دانلود فایل


پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه بررسی میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه یونجه س این تکنیک, سلول گیاهی یا بافت از اندامهایی مثل ریشه, ساقه, برگ و گل آ

دانلود فایل پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه مقدمه:
روشهاي سنتي اصلاح نباتات مبتني بر دستكاري ساختار ژنتيكي گياه كامل و از طريق توليد جنسي است. در سالهاي اخير روشي براي دستكاري ژنتيكي در سطح سلولي پيدا شده است كه روشهاي اصلاحي را بطور منحصر بفرد كامل مي كند. موجوديت پيدا كردن روشهاي كشت بافت و سلول را مي توان به پيشرفتهاي ناشي از دانش كشت سلولي و زيست شناسي مولكولي دانست (4 و 51)
بيوتكنولوژي يا فناوري زيستي مجموعه اي از فنون را تشكيل مي دهد كه امكان بكارگيري، توانايي و كارآيي سلولهاي موجودات زنده اعم از حيواني يا گياهي را فراهم مي سازد. در سالهاي اخير با انجام تحقيقات متعدد در حوزة بيوتكنولوژي كشاورزي اين بخش داراي جايگاه مهم و باارزشي شده است و اين امكان را در رابطه با گياهان زراعي فراهم نموده است كه بسيار مطالب كارآتر از روشهاي كلاسيك اصلاح نباتات با استفاده از تكنيكهاي مختلف از قبيل دست ورزي ژنتيكي (Genetic manipulation)، كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro و غيره، گياهاني با سازگاري متناسب تر و بيشتر به شرايط محيطي و همچنين سازگار با نياز انسانها توليد نمايد.
تكنيك كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro ازجمله فنون بيوتكنولوژي است كه كاربرد آن به اوايل سالهاي 1950 مي رسد. بر اساس اين تكنيك، سلول گياهي يا بافت از اندامهايي مثل ريشه، ساقه، برگ و گل آذين يا هر اندام ديگري از گياه جدا شده و در شرايط كاملاً استريل و گندزدايي شده، در درون لوله هاي آزمايش محتوي محيط غذايي مصنوعي قرار گرفته و با تأمين نيازهاي نوري و حرارتي مناسب تبديل به يك گياه كامل مي گردد. اين تكنيك همانطور كه اشاره شد امكان توليد هزاران گياهچه مشابه گياه مادري را در مدت زمان بسيار كوتاهي و در فضاي فيزيكي بسيار محدودي فراهم مي سازد كه با انتقال اين گياهچه ها به سطح گلخانه و مزرعه توليد انبوهي از گياهان مورد نظر را مي توان باعث شد. در اصلاح نباتات با استفاده از تكنيك كشت بافت و نيز توليد كالوس يا گياهچه ها در مقياس وسيع و انجام گزينش در بين نمونه ها مي توان از ارقام مقاوم به استرسهاي محيطي را توليد نمود. فنون فوق فرصتهاي مناسبي در بخشهاي مختلف تحقيقاتي، اقتصادي بوجود آورده است كه با تقويت بخش دولتي و فعال نمودن بخش خصوصي كارايي اين بخشها را براي تأمين و توليد محصولات اساسي كشور را، بطور قابل ملاحظه اي مي توان افزايش داد.
تعداد صفحات 123 word
فصل اول مقدمه و كليات.. 1
مقدمه: 2
تاريخچة اهميت كشت بافت: 3
اساس گياه شناسي براي كشت بافت: 6
اهداف مورد نياز با استفاده از تكنولوژيهاي جديد كشت بافت و مهندسي ژنتيك: 6
فصل دوم 8
خصوصيات زراعي. 8
تاريخچه: 9
اهميت اقتصادي: 10
گياهشناسي يونجه: 11
آب و هوا: 14
كاربرد بيوتكنولوژي در اصلاح يونجه: 15
مهندسي ژنتيك: 16
هيبريداسيون گسترده: 17
فصل سوم 18
كشت بافت.. 18
كشت بافت يونجه: 19
جنين زايي. 21
باززايي. 24
اثرات زمينه ژرم پلاسم در باززائي: 28
انواع كشت بافت گياهي: 36
كشت سوسپانسيون: 37
مراحل رشد كشت سلولي: 38
بذر مصنوعي يونجه و كاربرد آن: 39
كاربرد بيوتكنولوژي: 40
پتانسيل بذور مصنوعي: 40
كاربرد بذر مصنوعي: 41
امكانات مورد نياز براي كشت بافت و سلول گياهي: 43
اطاق كشت: 45
مواد و روشها: 46
انتخاب ارقام يونجه: 46
تهيه محيط كشت: 47
روش تهيه محيط كشت MS: 49
محيط كشت: 53
- سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 54
روش تهيه محيط كشت SH: 54
محلولهاي ذخيره: 54
سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 56
بافت گياهي: 57
برگ جوان وهيپوكوتيل: 58
روش تهيه محيط كشت B5: 62
محيط باززايي: 64
محيط تبديل به گياه: 65
محيط كشت سوسپانسيون: 65
محاسبات آماري: 65
فصل چهارم 67
بحث و نتيجه گيري. 67
بحث و نتيجه گيري: 68
انتخاب ارقام يونجه: 68
محيط القاء كال: 68
الف – مقايسه اثر ريزنمونه در رشد كالوسها: 73
بررسي اثر ارقام در رشد كالوسها: 75
بررسي اثر متقابل سطوح هورموني مختلف با ريزنمونه در رشد كالوسها: 75
محيط القاء جنين: 76
بررسي تأثير نوع محيطهاي كشت در جنين زايي: 80
بررسي تأثير سطوح هورموني در جنين زايي: 80
بررسي اثر رقم در جنين زايي: 81
محيط باززايي: 81
محيط تبديل به گياه: 82
كشت سوسپانسيون: 85
بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات: 86
منابع: 92
جداول پيوست.. 107


فهرست جداول
جدول 1- تركيبات معدني محيط كشت پاية MS برحسب ميلي گرم در ليتر. 57
جدول 2- مواد آلي تكميل كننده و هورمون در محيط هاي كشت بر حسب ميلي گرم در ليتر 57
جدول 3- تجزيه واريانس داده هاي مربوط به رشد كالوس در محيط ها، ارقام يونجه و ريزنمو نه هاي مختلف 113
جدول 4-مقايسه ميانگين بين ريزنمونه ازلحاظ رشدكال درسطح احتمال 5%. 114
جدول 5- مقايسه بين ارقام يونجه از لحاظ رشد كالوس در سطح احتمال 5%. 114
جدول 6- مقايسه ميانگين تركيبات تيماري سطوح هورموني و ريزنمونه از لحاظ رشد كالوس (5%P<) از طريق آزمون دانكن 115
جدول 8-تجزيه واريانس جنين زايي: 116
جدول 9-مقايسه ميانگين بين محيطهاي كشت B5 و MS در جنين زايي. 116
جدول 10-مقايسه سطوح هورموني در جنين زايي در سطح احتمال 5%. 117
جدول11-مقايسه ميانگين جنين زايي در ارقام يونجه 119
جدول 12- جدول تجزيه واريانس باززايي در ارقام يونجه 119
جدول 13- مقايسه ميانگين بين ارقام از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120
جدول 14- مقايسه ميانگين ريزنمونه از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120
جدول15-جدول تجزيه واريانس توليدگياهچه درمحيط كشت بافت درارقام يونجه 122
جدول 16- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ توليد گياهچه 122
جدول 17- جدول تحزيه واريانس جنين زايي در سه رقم يونجه در محيط كشت سوسپانسيون 123
جدول 18- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ جنين زايي در محيط كشت سوسپانسيون. 123
فهرست اشکال
شكل 2 : كاشت بذر هاي استريل در محيط كشت هورمون دار 76
شكل 3: نمونه از كالوس آبدار و غير جنين زا 76
شكل 4: نمونه از كالوس غير جنين زا 77
شكل 5: نمونه اي از كالوسهاي جنين زا 78
شكل 6: شروع تشكيل كال در ريز نمونه بذر 78
شكل 7: نمونه اي از كالوسهاي حاصل از كاشت بذر 79
شكل8: تشكيل جنين كروي شكل. 83
شكل 9: تشكيل جنين لپه اي شكل. 84
شكل 10: تشكيل جنين نيزه اي شكل. 85
شكل 11: ريشه زايي در محيط تبديل به گياهچه 89
شكل 12: رشد ريشه در محيط تبديل به گياه 90
شكل 13: شاخه زايي در محيط تبديل گياهچه 90
شكل14: نمونه از توليد شاخه و ريشه 91
شكل 15: نمونه اي از كشت سوسپانسيون. 94
شكل 16: نمونه اي از كالوس جنين زا در كشت سوسپانسيون. 95
شكل17: جوانه زني جنين در محيط سوسپانسيون. 95
شكل 18: ايجاد شاخه در محيط كشت سوسپانسيون. 96
شكل 18: نمونه اي از مراحل تكاملي جنين در محيط سوسپانسيون. 97


مهندسی ژنتیک


پایان نامه بررسی میزان کالزایی


جنین زایی سوماتیکی


باززایی گیاه یونجه


کشت پروتوپلاست گیاهی


سلول گیاهی


بافت


کشت اندام گیا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


يونجه - IRTeb

نكته خيلي مهم : ذكر مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين ...
يونجه گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن تا يك متر ميرسد برگهاي آن داراي سه ...

دانلود مقاله کامل درباره اصلاح نباتات | فایل دانشجویی - دانلود پروژه و ...

روشهاي سنتي اصلاح نباتات مبتني بر دستكاري ساختار ژنتيكي گياه كامل و از
طريق ..... محيطهاي كالزايي B5، B2K، 17951 براي مطالعات اثرات كينتين مورد استفاده
قرار ... در سال 2000، Iantcheva و همكاران ميزان تشكيل جنين و باززايي را در محيطهاي
مايع در ... و همكاران نقش زمينة ژنتيكي را در جنين زايي سوماتيكي يونجه بررسي كردند.

گزارش فعاليت هاي پژوهشي سال85 تهيه و تدوين: مهندس محمدمهدي قندي ...

شاخص هايي چون ميزان انتشار مقالات علمي و كتاب ها، تعداد نشريات علمي و پژوهشي
دانشگاه، تعداد مراكز ...... بررسي خصوصيات اكولوژيكي و فتوشيميايي گونه هاي
مختلف گياهان بومادران و درمنه. ..... اجراي پروژه ارائه اطلاعات پايه زمين شناسي – معدني
در چارچوب 27ورقه 1:100000 ...... بهينه كردن عوامل مؤثر بر رويان زايي سوماتيكي در
سويا.

دانلود طرح توجیهی بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در ...

در این پروژه در ابتدا به مطالعه و بررسی کار و تجزیه و تحلیل کار و زمان سنجی و ...
پایان نامه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

کارنامه پژوهشی چاپ شده دانشگاه در سال‌ 1394

اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺮ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮگ، ﺗﺎﺑﺶ. ﻓﻌﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ...... ﺑﺎززاﻳﻲ. 6. ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﭘﻨﺒﻪ. (
gossypium hirsutum. ) ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﻴﻦ. زاﻳﻲ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ. اﺻﻼح ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ. ﻟﻴﻼﻓﻬﻤﻴﺪه، ﻏﻼ.

فروش فایل - صفحه 4708 از 5117 - فروش فایل های کاربردی با قیمت ...

qwertyuiop بررسي كانسار نفلين و سينيت معدن رزگاه دانلود پاورپوينت معماري ...
رشته مهندسي صنايع ۱ ترساندن دانلود فايل (Word) پروژه بررسي عملکرد ماشين هاي
.... for Dummies بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه
...

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

تحقیق,پروژه,مقاله,سورس,برنامه نویسی,مهندسی,پزشکی,گزارش کار,جزوه,اندروید,
پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ,دانلود فایل
...

کارنامه پژوهشی چاپ شده دانشگاه در سال‌ 1394

اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺮ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮگ، ﺗﺎﺑﺶ. ﻓﻌﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ...... ﺑﺎززاﻳﻲ. 6. ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﭘﻨﺒﻪ. (
gossypium hirsutum. ) ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﻴﻦ. زاﻳﻲ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ. اﺻﻼح ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ. ﻟﻴﻼﻓﻬﻤﻴﺪه، ﻏﻼ.

فروش فایل - صفحه 4590 از 5117 - فروش فایل های کاربردی با قیمت ...

ص پروژه عوامل تاريخي گسترش بدحجابي در تاريخ معاصر ايران ۱ طرح لايه باز کارت
.... و تبلت بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ...

ژانویه 2016 – برگه 58 – پاییز دانلود

11 ژانويه 2016 ... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ... برای دانلود
مستقیم فایل دانلود پروژه/پایان نامه شناخت و طراحی معماری ...

اتوماسیون روشنایی – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... این پروژه در خصوص اتوماسیون لوازم روشنایی منزل از قبیل لامپ های رشته ... بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پروژه ...

ژانویه 2016 – برگه 58 – پاییز دانلود

11 ژانويه 2016 ... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ... برای دانلود
مستقیم فایل دانلود پروژه/پایان نامه شناخت و طراحی معماری ...

zsgz y ir پروژه بررسي تاثير - taran

پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ... و پایان نامه
بررسي ميزان كالزايي جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پایان نامه ...

دانلود مقاله و پروژه تهویه مطبوع – فروش فایل های مهندسی

25 آوريل 2017 ... دانلود مقاله و پروژه تهویه مطبوع كاهش حجم آبشستگي درمدل تركيبي سرريز ... ها ، و
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه .

بيوگرافي دكتر مصطفي وليزاده

regulators on embryogenic callus induction and regeneration from coleoptile in
rice. ..... تعيين ميزان نسبي ساپونين در بذور جوا .... زائي و باززائي گياه از طريق
كشت جنين رسيده در ارقام ..... هاي رشد در كالزايي و توليد تاكسول در سرخدار ......
بررسي پاسخ به كشت بافت، كال. زايي و جنين. زايي و. باززايي در چند رقم يونجه ).
Medicago ...

فروشگاه فایل شاپ 24 – برگه 4188 – فروشگاه محصولات دانلودی

1 مارس 2017 ... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ... به عنوان پروژه
پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 31 توضیحات: توسعه ...

کتاب اقتصاد منطقه ای – فروش فایل های مهندسی

نقش و توانايي دوره پروژه تبليغاتي شرکت طوس طيف . ... آموزش نرم افزار PDMS
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پايان نامه بررسي
...

CV - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

كالزايي و باززايي شاخه ارس Juniperus excelsa با استفاده از روش درون شيشه اي ...
آزمايش سازگاري و بررسي ميزان توليد چوب كلنهاي مختلف صنوبر (كلنهاي تاج ...
بررسي اثر تنش شوري بر رشد رويشي تودهها و ارقام يونجه ...... رویان زایی سوماتیکی
د رریز نمونه برگی صنوبر دلتوئیدس ...... پروژه های در دست اجرا · پروژه های خاتمه
يافته.

ﻣﻘﺪﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ روي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﻮﻧﺠﻪ. ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ... ﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﯿﺰ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ (ﺟﺪول. 1. ). از
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﮐـﺮ .... اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫـﺎي. ﮐـﺎﻣﻼ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ و ﻃـﯽ. 3.

zsgz y ir پروژه بررسي تاثير - taran

پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ... و پایان نامه
بررسي ميزان كالزايي جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پایان نامه ...

ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻓﺰاﻳﺶ. ﻛﺎرآﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ. •. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻓﺮاواﻧﻲ. ﭘﻠﻲ. ﻮﻣ.
رﻓﻴﺴﻢ. ﻫﺎي ...... Myo-Inositol. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان. 100. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎ ﺑﺎﻓﺖ. ﭘﻴﻨﻪ. (.
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻛﺎﻟﺰاﻳﻲ. ) ﺑﻮد ... زاﻳﻲ ﺟﻨﻴﻦ. ﻫﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺎززاﻳﻲ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﻴﻦ. زاﻳﻲ
ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ..... ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي. ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻳﻮﻧﺠﻪ زرد ...... از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه. ﻫﺎي
ﺑﻪ.030 - دانلود تحقیق رشته محیط زیست و کشاورزی: اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی

متن کامل برنامه شماره 005 گنج حضور (شرح کاربردی اشعار مولانا و حافظ)

پاورپوینت بررسی علل تب و تشنجدر کودکان

پاورپوینت درباره خرس و خرس قطبی (تحقیق دانش آموزی)

کاراقرینی كار آفريني الكترود

پاورپوینت ارزنده بازاریابی ویروسی - 23 اسلاید

پاورپوینت انواع فولاد ها

پاورپوینت پرسش و پاسخ سوالات اصول حسابداري 2 مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران

رنگرزي، چاپ و تكميل كالاي نساجي