دانلود فایل


پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه بررسی میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه یونجه س این تکنیک, سلول گیاهی یا بافت از اندامهایی مثل ریشه, ساقه, برگ و گل آ

دانلود فایل پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه مقدمه:
روشهاي سنتي اصلاح نباتات مبتني بر دستكاري ساختار ژنتيكي گياه كامل و از طريق توليد جنسي است. در سالهاي اخير روشي براي دستكاري ژنتيكي در سطح سلولي پيدا شده است كه روشهاي اصلاحي را بطور منحصر بفرد كامل مي كند. موجوديت پيدا كردن روشهاي كشت بافت و سلول را مي توان به پيشرفتهاي ناشي از دانش كشت سلولي و زيست شناسي مولكولي دانست (4 و 51)
بيوتكنولوژي يا فناوري زيستي مجموعه اي از فنون را تشكيل مي دهد كه امكان بكارگيري، توانايي و كارآيي سلولهاي موجودات زنده اعم از حيواني يا گياهي را فراهم مي سازد. در سالهاي اخير با انجام تحقيقات متعدد در حوزة بيوتكنولوژي كشاورزي اين بخش داراي جايگاه مهم و باارزشي شده است و اين امكان را در رابطه با گياهان زراعي فراهم نموده است كه بسيار مطالب كارآتر از روشهاي كلاسيك اصلاح نباتات با استفاده از تكنيكهاي مختلف از قبيل دست ورزي ژنتيكي (Genetic manipulation)، كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro و غيره، گياهاني با سازگاري متناسب تر و بيشتر به شرايط محيطي و همچنين سازگار با نياز انسانها توليد نمايد.
تكنيك كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro ازجمله فنون بيوتكنولوژي است كه كاربرد آن به اوايل سالهاي 1950 مي رسد. بر اساس اين تكنيك، سلول گياهي يا بافت از اندامهايي مثل ريشه، ساقه، برگ و گل آذين يا هر اندام ديگري از گياه جدا شده و در شرايط كاملاً استريل و گندزدايي شده، در درون لوله هاي آزمايش محتوي محيط غذايي مصنوعي قرار گرفته و با تأمين نيازهاي نوري و حرارتي مناسب تبديل به يك گياه كامل مي گردد. اين تكنيك همانطور كه اشاره شد امكان توليد هزاران گياهچه مشابه گياه مادري را در مدت زمان بسيار كوتاهي و در فضاي فيزيكي بسيار محدودي فراهم مي سازد كه با انتقال اين گياهچه ها به سطح گلخانه و مزرعه توليد انبوهي از گياهان مورد نظر را مي توان باعث شد. در اصلاح نباتات با استفاده از تكنيك كشت بافت و نيز توليد كالوس يا گياهچه ها در مقياس وسيع و انجام گزينش در بين نمونه ها مي توان از ارقام مقاوم به استرسهاي محيطي را توليد نمود. فنون فوق فرصتهاي مناسبي در بخشهاي مختلف تحقيقاتي، اقتصادي بوجود آورده است كه با تقويت بخش دولتي و فعال نمودن بخش خصوصي كارايي اين بخشها را براي تأمين و توليد محصولات اساسي كشور را، بطور قابل ملاحظه اي مي توان افزايش داد.
تعداد صفحات 123 word
فصل اول مقدمه و كليات.. 1
مقدمه: 2
تاريخچة اهميت كشت بافت: 3
اساس گياه شناسي براي كشت بافت: 6
اهداف مورد نياز با استفاده از تكنولوژيهاي جديد كشت بافت و مهندسي ژنتيك: 6
فصل دوم 8
خصوصيات زراعي. 8
تاريخچه: 9
اهميت اقتصادي: 10
گياهشناسي يونجه: 11
آب و هوا: 14
كاربرد بيوتكنولوژي در اصلاح يونجه: 15
مهندسي ژنتيك: 16
هيبريداسيون گسترده: 17
فصل سوم 18
كشت بافت.. 18
كشت بافت يونجه: 19
جنين زايي. 21
باززايي. 24
اثرات زمينه ژرم پلاسم در باززائي: 28
انواع كشت بافت گياهي: 36
كشت سوسپانسيون: 37
مراحل رشد كشت سلولي: 38
بذر مصنوعي يونجه و كاربرد آن: 39
كاربرد بيوتكنولوژي: 40
پتانسيل بذور مصنوعي: 40
كاربرد بذر مصنوعي: 41
امكانات مورد نياز براي كشت بافت و سلول گياهي: 43
اطاق كشت: 45
مواد و روشها: 46
انتخاب ارقام يونجه: 46
تهيه محيط كشت: 47
روش تهيه محيط كشت MS: 49
محيط كشت: 53
- سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 54
روش تهيه محيط كشت SH: 54
محلولهاي ذخيره: 54
سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 56
بافت گياهي: 57
برگ جوان وهيپوكوتيل: 58
روش تهيه محيط كشت B5: 62
محيط باززايي: 64
محيط تبديل به گياه: 65
محيط كشت سوسپانسيون: 65
محاسبات آماري: 65
فصل چهارم 67
بحث و نتيجه گيري. 67
بحث و نتيجه گيري: 68
انتخاب ارقام يونجه: 68
محيط القاء كال: 68
الف – مقايسه اثر ريزنمونه در رشد كالوسها: 73
بررسي اثر ارقام در رشد كالوسها: 75
بررسي اثر متقابل سطوح هورموني مختلف با ريزنمونه در رشد كالوسها: 75
محيط القاء جنين: 76
بررسي تأثير نوع محيطهاي كشت در جنين زايي: 80
بررسي تأثير سطوح هورموني در جنين زايي: 80
بررسي اثر رقم در جنين زايي: 81
محيط باززايي: 81
محيط تبديل به گياه: 82
كشت سوسپانسيون: 85
بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات: 86
منابع: 92
جداول پيوست.. 107


فهرست جداول
جدول 1- تركيبات معدني محيط كشت پاية MS برحسب ميلي گرم در ليتر. 57
جدول 2- مواد آلي تكميل كننده و هورمون در محيط هاي كشت بر حسب ميلي گرم در ليتر 57
جدول 3- تجزيه واريانس داده هاي مربوط به رشد كالوس در محيط ها، ارقام يونجه و ريزنمو نه هاي مختلف 113
جدول 4-مقايسه ميانگين بين ريزنمونه ازلحاظ رشدكال درسطح احتمال 5%. 114
جدول 5- مقايسه بين ارقام يونجه از لحاظ رشد كالوس در سطح احتمال 5%. 114
جدول 6- مقايسه ميانگين تركيبات تيماري سطوح هورموني و ريزنمونه از لحاظ رشد كالوس (5%P<) از طريق آزمون دانكن 115
جدول 8-تجزيه واريانس جنين زايي: 116
جدول 9-مقايسه ميانگين بين محيطهاي كشت B5 و MS در جنين زايي. 116
جدول 10-مقايسه سطوح هورموني در جنين زايي در سطح احتمال 5%. 117
جدول11-مقايسه ميانگين جنين زايي در ارقام يونجه 119
جدول 12- جدول تجزيه واريانس باززايي در ارقام يونجه 119
جدول 13- مقايسه ميانگين بين ارقام از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120
جدول 14- مقايسه ميانگين ريزنمونه از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120
جدول15-جدول تجزيه واريانس توليدگياهچه درمحيط كشت بافت درارقام يونجه 122
جدول 16- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ توليد گياهچه 122
جدول 17- جدول تحزيه واريانس جنين زايي در سه رقم يونجه در محيط كشت سوسپانسيون 123
جدول 18- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ جنين زايي در محيط كشت سوسپانسيون. 123
فهرست اشکال
شكل 2 : كاشت بذر هاي استريل در محيط كشت هورمون دار 76
شكل 3: نمونه از كالوس آبدار و غير جنين زا 76
شكل 4: نمونه از كالوس غير جنين زا 77
شكل 5: نمونه اي از كالوسهاي جنين زا 78
شكل 6: شروع تشكيل كال در ريز نمونه بذر 78
شكل 7: نمونه اي از كالوسهاي حاصل از كاشت بذر 79
شكل8: تشكيل جنين كروي شكل. 83
شكل 9: تشكيل جنين لپه اي شكل. 84
شكل 10: تشكيل جنين نيزه اي شكل. 85
شكل 11: ريشه زايي در محيط تبديل به گياهچه 89
شكل 12: رشد ريشه در محيط تبديل به گياه 90
شكل 13: شاخه زايي در محيط تبديل گياهچه 90
شكل14: نمونه از توليد شاخه و ريشه 91
شكل 15: نمونه اي از كشت سوسپانسيون. 94
شكل 16: نمونه اي از كالوس جنين زا در كشت سوسپانسيون. 95
شكل17: جوانه زني جنين در محيط سوسپانسيون. 95
شكل 18: ايجاد شاخه در محيط كشت سوسپانسيون. 96
شكل 18: نمونه اي از مراحل تكاملي جنين در محيط سوسپانسيون. 97


مهندسی ژنتیک


پایان نامه بررسی میزان کالزایی


جنین زایی سوماتیکی


باززایی گیاه یونجه


کشت پروتوپلاست گیاهی


سلول گیاهی


بافت


کشت اندام گیا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله و پروژه پایان نامه آناليز كمي آب – فروش فایل های مهندسی

دانلود مقاله و پروژه پایان نامه آناليز كمي آب نمونه سوالات تخصصي رشته کارشناسي ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه دانلود تحقيق ...

پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال ...

5 آوريل 2017 ... پاورپوینت تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس
سازگاری های سلولی و مولکولی )، تنظیم شده در 42 اسلاید زیبا و قابل ...

فروش فایل - صفحه 4708 از 5117 - فروش فایل های کاربردی با قیمت ...

qwertyuiop بررسي كانسار نفلين و سينيت معدن رزگاه دانلود پاورپوينت معماري ...
رشته مهندسي صنايع ۱ ترساندن دانلود فايل (Word) پروژه بررسي عملکرد ماشين هاي
.... for Dummies بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه
...

دانلود روش تحقیق بررسی میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

پایان نامه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ...
دبیرذستان دخترانه ادب داران میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه در
پرده ...

اتوماسیون روشنایی – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... این پروژه در خصوص اتوماسیون لوازم روشنایی منزل از قبیل لامپ های رشته ... بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پروژه ...

يونجه - IRTeb

نكته خيلي مهم : ذكر مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين ...
يونجه گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن تا يك متر ميرسد برگهاي آن داراي سه ...

کشت پروتوپلاست گیاهی | Filepark

6 مه 2016 ... دانلود پروژه،دانلود مقاله،دانلود تحقیق،دانلود پایان نامه،دانلود ... پایان نامه بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال ...

5 آوريل 2017 ... پاورپوینت تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس
سازگاری های سلولی و مولکولی )، تنظیم شده در 42 اسلاید زیبا و قابل ...

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

مهندسی ژنتیک , پایان نامه بررسی میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی , باززایی
گیاه یونجه , کشت پروتوپلاست گیاهی, سلول گیاهی, بافت , کشت اندام گیا.

ژانویه 2016 – برگه 58 – پاییز دانلود

11 ژانويه 2016 ... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ... برای دانلود
مستقیم فایل دانلود پروژه/پایان نامه شناخت و طراحی معماری ...

37-بررسی تغییر مختصاتها و سریهای زمانی 5 ایستگاه دائمی GPS در ...

26 آوريل 2017 ... ۳۷-بررسی تغییر مختصاتها و سریهای زمانی ۵ ایستگاه دائمی GPS در ایران با
تغییرسیستم ... گزارش کارآموزي شهرداري ومديريت جامع شهري دانلود مقاله و پروژه
پايان نامه بررسي پارامترهاي هندسي مهاربند زانويي مختصاتها زدن . ... تغيير بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه گزارش کارآموزي ...

بيوگرافي دكتر مصطفي وليزاده

regulators on embryogenic callus induction and regeneration from coleoptile in
rice. ..... تعيين ميزان نسبي ساپونين در بذور جوا .... زائي و باززائي گياه از طريق
كشت جنين رسيده در ارقام ..... هاي رشد در كالزايي و توليد تاكسول در سرخدار ......
بررسي پاسخ به كشت بافت، كال. زايي و جنين. زايي و. باززايي در چند رقم يونجه ).
Medicago ...

دانلود طرح توجیهی بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در ...

در این پروژه در ابتدا به مطالعه و بررسی کار و تجزیه و تحلیل کار و زمان سنجی و ...
پایان نامه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

کارنامه پژوهشی چاپ شده دانشگاه در سال‌ 1394

اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺮ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮگ، ﺗﺎﺑﺶ. ﻓﻌﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ...... ﺑﺎززاﻳﻲ. 6. ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﭘﻨﺒﻪ. (
gossypium hirsutum. ) ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﻴﻦ. زاﻳﻲ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ. اﺻﻼح ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ. ﻟﻴﻼﻓﻬﻤﻴﺪه، ﻏﻼ.

دانلود روش تحقیق بررسی میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

پایان نامه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ...
دبیرذستان دخترانه ادب داران میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه در
پرده ...

تحقیق قورباغه – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... پروژه آماده: بررسی سوپر پنل ها در صنعت ساختمان و بکارگیری پلی استایرن در ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

ﻣﻘﺪﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ روي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﻮﻧﺠﻪ. ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ... ﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﯿﺰ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ (ﺟﺪول. 1. ). از
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﮐـﺮ .... اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫـﺎي. ﮐـﺎﻣﻼ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ و ﻃـﯽ. 3.

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

مهندسی ژنتیک , پایان نامه بررسی میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی , باززایی
گیاه یونجه , کشت پروتوپلاست گیاهی, سلول گیاهی, بافت , کشت اندام گیا.

بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

5 سپتامبر 2010 ... Ascertainment:روش انتخاب افراد ، جهت بررسی در یک مطالعه ژنتیکی. ...... v
بهينه‌سازي روشهاي كالزايي و باززايي گياهان. vبهينه‌سازي روشهاي تهيه ...

مهندس غزال مرغایی زاده - فناوری های جدید در کشاورزی

این پروژه در عین حال می تواند در پاکسازی هوای شهرها نیز تاثیرگذار باشد، زیرا
گیاهان عامل ... کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است .
..... در اين بررسي تركيب هورموني iaa با kin، تاثير معني داري در باززايي شاخساره
نداشته است. ... بيشترين ميزان جنين زايي، در غلظتهاي 12 تا 15 درصد ساكارز مشاهده
مي شود و ...

تحقیق قورباغه – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... پروژه آماده: بررسی سوپر پنل ها در صنعت ساختمان و بکارگیری پلی استایرن در ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

پایان نامه بررسي ميزان كالزايي جنين زايي سوماتيكي و - manoto blog

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي ... پایان نامه بررسی
میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه یونجه س این تکنیک .

اتوماسیون روشنایی – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... این پروژه در خصوص اتوماسیون لوازم روشنایی منزل از قبیل لامپ های رشته ... بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پروژه ...

دانلود مستقیم – برگه 1208 – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

14 ژوئن 2015 ... Tagged boeing_737 در سالیدورک, پروژه آماده در سالیدورک, دانلود ... با نام بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه با ...

پایان نامه بررسي ميزان كالزايي جنين زايي سوماتيكي و - manoto blog

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي ... پایان نامه بررسی
میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه یونجه س این تکنیک .

اتوماسیون روشنایی – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... این پروژه در خصوص اتوماسیون لوازم روشنایی منزل از قبیل لامپ های رشته ... بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پروژه ...

کارنامه پژوهشی چاپ شده دانشگاه در سال‌ 1394

اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺮ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮگ، ﺗﺎﺑﺶ. ﻓﻌﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ...... ﺑﺎززاﻳﻲ. 6. ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﭘﻨﺒﻪ. (
gossypium hirsutum. ) ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﻴﻦ. زاﻳﻲ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ. اﺻﻼح ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ. ﻟﻴﻼﻓﻬﻤﻴﺪه، ﻏﻼ.

فروش فایل - صفحه 4708 از 5117 - فروش فایل های کاربردی با قیمت ...

qwertyuiop بررسي كانسار نفلين و سينيت معدن رزگاه دانلود پاورپوينت معماري ...
رشته مهندسي صنايع ۱ ترساندن دانلود فايل (Word) پروژه بررسي عملکرد ماشين هاي
.... for Dummies بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه
...

بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

5 سپتامبر 2010 ... Ascertainment:روش انتخاب افراد ، جهت بررسی در یک مطالعه ژنتیکی. ...... v
بهينه‌سازي روشهاي كالزايي و باززايي گياهان. vبهينه‌سازي روشهاي تهيه ...

کتاب اقتصاد منطقه ای – فروش فایل های مهندسی

نقش و توانايي دوره پروژه تبليغاتي شرکت طوس طيف . ... آموزش نرم افزار PDMS
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پايان نامه بررسي
...

تحقیق میکرو امولسیون ها و نانو امولسیون ها | بزرگترین سایت دانلود در ...

16 دسامبر 2016 ... برچسب‌هاپروژه صنایع غذایی, تحقیق آماده صنایع غذایی, ترجمه آماده صنایع غذایی ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

اسلام – فروش فایل های مهندسی

دانلود پروژه مجموعه مسکوني آتي ساز سوالات تخصصي رشته کارشناسي الهيات اديان و
.... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه افتادن .

کشت پروتوپلاست گیاهی | Filepark

6 مه 2016 ... دانلود پروژه،دانلود مقاله،دانلود تحقیق،دانلود پایان نامه،دانلود ... پایان نامه بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

کشت پروتوپلاست گیاهی | Filepark

6 مه 2016 ... دانلود پروژه،دانلود مقاله،دانلود تحقیق،دانلود پایان نامه،دانلود ... پایان نامه بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

دانلود مقاله و پروژه پایان نامه آناليز كمي آب – فروش فایل های مهندسی

دانلود مقاله و پروژه پایان نامه آناليز كمي آب نمونه سوالات تخصصي رشته کارشناسي ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه دانلود تحقيق ...

روت سونی z1 ورژن 4.4.4 ( بیلد 14.4.0.157 ) بدون آنلاک بوت لودر ...

... توجیهی: تولید آجیل و بسته بندی خشکبار – 15 صفحه · پایان نامه بررسی تاثیر
تسهیم ... پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

نوآوری در سرویس و تحلیل هوشمند برای انقلاب صنعتی نسل چهارم و محیط کلان داده

کارت ویزیت برای چلو کبابیزمین شناسی نفت

پاورپوینت درباره یولاف

کتاب آموزش گیتار از طریق تصاویر

تحقیق در مورد سرمایه اجتماعی word

دانلود پاورپوینت شکست در فلزات در 53 اسلاید

شماره چهارم نشریه سیاسی فرهنگی ولات

گزارش آزمایشگاه شیمی عمومی 1 - تعیین غلظت نیترات سرب به روش استوکیومتری