮﻳــﺪﺯ ﻭ ﻓﻮﺭﻧﻬﺎﻡ [28]، ﻭﻥ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ [29]،
ﺷــﺎﺕ ﻭ.

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

54) پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه ...
شخصیتی (افسردگی – اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان ... 133) پایان نامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول
دبیرستان ...

پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانشجويان رشته هاي علوم ...
پايان نامه بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند .... پایان
نامه بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع ...

دكتر فريده دوكانه اي - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید ...

3- هوش هیجانی – مجله سپاس – سال هفتم، شماره 190 – نیمه دوم بهمن ماه 1384 ... 15-
بررسی نقش باورهای غیر منطقی در سلامت روان و کم رویی دانش آموزان پایه سوم
دبیرستان مدارس دخترانه شهر تهران – فصلنامه علمی – پژوهش اندیشه های تازه ... 20-
رابطه بین حمایت اجتماعی و اختلالات روانی – شخصیتی در دانشجویان دختر (18-25)
ساله دانشگاه آزاد ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ..... مانند افسردگی- اضطراب- کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان شهر ... ۶۲ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم
راهنمایی ... ۹۸ بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان
سال سوم ...

دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر ...

24 ژوئن 2017 ... دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و ... مقاله
ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی
درسی از… ... آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل; خرید فایل( بررسی ارتباط هوش هیجانی ...
بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه ...

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

1. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮﮔﺲ. ﭘﺎﺳﺪاران.
ﮔﺮدآورﻧﺪه ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. در داﻧﺶ ... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. :
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ. 34 .1. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. 35 .2 ... راﺑﻄﻪ ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل. 44 ... ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ،
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ.

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری ... ۴-
بین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با پایه دوم و سوم تفاوت وجود دارد. ...
پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران که در سال تحصیلی ۸۵-
۱۳۸۴ .... بررسی ومقایسه هیجانی مادران و دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲ –
۱۰ ساله ...

کمرویــی، هــوش هیجانــی و پیشــرفت تحصیلــی در دانش آمــوزان

دانش آمــوزان دبیرســتانی بررســی شــد. ... 4 اسـتان قـم، کـه در سـال 1389-90 مشـغول
بـه تحصیـل بودنـد، بـا روش نمونـه گیـری خوشـه ای ... هــوش هیجانــی می توانــد بــه
عنــوان تعدیل کننــده ی رابطــه بیــن کمرویــی و پیشــرفت ..... رابطـه بیـن هـوش
هیجانـی بـا سـازگاری اجتماعـی و پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان پایـه سـوم شـهر
تبریـز،.

دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر ...

24 ژوئن 2017 ... دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و ... مقاله
ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی
درسی از… ... آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل; خرید فایل( بررسی ارتباط هوش هیجانی ...
بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه ...

رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان

در مراکز استثنايی ومدارس عادی شهرکرمانشاه در سال تحصیلی1392 -1393بود که به
... برای بررسی رابطه هوش هیجاني وتنطیم شناختي هیجان با هراس اجتماعي از ضريب ...
نشان داد که بین ويژگي هاي هوش هیجاني دانش آموزان نابینا و ناشنوا و راهبردهای ...
نابینا نامیده مي شود که ديدي کم تر از در چشم ..... عادي و ناشنوا مقطع دبیرستان شهر
تهران.

دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر ...

24 ژوئن 2017 ... دانلود فایل ( بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و ... مقاله
ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی
درسی از… ... آموزان دورۀ متوسطه شهر اردبیل; خرید فایل( بررسی ارتباط هوش هیجانی ...
بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه ...

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

1. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮﮔﺲ. ﭘﺎﺳﺪاران.
ﮔﺮدآورﻧﺪه ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. در داﻧﺶ ... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. :
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ. 34 .1. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. 35 .2 ... راﺑﻄﻪ ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل. 44 ... ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ،
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی استاندارد ساختن آزمون اوتیسم AQبر روی دانش آموزان (فصل چهارم جداول ناقص
است ) 70برگ. 9. بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم
متوسطه از دیدگاه .... کارورزی تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی )
68برگ. 85. ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
130برگ.

دانلود گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی

پروژه تستهای غیر مخرب بازرسی با مایعات نافذ (Liquid Penetrant Test)پاورپوینت سیاه چاله های فضایی

پاورپوينت با عنوان تئوری توالی عملیات(21516) فصل نهم مدل های تصادفی: مقدماتی Stochastic Models: Preliminaries و دهم : مدل های تک ماشینی تصادفی Single Machine Models: Stochastic

مجموعه مقالات خوانایی در شهر