دانلود فایل


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه,مقاله,روش تحقیق, نمونه سوالات

دانلود فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه ....................................................................................................................................................2
1-2 بيان مساله ...............................................................................................................................................3
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق ........................................................................................................................5
1-4 اهداف تحقيق.........................................................................................................................................7
1-4-1 هدف اصلي .......................................................................................................................................7
1-4-2 اهداف فرعي .....................................................................................................................................7
1-5 فرضيه هاي تحقيق ..................................................................................................................................7
1-5-1 فرضيه اصلي ......................................................................................................................................7
1-5-2 فرضيه هاي فرعي ..............................................................................................................................7
1-6 تعريف مفاهيم و اصطلاحات تحقيق....................................................................................................... 8
1-6-1 تعريف نظري .....................................................................................................................................8
1-6-2 تعريف عملياتي............................................................................................................................... 10
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................12
2-2 مباني نظري تحقيق (شامل تعاريف، الگوها و مدل هاي مطرح).................................................................13
2-2-1 انواع هوش.......................................................................................................................................13
2-2-2 هوش طبيعت شناسي.........................................................................................................................13
2-2-3 هوش احساسي- هيجانی...................................................................................................................13
2-2-4 هوش معنوي.....................................................................................................................................14
2-2-5 هوش اخلاقي...................................................................................................................................16
2-3 انواع هوش از ديدگاه انديشمندان هوش.................................................................................................18
2-3-1 انواع هوش از ديدگاه اسپيرمن...........................................................................................................18
2-3-2 انواع هوش از ديدگاه ترستون............................................................................................................18
2-3-3 انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ......................................................................................................18
2-3-4 هوش چندگانه گاردنر......................................................................................................................19
2-3-5 انواع هوش چند گانه از نظر گاردنر....................................................................................................19
2-4 مولفه های هوش هیجانی.......................................................................................................................23
2-6 هوش هیجانی را چه طور می شود پرورش داد؟........................................................................................24
2-7 هوش هیجانی چیست؟ .........................................................................................................................26
2-8 مفهوم هوش هیجانی..............................................................................................................................27
2-9 هوش هیجانی در سازمان و گروه............................................................................................................28
2-10 ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری..............................................................................................29
2-11 هوش هیجانی و رهبری گروه ..............................................................................................................31
2-12 روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی............................................................................33
2-13 تعليم دادن هيجانات............................................................................................................................34
2-14 درسي از تشريک مساعي ومجادله........................................................................................................34
2-15 الفباي هوش هيجاني............................................................................................................................35
2-15-1 زمان بندي هيجان ها.......................................................................................................................35
2-15-2 همه چيز در دخالت به موقع نهفته است.............................................................................................36
2-15-3 خود آگاهي هيجاني.......................................................................................................................36
2-15-4 کنترل هيجانات..............................................................................................................................37
2-15-5 موفقيت در مهار هيجانات................................................................................................................37
2-15-6 همدلي: يافتن هيجانها......................................................................................................................37
2-15-7 حفظ ارتباطات...............................................................................................................................38
2-16 منش، اخلاقيات و هنر دموکراسي........................................................................................................38
2-17 نتيجه توجه به هوش هيجاني.................................................................................................................39
2-18 نشانه هاي ذهن هيجاني........................................................................................................................39
2-19 روش های درمان کمرویی...................................................................................................................41
2-19-1 کمرویی و روش های درمان آن.....................................................................................................41
2-19-2 تقویت خودپنداری مثبت و خودباوری دوباره..................................................................................42
2-19-3 خانواده و تربیت اجتماعی................................................................................................................42
2-19-4 هنر درمانی.....................................................................................................................................44
2-20 فعالیت های اجتماعی و بازی های گروهی............................................................................................44
2-21 افزایش خودآگاهی، تقویت خودپنداری مثبت و کاهش کمرویی.........................................................45
2-22 نشانه های کمرويی .............................................................................................................................46
2-23 آثار اصلی کمرويی.............................................................................................................................47
2-24 علت کمرويی.....................................................................................................................................48
2-25 روشهای مقابله با کمرويی....................................................................................................................48
2-26 مروري بر پژوهش هاي داخلي............................................................................................................ 50
2-27 مروري بر پژوهش هاي خارجي ..........................................................................................................52
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه ..................................................................................................................................................56
3-2روش تحقيق .........................................................................................................................................56
3-3 جامعه آماري ........................................................................................................................................56
3-4 روش هاي گردآوري داده ها ................................................................................................................57
3-5 ابزار گردآوري داده ها..........................................................................................................................57
3-6 روايي و پايايي ابزارهاي گردآوري اطلاعات .........................................................................................58
3-6-1 روائی (اعتبار) ..................................................................................................................................58
3-6-2 پایائی...............................................................................................................................................58
3-7 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................................... 59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1مقدمه ...................................................................................................................................................61
4-2 تحلیل آماری داده ها.............................................................................................................................62
4-2-1 آزمون نیکویی برازش توزیع نمونه.....................................................................................................62
4-3 شاخص هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق ..................................................................................................63
4-4 تحليل داده ها متناسب با سئوالها و فرضيه هاي تحقيق ..............................................................................68
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه ..................................................................................................................................................77
5-2 تحليل بر اساس مباني نظري، فرضيه هاي تحقيق......................................................................................78
5-3 محدودیت های تحقیق .........................................................................................................................81
5-4 پیشنهادات............................................................................................................................................81پایان نامه ، دانلود ، هوش هیجانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گروه آموزشی پیش دبستانی - دکتر علیرضا محمدی آریا

بررسي نقش واگذاري مسئوليت بر كاهش ناسازگاري دانش آموزان ناسازگار شهر تهران ... و
شناختي – فراشناختي بر عملكرد حل مسئله و رفتار سازشي دانش آموزان كم توان ذهني ...
دانشگاه تهران تحت عنوان بررسي رابطه بين سبك‌هاي هويت و ادراك لياقت شناختي با ...
و روان‌درمانی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1391 تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و ...

بررسي رابطه هيجان خواهي با نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش آ - مجله رشد

دكتر آديس كراسكيان60/ ابزارهاي روان شناختي/ پرسش نامه ي هوش هيجاني بار - آن/ ... مي
توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال ....
هيجان خواهي و نگرش به مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان ...
آزمودني هاي پژوهش شامل 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر )171 پسر و 229 دختر( سال
سوم.

اثر بخشی آموزش های عقلانی- هيجانی به شيوه گروهی بر عزت نفس و ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻮرد آﻣﻮزش. ﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ. -. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ روي داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧـﺎن. اﻧﺠﺎم ... ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و
اﺿﻄﺮاب داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ ﺗﯿـﺰ. ﻫﻮش ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل. 1390 ... ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮد
ﭘﻨـﺪاره ﻣﻨﻔـﯽ .... روي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎد .... راﺑﻄﻪ اي ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﻋﻘﻼﻧﯽ.

رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان ...

نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با سلامت روانی همبستگی مثبت 77/0، با ... در این
تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر
تبریز که در سال .... به منظور بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی دانش
آموزان .... شامل تمایل فرد به تجربه اضطراب، تنش، خودخوری، خصومت، تکانشوری،
کمرویی، ...

گروه آموزشی پیش دبستانی - دکتر علیرضا محمدی آریا

بررسي نقش واگذاري مسئوليت بر كاهش ناسازگاري دانش آموزان ناسازگار شهر تهران ... و
شناختي – فراشناختي بر عملكرد حل مسئله و رفتار سازشي دانش آموزان كم توان ذهني ...
دانشگاه تهران تحت عنوان بررسي رابطه بين سبك‌هاي هويت و ادراك لياقت شناختي با ...
و روان‌درمانی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1391 تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و ...

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان

جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان هیر مشغول به تحصیل در
سال ... همچنین معلوم شد که آموزش هوش هیجانی قسمت بیش‌تری از واریانس مدیریت زمان ...
به کنترل ادراک شده از زمان یا احساس داشتن کنترل بالا روی زمان شخصی منجر می‌شود.
.... جلسة سوم. بررسی رابطة بین افکار خودکار، هیجان‌ها و رفتار از طریق نمونه‌های عملی.

دكتر فريده دوكانه اي - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید ...

3- هوش هیجانی – مجله سپاس – سال هفتم، شماره 190 – نیمه دوم بهمن ماه 1384 ... 15-
بررسی نقش باورهای غیر منطقی در سلامت روان و کم رویی دانش آموزان پایه سوم
دبیرستان مدارس دخترانه شهر تهران – فصلنامه علمی – پژوهش اندیشه های تازه ... 20-
رابطه بین حمایت اجتماعی و اختلالات روانی – شخصیتی در دانشجویان دختر (18-25)
ساله دانشگاه آزاد ...

روانشناسي - دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي رابطه بين منبع کنترل با افکار زندگي و مرگ در دانشجويان دانشگاه
سيستان و .... از قاعدگي و ارتباط آن با سبک غذايي در دانش آموزان دبيرستاني زاهدان/
زهرا حسن زاده. ... تاثير آموزش گروهي مهارتهاي خوش بيني بر سبک اسناد و افزايش هوش
هيجاني ..... و همسالان با ميزان خودکارآمدي اجتماعي در ميان دانش آموزان پايه سوم مقطع
راهنمايي شهر ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان

377 ﻧﻔﺮ (ﺩﺧﺘﺮ=191، ﭘﺴﺮ=186) ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﻙ ﺑﺎ ... ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻰ ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮﺵ .... ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺑﻴﻦ ﻫــﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ... ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺁﻣــﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳــﺎﻝ ﺳــﻮﻡ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ
ﺍﺟﺘﻨــﺎﺏ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ، ﺑﺪﺑﻴﻨﻰ، ﻛﻢ ... ﭘﺘﺮﻳــﺪﺯ ﻭ ﻓﻮﺭﻧﻬﺎﻡ [28]، ﻭﻥ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ [29]،
ﺷــﺎﺕ ﻭ.

نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ...

23 ژوئن 2016 ... بررسي اثر بخشي هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع
... رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان پسر دبيرستان شهر سبزوار ...
رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم .... مندي بر كاهش
كمرويي دانش آموزان مقطع ابتدايي بخش لوداب در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴

ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ داﻧﺸ

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ. ﻪ. ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﺎ. 1. و. دﮐﺘﺮ. اﻋﻈﻢ
ﺣﯿﺪري .... ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد. وﺷﻠﺮ در ﮔﺰارش. ﺳﺎل. 1943.
ﺧﻮد. درﺑﺎر. يه .... يه. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ روي. 415. ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ... ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ. ي ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ
وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ.

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

از سویی دیگر رابطه بین هوش هیجانی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در مطالعات ...
در مطالعه شکر کن که بر روی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان های تهران ...
دلیل کم بودن تعداد دانشجویان مورد بررسی در این سطح منطقی و معقول نیست (جدول3،4)
.

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری ... ۴-
بین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با پایه دوم و سوم تفاوت وجود دارد. ...
پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران که در سال تحصیلی ۸۵-
۱۳۸۴ .... بررسی ومقایسه هیجانی مادران و دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲ –
۱۰ ساله ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ..... مانند افسردگی- اضطراب- کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان شهر ... ۶۲ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم
راهنمایی ... ۹۸ بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان
سال سوم ...

سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم - پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و ...

اثربخشی یادگیری مشارکتی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه سوم
راهنمایی شهرستان گنبد ... مقایسه سخت رویی و استرس در بین والدین دارای فرزند کم
توان ذهنی و عادی .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نگرش به بزهکاری در نوجوانان سال دوم راهنمایی ...

مقاله‌ی بررسی رابطه عزت نفس و نارساخوانی کودکان – محمد مخبریان

15 ژوئن 2017 ... براساس نتایج حاصل بین عزت نفس و نارساخوانی در پسران رابطه معناداری .... جامعه
آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه این شهرستان که شامل ... نفس با
پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبیرستان ... که دانش
آموزانی که دچار اختلال خواندن و نشتن هستند از نظر هوش مشکل دارند را رد ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

54) پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه ...
شخصیتی (افسردگی – اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان ... 133) پایان نامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول
دبیرستان ...

بسمه تعالی ی آموزش ی زی رشته: برنامه ر ی نامه ها ان یپا ست یل دانشجو ...

تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی در درس. ریاضی ... 7 ... دبیران مدارس
متوسطه شهرستان دهدشت در سال ... 11 . نعمت اهلل .... تحصیلی دانش آموزان دختر پایه
اول متوسطه دبیرستان. شهرستان ... علی پاکیزه. بررسی رابطه بین هوش هیجانی،
شخصیت و عملکرد ..... محمد بهروزی. بررسی عوامل موثر بر میزان کمرویی دانش آموزان
مقطع.

رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان

در مراکز استثنايی ومدارس عادی شهرکرمانشاه در سال تحصیلی1392 -1393بود که به
... برای بررسی رابطه هوش هیجاني وتنطیم شناختي هیجان با هراس اجتماعي از ضريب ...
نشان داد که بین ويژگي هاي هوش هیجاني دانش آموزان نابینا و ناشنوا و راهبردهای ...
نابینا نامیده مي شود که ديدي کم تر از در چشم ..... عادي و ناشنوا مقطع دبیرستان شهر
تهران.

رابطه بين سبكهاي يادگيري و هوش هيجاني در دانش آموزان دوره متوسطه

نقش و كاركرد مدارس در آستانة هزارة سوم ميلادي تغيير و جهش چشمگيري پيدا كرده است.
... كلب (1985) تحقيقي را روي دانش آموزان مراكز تيزهوشان و عادي در سال اول دبيرستان
انجام ... 1- بين سبك هاي يادگيري و هوش هيجاني دانش آموزان پسر دوره متوسطه رابطه وجود
دارد. ... چون هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين سبك يادگيري و هوش هيجاني مي باشد.

رابطه بين سبكهاي يادگيري و هوش هيجاني در دانش آموزان دوره متوسطه

نقش و كاركرد مدارس در آستانة هزارة سوم ميلادي تغيير و جهش چشمگيري پيدا كرده است.
... كلب (1985) تحقيقي را روي دانش آموزان مراكز تيزهوشان و عادي در سال اول دبيرستان
انجام ... 1- بين سبك هاي يادگيري و هوش هيجاني دانش آموزان پسر دوره متوسطه رابطه وجود
دارد. ... چون هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين سبك يادگيري و هوش هيجاني مي باشد.

رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان ...

نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با سلامت روانی همبستگی مثبت 77/0، با ... در این
تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر
تبریز که در سال .... به منظور بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی دانش
آموزان .... شامل تمایل فرد به تجربه اضطراب، تنش، خودخوری، خصومت، تکانشوری،
کمرویی، ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ..... مانند افسردگی- اضطراب- کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان شهر ... ۶۲ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم
راهنمایی ... ۹۸ بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان
سال سوم ...

اثر بخشی آموزش های عقلانی- هيجانی به شيوه گروهی بر عزت نفس و ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻮرد آﻣﻮزش. ﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ. -. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ روي داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧـﺎن. اﻧﺠﺎم ... ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و
اﺿﻄﺮاب داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ ﺗﯿـﺰ. ﻫﻮش ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل. 1390 ... ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮد
ﭘﻨـﺪاره ﻣﻨﻔـﯽ .... روي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎد .... راﺑﻄﻪ اي ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﻋﻘﻼﻧﯽ.

گروه آموزشی پیش دبستانی - دکتر علیرضا محمدی آریا

بررسي نقش واگذاري مسئوليت بر كاهش ناسازگاري دانش آموزان ناسازگار شهر تهران ... و
شناختي – فراشناختي بر عملكرد حل مسئله و رفتار سازشي دانش آموزان كم توان ذهني ...
دانشگاه تهران تحت عنوان بررسي رابطه بين سبك‌هاي هويت و ادراك لياقت شناختي با ...
و روان‌درمانی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1391 تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و ...

رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان

در مراکز استثنايی ومدارس عادی شهرکرمانشاه در سال تحصیلی1392 -1393بود که به
... برای بررسی رابطه هوش هیجاني وتنطیم شناختي هیجان با هراس اجتماعي از ضريب ...
نشان داد که بین ويژگي هاي هوش هیجاني دانش آموزان نابینا و ناشنوا و راهبردهای ...
نابینا نامیده مي شود که ديدي کم تر از در چشم ..... عادي و ناشنوا مقطع دبیرستان شهر
تهران.

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های پیام نور ،
محقق ... و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده های موفقیت نظام آموزشی در زمینه ی
هدف .... روش تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ... دبیرستان نمونه باقرالعلوم ) دخترانه شاهد شهرستان خمین در سال 1387-1386.

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان
پایان ... نقش مضطرب و بازدارنده ای در سلامت روانی و تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
ایفا می ... از متغیرهای شناختی هیجانی بسیار مهم است که به طور جدی توسط ومندلر از
سال 1952 ... های روانی گوناگون مانند افسردگی – اضطراب- کم رویی-پرخاشگری و
ترس و.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان قیمت: 7,000
تومان. بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش آموزان

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش ...

15 نوامبر 2015 ... موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلین در امتحان ....
آنها به این نتیجه رسیدند كه دستور‌العملهای فوق در كاركرد آزمودنیهای كم ... مقیاس
نگرانی هیجان پذیری را بر روی یك نمونة ۹۹ نفری از دانش‌آموزان دبیرستان به اضافه
دیگر ... بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات دروس در دانش‌آموزان سال سوم ...

19 . Cv of Faculty Members

مريم شمسي نژادراوري, بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و هيجانات ... زينب
غلامي, رابطه ي سبک هاي يادگيري و حل مسئله ي اجتماعي: بررسي نقش واسطه اي هوش
معنوي, ۱۳۹۴ ... در درس رياضي باواسطه گري نگرش رياضي در دانش آموزان سال اول
دبيرستان. ... و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان
شيراز, ۱۳۸۹.

دکتر حسین فکوری حاجی یار - مرکز مشاوره دکتر فکوری

92- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با عزت نفس و خودکار آمدی دانش آموزان دختر متوسطه
.... بررسی رابطه بین عزت نفس و توانایی حل مساله با کم رویی در دانش اموزان دوره دوم
... 53-رابطه بلوغ عاطفی و هوش هیجانی با خود تنظیمی تحصیلی دانش اموزان پایه ... 1-
بررسی تحولی واکنش‌های کودکان از لحاظ کمرویی در قالب هراس اجتماعی در سال 1369.

پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار
... پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی ...
پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان ...
خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان شهر
ایوان.

PDF: بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد بین دانش آموزان دبیرستانی ...

15 مه 2017 ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺮﯾﺪ و داﻧﻠﻮد ...
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ- اﺿﻄﺮاب- ﮐﻤﺮوﯾﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﮑﯿﺪه ...
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ اﺑﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ... ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع
: ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش و ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﺳﺎل.

PDF: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮐﻢ روﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ. ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ...

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی - Symposia.ir

بررسی رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور · مقایسه
ی سطح اضطراب در دانش آموزان دبیرستانی روستایی و شهری در همدان · بررسی نقش
آموزش و ... تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی
شهرستان خواف ... بررسی اثربخشی سایکودرام(روان نمایشگری) بر کم رویی دختران
نوجوان.

رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان ...

نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با سلامت روانی همبستگی مثبت 77/0، با ... در این
تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر
تبریز که در سال .... به منظور بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی دانش
آموزان .... شامل تمایل فرد به تجربه اضطراب، تنش، خودخوری، خصومت، تکانشوری،
کمرویی، ...

بررسی و مقایسه هوش های چندگانه در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع ن

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه هوش های چند گانه گاردنر در دانش آموزان پسر نابینا ...
جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی که در سال
تحصیلی ...... تحت عنوان بررسی و مقایسه هوش هیجانی در دختران کم بینا و بینا.
مقطع دبیرستان شهر تهران انجام شد، نتایج حاصله نشان داد که تفاوت معناداری بین
دخت.

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﺳﺎل. ﺳﻮم. –. ﺷﻤﺎره. 1. –. ﺑﻬﺎر. 91. ﺻﺺ. 166-151. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر
ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ .... آن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ا .... ﺟﻨﺴﻴﺖ روي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ ... ارس وﺟﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭼﻮن
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﻟﺠﺒﺎزي، ﻛﻢ ﻛﺎري. و ... اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي از ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪادي از
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ.

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﺳﺎل. ﺳﻮم. –. ﺷﻤﺎره. 1. –. ﺑﻬﺎر. 91. ﺻﺺ. 166-151. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر
ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ .... آن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ا .... ﺟﻨﺴﻴﺖ روي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ ... ارس وﺟﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭼﻮن
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﻟﺠﺒﺎزي، ﻛﻢ ﻛﺎري. و ... اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي از ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪادي از
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ.

دکتر حسین فکوری حاجی یار - مرکز مشاوره دکتر فکوری

92- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با عزت نفس و خودکار آمدی دانش آموزان دختر متوسطه
.... بررسی رابطه بین عزت نفس و توانایی حل مساله با کم رویی در دانش اموزان دوره دوم
... 53-رابطه بلوغ عاطفی و هوش هیجانی با خود تنظیمی تحصیلی دانش اموزان پایه ... 1-
بررسی تحولی واکنش‌های کودکان از لحاظ کمرویی در قالب هراس اجتماعی در سال 1369.

موفقیت تحصیلی - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

روش تحقیق رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ...
روش تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش ...
پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های پیام نور ...
پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم
دبیرستان.

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، شماره 36 - Magiran

سال دهم، شماره 35-36، بهار و تابستان 1387 ... اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اعتماد
بين فردي، خودكار آمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با ... رابطه هوش هيجاني با خودكارآمدي و
سلامت روان و مقايسه آنها در دانش آموزان ممتاز و عادي ... مقايسه بهداشت رواني، رضايت
زناشويي و ابراز وجود والدين دانش آموزان كم توان ذهني و عادي در استان آذربايجان غربي

PDF: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮐﻢ روﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ. ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ...

Comparison of executive functions based on test anxiety in the fifth ...

ﻫـﻮش. آزﻣـﺎي وﻛﺴـﻠ. (ﺮ. وﻛﺴـﻠﺮ،. ) 1949. و ﺳـﻴﺎﻫ. ﺔ. اﺿـﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن. (. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،. )
1375 ... ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﺎﻻ و. ﭘﺎﻳﻴﻦ. در ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺪﻻل و
ﺣﺎﻓﻈ ..... داودﻳـﺎن، .)1387. اﺿـﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. و. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 11. ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ. در
ﺣﻮز .... ﺿ. ﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن. راﺑﻄﻪ. دار .ﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴ. ﺔ. ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ا.
ﺟﺮاﻳﻲ.

بسمه تعالي » 1- مشخصات فردي: نام: محمدحسين نام خانوادگي: عبداللهي ...

"بررسي رابطه بين سبكهاي يادگيري وسبكهاي شناختي و نقش آن در موفقيت
تحصيلي ... سبکهای شناختی و انتخاب رشته های تحصیلی در دانش آموزان پسر
دبیرستانی. ... رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی
میان زوجین. ... ارتباط باورهای فراشناخت با اضطراب اجتماعی و کمرویی: نقش راهبردهای
تنظیم هیجان.

. دار و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘ. ﻪ. ي. زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰي. ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ. در ﺳﺎل. ﻫﺎي. 91. -.
1390. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، زﻣﺴﺘﺎن. 91
..... اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ... اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺮم را درﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ را ... ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك را از روي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ و.

رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان

در مراکز استثنايی ومدارس عادی شهرکرمانشاه در سال تحصیلی1392 -1393بود که به
... برای بررسی رابطه هوش هیجاني وتنطیم شناختي هیجان با هراس اجتماعي از ضريب ...
نشان داد که بین ويژگي هاي هوش هیجاني دانش آموزان نابینا و ناشنوا و راهبردهای ...
نابینا نامیده مي شود که ديدي کم تر از در چشم ..... عادي و ناشنوا مقطع دبیرستان شهر
تهران.

استرس دانش اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي و شيوه هاي ...

هوش هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه هاي مقابله با استرس )مسأله مداري و اجتنابی(
شدت اثر باالیی ... بهتر می توانند برانگیختگی هاي کم یا زیاد هیج ... روي دانشجویان
سال سوم پزشکی بود دریاف ... رابطه بین هوش هیجانی و سازگاري ... عنوان بررسی
اثربخشی آموزش ابراز وجود )یکی از مؤلفه ... با استرس دانش آموزان دختر دبیرستانی
ناحیه.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

دانلود رایگان پایان نامه,مقاله,روش تحقیق, نمونه سوالات دانلود رایگان بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان فصل اول: كليات تحقيق

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان ۳۵-۱۸ ساله شهر
آبادان) ... رابطه هوش هیجانی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستان ... پیش بینی
بهزیستی مدرسه از روی خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه
... شیوه ی بازی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم
ابتدایی

A study of the relationship between emotional intelligence and ... - Sid

ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺶ ...
www.SID.ir. Archive of SID. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. . ﺳﺎل. 6. ﺷﻤﺎره. 23. . ﭘﺎﻳﻴﺰ. 92
..... داﻧﺶ. آﻣﻮزان اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده .اﻧﺪ. روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﺮاي .... دﻫﺪ از روي. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان در ﺣﺪود. 47. درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ.
واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ.

بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان

377 ﻧﻔﺮ (ﺩﺧﺘﺮ=191، ﭘﺴﺮ=186) ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﻙ ﺑﺎ ... ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻰ ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮﺵ .... ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺑﻴﻦ ﻫــﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ... ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺁﻣــﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳــﺎﻝ ﺳــﻮﻡ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ
ﺍﺟﺘﻨــﺎﺏ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ، ﺑﺪﺑﻴﻨﻰ، ﻛﻢ ... ﭘﺘﺮﻳــﺪﺯ ﻭ ﻓﻮﺭﻧﻬﺎﻡ [28]، ﻭﻥ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ [29]،
ﺷــﺎﺕ ﻭ.

موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh - Academia.edu

.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ...
.49 بررسی رابطه بين هوش هيجاني و سبك زندگي و میزان عز ت نفس در بين ... مادر بر
اختلال ت عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان 6-18 سال .84 بررسی رابطه بین
تیپ ... به فرزندان .89 بررسی رابطه شیوه ی فرزند پروری با کمرویی دانش آموزان
مقطع ...

Study of Relationship between Emotional Intelligence and ...

وﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐـﻢ. رﻧـﮓ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻟـﺬا اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷـﯽ ...
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷـﯽ در داﻧـﺶ ... ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎري. داﻧﺶ. آﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ. -18. 16. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﻄـﻊ ﭘـﯿﺶ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺷـﻬﺮ. ﺗﻬـﺮان. در ﺳـﺎل ... ﻣﺪرﺳـﻪ ﯾـﮏ ﮐـﻼس ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻫـﺮ ﺳـﻪ
رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ. 20. داﻧﺶ. آﻣﻮز ... ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﯾـﮏ ﻃﯿـﻒ ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان. آبان ۱۴, ۱۳۹۵
مدیر یونی ترجمهتبادل پست با سایت دیدپا ...

پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار
... پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی ...
پایان نامه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان ...
خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان شهر
ایوان.

متن کامل (PDF) - دانشگاه شاهد

راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در. داﻧــﺶ. آﻣــﻮزان دﺧﺘــﺮ دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ و. ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ...
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺰت ... داﻧﺶ. آﻣﻮز . داﻧﺸﻮر. رﻓﺘﺎر. ﺗﺮﺑﻴﺖ و
اﺟﺘﻤﺎع. دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠ. ﻤﻲ. –. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺳﺎل. ﻫﻔﺪﻫﻢ. – ... ذﺧﻴﺮه و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت در. ذﻫﻦ. ،.
ﺷﻴﻮه ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺴـﺘﻘﻞ. از ﻫﻮش اﺳﺖ .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ.

سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم - پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و ...

اثربخشی یادگیری مشارکتی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه سوم
راهنمایی شهرستان گنبد ... مقایسه سخت رویی و استرس در بین والدین دارای فرزند کم
توان ذهنی و عادی .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نگرش به بزهکاری در نوجوانان سال دوم راهنمایی ...

اصل مقاله

ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوري. داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. ﺷﻤــــﺎره اﺳﺘــﺎﻧﺪارد ﺑﻴـﻦ. اﻟﻤﻠﻠــﻲ. : 7642. -. 2251. ﺳـﺎل. ﺳﻮم. –.
ﺷﻤﺎره. اول ..... 48-33. □. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﺪارس.
ﺗﻴﺰ .... اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ. ) 1383(. ﺑـﺮ. روي. ﻛﻮدﻛﺎن. 6. ﺗﺎ. 12. ﺳـﺎل ﺑـﺎ و ﺑـﺪون اﺧـﺘﻼل
ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ..... ﺑﺎ ﻫﻮش. ﺑﻬﺮ ﺑﺎﻻ،. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي دﻳﺪاري. -. ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻛﻮدﻛﺎن. داراي اﺧﺘﻼل. ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ. ﺗﻮﺟﻪ. /.
ﺑﻴﺶ.

گروه آموزشی علوم تربیتی :: صفحه‌ی شخصی دکتر علي محمد ناعمي

این بخش از درگاه (پورتال) گروه‌های آموزشی مربوط به دکتر علي محمد ناعمي است که
رزومه، ... بررسي رابطه بين ميزان استرس شغلي و الگوهاي شخصيتي مديران آموزشي
دانشگاه آزاد ... هاي سخت رويي برافزايش مهارت هاي کنارآمدن دانش آموزان دختر سال دوم
دبيرستان شهر ... رابطه بين سبک هاي هويت و هوش هيجاني با عزت نفس در دانش آموزان
پسر مقطع ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان ...

21 آگوست 2017 ... برچسب : ,بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان سال سوم دبیرستان
شهرستان … در سال ۹۴-۱۳۹۳,روان شناسی,دانلود فایل,دانلود,مقاله ...

گروه آموزشی علوم تربیتی :: صفحه‌ی شخصی دکتر علي محمد ناعمي

این بخش از درگاه (پورتال) گروه‌های آموزشی مربوط به دکتر علي محمد ناعمي است که
رزومه، ... بررسي رابطه بين ميزان استرس شغلي و الگوهاي شخصيتي مديران آموزشي
دانشگاه آزاد ... هاي سخت رويي برافزايش مهارت هاي کنارآمدن دانش آموزان دختر سال دوم
دبيرستان شهر ... رابطه بين سبک هاي هويت و هوش هيجاني با عزت نفس در دانش آموزان
پسر مقطع ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال ...

11 آوريل 2016 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و ... پژوهش
شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان کرج در سال 1394
بودند . .... 83 درصد دانش آموزان سال آخر دبیرستان از اینترنت استفاده می کنند. ...
تنهایی ،کم رویی،کناره گیری اجتماعی وافسردگی و تنهایی می انجامد .

دانلود پایان نامه های رشته علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور

3, علوم تربیتی, نادره بحری, زهرا اقا خانی, بررسی رابطه ی تربیت تولد با هوش
هیجانی دانش اموزان سال سوم دبیرستان, 2 ... 11, کم رویی و مهارت های ارتباطی جوانان ...
لو چای, بررسی رابطه ی بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
, 11.

متن کامل (PDF) - دانشگاه شاهد

راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در. داﻧــﺶ. آﻣــﻮزان دﺧﺘــﺮ دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ و. ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ...
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺰت ... داﻧﺶ. آﻣﻮز . داﻧﺸﻮر. رﻓﺘﺎر. ﺗﺮﺑﻴﺖ و
اﺟﺘﻤﺎع. دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠ. ﻤﻲ. –. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺳﺎل. ﻫﻔﺪﻫﻢ. – ... ذﺧﻴﺮه و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت در. ذﻫﻦ. ،.
ﺷﻴﻮه ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺴـﺘﻘﻞ. از ﻫﻮش اﺳﺖ .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ.

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی – خرید و ...

پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر ...
پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386
... پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم ....
رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ...

نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ...

23 ژوئن 2016 ... بررسي اثر بخشي هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع
... رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان پسر دبيرستان شهر سبزوار ...
رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم .... مندي بر كاهش
كمرويي دانش آموزان مقطع ابتدايي بخش لوداب در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴

کمرویــی، هــوش هیجانــی و پیشــرفت تحصیلــی در دانش آمــوزان

دانش آمــوزان دبیرســتانی بررســی شــد. ... 4 اسـتان قـم، کـه در سـال 1389-90 مشـغول
بـه تحصیـل بودنـد، بـا روش نمونـه گیـری خوشـه ای ... هــوش هیجانــی می توانــد بــه
عنــوان تعدیل کننــده ی رابطــه بیــن کمرویــی و پیشــرفت ..... رابطـه بیـن هـوش
هیجانـی بـا سـازگاری اجتماعـی و پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان پایـه سـوم شـهر
تبریـز،.

رابطه بين سبكهاي يادگيري و هوش هيجاني در دانش آموزان دوره متوسطه

نقش و كاركرد مدارس در آستانة هزارة سوم ميلادي تغيير و جهش چشمگيري پيدا كرده است.
... كلب (1985) تحقيقي را روي دانش آموزان مراكز تيزهوشان و عادي در سال اول دبيرستان
انجام ... 1- بين سبك هاي يادگيري و هوش هيجاني دانش آموزان پسر دوره متوسطه رابطه وجود
دارد. ... چون هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين سبك يادگيري و هوش هيجاني مي باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های پیام نور ،
محقق ... و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده های موفقیت نظام آموزشی در زمینه ی
هدف .... روش تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ... دبیرستان نمونه باقرالعلوم ) دخترانه شاهد شهرستان خمین در سال 1387-1386.

دانلود رایگان پایان نامه در مورد میزان مهارتهای مدیریتی مدیران دوره متوسطه

2 روز پیش ... دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان . ...
تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش آموزان دوره متوسطه ....
پرسشنامه های آماری و ترازنامه پایان سال هر شعبه استخراج و اقدام به محاسبه . .... 308
بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند 89 ص.

A study of the relationship between emotional intelligence and ... - Sid

ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺶ ...
www.SID.ir. Archive of SID. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. . ﺳﺎل. 6. ﺷﻤﺎره. 23. . ﭘﺎﻳﻴﺰ. 92
..... داﻧﺶ. آﻣﻮزان اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده .اﻧﺪ. روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﺮاي .... دﻫﺪ از روي. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان در ﺣﺪود. 47. درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ.
واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ.

علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی) - موضوعاتی برای پروژه ...

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸ سال
۹۵برگ ... پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان
دانشگاه ۱۵۰برگ ... اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم
دبیرستان ۱۴۵برگ

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش ...

15 نوامبر 2015 ... موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلین در امتحان ....
آنها به این نتیجه رسیدند كه دستور‌العملهای فوق در كاركرد آزمودنیهای كم ... مقیاس
نگرانی هیجان پذیری را بر روی یك نمونة ۹۹ نفری از دانش‌آموزان دبیرستان به اضافه
دیگر ... بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات دروس در دانش‌آموزان سال سوم ...

روانشناسي - دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي رابطه بين منبع کنترل با افکار زندگي و مرگ در دانشجويان دانشگاه
سيستان و .... از قاعدگي و ارتباط آن با سبک غذايي در دانش آموزان دبيرستاني زاهدان/
زهرا حسن زاده. ... تاثير آموزش گروهي مهارتهاي خوش بيني بر سبک اسناد و افزايش هوش
هيجاني ..... و همسالان با ميزان خودکارآمدي اجتماعي در ميان دانش آموزان پايه سوم مقطع
راهنمايي شهر ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه های پیام نور ،
محقق ... و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده های موفقیت نظام آموزشی در زمینه ی
هدف .... روش تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ... دبیرستان نمونه باقرالعلوم ) دخترانه شاهد شهرستان خمین در سال 1387-1386.

مقاله‌ی بررسی رابطه عزت نفس و نارساخوانی کودکان – محمد مخبریان

15 ژوئن 2017 ... براساس نتایج حاصل بین عزت نفس و نارساخوانی در پسران رابطه معناداری .... جامعه
آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه این شهرستان که شامل ... نفس با
پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبیرستان ... که دانش
آموزانی که دچار اختلال خواندن و نشتن هستند از نظر هوش مشکل دارند را رد ...

پاورپوینت کلاس مربیگری درجه C فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

آموزش جامع گرامر انگلیسی به زبان ساده

ویژگی های ویندوز xp و برنامه های موجود در آن

پاورپوینت فرايند توليد روغن نباتي برای رشته صنایع غذایی

دانلود کتاب استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری با عنوان لاتین Planning and urban design standards

پاورپوینت اندام های حسی بدن انسان (درس پنجم کتاب علوم پایه هشتم)

گزارش کار الکترونیک2 با نرم افزار proteus

آموزش عیبیابی و تعمیر موتورسیکلتدانلود برنامه سالانه متوسطه