دانلود فایل


پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران ب

دانلود فایل پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 222
چکیده:
موضوع اصلی این پژوهش "میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی تهران" است .در این تحقیق 6 سوال و فرضیه با استفاده از آزمون های آماری و جداول یک و دو بعدی مورد سنجش قرار گرفته است .روش اصلی این تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. 16 شعبه به صورت نمونه گیری تصادفی از قسمت های شمال، جنوب، شرق، غرب ومرکز تهران انتخاب شده و با استفاده از فرمول "کوکران" 400 پرسشنامه در بین کارفرمایان مراجعه کننده به این 16 شعبه توزیع شد. پس از جمع آوری این اطلاعات و بهره گیری از نرم افزار اس. پی. اس. اس و بررسی نتایج داده ها، تایید یا رد فرضیه ها مورد آزمون واقع شد.
مقدمه
"کارل یاسپرس" فیلسوف آلمانی، عالی ترین دستاورد انسان در دنیا را "ارتباط شخصیت با شخصیت" می داند (بولتون، 24:1384) انسانها به صورت دلخواه و مواقعی نیز به طور اجبار همواره در حال تعامل با همنوعان خودهستند.اما در میان همه این تعاملات تنها بخش معدودی منجر به برقراری ارتباط موثر ودر نتیجه ایجاد رضایتمندی طرفین ارتباط می شود. امروزه برقراری ارتباط موثر برای موفقیت نه تنها در بعد فردی ،بلکه در ابعاد اجتماعی نیز مورد توجه سازمان ها وشرکت های کوچک و بزرگ تجاری ، خدماتی و اجتماعی قرار گرفته است. ایجاد وپیاده سازی سیستم های سنجش رضایتمندی مشتری به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبودعملکرد ها ،از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار می رود. در عصر کنونی تمامی تمهیدات یک سازمان به منظور ارضای نیازهای مشتریان و ایجاد رضایت آنها از کیفیت خدمات و محصولات دریافتی سازماندهی می شود و مشتری یا مخاطب در زنجیره عرضه به عنوان مهمترین عنصر نگریسته میشود. به عبارتی امروزه کارمندان توانمند، تنها مزیت و فاکتور مهم برای هر سازمانی محسوب میشوند. چراکه ایده ها و رویه ها قابل کپی برداریند، اما نمی توان کارکنانی با ارتباط موثر برای جلب رضایت مخاطبان داشت، بدون آنکه شرایط و آموزش های لازم را تدارک ندید. تحقیق پیش رو که "میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی" را می سنجد، درواقع رابطه کارکنان به عنوان عرضه کننده و کارفرمایان به عنوان بخشی از ارباب رجوعان تامین اجتماعی را مد نظر دارد. "ارباب رجوعانی که در واقع همان گیرندگان خدمات هستند و با عناوینی از جمله مشتری ، مخاطب و خریدار خدمت شناخته می شوند و موجودیت هر سازمانی وابسته به نحوه رضایت آنان دارد."
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
مقدمه.................................................................................................... 2
1ـ1 بیان مسئله........................................................................................ 3
1ـ2 اهمیت موضوع تحقیق......................................................................... 6
1ـ3 اهداف تحقیق..................................................................................... 7
1ـ4 سئوالات تحقیق. .................................................................................. 8
1ـ5 فرضیه های تحقیق................................................................................ 9
1ـ6 تعاریف واژه ها 10
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه...................................................................................................... 13
بخش اول ارتباط......................................................................................... 14
2ـ1 ارتباط چیست؟..................................................................................... 15
2ـ2 عناصر ارتباط...................................................................................... 19
2ـ3 ویژگی های ارتباط................................................................................. 20
2ـ4 وظایف ارتباطات................................................................................... 21
2ـ5 تقسیم بندی انواع ارتباط......................................................................... 22
2ـ6 فرآیند ارتباط........................................................................................ 26
2ـ7 مدل های ارتباطی................................................................................... 28
2ـ8 اهداف برقراری ارتباط............................................................................ 30
2ـ9 ارتباطات به عنوان رفتار، آموختنی است.................................................... 32
2ـ10 عوامل موثر بر رفتارهای ارتباطی........................................................... 35
2ـ11 ارتباط موثر....................................................................................... 42
2ـ12 موانع برقراری ارتباط........................................................................... 43
2ـ13 ارتباطات میان فردی............................................................................ 44
2ـ14 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی.......................................................... 45
2ـ15 ویژگی های اثر بخشی ارتباطات میان فردی.............................................. 45
2ـ16 مفاهیم اساسی ارتباطات میان فردی........................................................ 46
2ـ17 اعتبار یا مشروعیت در ارتباطات میان فردی............................................ 48
2ـ18 انواع اعتبار...................................................................................... 48
2ـ19 عوامل موثر بر افزایش اعتبار در ارتباطات میان فردی................................ 49
2ـ20 مهارت های اساسی در برقراری ارتباطات انسانی....................................... 51
2ـ21 ارتباط کلامی..................................................................................... 56
2ـ22 ریشه های زبان انسان......................................................................... 58
2ـ23 یادگیری زبان و نمادها......................................................................... 59
2ـ24 ویژگی های مشترک زبان ها.................................................................. 60
2ـ25 مفهوم معنا........................................................................................ 60
2ـ26 کاربردهای زبان.................................................................................. 61
2ـ27 تحریف زبان...................................................................................... 62
2ـ28 روش هایی برای تاثیرگذاری مطلوب در ارتباط کلامی............................... 63
2ـ29 ارتباط غیرکلامی.............................................................................. 65
2ـ30 انواع ارتباطات غیر کلامی.................................................................. 65
2ـ31 زبان بدن........................................................................................ 65
2ـ32 ژست ها......................................................................................... 65
2ـ33 مصورها.......................................................................................... 66
2ـ34 نمایش های عاطفی.............................................................................. 67
2ـ35 منظم کننده ها................................................................................... 67
2ـ36 تعدیل گرها....................................................................................... 67
2ـ37 طرز قرار گرفتن، راه رفتن و ایستادن.................................................... 67
2ـ38 چهره و چشم ها............................................................................... 68
2ـ39 کانال های باز و بسته........................................................................ 69
2ـ40 صداهای آوایی (شبه اصوات)............................................................... 70
2ـ41 فضا (مجاورت)................................................................................. 71
2ـ42 فاصله ها یا حریم ها........................................................................... 72
2ـ43 فضا و فرهنگ ها............................................................................... 74
2ـ44 تماس (لمس).................................................................................... 74
2ـ45 اکولوژی گروه کوچک......................................................................... 75
2ـ46 زمان............................................................................................... 76
2ـ47 شامه.............................................................................................. 78
2ـ48 زیبایی شناسی.................................................................................. 80
2ـ49 مشخصات فیزیکی............................................................................. 82
2ـ50 مصنوعات....................................................................................... 83
2ـ51 کارکردهای ارتباط غیرکلامی................................................................ 86
2ـ52 عملکرد ارتباطات غیرکلامی................................................................. 87
2ـ53 مهارت های اجتماعی......................................................................... 88
2ـ54 مولفه های مهارت اجتماعی................................................................ 88
2ـ55 نمونه هایی از مهارت های اجتماعی...................................................... 89
2ـ56 تقویت کننده های کلامی....................................................................... 89
2ـ57 تقویت کنندهای غیرکلامی...................................................................... 90
2ـ58 روابط انسانی.................................................................................... 91
2ـ59 انواع برخوردهای ارتباطی.................................................................... 92
2ـ60 ارتباط در سازمانها.............................................................................. 94
2ـ61 عوامل ایجاد ارتباط در سازمان............................................................... 94
2ـ62 انواع ارتباطات در یک سازمان.............................................................. 95
2ـ63 راهکارهای بهبود ارتباطات در یک سازمان.............................................. 96
2ـ64 سبک های ارتباط اداری....................................................................... 98
2ـ65 چارچوب نظری.................................................................................. 100
2ـ66 روابط میان فردی در دهکده جهانی......................................................... 100
2ـ67 نظریه نفوذ اجتماعی............................................................................ 100
2ـ68 نظریه تقلیل یا کاهش بی ثباتی................................................................ 101
2ـ69 نظریه تخطی های مورد انتظار................................................................ 101
2ـ70 نظریه فریبکاری میان فردی.................................................................. 101
2ـ71 نظریه تعامل گرائی نمادین.................................................................... 102
2ـ72 نظریه سلسله مراتب نیازها................................................................... 102
بخش دوم: رضایت مندی مخاطبان.................................................................... 104
2ـ73 رضایتمندی مخاطبان............................................................................ 105
2ـ74 کیفیت خدمات..................................................................................... 107
2ـ75 عوامل موثر در رضایت مخاطبان............................................................ 108
2ـ76 الگوهای ارائه شده در زمینه اندازه گیری کیفیت خدمات................................ 110
2ـ77 الگوی کانو........................................................................................ 110
2ـ78 الگوی عملکرد خدمت.......................................................................... 111
2ـ79 ویژگی های ده گانه کیفیت خدمات........................................................... 112
2ـ80 مهمترین ویژگی های خدمات................................................................. 112
2ـ81 رضایت مشتری ................................................................................. 113
2ـ82 تئوری شکاف های خدمت .................................................................... 114
2ـ83 مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری ....................................................... 115
2ـ84 رضایت مشتری در بخش خدمات ............................................................ 116
2ـ85 نحوه برخورد با مشتری ....................................................................... 116
2ـ86 اصول عملیاتی در مواجهه با مشتری ...................................................... 117
2ـ87 اهمیت تکریم ارباب رجوع ................................................................... 118
2ـ88 مدیریت کیفیت جامع ............................................................................ 119
بخش سوم: تامین اجتماعی .......................................................................... 121
2ـ89 تاریخچه شکل گیری تامین اجتماعی........................................................ 122
2ـ90 روند شکل گیری تامین اجتماعی در ایران ................................................ 127
2ـ91 جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ............................................. 133
2ـ92 تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی................................. 133
2ـ93 خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی ........................................... 133
2ـ94 خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ................................................... 133
2ـ95 خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی .................................................... 134
2ـ96 منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی .................................................. 135
2ـ97 سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی ................................................ 136
2ـ98 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ..................................................... 136
2ـ99 بانک رفاه کارگران ............................................................................ 137
2ـ100 شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ................................................ 137
2ـ101 ساختار نظام های مالی بیمه های اجتماعی ............................................. 138
2ـ102 روش جاری ................................................................................... 138
2ـ103 روش اندوخته گذاری ........................................................................ 139
2ـ104 نظام چند رکنی ................................................................................ 140
2ـ105 ساختار نظام مالی سازمان تامین اجتماعی ............................................. 141
2ـ106 حقوق و تکالیف کارفرما در مقررات تامین اجتماعی ................................. 142
2ـ107 پیشینه تحقیق .................................................................................. 145
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه ...................................................................................................... 149
3ـ1 روش تحقیق ....................................................................................... 149
3ـ2 جامعه آماری و حجم نمونه ..................................................................... 151
3ـ3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................... 152
3ـ4 قلمرو مکانی تحقیق .............................................................................. 152
3ـ5 قلمرو زمانی تحقیق .............................................................................. 152
پایایی و روایی تحقیق .................................................................................. 152
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه ...................................................................................................... 155
4ـ1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق .............................................................. 155
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5ـ1 خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ................................................................. 198
5ـ2 پیشنهادات .......................................................................................... 206
5ـ3 محدودیت و موانع ................................................................................ 208
پیوست ها ................................................................................................ 209
فهرست منابع و ماخذ .................................................................................. 215
چکیده انگلیسی ......................................................................................... 220
دانلود


پایان نامه ارشد


رشته ارتباطات اجتماعی


بررسی


میزان


رضایتمندی


کارفرمایان


از


ارتباطات


انسانی


کارکنان


شعب


تامین اجتماعی


استانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﻌﺐ. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ورد
وﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺪادﺻﻔﺤﺎت 222. ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 'ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ...

دانلود رایگان مقاله در مورد بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن ...

13 ا کتبر 2017 ... دانلود رایگان مقاله در مورد بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی
اثربخشی کارکنان بانک سپه دانلود رایگان تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر در
مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی اثربخشی کارکنان بانک سپه دانلود رایگان جزوه در
مورد بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی اثربخشی ...

MBA در کسب و کار

MBA در کسب و کار - انجام پروژه دانشجویی رشته مدیریت,مقاله,پایان نامه,تحقیق
دانشجویی،مشاوره بازاریابی کسب و کار.

نکات ویژه - بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان کارکنان ...

(لاسکوکو و روچلی[1] ،1994) به نظر ابطحی و کاظمی(1380 )تعاریف مختلف و متنوع،
در مورد مفهوم کیفیت زندگی کاری را می توان در سه تعریف اساسی خلاصه کرد : 1-
کیفیت زندگی کاری به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان مانند رضایت مندی شغلی،
فرصت های رشد روان شناختی ، امنیت شغلی ، روابط مناسب کارفرما و میزان پایین
حوادث ...

پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی ...

پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از
ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران دانلود پایان نامه آماده دانلود
پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از
ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجت.

ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺆ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍ - نامه علوم اجتماعی - دانشگاه ...

12 سپتامبر 2007 ... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ. ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ. ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ. ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻮﺳﺎﻳﻲ. *۱. ،.
ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺷﻮﻗ. ﻲ. ۲. ۱. ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ۲. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺭﺿﺎﻳﺖ. ﺁﻥ. ﻫﺎ. ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ. ﺭﺍ ﻣـﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳـﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫ. ﻴﻢ .
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺤﻘ. ﻖﻴ. ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺑ. ﻪ. ﺩﺳﺖ. ﺁ. ﻭﺭﺩﻥ. ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺩﻩ ...

میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین ...

رکنا:مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران از حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در 19
مرکز درمانی تهران خبر داد و گفت: تا پایان امسال کلیه مراکز ملکی سازمان تامین
اجتماعی در استان تهران بیماران را بدون ارائه… اختصاصی از فایلکو بررسی ارتباط
بین هوش عاطفی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی برکیفیت ارائه خدمات )مورد مطالعه:
شعب ...

نیلوفرانه

آموزش تصویری سه تار سطح پیشرفته شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی
سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می
کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش
تصویری سه تار سطح پیشرفته ارائه شده است جهت سفارش آموزش تصویری سه تار
سطح ...

پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی ...

پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب
تامین اجتماعی. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 186 صفحه می باشد. پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: تحقیق در ارتباطات اجتماعی.
چکیده. در سال های اخیر انواع مختلف سازمان ها، چه بزرگ و چه کوچک، پی به اهمیت
رضایت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > تحصیلات تکمیلی ...

اطلاعیه (1) دانشجویان تحصیلات تکمیلی(جدید) · اطلاعیه(2) دانشجویان تحصیلات
تکمیلی(جدید) · قابل توجه دانشجويان رشته مدیریت بازرگانی جهت انتخاب موضوعات
پايان نامه با مضامین دینی اینجا کلیک کنند; اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت
بازرگانی در مقطع ارشد برای کلیه گرایشها · اطلاعیه جلسه دفاعیه · صورتجلسه دفاع ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > تحصیلات تکمیلی ...

اطلاعیه (1) دانشجویان تحصیلات تکمیلی(جدید) · اطلاعیه(2) دانشجویان تحصیلات
تکمیلی(جدید) · قابل توجه دانشجويان رشته مدیریت بازرگانی جهت انتخاب موضوعات
پايان نامه با مضامین دینی اینجا کلیک کنند; اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت
بازرگانی در مقطع ارشد برای کلیه گرایشها · اطلاعیه جلسه دفاعیه · صورتجلسه دفاع ...

تحقیق میزان رضایت مندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان ...

پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب
تامین اجتماعی این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 186 صفحه می باشد. پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: تحقیق در ارتباطات اجتماعی چکیده
در سال های اخیر انواع مختلف سازمان ها، چه بزرگ و چه کوچک، پی به اهمیت رضایت
مشتری ...

دانلود پایان نامه رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان ...

12 ژانويه 2017 ... تحقیق میزان رضایت مندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تأمین
اجتماعی تهران 2017-08-10 دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی فرمت فایل دانلودی
: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 248 دانلود تحقیق با... بررسی حقوق و
تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین ...

تبادل لینک بایگانی - صحافی,صحافی فوری, صحافی پایاننامه

23 نوامبر 2016 ... برای چسباندن برگه های کتاب یا پایان نامه ابتدا آنها را مرتب کرده سپس در زیر پرس
محکم می نماییم و عطف کتاب یا پایان نامه را با چسب صحافی بصورت کاملا تمیز و
دقیق، به طوری که چسب تمام لبه .... بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد
بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ...

رفتارهای کلامی و ارتباطی در بازاریابی » پایان نامه دات کام ...

چکیده امروزه در رقابت های بازاریابی افرادی وجود دارند که هنگام پرزنت، با مهارت خاصی
با دیگران ارتباط برقرار می کنند و با قدرت کلام خود خیلی زود شنونده را تحت تاثیر
قرار می دهند. این رفتار یک رفتار ماهرانه اجتماعی است که باعث می شود دیگران آنها را
افرادی موفق و با کفایت تلقی کنند. بخشی از این رفتارها کلامی و بخشی دیگر غیر
...

لیست پایان نامه های دفاع شده که از سال ٩٣ تا نیمه مرداد ... - تامین اجتماعی

77, 46, حسن فریدی, بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان
سازمان تامین اجتماعی (اداره کل غرب تهران بزرگ), کارشناسی ارشد, مدیریت دولتی,
منابع انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, تهران, 1393, 93M.A0081. 78, 47,
محمدرضا غلامدخت بجارکناری, مقایسه تطبیقی میزان رضایت ارباب رجوع از عملکرد
شعب و ...

دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت|حسابداری|کارشناسی ارشد|طرح تحقیق ...

دانلود نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری طرح تحقیق و
روش تحقیق تکمیل شده- دولتی صنعتی اجرایی بازاریابی بازرگانی mba مالی.

پایان نامه رشته مدیریت ( سری اول ) - فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مقدمه دانشگاه به عنوان يك عامل
اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ،
داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده
خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي … دریافت فایل …

پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی ...

26 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه آماده. دانلود پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان
رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان
تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۲۲۲. چکیده: موضوع اصلی این پژوهش “
میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین ...

پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی ...

26 ا کتبر 2017 ... پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از
ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران (28780):

3 ... - بانک رفاه

برگزاری جلسه شورای هماهنگی دستگاه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور
مدیرعامل ....... 8. بانک رفاه، .... بسللیار خرسللندیم که جمع پرشور مدیران و کارکنان
بانک رفاه نیز در شکل گیری این حماسه عظیم نقش. مهم و بارزی داشللتند و ... ناشللی
از جهانی شدن، فراگیر شدن فناوری اطاعات و ارتباطات، تغییر در. رسوم، سایق، عایق و
...

ﭼﮑﯿﺪه واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :

ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل. 1388. دﮐﺘﺮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ. ﮐﻠﺪ. ي1،. ﺑﻬﺎره ﺳﻤﻮاﺗﯿﺎن. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ. ﮔﺮدد و رﺿﺎﯾﺖ .... در
زﻣﺮه اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و. ﺑﺮرﺳـﯽ. در ﻣـﻮرد. ﻣﯿـﺰان. رﺿـﺎﯾﺖ از. ﺷـﻐﻞ. ﮐﺎر. ﮐﻨـﺎن زن وﻣـﺮد.
ﺷـﻌﺐ. ﺳـﺎزﻣﺎن. ﺗـﺎﻣﯿﻦ. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﯽ. ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان. درﺳﺎل. 1388. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾـﻦ. ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ. اﺳـﺖ. وﺑﺮرﺳـ. ﯽ.

دانلود پایان نامه رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان ...

12 ژانويه 2017 ... تحقیق میزان رضایت مندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تأمین
اجتماعی تهران 2017-08-10 دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی فرمت فایل دانلودی
: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 248 دانلود تحقیق با... بررسی حقوق و
تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین ...

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی MBA - خرید پایان نامه ارشد

14 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی MBA,دانلود پایاننامه مدیریت بازاریابی,دانلود
بازاریابی داخلی,بازاریابی بین الملل,مدیریت دولتی,پایاننامه مدیریت بیمه. ... پایان
نامه کارشناسی ارشد بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با کاربرد
تحلیلی پوششی داده ها (DEA) ...

تحقیق میزان رضایت مندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان ...

10 آگوست 2017 ... مقاله بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین
اجتماعی استان تهران فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات223 ...
توضیحات: پایان نامه ارشد بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات
تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی / رشته حقوق عمومی در 195 ...

رزومه دکتر انواری رستمی خالصه - دانشگاه تربیت مدرس

علي اصغر انواري رستمي، متولد. 1345. ، متاهل و داراي. 2. فرزند مي باشد. وي ليسانس و
فوق ليسانس خود را در رشته مديريت بازرگاني از. دانشكده. مديريت. دانشگاه. تهران. در
.... ارايه نموده ا. ند . ايشان. را. هنمايي. 109. پايان نامه. و مشاوره. 77. دانشجوي. ارشد. را بر
عهده داشته است. همچنين راهنمايي. و مشاوره. 40. دانشجوي. دکتراي. دانشگاههاي. مختلف. را.

نیلوفرانه

آموزش تصویری سه تار سطح پیشرفته شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی
سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می
کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش
تصویری سه تار سطح پیشرفته ارائه شده است جهت سفارش آموزش تصویری سه تار
سطح ...

پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی ...

9 مه 2017 ... پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب
تامین اجتماعی. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 186 صفحه می باشد. پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: تحقیق در ارتباطات اجتماعی.
چکیده. در سال های اخیر انواع مختلف سازمان ها، چه بزرگ و چه کوچک، پی به ...

مقاله بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان ...

این پایان نامه را می توان با عنوان مقاله بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از
ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران دانلود کرد. ... پروپوزال
رشته علوم اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی بافرمت
ورد وقابل ویرایش در24صفحه بیان مسئله زمانی تصور می شد جلب رضایت مخاطبان،
مختص ...

Untitled - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قان ون بخش تعاوني اقتصاد، قانون س اختار نظ ام جامع رفاه و تأمين. اجتماعي.
توس عه منابع انساني كشور با رويكرد آينده پژوهي از طريق تعميق *. و گسترش
آموزش هاي مهارتي ... كمي و كيفي بخش تعاون استان از طريق برنامه ريزي ، تشكيل و
نظارت بر حسن .... در بخش حمايت مالي از پايان نامه ها ي مرتبط با بخش تعاون ،دانش
جويان.

تحقیق میزان رضایت مندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان ...

2 ا کتبر 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع میزان رضایت مندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان
شعب تأمین اجتماعی تهران، در قالب word و در 248 صفحه، قابل ویرایش. ... پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات
یکپارچه بازار یابی IMC دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه کارشناسی ...

PDF: پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی ...

2 نوامبر 2017 ... داﻧﻠﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه ﻣﺎ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
q. ﮐﻠﯿﮏ [127440] ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان. ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه درﺑﺎره |ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ارﺗﺒﺎﻃﺎت q. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان|. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ...

برای دریافت فایل کامل فعالیت ها و توانمندی های پژوهشکده کلیک نمایید

مجید شمسه، عضو شورای علمی گروه کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی. مهدی امیدی، عضو
شورای ... می آیند که عمدتاً از اواخر دهة 60 میالدی مطرح شــده اند و در راســتای برنامه های
توســعه فرهنگی و اجتماعی، به عنوان زمینه ای جدّي و ... بررسي میزان و ابعاد رضایت
مندي شهروندان تهراني از خدمات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران )1389(. رضایت
...

شيوه هاي نوشتن نامه درخواست شغل - مرکز مشاوره شغلی و کاریابی سینا

1 - مشاوره نحوه عقد قراردادهای پیمانکاری ونیز قراردادهای بین بیمه شدگان وکارفرمایان،
2- پیگیری جهت کاهش بدهیهای بیمه 3- پیگیری جهت کاهش مبالغ مندرج در آرای هیاتهای
بدوی وتجدیدنظر اداره کار 4- تنظیم لایحه دفاعیه جهت ارایه به هیاتهای مطالباتی شعب
تامین اجتماعی 5- مشاوره جهت دریافت بیمه بیکاری در حداقل زمان ممکن 6 - مشاوره ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > تحصیلات تکمیلی ...

اطلاعیه (1) دانشجویان تحصیلات تکمیلی(جدید) · اطلاعیه(2) دانشجویان تحصیلات
تکمیلی(جدید) · قابل توجه دانشجويان رشته مدیریت بازرگانی جهت انتخاب موضوعات
پايان نامه با مضامین دینی اینجا کلیک کنند; اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت
بازرگانی در مقطع ارشد برای کلیه گرایشها · اطلاعیه جلسه دفاعیه · صورتجلسه دفاع ...

3 ... - بانک رفاه

برگزاری جلسه شورای هماهنگی دستگاه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور
مدیرعامل ....... 8. بانک رفاه، .... بسللیار خرسللندیم که جمع پرشور مدیران و کارکنان
بانک رفاه نیز در شکل گیری این حماسه عظیم نقش. مهم و بارزی داشللتند و ... ناشللی
از جهانی شدن، فراگیر شدن فناوری اطاعات و ارتباطات، تغییر در. رسوم، سایق، عایق و
...

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ...

23 ا کتبر 2016 ... خلاصه کتاب قدرت نرم، جوزف نای تلخیص: محمد نوریان دانشجوی کارشناسی‌ارشد معارف
اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام قالب: وورد docx ۲۲ ... پایان
نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات
انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران · تحقیق والدين ...

پایان نامه های آماده مدیریت - سامانه نوین مسداک

پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی; پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم .... های
مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :
ارزیابی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین
اجتماعی ...

پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی ...

پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب
تامین اجتماعی. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 186 صفحه می باشد. پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: تحقیق در ارتباطات اجتماعی.
چکیده. در سال های اخیر انواع مختلف سازمان ها، چه بزرگ و چه کوچک، پی به اهمیت
رضایت ...

بایگانی Downloads - صفحه 5 از 36 - روان شناسی

بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین
اجتماعی استان تهران · بیشتر بخوانید » ... بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دختر · بیشتر بخوانید » ... مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین
جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی ۲۲ ساله · بیشتر بخوانید ». صفحه 5 از 36« First.

MBA در کسب و کار

MBA در کسب و کار - انجام پروژه دانشجویی رشته مدیریت,مقاله,پایان نامه,تحقیق
دانشجویی،مشاوره بازاریابی کسب و کار.

دانلود پایان نامه رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان ...

12 ژانويه 2017 ... تحقیق میزان رضایت مندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تأمین
اجتماعی تهران 2017-08-10 دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی فرمت فایل دانلودی
: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 248 دانلود تحقیق با... بررسی حقوق و
تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین ...

نسيم پگاه

دانلود (مقاله بررسي ميزان مصرف انرژي در توليد گندم، جو و سويا در كشت مكانيزه و
مقايسه آن با كشت سنتي) · دانلود (پايان .... دريافت فايل تأثير استرس شغلي بر
رضايت شغلي كارمندان اداره كل مالياتهاي غرب تهران – پرداخت و دانلود آني .... دانلود
پايان نامه رضايتمندي كارفرمايان از ارتباطات انساني كاركنان شعب تامين اجتماعي -
كامل و جامع

— (428) – دانلود منبع علمی پایان نامه و مقاله ارشد

10 جولای 2017 ... داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورتهای مالی شعب بانک پارسیان استان تهران و
همچنین مراجعه به برخی شعب مذکور استخراج گردیده است. ... مؤلفههای فناوری اطلاعات و
ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت
مشتریان ازکارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه

19. پرسشنامه سنجش میزان توانایی سازمان در جذب دانش و تکنولوژِی 20. پرسشنامه
تعیین بلوغ سازمانی کارکنان 21. پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات سازمان 22.
پرسشنامه تعیین میزان رضایت مشتریان 23. پرسشنامه تعیین وفاداری مشتریان 24.
پرسشنامه تعیین بهره وری نیروی انسانی 25. پرسشنامه تعیین سطح تبعيض
اجتماعي 26.

پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی ...

30 نوامبر 2015 ... پایان نامه ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از
ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران (198579):تحقیق در مورد قرض و مستثنيات دين

دانلود پاورپوینت درس 16 دین و زندگی سوم دبیرستان - 28 اسلاید

دانلود مقاله تكنولوژي روغن نباتی

گزارش كارآموزي توليد انواع لوله هاي چدني در كارخانه پارس متال 25 ص

دانلود سورس کد پروژه سیستم آنلاین مدیریت بانک با جاوا java

نقشه های سازه و معماری ساختمان اسکلت بتنی 11 طبقه بسیار بزرگ با رمپ سازه ای و دیوار حائل و دوطبقه پارکینگ روی سقفنمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود

پاورپوینت کنگر وحشی (ورد 13 ص )