دانلود فایل


نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه فایل های GIS , RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.)

دانلود فایل نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه بافت خاکیکی از ویژگیهای فیزیکی خاک بافت آنست. بافت خاک عبارتست از اندازه و نسبت درصد مواد متشکله خاک، مثل : شن ، لای و رس. از روی درصد مواد کانی (معدنی) موجود در هر خاکی می توان بافت آن را مشخص نمود که بر این اساس به خاک لمونی(Loam)خاک لمون رسی شنی(Sand clay loam)و خاک لمون رسی لای (Silty clay loam)تقسیم بندی می شود.
لایه بافت خاک یکی از کمیاب ترین لایه های مکانی هست که به سختی پبدا می شود. گرفتن این لایه در صورت وجود در ارگانهای مختلف سخت و گاهی غیر ممکن می باشد.


GIS


RS


Shapefile


نقشه


زمین شناسی


سنجش از دور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


استانداری آذربایجان شرقی - جاذبه‌های گردشگری استان

قوری‌گل؛ این دریاچه در 18 کیلومترى شمال باخترى بستان آباد تبریز قرار دارد ...
این بازار در سال ۱۱۹۳ هجری قمری بر اثر زلزله با خاک یکسان شد ، اما طولی ... معماری
روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی‌ آن یک ... در 28 کیلومتری‌
شرق‌ عجب‌ شیر و در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و در 95 کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد
.

شهرستان ملکان - میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

4 مه 2015 ... در جنوب شرقي درياچه اروميه و در 150 كيلومتري جنوب شهرستان تبريز در مسير ... از
نظر بافت خاك از پايداري خوبي برخوردار هستند و داراي آب و هواي تقريباً .... در سال
1386 در اولین اقدام عملی، نقشه محدوده قلعه و نیز عکس ماهواره ای محوطه تهیه شد. .... لیلان
در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق ملکان، ۱۶۳ کیلومتری جنوب غرب تبریز ...

استان فارس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقشه محدوده فارس در قسمتی از نقشه ایران در دوره افشاریه. ... فرای می‌نویسد گمان
نمی‌رود که پارسواش همان استان پارسوای آشور در خاور دریاچه ارومیه باشد. .... از میان
دریاچه‌های آب شور استان می‌توان به دریاچه مهارلو، بختگان، طشک و هیرم اشاره کرد. ....
جزیره عربستان به سمت استان وزیده و باعث گرما، ورود ذرات گرد و خاک به استان و
کوتاه شدن دوره ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي دﺷﺖ اروﻣﯿﻪ ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك ﺑﻪ روش - ترویجی مدیریت اراضی

و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك و اراﺿﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﺗﺨﺮﯾﺐ اراﺿﯽ و ﺑﺮآورد ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮم. ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷـﺪه.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ... ﺧﺎك در ﻣﺮﺗﺒﻪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي. اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﺷﻮري. زاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ و ﻧﯿـﺰ در ﺑﺮﺧـﯽ. ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ دﺷﺖ ... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻪ از ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ .... 1.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮏ. و. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دﺷﺖ اروﻣﯿﻪ. ﺳﺮي ﺧﺎك. ﺑﺎﻓﺖ. Texture. درﺻﺪ
اﺷﺒﺎع. SP.

Archive of SID

در آﺧﺮ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ، ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﻫﺮ واﺣﺪ، وﺿﻌﯿﺖ
... زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش، ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي، ﺣﻮﺿﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﭼﺎي، ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ، روش .... ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ. ﻣﻘﯿﺎس. 1:
50000. و. 1:25000. ، ﻧﻘﺸﻪ. ﺧﺎك. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس. 250000:1 .... ﺷﺮق درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ، در ﺳﯿﻠﻮرﯾﻦ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ... ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮازدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دﯾﺎﮐﻼز و ﺑﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
.

محمدحسن صالحی - دانشگاه شهرکرد

استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی تلفن: ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۲۸ (۲۴۲۵) mehsalehi
@yahoo.com, [email protected] برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید ...

اروﻣﻴﻪ ي ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ي ﺟﻨﻮب ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا

رﺳﺪ ﺷﻮري، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮي روﻳﺸﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 75. ﻣﻘﺪﻣﻪ. وﺳﻌﺖ ﺧﺎك.
ﻫﺎي ﺷﻮر در اﻳﺮان. 24. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ .... ي ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ ...... Changes in
plant communities within the south east salt marshes of Orumieh. Lake, I.R. Iran.

بررسي خطوط ساحلي شرق درياچه اروميه با پردازش تصاوير ... - ayazi.ir

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ. ﻫـﺎﻱ. ﻧﻤﻜـﻲ ﺳـﺎﺣﻞ .... ﺍﺯ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺎﻧﻜﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﻳﻜﻮﻧﻮﺱ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .... ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ، ﻭ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍ. ﻴﻧ. ﺰ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍ. ﻦﻳ .... ﺧﺎﻙ. /6.
2752. ﺁﺏ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ. /7. 1789. ﺁﺏ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻚ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺎ ﺧﺎﻙ. /1. 1169. ﺁﺏ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ. ﻧﻤﻚ
ﺁﺑﺪﺍﺭ.

افزایش مصرف آب به دلیل کشت گندم نبوده است/فرصت تازه برای ...

3 ژانويه 2017 ... ... شامل ۱۵ پارامتر از جمله میزان اسیدی بودن، شوری، کربن آلی، بافت خاک و. ... تنها ۴
درصد زمین‌های ما خاک خیلی خوب برای کشاورزی دارند ... وی ادامه داد: تصویری که از این
نقشه به دست می آید با تصور ما خیلی متفاوت است. ... جنوب خوزستان، اطراف دریاچه
ارومیه و برخی مناطق شرق کشور نیز برای کشاورزی مناسب نیستند.

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه - دانلود - 11gig.ir

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه - دانلود. دانلود فروشگاه فایل های GIS , RS(در این
وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین
...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

نقشه برداری رقومی خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک – سرزمین · برآورد تبخیر از
.... مدل سازی انتقال سرب به وسیله ی کلوئیدها در دو نوع خاک با بافت متفاوت · پیش
بینی ... کاربرد مدل ClimGen برای بررسی تغییر اقلیم در حوضه شرق دریاچه ارومیه

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه - دانلود مقاله - 11gig.ir

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه - دانلود مقاله. دانلود مقاله فروشگاه فایل های GIS ,
RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با
...

استانداری آذربایجان شرقی - جاذبه‌های گردشگری استان

قوری‌گل؛ این دریاچه در 18 کیلومترى شمال باخترى بستان آباد تبریز قرار دارد ...
این بازار در سال ۱۱۹۳ هجری قمری بر اثر زلزله با خاک یکسان شد ، اما طولی ... معماری
روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی‌ آن یک ... در 28 کیلومتری‌
شرق‌ عجب‌ شیر و در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و در 95 کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد
.

جزایر - ایران نما - درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

جزیره اسپیر یکی از جزایر دریاچه ارومیه است که در پارک ملی دریاچه ارومیه در استان ...
حدود 23 هزار هکتار و در شرق دریاچه ارومیه و 70 کیلومتری تبریز واقع شده است. .... اما
به دلیل نبود و کمبود خاک حاصلخیز در جزیره پوشش گیاهی چندانی وجود ندارد، ولی با
... در قسمت شمال شرقی جزیره بافت شهری فشرده و کوچه ها باریک و پیچ در پیچ با ...

استان آذربایجان غربی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قسمتی از نقشه ایران و توران در دوره قاجاریه، آذربایجان شمال‌غربی‌ترین استان ایران ...
۱) دریاچه ارومیه ۲) رودخانه ارس ۳) رودخانه زاب کوچک ... اورارتو در نواحی شمال و شمال غرب،
اقوام کادوسی در شرق و کاسیان در حوالی کوه‌های زاگرس اشاره کرد. ... و سنگهای
ساختمانی، گرانیت، میکا، زرنیخ، تالک، تراورتن، طلا، خاک نسوز و پوکه معدنی اشاره
کرد.

سایت شهر ارومیه: آذربایجان غربی خاستگاه ادیان و اندیشه‌های مختلف در ...

این مسجد به همراه سایر اجزاء بافت قدیمی شهر به ویژه بازار و راسته های آن بارها مورد ...
این بنای عظیم از یک شبستان بزرگ و روباز با نقشه مربع شکل که دور آن حجرات دو ...
از آجرهایی به ابعاد20×22×5 سانتی متراست و با ملاط گچ و خاک شکل گرفته است. ...
30 کیلومتری شمال ارومیه و در روستای موشی‌آباد بر ساحل دریاچه ارومیه واقع شده است.

آنایوردم سلماس

28 ژوئن 2015 ... منابع آب زیر زمینی در دشت سلماس از غرب به شرق غنی تر می شود و نواری ... 1-اراضی
مرتفع و تپه ماهورها شامل خاك های لیتوسل و رسوبی بافت درشت است . .... منطقه دشتی
سلماس از دامنه ارتفاعات غربی تا حواشی دریاچه ارومیه كشیده شده است و با ... طبق نقشه
زمین شناسی ایران تشكیلات زمین شناسی منطقه مطالعه عموماً از دوران ...

مصاحبه ویدئویی با آقای رضا یزدانی(خواننده)در خصوص احیای دریاچه ارومیه

این ویدئو که توسط کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه گردیده است تقدیم
علاقه مندان می گردد.قبل از ملاحضه ویدئو ابتدا نظر شما را به مقدمه ای در مورد دریاچه ...

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه | فروشگاه فایل زینو

1 سپتامبر 2016 ... خانه / پایان نامه / نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه ... بافت برای دانلود روی لینک
زیر کلیک کنید. برای دانلود و توضیحات بیشتر کلیک کنید.

طرح یک معماری - مطالعات جغرافیایی

تنها می دانیم که کرانه های باختری دریاچه ارومیه را در قدیم گلیزان می نامیدند. ... این
استان از طرف شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان (جمهوری خود مختار نخجوان)، از غرب
... شود، از جهت شمال به رشته ارتفاعات آرارات که در خاک ترکیه واقع شده است ، امتداد می
یابد و ..... معماری درونگرا : بیشتر در جلگه کوهستان ( بافت فشرده ) و برونگرا و نیمه
...

بازیابی دریاچه های مرکزی ایران - سیستان و بلوچستان

20 ا کتبر 2016 ... خط آبی رنگ در نقشه فوق، در تراز 400 متر از سطح دریاهای آزاد ترسیم شده است ... جالب
است بدانید که سطح دریاچه ارومیه در پرآب ترین زمان در حدود 7500 .... از سختی خاک و
زمین و ویژگیهای زیست محیطی، بافت جمعیتی و اجتماعی، ویژگیهای راهبردی و . ....
یکی در طرف غرب در تراز دریا و دیگری در طرف شرق در تراز 400 متر ...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

نقشه برداری رقومی خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک – سرزمین · برآورد تبخیر از
.... مدل سازی انتقال سرب به وسیله ی کلوئیدها در دو نوع خاک با بافت متفاوت · پیش
بینی ... کاربرد مدل ClimGen برای بررسی تغییر اقلیم در حوضه شرق دریاچه ارومیه

اروﻣﻴﻪ ي ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ي ﺟﻨﻮب ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا

رﺳﺪ ﺷﻮري، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮي روﻳﺸﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 75. ﻣﻘﺪﻣﻪ. وﺳﻌﺖ ﺧﺎك.
ﻫﺎي ﺷﻮر در اﻳﺮان. 24. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ .... ي ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ ...... Changes in
plant communities within the south east salt marshes of Orumieh. Lake, I.R. Iran.

GISRS SAT نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه

یکی از ویژگیهای فیزیکی خاک بافت آنست. بافت خاک عبارتست از اندازه و نسبت
درصد مواد متشکله خاک، مثل : شن ، لای و رس. از روی درصد مواد کانی (معدنی) موجود در هر ...

سیمای منابع طبیعی استان - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

شمال و شرق استان خوزستان را سلسله جبال زاگرس محصور نموده است که هرچه به سمت ...
چرای بی رویه و فرسایش خاک قابلیت چرای دام نداشته و بصورت بیابان لم یزرع و
تپه .... در عرصه های منابع طبیعی موجب تغییرات در شکل ظاهری و بافت ارتباطی بین
اجزاء .... تهیه طرحهای مطالعاتی و نقشه های پایه از قبیل سیمای فرسایش با مساحت یک
...

سایت شهر ارومیه: آذربایجان غربی خاستگاه ادیان و اندیشه‌های مختلف در ...

این مسجد به همراه سایر اجزاء بافت قدیمی شهر به ویژه بازار و راسته های آن بارها مورد ...
این بنای عظیم از یک شبستان بزرگ و روباز با نقشه مربع شکل که دور آن حجرات دو ...
از آجرهایی به ابعاد20×22×5 سانتی متراست و با ملاط گچ و خاک شکل گرفته است. ...
30 کیلومتری شمال ارومیه و در روستای موشی‌آباد بر ساحل دریاچه ارومیه واقع شده است.

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا - سیمپوزیا

نقشه برداری رقومی خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک – سرزمین · برآورد تبخیر از
خاک .... تاثیر دما، رطوبت، عمق کاشت و بافت خاک بر جوانه زدن گندم در شرایط
آزمایشگاه .... کاربرد مدل ClimGen برای بررسی تغییر اقلیم در حوضه شرق دریاچه
ارومیه.

طرح یک معماری - مطالعات جغرافیایی

تنها می دانیم که کرانه های باختری دریاچه ارومیه را در قدیم گلیزان می نامیدند. ... این
استان از طرف شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان (جمهوری خود مختار نخجوان)، از غرب
... شود، از جهت شمال به رشته ارتفاعات آرارات که در خاک ترکیه واقع شده است ، امتداد می
یابد و ..... معماری درونگرا : بیشتر در جلگه کوهستان ( بافت فشرده ) و برونگرا و نیمه
...

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه بایگانی - دانلود مقاله

بافت خاک یکی از ویژگیهای فیزیکی خاک بافت آنست. بافت خاک عبارتست از
اندازه و نسبت درصد مواد متشکله خاک، مثل : شن ، لای و رس. از روی درصد مواد کانی (
معدنی) ...

اصل مقاله (729 K) - معمار شهر

این موضوع با ارتقای کیفیت طراحی فضاهای شهری و بافت اطراف دریاچه. های مصنوعی
که مورد .... پتانسیل آب و خاك مناسب در حوزه. دریاچه ارومیه ... زیرزمینی در حوزه دریاچه
ارومیه و احداث لجام گسیخته .... آب در فضاهای شهری در شرق چین اشاره کرده است و. می
...... تفریحی است. هر کدام از. نقشه شماره. 1. : موقعیت دریاچه چیتگر ، طراحی فاز صفر
...

دریاچه ارومیه | گردشگری و تور تیشینه

این دریاچه در شمال غربی ایران و در 17 کیلومتری شرق ارومیه قرار دارد و در میان دو
استان آذربایجان شرقی ... نقشه دریاچه ارومیه .... مسجد سردار در خیابان امام شهرستان
ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته غلام‌خان معروف است قرار دارد . ... این کوه
در نقطهٔ صفر مرزی ایران،ترکیه و عراق واقع است و از فراز آن خاک هر سه کشور قابل
مشاهده‌است.

تهیه نقشه شوری و قلیائیت خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور در ...

ویژگی های فیزیکوشیمیایی گلابی سردشت و تاثیر روش خشک کردن در رنگ و
بافت آن ... خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور در بخشی از اراضی مجاور دریاچه
ارومیه ... کنه های هترواستیگما (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شرق
استان ...

محمدحسن صالحی - دانشگاه شهرکرد

استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی تلفن: ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۲۸ (۲۴۲۵) mehsalehi
@yahoo.com, [email protected] برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید ...

tourism managment - آذربایجان غربی کجاست؟؟؟

کوه های زاگرس که در جهت شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارند ، مانع ورود کامل جریانهای ...
آب دریاچه ارومیه شور است و اگرچه در منطقه سردسیر قرار دارد، ولی هرگز در زمستان یخ
نمی بندد. ..... بازار قدیمی شهر ارومیه در مجموعه بافت قدیمی و در گوشه جنوب شرقی شهر
قرار دارد. ... مصالح به کار رفته در بازار خوی سنگ و آجر و ملاط آن گچ و خاک است.

راهنمای سفر به ارومیه - Travel guide to Urmia - همگردی

این مسجد در میان بازار قدیمی شهر واقع شده و یکی از ارکان اصلی بافت قدیمی شهره . ...
از نظر جغرافیایی، این شهر درواقع بین دریاچه ارومیه و کوه های غرب استان واقع شده. ...
مرزی ایران، ترکیه و عراقه به طوری که قله این کوه متعلق به این سه کشور است و از
فراز آن خاک هر سه کشور قابل مشاهده است. ... کلیسای ننه مریم ( شرق آشور) ... نقشه
ارومیه ...

اصل مقاله (729 K) - معمار شهر

این موضوع با ارتقای کیفیت طراحی فضاهای شهری و بافت اطراف دریاچه. های مصنوعی
که مورد .... پتانسیل آب و خاك مناسب در حوزه. دریاچه ارومیه ... زیرزمینی در حوزه دریاچه
ارومیه و احداث لجام گسیخته .... آب در فضاهای شهری در شرق چین اشاره کرده است و. می
...... تفریحی است. هر کدام از. نقشه شماره. 1. : موقعیت دریاچه چیتگر ، طراحی فاز صفر
...

PDF دانلود فایلِ - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ﻧﻘﺸﻪ. (. CN. ) ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ. (. CN. ) ، ﺟﺪاول. ،. رواﺑﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ... ﻫﺎ ﺗﻦ از ﺧﺎک ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﻼب ﻫﺎ وارد درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ. ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ..... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻼن، ﻓﺎرس، ﮐﺮﻣﺎن، اروﻣﯿﻪ، ﺳﻔﯿﺪرود، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ... ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارای ﺷﺶ
زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. [12] ... ﺣﻮزه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی
ﺧﺎک.

اروﻣﻴﻪ ي ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ي ﺟﻨﻮب ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا

رﺳﺪ ﺷﻮري، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮي روﻳﺸﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 75. ﻣﻘﺪﻣﻪ. وﺳﻌﺖ ﺧﺎك.
ﻫﺎي ﺷﻮر در اﻳﺮان. 24. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ .... ي ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ ...... Changes in
plant communities within the south east salt marshes of Orumieh. Lake, I.R. Iran.

پرتال شهرداری ارومیه > منوی اصلی > شهر ارومیه > تاریخچه

اکنون شما می توانید نقشه کامل ارومیه و مسیرهای اصلی و فرعی و حتی کوچه های داخل
شهری را بر ... شهرستان اروميه از شرق با درياچه اروميه ، از غرب با كشور تركيه ، از
جنوب با .... اين مسجد در خيابان امام و در امتداد راسته غلامخان كه قسمت مهمي از بافت
قديمي شهر را ..... ملات بكار رفته از گچ و خاك انتخاب شده است و سنگهاي بكار رفته در
ديوارهاي ...

ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻟﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎﮎ، ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ - نشریه علوم آب و خاک

ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭ. ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﻲ. ﺁﻧﻬﺎ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺷﺖ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻭﺟـﻮﺩ .... ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﻓﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧـﺎﮎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺯﺕ، ﮐﺮﺑﻦ ﺁﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑ. ﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻼﺱ ..... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣـﺪ ﺑﺤﺮﺍﻧـﻲ ﺁﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﻮﻳﺎ ﺩﺭ ﺷـﺮﻕ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧـﺪﺭﺍﻥ. ﭘﺎﻳـﺎﻥ. ﻧﺎﻣـﻪ ... Spatial
variability of status of micronutrients in selected soils around Taihu lake. Chaina.

بررسی علل خشک شدن دریاچه ارومیه و چگونگی احیای آن از بعد رسوب ...

4 ا کتبر 2016 ... وی با اشاره به اینکه مخروط افکنه‌ی شرق دریاچه ارومیه در حدود 80 کیلومترمربع ...
استاد رسوب‌شناسی با تأکید بر اهمیت روش "اصلاح خاک" در جهت جبران کمبود بافت
خاک گفت: ما می‌توانیم با ..... کرباسچی: نقشه راه اصلاح‌طلبان روشن است ...

راهنمای سفر به ارومیه - Travel guide to Urmia - همگردی

این مسجد در میان بازار قدیمی شهر واقع شده و یکی از ارکان اصلی بافت قدیمی شهره . ...
از نظر جغرافیایی، این شهر درواقع بین دریاچه ارومیه و کوه های غرب استان واقع شده. ...
مرزی ایران، ترکیه و عراقه به طوری که قله این کوه متعلق به این سه کشور است و از
فراز آن خاک هر سه کشور قابل مشاهده است. ... کلیسای ننه مریم ( شرق آشور) ... نقشه
ارومیه ...

در باره قنات - اداره هواشناسی اردستان

English, نقشه سایت, نقشه ... آقای محمد برشان در سال ۱۳۳۸ در شهرستان بافت به دنیا
آمدند و لیسانس زبان و ادبیاتفارسی را در ..... درا ستان های خشکی مانند یزد، کرمان،
خراسان جنوبی،سیستان و بلوچستان، شرق فارس و هرمزگان در ..... بکنیم، آن گاها ز روی
دریاچه ارومیه طوفان های نمک بلند خواهد شد و منطقه را تهدید خواهد کرد. .... گرد و خاک
اردستان.

نسخه چاپی - ایانا

4 فوریه 2017 ... اما درست در ضلع مقابل دریاچه ارومیه یعنی در جنوب شرق ایران، تالاب بسیار عظیم و ...
همچنین نقشه هوایی هلیل رود از دامنه‌های کوه‌های هزار و رودخانه سرمشک به‌عنوان ... که آب سهم
آنهاست و ما اسناد مالکیتی مردم حوضه هلیل از آبریز بافت تا جازموریان را ... بود که خاک
بستر جازموریان را کیلومترها آن سوتر بر سر مردم هرمزگان ریخت.

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا - سیمپوزیا

نقشه برداری رقومی خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک – سرزمین · برآورد تبخیر از
خاک .... تاثیر دما، رطوبت، عمق کاشت و بافت خاک بر جوانه زدن گندم در شرایط
آزمایشگاه .... کاربرد مدل ClimGen برای بررسی تغییر اقلیم در حوضه شرق دریاچه
ارومیه.

آشنایی با استان آذربایجان غربی - همشهری آنلاین

8 آوريل 2007 ... همشهری آنلاین : استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچه ارومیه حدود ۴۳۶۶۰ کیلومتر ...
این تپه در 25 کیلومتری شرق ارومیه و در مجاورت روستای کرد‌لو واقع شده‌است. ... غلام
خان که قسمت مهمی از بافت قدیمی شهر ارومیه را شامل می‌شود، واقع است. ..... دهکده در پای
یک تپه رسوبی خاک رسی، در کناره راست بستر رودخانه قرار دارد.

افزایش مصرف آب به دلیل کشت گندم نبوده است/فرصت تازه برای ...

3 ژانويه 2017 ... ... شامل ۱۵ پارامتر از جمله میزان اسیدی بودن، شوری، کربن آلی، بافت خاک و. ... تنها ۴
درصد زمین‌های ما خاک خیلی خوب برای کشاورزی دارند ... وی ادامه داد: تصویری که از این
نقشه به دست می آید با تصور ما خیلی متفاوت است. ... جنوب خوزستان، اطراف دریاچه
ارومیه و برخی مناطق شرق کشور نیز برای کشاورزی مناسب نیستند.

آذربایجان شرقی - سازمان میراث فرهنگی

این شهرستان در جنوب شرقی دریاچه ارومیه قرار دارد و از شمال، شرق و غرب با شهرستان
اسكو و .... بنايي‌ كه‌ ميرزا ابوطالب‌ - وزير آذربايجان‌- در همان‌ سال‌ بر آرامگاه‌ وي‌ احداث‌ كرده‌
به‌ خاك‌ سپرده‌ شد. ..... حمام چهارسوق در بخش مرکزی شهر مراغه در داخل بافت تاریخی
فرهنگی شهر مراغه در میان بازار قرار ... چنانکه در نقشه دارالسطنه تبریز که به سال
1297 ه.

اصل مقاله (738 K) - دانشگاه یزد

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه، ﺑﺎﻓﺖ، رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع، رﻃﻮﺑﺖ. در ... ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ. ﻫـﺎي ﭘﺎﯾـﻪ و. ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ؛. از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك. ﻧﯿﺰ. در ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺮ. ﮥﮔﻮﻧـ .... ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺧﺎك. ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮق ﭼـﯿﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺎده ...... ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎﻟﻮﻓﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ، ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﮋو.
ﻫﺶ.

اصل مقاله (1277 K)

ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻞ. ﺧﻴﺰ، آب و ﻫﻮاي ﺧﻮب، آب ﻛﺎﻓﻲ، ﺟﻠﮕﻪ. ﻫﺎ و ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ. ﻫﺎي ﭘﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن، ﭼﺸﻤﻪ. ﻫـﺎ،. ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺪﻧﻲ و .... ﻧﻘﺸﻪ. -1. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ. ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ. ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن. : ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻮن. ﺑﻦ. ﻋﻠﻲ، ﺑﺨﺶ
ﺷﻤﺎل ..... ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺷﻤﺎل. ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ. اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﻛﺮد آن،
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻓﺸﺎري دﺷﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﺗﺎ . .... دﻟﻴﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ آن و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ
زﻣﻴﻦ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺎن

اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان و ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ و از
ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ ... درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﮔﻮداﻟﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻐـﺮب ﻓـﻼت آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺟﻨـﻮب.

افزایش مصرف آب به دلیل کشت گندم نبوده است/فرصت تازه برای ...

3 ژانويه 2017 ... ... شامل ۱۵ پارامتر از جمله میزان اسیدی بودن، شوری، کربن آلی، بافت خاک و. ... تنها ۴
درصد زمین‌های ما خاک خیلی خوب برای کشاورزی دارند ... وی ادامه داد: تصویری که از این
نقشه به دست می آید با تصور ما خیلی متفاوت است. ... جنوب خوزستان، اطراف دریاچه
ارومیه و برخی مناطق شرق کشور نیز برای کشاورزی مناسب نیستند.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - آب و خاک - دانشگاه ...

ﻣﻮردي. : ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎي ﻏﺮب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ) ﻣﺠﺘﺒﻲ. ﻣﺮوج. -. ﻛﻴﻮان. ﺧﻠﻴﻠﻲ. -. ﺟﻮاد. ﺑﻬﻤﻨﺶ. 85. ﺧﺎك ....
آوري. آب. ﺑﺎران، ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺎرش،. ﺑﺎﻓﺖ. ﺧـﺎك،. ﺷـﻴﺐ. و. ﻛـﺎرﺑﺮي. اراﺿـﻲ، ﺑﺮاﺳـﺎس. ﻣﻴﺰان. اﻫﻤﻴﺖ. ﺷﺎن.
در .... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻛﻪ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷـﻜﻞ. 1. ﻧﻘﺸـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ. آﺑﺨﻴﺰ آق.

اصل مقاله (1277 K)

ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻞ. ﺧﻴﺰ، آب و ﻫﻮاي ﺧﻮب، آب ﻛﺎﻓﻲ، ﺟﻠﮕﻪ. ﻫﺎ و ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ. ﻫﺎي ﭘﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن، ﭼﺸﻤﻪ. ﻫـﺎ،. ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺪﻧﻲ و .... ﻧﻘﺸﻪ. -1. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ. ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ. ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن. : ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻮن. ﺑﻦ. ﻋﻠﻲ، ﺑﺨﺶ
ﺷﻤﺎل ..... ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺷﻤﺎل. ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ. اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﻛﺮد آن،
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻓﺸﺎري دﺷﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﺗﺎ . .... دﻟﻴﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ آن و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ
زﻣﻴﻦ.

Toyghan - تاریخ شاهین دژ

مصالح مورد استفاده در بافت آنها اغلب به نوعی است که بصورت بومی و منطقه‌ای قابل ...
هراتی (ماهی در هم) شکسته و گردان و یا مانند نقشه فرشهای ریز بافت مثل تبریز٬
اصفهان و ... ولاديمر منورسكي شرق شناس معاصر روس عقيده دارد در جنوب درياچه اروميه
غير هند ... مياندوآب فعلي بوده كه امروزه به غير از تلهاي خاك از آن چيزي باقي نمانده است
.

مخاطرات محیط طبیعی - فهرست مقالات

... تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت
تاریخی شهر کاشان ... تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده
جزیره خارک ... ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک
استان ... آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه.

اصل مقاله (1277 K)

ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻞ. ﺧﻴﺰ، آب و ﻫﻮاي ﺧﻮب، آب ﻛﺎﻓﻲ، ﺟﻠﮕﻪ. ﻫﺎ و ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ. ﻫﺎي ﭘﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن، ﭼﺸﻤﻪ. ﻫـﺎ،. ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺪﻧﻲ و .... ﻧﻘﺸﻪ. -1. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ. ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ. ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن. : ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻮن. ﺑﻦ. ﻋﻠﻲ، ﺑﺨﺶ
ﺷﻤﺎل ..... ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺷﻤﺎل. ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ. اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﻛﺮد آن،
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻓﺸﺎري دﺷﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﺗﺎ . .... دﻟﻴﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ آن و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ
زﻣﻴﻦ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - آب و خاک - دانشگاه ...

ﻣﻮردي. : ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎي ﻏﺮب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ) ﻣﺠﺘﺒﻲ. ﻣﺮوج. -. ﻛﻴﻮان. ﺧﻠﻴﻠﻲ. -. ﺟﻮاد. ﺑﻬﻤﻨﺶ. 85. ﺧﺎك ....
آوري. آب. ﺑﺎران، ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺎرش،. ﺑﺎﻓﺖ. ﺧـﺎك،. ﺷـﻴﺐ. و. ﻛـﺎرﺑﺮي. اراﺿـﻲ، ﺑﺮاﺳـﺎس. ﻣﻴﺰان. اﻫﻤﻴﺖ. ﺷﺎن.
در .... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻛﻪ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷـﻜﻞ. 1. ﻧﻘﺸـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ. آﺑﺨﻴﺰ آق.

PDF دانلود فایلِ - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ﻧﻘﺸﻪ. (. CN. ) ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ. (. CN. ) ، ﺟﺪاول. ،. رواﺑﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ... ﻫﺎ ﺗﻦ از ﺧﺎک ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﻼب ﻫﺎ وارد درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ. ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ..... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻼن، ﻓﺎرس، ﮐﺮﻣﺎن، اروﻣﯿﻪ، ﺳﻔﯿﺪرود، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ... ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارای ﺷﺶ
زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. [12] ... ﺣﻮزه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی
ﺧﺎک.

شهرستان ملکان - میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

4 مه 2015 ... در جنوب شرقي درياچه اروميه و در 150 كيلومتري جنوب شهرستان تبريز در مسير ... از
نظر بافت خاك از پايداري خوبي برخوردار هستند و داراي آب و هواي تقريباً .... در سال
1386 در اولین اقدام عملی، نقشه محدوده قلعه و نیز عکس ماهواره ای محوطه تهیه شد. .... لیلان
در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق ملکان، ۱۶۳ کیلومتری جنوب غرب تبریز ...

3 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی رابطه تبخیر از سطح آب زیرزمینی در رابطه با بافت خاک عمق سطح ایستابی
و .... و تکتونیک منطقه، تعیین مرفولوژی کلی منطقه و تهیه نقشه پوشش اراضی منطقه
... دشت آذرشهر در شمال غربی ایران، شرق دریاچه ارومیه و 45کیلومتری جنوبغرب شهر ...

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه - دانلود - 11gig.ir

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه - دانلود. دانلود فروشگاه فایل های GIS , RS(در این
وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین
...

سایت شهر ارومیه: آذربایجان غربی خاستگاه ادیان و اندیشه‌های مختلف در ...

این مسجد به همراه سایر اجزاء بافت قدیمی شهر به ویژه بازار و راسته های آن بارها مورد ...
این بنای عظیم از یک شبستان بزرگ و روباز با نقشه مربع شکل که دور آن حجرات دو ...
از آجرهایی به ابعاد20×22×5 سانتی متراست و با ملاط گچ و خاک شکل گرفته است. ...
30 کیلومتری شمال ارومیه و در روستای موشی‌آباد بر ساحل دریاچه ارومیه واقع شده است.

اروﻣﻴﻪ ي ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ي ﺟﻨﻮب ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا

رﺳﺪ ﺷﻮري، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮي روﻳﺸﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 75. ﻣﻘﺪﻣﻪ. وﺳﻌﺖ ﺧﺎك.
ﻫﺎي ﺷﻮر در اﻳﺮان. 24. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ .... ي ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ ...... Changes in
plant communities within the south east salt marshes of Orumieh. Lake, I.R. Iran.

راهنمای سفر به ارومیه - Travel guide to Urmia - همگردی

این مسجد در میان بازار قدیمی شهر واقع شده و یکی از ارکان اصلی بافت قدیمی شهره . ...
از نظر جغرافیایی، این شهر درواقع بین دریاچه ارومیه و کوه های غرب استان واقع شده. ...
مرزی ایران، ترکیه و عراقه به طوری که قله این کوه متعلق به این سه کشور است و از
فراز آن خاک هر سه کشور قابل مشاهده است. ... کلیسای ننه مریم ( شرق آشور) ... نقشه
ارومیه ...

دریاچه ارومیه | خوشبختی یعنی - راز خوشبختی

نقشه شهر ارومیه ... (به گفته متخصصین تنها راه نجات دریاچه ارومیه، آبهای رود ارس و
شهرستان پیرانشهر است.) ... ارومــیـه دریاچه دیدنی های دیدنیهای مکانهای نقاط جاهای مکان
بناهای. ..... افشار توسط شاهان صفوی، به این قسمت از خاک کشور، حسن انزلی در کتاب
ارومیه .... مدرسه قدیمی هدایت، در بافت متراکم و مسکونی و در ضلع غربی خیابان امام
کوچه ...

استانداری آذربایجان شرقی - جاذبه‌های گردشگری استان

قوری‌گل؛ این دریاچه در 18 کیلومترى شمال باخترى بستان آباد تبریز قرار دارد ...
این بازار در سال ۱۱۹۳ هجری قمری بر اثر زلزله با خاک یکسان شد ، اما طولی ... معماری
روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی‌ آن یک ... در 28 کیلومتری‌
شرق‌ عجب‌ شیر و در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و در 95 کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد
.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - آب و خاک - دانشگاه ...

ﻣﻮردي. : ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎي ﻏﺮب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ) ﻣﺠﺘﺒﻲ. ﻣﺮوج. -. ﻛﻴﻮان. ﺧﻠﻴﻠﻲ. -. ﺟﻮاد. ﺑﻬﻤﻨﺶ. 85. ﺧﺎك ....
آوري. آب. ﺑﺎران، ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺎرش،. ﺑﺎﻓﺖ. ﺧـﺎك،. ﺷـﻴﺐ. و. ﻛـﺎرﺑﺮي. اراﺿـﻲ، ﺑﺮاﺳـﺎس. ﻣﻴﺰان. اﻫﻤﻴﺖ. ﺷﺎن.
در .... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻛﻪ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷـﻜﻞ. 1. ﻧﻘﺸـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ. آﺑﺨﻴﺰ آق.

Toyghan - تاریخ شاهین دژ

مصالح مورد استفاده در بافت آنها اغلب به نوعی است که بصورت بومی و منطقه‌ای قابل ...
هراتی (ماهی در هم) شکسته و گردان و یا مانند نقشه فرشهای ریز بافت مثل تبریز٬
اصفهان و ... ولاديمر منورسكي شرق شناس معاصر روس عقيده دارد در جنوب درياچه اروميه
غير هند ... مياندوآب فعلي بوده كه امروزه به غير از تلهاي خاك از آن چيزي باقي نمانده است
.

تور تبریز کندوان - گروه گردشگری کندوان

كوه‌هاي متعددي كه از شرق به غرب كشيده شده در تمام سال پوشيده از برف و يخ است. ... در
جنوب شرقي درياچه اروميه و در 150 كيلومتري جنوب شهرستان تبريز در مسير جاده ... از
نظر بافت خاك از پايداري خوبي برخوردار هستند و داراي آب و هواي تقريباً نيمه .... در
سال 1386 در اولین اقدام عملی، نقشه محدوده قلعه و نیز عکس ماهواره ای محوطه تهیه شد.

مخاطرات محیط طبیعی - فهرست مقالات

... تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت
تاریخی شهر کاشان ... تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده
جزیره خارک ... ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک
استان ... آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه.

نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه بایگانی - دانلود مقاله

بافت خاک یکی از ویژگیهای فیزیکی خاک بافت آنست. بافت خاک عبارتست از
اندازه و نسبت درصد مواد متشکله خاک، مثل : شن ، لای و رس. از روی درصد مواد کانی (
معدنی) ...

ﺳﻨﺠﺶ از دور ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎى داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎ - سازمان فضایی ایران

آب و ﺧﺎک. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻻو ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻪ. ﻣﻨﻆــــﻮر ﺑﮫﺒــــﻮد دﻗــــﺖ طﺒﻘــــﻪ ﺑﻨــــﺪى. (.
ﻣﻂﺎﻟﻌــــﻪ. ﻣﻮردى .... ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎک ھﺎى ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻤﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. داده ھــﺎى ﺳـــﻨﺠﺶ از ..... ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﻲ
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ..... ﺷﺮق درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮﻣﺎھﻮاره اى. ﺷﮫﺮﯾﻮر. ١٣٩٢.

آنایوردم سلماس

28 ژوئن 2015 ... منابع آب زیر زمینی در دشت سلماس از غرب به شرق غنی تر می شود و نواری ... 1-اراضی
مرتفع و تپه ماهورها شامل خاك های لیتوسل و رسوبی بافت درشت است . .... منطقه دشتی
سلماس از دامنه ارتفاعات غربی تا حواشی دریاچه ارومیه كشیده شده است و با ... طبق نقشه
زمین شناسی ایران تشكیلات زمین شناسی منطقه مطالعه عموماً از دوران ...

ارومیه در انتظار سرنوشتی هما‌‌نند قره باغ ، كركوك - کلوب

24 ژوئن 2010 ... ارومیه در انتظار سرنوشتی هما‌‌نند قره باغ ، كركوك. ... در این نقشه حتی با فلش
بیشرمانه هجوم اكراد را از كوههای غربی به طرف ارومیه نشان داده است. ... ارومیه برای كردها و
تلاشی سازمان یافته و همه جانبه آنها در تغییر بافت جمعیتی و شناساندن ارومیه به ... در
غرب ارومیه‌ کردستان شمالی و در شرق ارومیه‌ دریاچه‌ خزر قرار گرفته‌ است.

تحقیق در مورد هشت سال دفاع مقدس 14 ص

دانلود پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید

مقاله تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی شبکه برق منطقه ای تهران

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی - علوم جانوری سال 95

دانلود پاورپوینت تاریخچه سیستم تولید به موقع

دانلود پاورپوینت گفتار درمانی

تحقیق درباره مقدمه ای بر سیستمهای خبره 75 ص

انتگرال گیری عددی رامبرگ با استفاده از متلب

پروژه آمار دبیرستان doc

بنر و بک گراند بسیار زیبای علفزار تابستان