دانلود فایل


دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی - دانلود فایلدانلود فایل پروژه دانشجویی, روش تحقیق, کارآموزی و پایان نامه تبدیل pdf و عکس به ورد 09338886461

دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی فصل اول : مقدمه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1
تعریف موضوع ……………………………………………………………………………………….. 3
اهداف انجام پروژه …………………………………………………………………………………. 4
محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه …………………………………………………………. 5
نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار…………………………………………………………… 6
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 7
تاریخچه کارسنجی و زمان سنجی …………………………………………………………….. 8
چند تعریف از بهره وری …………………………………………………………………………. 10
روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ………………………………………………… 11
بهره وری عوامل تولید و کارسنجی و روش سنجی ……………………………………. 12
روش تعیین کل زمان کار ………………………………………………………………………… 13
ارزیابی کار ……………………………………………………………………………………………. 16
هدف کارسنجی ………………………………………………………………………………………. 19
موارد استفاده کارسنجی ………………………………………………………………………….. 19
فنون کارسنجی ……………………………………………………………………………………….. 23
مطالعه کار ……………………………………………………………………………………………… 23
فواید مطالعه کار …………………………………………………………………………………….. 26
کارسنجی ……………………………………………………………………………………………….. 27
مراحل اصلی مطالعه کار ………………………………………………………………………….. 28
مطالعه روش ………………………………………………………………………………………….. 29
اهداف مطالعه روش ………………………………………………………………………………… 29
ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش ……………………………………………………………. 31
علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند …………………………………… 38
تربلینگ ها……………………………………………………………………………………………….. 46
زمان سنجی ……………………………………………………………………………………………. 50
مقدمات زمان سنجی ……………………………………………………………………………….. 51
اهداف زمان سنجی …………………………………………………………………………………. 55
تکنیک های مختلف زمان سنجی ………………………………………………………………… 56
مراحل اساسی زمان سنجی ……………………………………………………………………… 57
انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی ……………………………………………. 58
طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ………………………………………………. 59
کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی ………………………………………………….. 60
بررسی روش در انجام زمان سنجی …………………………………………………………. 61
مراحل زمان سنجی به روش Stop watch……………………………………………………. 61
تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری ………………………………………………. 62
انواع عناصر کاری ………………………………………………………………………………….. 63
انواع کرونومتر ……………………………………………………………………………………….. 66
روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر ……………………………………………… 67
مشکلات ثبت زمان ………………………………………………………………………………….. 74
محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده ……………………………………………………. 74
ضریب عملکرد ……………………………………………………………………………………….. 75
روش و ستینگ هاوس …………………………………………………………………………….. 79
روش توازن اجرای کار …………………………………………………………………………… 80
الونس ……………………………………………………………………………………………………. 80
محاسبه زمان استاندارد……………………………………………………………………………. 82
سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM………………………………………… 84
کاربرد، مزایا و معایب روش MTM……………………………………………………………. 84
واحد زمان در سیستم MTM…………………………………………………………………….. 85
انواع MTM……………………………………………………………………………………………… 86
حرکت بسیط در سیستم MTM………………………………………………………………….. 87
روش زمان سنجی MOST………………………………………………………………………… 87
کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST…………………………………………….. 89
فصل سوم : بررسی وضعیت موجود
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 90
معرفی شرکت …………………………………………………………………………………………. 91
شهردارو در یک نگاه ………………………………………………………………………………. 92
محدوده مکانی شرکت شهردارو………………………………………………………………… 93
تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو………………………………………………………… 94
نمودار سازمانی شرکت شهردارو……………………………………………………………… 95
چارت سازمانی شرکت مدیریت ………………………………………………………………. 96
خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو …………………………………………….. 97
لیست تجهیزات جامدات ……………………………………………………………………………. 98
معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده ………………………………………………… 100
بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت ………………. 101
نمودار OPC تولید قطره……………………………………………………………………………. 102
نمودار FPC ساخت قطره………………………………………………………………………….. 103
بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی ……………………………… 105
نقشه جریان ……………………………………………………………………………………………. 106
نمودار جریان فرآیند………………………………………………………………………………… 107
جدول زمان بندی…………………………………………………………………………………….. 108
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 110
نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………….. 111
نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………….. 114
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 115
توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی ………………………………………… 116
پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ………………………………………………………. 118
شش عامل بهینه کننده ی زمان بندی……………………………………………………………. 121
چند نکته مهم ………………………………………………………………………………………….. 122
منابع مورد استفاده …………………………………………………………………………………. 123

فصل اول
مقدمه
وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.
موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.
در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.
در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.
در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.
در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام پروژه ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.
فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.
موضوع زمان یعنی موضوعی که امید است در تمام مراحل ولحظات زندگی ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به امید حق، از عمر که بزرگترین نعمت الهی است در مفیدترین کار و بهترین وجه استفاده نماییم.
در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزیابی کار وزمان قرار می گیرد و منظور از انجام مطالعات دراین زمینه ، دست یافتن و بهره وری وکاهش هزینه ها و حذف خستگی و کسالت نسبت به کار می باشد.
تعریف موضوع
یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.
بطور کلی بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزاء ضروری بهره وری به حساب می آید. با استفاده از مطالعه روشی به دنبال بهبود بهره وری نیروی انسانی هستیم. به بیان دیگر مباحث کارسنجی و روش سنجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود بهره وری عوامل تولید قابل استفاده و کاربرد می باشد.
مطالعه کار عبارت است از بکارگیری تکنیک های مطالعه روش واندازه گیری کار برای بهبود کارآیی و افزایش اثربخشی در سازمان، بنابراین مطالعه کار مستقیماً با بازدهی در ارتباط است هر گاه بخواهیم با استفاده از منابع موجود بازدهی را افزایش دهیم مطالعه کار یکی از روشهای مطلوب است.
اهداف انجام پروژه :
1- ایجاد یک Baseمناسب زمانی برای هر یک از جزئیات فعالیت های انجام شده منظور تعیین زمان کلی برای هر یک از فعالیت ها بدین معنی که قرار است برای هر یک از اجزا زمان تعیین شود تا اگر ترتیب و ترکیب اجزا و فعالیت ها تغییر نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآیند را نیز سریعاً و بدون صرف زمان و انرژی به سادگی به دست آورد.
2- هدف دیگر ازمطالعه این است که با توجه به حجم کار وزمان متعلق به آن بتوان نیروی انسانی و منابع مورد نیاز را تخمین زد.
3- تعیین میزان تولید در بازه های زمانی مختلف و همچنین نقل و انتقالات صورت گرفته و سایر کارهای انجام شده در بازه زمانی درخواستی.
4- توانایی ارائه گزارش کار ودفاع از نتیجه کارها به استناد میزان کاری که براساس زمان تعیین شده انجام شده است.
5- ایجاد نظام پاداش و تنبیه براساس میزان کار افراد در مقایسه با نتایج حاصل از این پروژه
محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه :
این تحقیق در تابستان سال 1386 در شرکت شهردارو واقع در جاده قدیم کرج شهریار بعد از خادم آباد خیابان بهار و منطقه صنعتی فرماندشت انجام شده است.
نکات کلی قابل توجه در مطالعه کار:
شناخت وضعیت کلی و یا موجود کار به صورت محققانه و به دور از ایده ها و دیدگاههای شخصی و پیش فرض های اولیه.
توجه به انعطاف پذیری در روشهای مطالعه کار اعم از تکنیک های مطالعه روش یا تکنیک های زمان سنجی
توجه به وسعت کاربرد مطالعه کار و قابلیت تامین و تطبیق آن در انواع فعالیت ها
مطالعه کار باید به عنوان ابزار مدیریتی تلقی شده و مدیریت باید از آن حمایت کند.
دقت درفاکتورهای مربوط به عوامل انسانی که موارد زیر را شامل می شود.
متصدیان مطالعه کار باید در گفتار و کردار خود صادق بوده و خود را همیشه در موقعیت افراد مورد مطالعه قرار دهند.
باید مناسب ترین وقت را برای مطالعه انتخاب کنند و در تمام مراحل کارگر را دعوت به همکاری نمایند.
توضیحات باید به زبان ساده و قابل درک برای افراد مربوط باشد.
متصدیان باید بعد از بکارگیری روش جدید نیز با افراد در ارتباط باشند زیرا یک ایده زمانی واقعاً منتقل شده است که افراد را از خود بدانند.
با افتخار و سربلندی نظرات و پیشنهادات سازنده رابه شخص صادر کننده آن نظر نسبت دهند.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
امروزه مطالعه علمی کار، شامل حرکت سنجی و روش سنجی و تعیین استانداردهای تولید و کارکرد براساس آن است. یعنی با تجزیه و تحلیل علمی کار، معین می شود که بازده متوسط یک فرد عادی در یک روز عادی کاری چقدر است و برای این کارکرد یا تولید استاندارد، چه دستمزدی باید پرداخت شود اگر تولید و بازده کار کمی بالاتر از استاندارد یا حد متعارف باشد برای ایجاد انگیزه و تشویق به ادامه تولید بالا لازم است یک سیستم پرداخت تشویقی نیز پیش بینی کند.
مجموع این مطالب ما را بر آن می دارد که از نیروی انسانی شاغل حداکثر استفاده مطلوب را بنمائیم از طرفی می دانیم که فنون مورد استفاده در بهبود سیستم ها و روش ها برای رفع مشکلی که گریبانگیر سازمان است بکار می آید. پس باید موضوع باید موضوع کارسنجی و زمان سنجی را از این دیدگاه نیز بررسی کرد مشکلی که کارسنجی به آن می پردازد عبارتست از مطالعه ناهماهنگی بین نیروی انسانی شاغل و نیروی انسانی که عاید سازمان می شود.
تاریخچه ی کارسنجی و زمان سنجی:
مشهور است که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولادسازی میداوال (miduale) در سال 1881 میلادی توسط فردریک تیلور آغاز گشته است گر چه تیلور به عنوان پدر زمان سنجی شناخته شده است لیکن قبل از او زمان نسجی در اروپا نیز انجام شده است و در سال 1760 یک فرانسوی به نام پرونت (Peranet) مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و مدت 60 سال یک اقتصاد دان انگلیسی به نام Babbaya این کار را ادامه داد.
تیلور در سال 1883 با روش سیستماتیک مطالعه کار توانست یک کار مشخص را به عناصری تقسیم کرده و تک تک عناصر را بررسی کند. تیلور اظهار داشته که زمان سنجی یک عنصر در مدیریت علمی است که می تواند مهارت مدیریت را از مدیران به افراد انتقال دهد. تیلور همچنین دریافت کرد که به میزان اهمیت مسائل مواد و ماشین آلات باید به مسائل انسانی نیز توجه داشت. به دنبال نظریات تیلور مبنی بر لزوم تجزیه و تحلیل حرکات فرانک گیلبرت (Frank Gilbert) و همسرش (Liliane Gilbert) کوشش های فراوانی صرف پایه گذاری و توسعه روش علمی تجزیه و تحلیل حرکات کردند.
گیلبرت عناصر اصلی حرکت را پایه گذاری کرد و گفت ما در حین انجام کارهای مختلف 18-17 حرکت مفید بیشتر نداریم و مابقی حرکات زائد هستند و حذف این حرکات زائد موجب کاهش زمان و افزایش کارآیی وسرانجام سوددهی بیشتر می شود و بدین وسیله علم حرکات سنجی بنیان گذاری شد. گیلبرت دو تکنیک سایکلوگراف و کرنوسایکلوگراف را برای بررسی مسیر حرکات کارگر طرح و تدوین نمود. گیلبرت از این موضوع در بهبود روش ها، نشان دادن حرکات صحیح و آموزش کارگزاران جدید استفاده کرد.
در دهه 1930 بود که مهندسی روش ها توسط مینارد پایه گذاری شد وی عقیده داشت که برای بالا بردن راندمان کاری نباید حرکات، استانداردها و پاداش ها و … را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد بلکه آنها را به صورت یک مجموعه با روشهای علمی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در اواسط قرن بیستم بررسی دو جنبه ای هم در زمینه حرکت و هم زمان انجام شد و از ترکیب این دو ، روشی به نام مطالعه حرکت وزمان بوجود آمد که به دلیل تغییرات سریعی که به تازگی در این زمینه پدیدار گشته است، امروزه واژه (motion and tim study) به معنای وسیعی این اطلاعات را در بر گرفته است و تغییراتی هم در زمینه علمی شکل های ابتدایی این روش پیدا کرده است این روش شامل طرح سیستم های کار و متدهای مهندسی است.
پایان نامه


روش تحقیق


کارآموزی


پروژه


گزارش کار


ویرایش پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاریخچه مطالعه کار و زمان سنجی - رایان فایل

25 ژوئن 2017 ... دانلود پروژه تاریخچه مطالعه کار و تحقیق در مورد تاریخچه مطالعه کار و زمان سنجی ...
دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

بایگانی‌ها دانلود آپديت پای - دانلود فایل

جهت وصل شدن به سایت اصلی و دانلود رایگان فایل مورد نظر دانلود پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی روی دکمه دریافت فایل با رنگ آبی در بالای
اینجا ...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی. دانلود پایان نامه ... محدوده
زمانی و مکانی انجام پروژه … ... بهره وری عوامل تولید و کارسنجی و روش سنجی

PDF: پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی | من و او دانلود!

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر و زﻣﺎن (زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮل) (ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ (word ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ ...
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮال + ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ درس ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ و روش ﺳﻨﺠﯽ (رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم.

پروژه زمان سنجی - لاوینز

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجیزمان سنجی. -. موضوع پروژه ... عنوان جزوه
کارسنجی روش سنجی زمان سنجی رشته تحصیلی حسابداریمدیریت فهرست .

سایر رشته های پزشکی – فروش پرفروش ترین فایل ها

دانلود كتاب نسبيت عام براي رياضي دانها دانلود پروژه كارسنجي و زمان سنجي وكيوم ....
آینه اثر تارکوفسکی با دوبله فارسی نایاب پروژه کامل رشته مديريت صفحه با
فرمت ورد ... تحقيق درباره سياست اسلامي اثر عصاره برخي از گياهان دارويي مراتع
استان ...

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی ...

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و
زمان ... و حمل و نقل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته : مدیریت
صنعتی- تولید چکیده در وضعیت موجود بر ا. ... بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس ...
با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه
وسیله ...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | فروشگاه ...

20 آوريل 2017 ... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی ... دانلود تحقیق ربات ها –
بررسی طراحي و اجزای ربات شوينده – 113 صفحه فایل ورد · بعدی ...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد مدلهای اقتصاد سنجی

3 روز پیش ... ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪﻟﻬﺎی داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی راﯾﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ.
.... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی.

دانلود مقاله و پروژه کارسنجی و زمان سنجی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | مرجع دانلود ...عنوان : جزوه
آموزشی ” کار (روش) سنجی و زمان سنجی”. مربوط به درس : ارزیابی کار و زمان

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

دانلود مقاله و پروژه کارسنجی و زمان سنجی با 129 صفحه و فرمت اجرایی word
کارسنجی و زمان سنجی یا همان روش سنجی یک شرکت دارویی عنوان این مقاله است که می
توانید ...

مقاله ای درباره کارسنجی و زمان سنجی :: دانلود مقاله کارسنجی و زمان سنجی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقاله ای درباره کارسنجی و زمان سنجی» ثبت شده است -
دانلود مقاله کارسنجی و ... مقاله و پروژه کارسنجی و زمان سنجی از سری مقالات مدیریت
با 129 صفحه و . ... موضوعات مرتبط: کارسنجی و زمان سنجی، رشته صنایع بازدید :
2378.

دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی وضعیت اجاره بدون مدت - epage.ir

17 آگوست 2017 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪون 1395 ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در داﻧﻠﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان، . .....
دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی.

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و ...

دانلود پروژه و پایان نامه مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی
اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی ... SAN38- پروژه كارسنجي و زمان سنجي.

دانلود پایان نامه با موضوع گلخانه هوشمند - آپارات

19 Mar 2017

انجام پایان نامه مهندسی صنایع | پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی صنایع عنوانی برای بیان رویکردی در علم مدیریت سازمان‌ها و صنایع مختلف
می‌باشد. ... میتوانید با اطمینان خاطر پروژه های انجام پایان نامه صنایع را از ما بخواهید .
... رشته صنایع و اولین پایان نامه مهندسی صنایع که در دنیا انجام شده است با سالهای ...
بر بهینه‌سازی، بهینه‌سازی خطی (تحقیق در عملیات) و کارسنجی و زمان‌سنجی می‌باشد.

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی - اونیما اخبار

8 ژانويه 2017 ... در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی
را با فرمت ورد word دانلود نمائید: < ...

مرتبط: پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی - AMP-Mobile 2 - مشخصات

در این صفحه مطالب مرتبط با |پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی| آورده شده است. ... دانلود
پایان نامه رشته روانشناسی- تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

پروژه کارسنجی و زمان سنجی - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

دسته: رشته مدیریت صنعتی ... کارسنجی وسیله ای در اختیار مدیریت است که زمان
صرف شده برای انجام کار خاص یا مجموعه عملیات را تعیین کرده به وسیله آن ... موضوع
مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است. .... تكنيك های مختلف زمان سنجی,
دانلود پروژه کارسنجی و زمان سنجی, روشهای ثبت نتايج زمان سنجی با كرونومتر, زمان
سنجی, ...

پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی تولید درب و پنجره پی وی سی | مدیریت ...

این مقاله درباره پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی تولید درب و پنجره پی وی سی بوده
که درباره رشته مدیریت می باشد. دانلود پایان نامه درباره |پایان نامه کارسنجی و زمان ...

پایان نامه كارسنجي و زمان سنجي - دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه ...

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه
كارسنجي و زمان سنجي - دانلود پروژه کارسنجی و زمان سنجی رشته مدیریت صنعتی

دانلود جزوه رایگان کارسنجی - OpenPost

دانلود پروژه کارسنجيزمان سنجي دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی ...
دانلود جزوه آموزشی ارزیابی کارزمان کارسنجی جزوه ای رایگان از زمان سنجی مسگریان.

دانلود (پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر ...

18 آگوست 2017 ... دانلود (پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای ... دانلود
فایل کامل پروژه بررسی كارسنجی و زمان سنجی · کاملترین فایل ...

دانلود پروژه كارسنجي و زمان سنجي ( وكيوم فرمينگ ) - پروژه دات کام

19 نوامبر 2013 ... خانه / علوم انسانی / رشته مدیریت / دانلود پروژه كارسنجي و زمان سنجي ( وكيوم ... براي
آگاهي بايد اطلاعات موجود درباره ي موضوع تصميم را گردآوري و ...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی – وست ساز

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی. دسامبر 12, 2016
دسته‌بندی نشده ارسال ... 4 محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه ………………………&he …

کارسنجی و روش سنجی خط تولید LCD - مانودانلود 2 - word

25 مارس 2017 ... چنانچه درباره کارسنجی و روش سنجی خط تولید LCD پرسش دارید یا در مراحل دانلود به
... پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی 2017-05-26 دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم
فایل: 686 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 123 پایان نامه ... مدار ارسال اطلاعات از
طریق کامپیوتر بر روی LCD دانلود مقاله مدار ارسال اطلاعات از طریق ...

پروژه کارسنجی و زمان سنجی - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

دسته: رشته مدیریت صنعتی ... کارسنجی وسیله ای در اختیار مدیریت است که زمان
صرف شده برای انجام کار خاص یا مجموعه عملیات را تعیین کرده به وسیله آن ... موضوع
مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است. .... تكنيك های مختلف زمان سنجی,
دانلود پروژه کارسنجی و زمان سنجی, روشهای ثبت نتايج زمان سنجی با كرونومتر, زمان
سنجی, ...

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی ...

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و
زمان ... و حمل و نقل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته : مدیریت
صنعتی- تولید چکیده در وضعیت موجود بر ا. ... بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس ...
با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه
وسیله ...

انجام پایان نامه مهندسی صنایع | پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی صنایع عنوانی برای بیان رویکردی در علم مدیریت سازمان‌ها و صنایع مختلف
می‌باشد. ... میتوانید با اطمینان خاطر پروژه های انجام پایان نامه صنایع را از ما بخواهید .
... رشته صنایع و اولین پایان نامه مهندسی صنایع که در دنیا انجام شده است با سالهای ...
بر بهینه‌سازی، بهینه‌سازی خطی (تحقیق در عملیات) و کارسنجی و زمان‌سنجی می‌باشد.

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی - فروشگاه ...

4 ا کتبر 2016 ... برچسبدانلود پروژه دانلود تحقيق دانلود رايگان دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع
گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها دانلود کارآفريني دانلود ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد زمان سنجی-2

روش تحقیق بررسی تاثیر هارمونیک محیط کار بر بهره وری کارکنان در سازمان ...
پایان نامه عنوان امکان سنجی استقرار حسابرسی مدیریت در شرکت های نفت و گاز ...
بدون‌ ربا ( هزینه‌ یابی عقد قرض‌ الحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی
) ... پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول
سازمانی) ...

PDF: پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی | --site-title - دو آردانلود

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ و زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ. 2017-06-06. دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 686 ...
ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ و زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺎره
.... داﻧﻠﻮدی: ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ: pdf ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 757 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ- ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
زﻣﺎن ...

دانلود رایگان پروژه ارزیابی کار و زمان (مطالعه روش و زمانسنجی) - مهندسی ...

پروژه حاضر مربوط به درس ارزیابی کار و زمان و مربوط به واحد صنعتی است که برخی
از تولیدات آن عبارتند از : تولید انواع یراق آلات شبکه شامل سکوی ... رشته ی صنایع
(۱۰۸) ... دانلود رایگان پروژه ارزیابی کار و زمان (مطالعه روش و زمانسنجی) – مهندسی
صنایع ... کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی + 100 تست مدیریت پروژه - مهندسی
صنایع.

تحقيقي در مورد فنون مديريت زمان - مجله لیموترش

15 آوريل 2017 ... اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي …
.... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

سوالات کارسنجی - matlabevizhe

... کلیک کنید. دانلود رایگان نمونه سوال کارسنجی کارسنجیروش سنجی نیمسال اول 92
پیام نور با پاسخنامه. ... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجیزمان ... عنوان
جزوه کارسنجی روش سنجی زمان سنجی رشته تحصیلی حسابداریمدیریت فهرست .

پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی - ایمگ

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | ... www.payanname.net
/دانلود-پایان-نامه-رشته-مدیریت-درباره-ك/ ذخیره شده مشابه تعداد صفحات پایان نامه: ...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد مدلهای اقتصاد سنجی

3 روز پیش ... ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪﻟﻬﺎی داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی راﯾﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ.
.... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی.

لیست پایان نامه هایی که در رشته مدیریت انجام داده ایم | پیشرو ادیتور

30 دسامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – زمان از دست رفته ا ز کتاب مدیریت
استرس ... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

پایان نامه کارسنجی و زمانسنجی +فقط 4900 تومان - دانلود رایگان ...

زمان نامه کارسنجی سنجی دانلود page پایان نامه زمان سنجی نامه کارسنجی this page
translate this رشته مدیریت درباره مدیریت درباره کارسنجی نامه بررسی پایان نامه ...

دانلود پروژه کارسنجی و زمان سنجی رشته مدیریت - بهترین پیامگر

کارآموزی کارسنجی و زمان سنجی رشته مدیریت صنعتی Home / فایل / دانلود پروژه ...
ی کارسنجی و زمان سنجی پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را با ...

مدیریت صنعتی: کارسنجی و روش سنجی خط تولید LCD در کارخانه x ...

23 ژانويه 2017 ... طرح کامل صنایع مدیریت صنعتی کارسنجی و زمان سنجی درب و پنجره پی وی ... رشته
مدیریت نیمسال دوم نمونه سوال کارسنجی و روش سنجی دانلود; مقاله LCD 2017-05-03 ...
مقاله درباره ویژگی های مرتبط با مانیتورهای LCD 2016-10-15

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد زمان سنجی-2

روش تحقیق بررسی تاثیر هارمونیک محیط کار بر بهره وری کارکنان در سازمان ...
پایان نامه عنوان امکان سنجی استقرار حسابرسی مدیریت در شرکت های نفت و گاز ...
بدون‌ ربا ( هزینه‌ یابی عقد قرض‌ الحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی
) ... پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول
سازمانی) ...

پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی - هاردل 3!

24 ژانويه 2017 ... دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 686 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 123. ...
لازم است توضیحات پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی را به دقت بررسی کنید. اگر در
باره پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی سوالی دارید یا در فرآیند دانلود به .... رشته
مهندسی نرم افزار تبدیل زمان دقیق به زمان عامیانه با C دانلود پروژه نرم ...

PDF: زمان سنجی در کارها | دو صفر مقاله!

زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ. زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ. دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 162 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ...
ﻣﻘﺎﻟﻪ q. ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ q. داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ q. داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه q. زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ... داﻧﻠﻮد ﭘﮋﻫﺶ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ و زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ و
زﻣﺎن.

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی – ایران جواب

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را با فرمت ورد word دانلود ...

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی. ... روش‌های
مطالعه‌ی کار در قالب دو روش مستقل از هم یعنی مطالعه‌ی زمان ومطالعه‌ی روش (که قبلاً به ...
به طور کلی کارسنجی و روش‌سنجی کمک به برنامه‌ریزی تولید، افزایش کارآیی نیروی
...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی – وست ساز

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی. دسامبر 12, 2016
دسته‌بندی نشده ارسال ... 4 محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه ………………………&he …

پروژه زمان سنجی - لاوینز

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجیزمان سنجی. -. موضوع پروژه ... عنوان جزوه
کارسنجی روش سنجی زمان سنجی رشته تحصیلی حسابداریمدیریت فهرست .

دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی وضعیت اجاره بدون مدت - epage.ir

17 آگوست 2017 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪون 1395 ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در داﻧﻠﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان، . .....
دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی.

پايان نامه رشته صنايع با عنوان زمان سنجي خط توليد شرکت پارس - یاقوت

رشته صنایع زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک دانلود پایان نامه رشته … 2
. پروژه های .... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی 1 نوامبر ...

تحقیق در مورد كارسنجي تحقیق | مقاله | پایان نامه | پروژه | پروپزال

دانلود تحقیق کامل درباره دكتر عبدالكريم سروش(بزرگ خاندان روشنفكري ديني),
تحقیق در ... زمان سنجی ( روش سنجی ( تجزيه و تحليل روشها ) کارسنجی و روش سنجی
مديريت ... برای هر یک از اعمال مورد نیاز در رشته عملیات متوالی فوق، می توان فقط
انسان یا ...

سایر رشته های پزشکی – فروش پرفروش ترین فایل ها

دانلود كتاب نسبيت عام براي رياضي دانها دانلود پروژه كارسنجي و زمان سنجي وكيوم ....
آینه اثر تارکوفسکی با دوبله فارسی نایاب پروژه کامل رشته مديريت صفحه با
فرمت ورد ... تحقيق درباره سياست اسلامي اثر عصاره برخي از گياهان دارويي مراتع
استان ...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی – ایران جواب

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را با فرمت ورد word دانلود ...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی – وست ساز

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی. دسامبر 12, 2016
دسته‌بندی نشده ارسال ... 4 محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه ………………………&he …

پروژه زمان سنجی - MatlabeRuz

دانلود پروژه ارزیابی کارزمان زمان سنجی مدیریت صنعتی. - برای مشاهده ... برای مشاهده
کلیک کنید. دانلود پایان نامه کارسنجیزمان سنجی موضوع مورد بحث در این پروژه
کارسنجی وزمان . ... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجیزمان سنجی. - برای
مشاهده ...

دانلود پايان نامه كارسنجي و زمان سنجي - خريد آنلاين و دريافت - رزبلاگ

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت کار و زمان 26 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | مرجع دانلود . ... های مذکور با کپی کردن مطالب ...

پروژه کار سنجی وزمان سنجی - bodbodak - ديد وسيع نت

... مشاهده کلیک کنید. پروژه ارزیابی کار پروژه های مدیریت صنعتی دانلود رایگان
پروژه زمان سنجی . ... کلیک کنید. موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی
ارزیابی کار وزمان قرار می . ... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجیزمان
سنجی.

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | فروشگاه ...

20 آوريل 2017 ... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی ... دانلود تحقیق ربات ها –
بررسی طراحي و اجزای ربات شوينده – 113 صفحه فایل ورد · بعدی ...

دانلود پايان نامه كارسنجي و زمان سنجي - خريد آنلاين و دريافت - رزبلاگ

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت کار و زمان 26 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | مرجع دانلود . ... های مذکور با کپی کردن مطالب ...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | کانون ...

25 جولای 2016 ... تعداد صفحات پایان نامه: ۱۲۰ صفحه. در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را با فرمت ورد word دانلود ...

بایگانی‌ها مدیریت - ELLPA

24 آگوست 2017 ... دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی با ...
اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد ... کارسنجی و زمان سنجی تولید درب و پنجره پی وی سی
... مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه تاریخچه طرحواره.

دانلود پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی - قیمت 11,000 تومان - Selz.ir

دانلود پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی محدوده قیمت از 11000 تومان از فروشگاه آل گول
– بانک تخصصی ... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی.

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی – ایران جواب

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را با فرمت ورد word دانلود ...

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی – ایران جواب

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را با فرمت ورد word دانلود ...

تاریخچه مطالعه کار و زمان سنجی - رایان فایل

25 ژوئن 2017 ... دانلود پروژه تاریخچه مطالعه کار و تحقیق در مورد تاریخچه مطالعه کار و زمان سنجی ...
دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

پايان نامه رشته صنايع با عنوان زمان سنجي خط توليد شرکت پارس - یاقوت

رشته صنایع زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک دانلود پایان نامه رشته … 2
. پروژه های .... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی 1 نوامبر ...

پايان نامه رشته صنايع با عنوان زمان سنجي خط توليد شرکت پارس - یاقوت

رشته صنایع زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک دانلود پایان نامه رشته … 2
. پروژه های .... دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی 1 نوامبر ...

دانلود پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی | ای‌ام‌پی!

17 آگوست 2015 ... دانلود مدیریت صنعتی: کارسنجی و روش سنجی خط تولید LCD در کارخانه x. 2015-12-
10 ... دانلود تحقیق درباره ی زمان سنجی و ارزیابی کار و زمان ... دانلود پایان نامه رشته
صنایع با عنوان زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک.

پروژه رایگان ارزیابی کار و زمان | مدیریت صنعتی

19 دسامبر 2014 ... ... فروشگاه خرید شارژ · پیوندها · تبلیغات · درباره ما · تماس با ما ... پروژه : ارزیابی
کار و زمان (مطالعه روش و زمانسنجی) ... پایان نامه رایگان : بررسی رابطه بین مهارت
مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت ... دانلود رایگان ؛ پروژه ارزیابی کار و زمان (
کارسنجی) .... ALFA در همه چیز در مورد رشته مدیریت و گرایش های آن …

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | کانون ...

25 جولای 2016 ... تعداد صفحات پایان نامه: ۱۲۰ صفحه. در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته
مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی را با فرمت ورد word دانلود ...

پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی - گزارش

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی | ... www.payanname.net
/دانلود-پایان-نامه-رشته-مدیریت-درباره-ك/ ذخیره شده مشابه تعداد صفحات پایان نامه: ...

قواعد توان- حل معادلات توانی- جذر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان هوا و اقلیم شناسی (کلیماتولوژی) در 433 اسلاید

جزوه کامل اقتصاد جنگل از استاد مهدی حشمت الواعظین دانشگاه تهران

آزمایش اندازه گيري فشار بخار و تعيين آنتالپي تبخيرمجموعه مقالات خوانایی در شهر

پاورپوینت مفید آمار خسارت علفهاي هرز در گندم - 15 اسلایددرباره بيل مكانيكي

پرسش نامه سرمایه اجتماعی کندی