دانلود رایگان


جزوه طرح آزمایشات کشاورزي - دانلود رایگاندانلود رایگان این محصول در 164 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.طرح آزمایشات کشاورزی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریح

دانلود رایگان جزوه طرح آزمایشات کشاورزي جزوه طرح آزمایشات کشاورزي
توضیحات محصول
جمعیت
مجموعه بی شماري از افراد که حداقل داراي یک صفت مشترك قابل اندازه گیري باشند.
- جمعیت محدود
- جمعیت نامحدود
اگر جامعه کوچک باشد می توان تک تک افراد را مورد مطالعه قرار داد. به علت بزرگی جامعه باید نمونه برداري کرد که در نمونه برداري باید قسمتی از جامعه را انتخاب کنیم
معیار نمونه اي و معیار جمعیتی
هر نمونه داراي خصوصیات خاص حود است که به این معیار نمونه اي گویند که هر یک از این معیار نمونه اي تخمینی
از صفت مورد نظر در کل جمعیت است پس معیار نمونه اي شاخص نمونه و معیار جمعیتی شاخص صفت جمعیت است
معیار نمونه اي را با حروف کوچک نشان می دهند اما معیار جمعیتی با حروف بزرگ نشان داده می شود. مقدار عددي
معیار نمونه اي از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند اما معیار جمعیتی همیشه ثابت است و تغییر نمی کند به معیار
جمعیتی پارامتر نیز می گویند.
کرت یا پلات: کوچک ترین واحد آزمایشی که محقق براي اندازه گیري صفت بخصوص در یک آزمایش بکار می برد را پلات گویند.
زمینه یا field : به مجموعه کرت هاي آزمایشی که در یک آزمایش بکار برده می شود گویند که از نظر لغوي یعنی مزرعه اما از لحاظ آماري محلی است که کلیه کرت هاي آزمایشی پیدا می شود.
متغیر: صفت مورد مطالعه در آزمایش را گویند که از یک فرد به فرد دیگر فرق می کند. متغیرها به 2 دسته تقسیم می
شوند:
1- متغیر پیوسته ← متغیري است که در یک فاصله معین هر عددي را که در ذهن خودمان تصور می کنیم را
بتواند اختیار کند.
2- متغیر ناپیوسته ← متغیري است که در محدوده بین دو دامنه اعداد خاصی را به خود اختصاص می دهد.
تیمار: عواملی که محقق براي بدست آوردن اثراتشان بر روي صفت یا صفات خاص در آزمایش بکار می برد را گویند. 8 اصلاح نباتات

آزمایش: به کلیه عملیاتی که براي رد یا قبول یا تکمیل فرضیه اي بکار می رود. تفاوت بین آزمایش مقایسه اي و مطلق
در این است که در آزمایش مقایسه اي چند مورد خاص مورد مطالعه قرار می گیرند و مقایسه می شوند اما در آزمایش
مطلق فقط یک ماده مورد مطالعه قرار می گیرد.
بلوك: به گروهی از واحدهاي آزمایشی با تیمارهاي مختلف که تحت شرایط مشابهی تشکیل شده باشند، بلوك اطلاق می شود که به دو قسمت زیر تقسیم می شود:
1- بلوك کامل: همه تیمارهاي آزمایش را در بر می گیرد.
2- بلوك ناقص: بعضی از تیمارهاي آزمایش را در بر می گیرد.
داده ها و مشاهدات: اعداد و ارقامی را که در آزمایش بدست می آوریم و از آن ها براي محاسبات استفاده می کنیم که
به این اعداد و ارقام داده هاي آزمایش می گوئیم.
طرح هاي آزمایشی: الگوهاي پذیرفته شده اي هستند که براي انجام آزمایشات مقایسه اي مورد استفاده قرار می
گیرند.
طرح هاي پایه
طرح کاملا تصادفی completely randomized design
براي اولین بار در سال 1841 در ایستگاه تحقیقاتی در انگلستان انجام شد.
مجموعه تست
1- در کدام یک از بررسی هاي زیر متفاوت بین میانگین دو نمونه به طریق مشاهدات جفت شده مورد آزمون
قرار می گیرد؟
1) مقایسه ضریب هوشی دختر و پسر با استفاده از دوقلوههاي یک صد خانواده
2) مقایسه درصد جوانی زنی دو رقم سورگرم با استفاده از ده غلظت مختلف یک نمک
3) مقایسه تعداد غلاف هاي موجود در گره هاي شماره ي 3و5 چند رقم سویا
4) هر سه گزینه
2-در صورتی که 0 :
2
:باشد H1 s1 >
1) آزمون یک دامنه (One-Tailed) است 2) آزمون دو دامنه (Two-Tailed) است.
3) از F جدول براي سطح اشتباه 5% در آزمون استفاده می کنیم 4) گزینه هاي 1و3
3- درمورد دانش آموزي که واقعاً تقلب نکرده است و به اتهام تقلب از امتحان محروم می شود، چه نوع
اشتباهی رخ داده است؟
1) اشتباه تیپ I
2) اشتباه تیپ II
3) بستگی به هدف قضاوت دارد
4) با توجه به این که در اینجا فرض صفر مشخص نمی باشد نمی توان قضاوت آماري نمود.
: 10 فرض-4
2
: 10 برابر در H0 s =
2
£ H1 s در صورتی در سطح اطمینان 5% رد می گردد که :
F (1 محاسبه شده کوچکتر از F جدول باشد. F (2 محاسبه شده بزرگتر از F جدول باشد.
x (3
2
محاسبه شده بزرگتر از x /5
2
x (4 باشد 2
محاسبه شده بزرگتر از x /0/95
2
باشد
5- هدف از آزمون بارتلت:
1) تست یکنواختی واریانس بلوك هاست 2) تست یکنواختی واریانس بین تیمارهاست
3) تست یکنواختی واریانس اشتباهات آزمایشی است 4) مقایسه میانگین واریته می باشد. طرح آزمایش هاي کشاورزي 133


:یعنی LSD- 6
1) حداقل اختلاف معنی دار 2) حداقل دامنه هاي معنی دار
3) دامنه هاي معنی دار حقیقی 3) اختلافات معنی دار حقیقی
7-دو عامل عمده که درانتخاب طرح مناسب براي یک آزمایش دخالت دارند کدام است؟
1) تعداد تکرار و تعداد تیمار 2) تعداد تکرار وتعداد صفات مورد مطالعه
3) تیمارهاي آزمایش و صفات مورد مطالعه 4) ماده آزمایشی و تیمارهاي آزمایش
8-ماهیت اشتباه آزمایشی در طرح کاملاً تصادفی و طرح بلوك هاي کامل تصادفی به ترتیب عبارتست از:
1) اثر متقابل تکرار x تیمار، تکرار در تیمار 2) تکرار در تیمار، تکرار در تیمار
3) تکرار در داخل تیمار، اثر متقابل تکرار x تیمار 4) اثر متقابل تکرار x تیمار، اثر متقابل تکرارx تیمار
9-اگر مزیت نسبی طرح بلوك نسبت به طرح کاملاً تصادفی 80 بشود، در آن ماده آزمایشی بهتر است چه
طرحی پیاده شود؟
1) بلوك کامل 2) کاملاً تصادفی 3) کاملاً تصادفی نامتعادل 4) تفاوتی ندارد
10- در یک آزمایش که در قالب طرح مربع لاتین 4× 4 پیاده شده است . اطلاعات زیر به دست آمده است.
میانگین مجموع مربعات خطاي آزمایش برابر است با :
1600 . %16 000 8 1 228 16
1
2 å = = = =
=
X CV X SS
i
ij
0/205 (4 1/28(3 0/262(2 1/638 (1
پاسخنامه
1ـ گزینه (1) صحیح است.
2ـگزینه (1)صحیح است. چون در فرض جهت اختلاف مد نظر است. بایستی از آزمون یک دامنه استفاده کرد.
3ـگزینه(1)صحیح است. فرض صفر در دادگاه بی گناه بودن متهم است و اشتباه نوع اول عبارتست از رد فرض
صفرصحیح که همان متقلب نبودن دانش آموز است.
4ـگزینه (3) صحیح است.
5ـگزینه (3) صحیح است.
6ـگزینه (1) صحیح است.
7ـگزینه (4) صحیح است.
8ـگزینه (3) صحیح است.
9ـگزینه (2) صحیح است. در صورتی که R.E بزرگتر است 100% نشود بایستی از طرح CRD استفاده کرد.
10ـگزینه (1) صحیح است
نوع فایل:PDF
سایز:1.30mb
تعداد صفحه:164


دانلود کتاب طرح آزمایشات کشاورزی رشته زراعت


دانلود


کتاب طرح آزمایشات کشاورزی


رشته زراعت دانلود کتاب
طرح آزمایشات کشاورزی رشته زراع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نمونه سوال درس طرح آزمایش های کشاورزی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس طرح آزمایش های کشاورزی پیام نور. 25 رای. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 ·
8 · جهت دانلود رایگان جدیدترین نمونه سوال و جزوه پیام نور به سایت سلام پیام نور
مراجعه کنید. سلام پیام نور. تابستان 95 + پاسخنامه. دانلود فایل 1 نمایش فایل 1.
پاسخنامه تابستان 94. دانلود فایل 1. تابستان 94. دانلود فایل 1 نمایش فایل 1.
پاسخنامه ...

انجمن راسخون - غذا‌هایی با آنتی اکسیدان‌های فراوان

7 ساعت قبل ... دانشمندان با آزمایشات گوناگون، ظرفیت آنتی اکسیدانی غذاها را می‌سنجند. یکی از این
تست‌ها FRAP (توانایی احیا کردن فریک توسط پلاسما) است که در این روش، ظرفیت
آنتی اکسیدانی غذاها با میزان توانایی‌شان در خنثی کردن یک سری از رادیکال‌های آزاد
خاص اندازه گیری می‌شود. هر چه ارزش FRAP بالاتر باشد، غذای مورد نظر ...

طرح و تحلیل آزمایشات مهندسی-کارشناسی ارشد - Dr. Samira Zarei

تعاریف شامل تیمار، واحد آزمایش، تکرار، خطاهای آزمایشی، طرح های پایه شامل: طرح کاملاً
تصادفی،طرح بلوک های کامل تصادفی، طرح مربع لاتین و موارد استفاده آنها، مزایا و
معایب هر یک، روش تصادفی کردن و تجزیه آماری ... کتاب طرح های آماری در پژوهش های
کشاورزی- تألیف دکتر یزدی صمدی،دکتر رضایی،دکتر ولیزاده- انتشارات دانشگاه
تهران.

سازمان تحقیقات

Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

فروش محصولات مجازی | برآورد مقاومت برشي زهكشي نشده خاك هاي ريزدانه ...

7 ساعت قبل ... برآورد مقاومت برشي زهكشي نشده خاك هاي ريزدانه CU براساس نتايج آزمايش نفوذ
استانداردNSPT.

دانلود رایگان جزوه طرح آزمایشات کشاورزی - وبسایت دانلود کتاب و جزوه

22 مه 2017 ... جزوه ای که در پیش رو دارید جزوه طرح آزمایشات کشاورزي موسسه سنجش و دانش و مشتمل
بر ۱۶۴ صفحه می باشد جزوه شامل مسائل و مثال های فراوان همراه با حل تشریحی مسائل و
موضوعات مربوطه می باشد. در اینجا می توانید جزوه زبان تخصصی دکتری طرح
آزمایشات کشاورزي جهت آمادگی آزمون دکترای رشته کشاورزي را رایگان دانلود ...

بررسي تاثير شكل سنگدانه بر مقاومت فشاري بتن - مقاله , جزوه ...

1 ساعت قبل ... متفاوت هستند مورد آزمایش قرار گرفته و تاثیر این پارامتر برمقاومت فشاری بتن
بررسی شده است. نتایح آزمایش ها حاکی از آن می باشد که شکل سنگدانه ها باعث افزایش
یا کاهش مقاومت فشاری بتن می شود . ... سنگدانه هایی گرد گوشه و تیز گوشه فراهم شد و
در ۲ طرح اختلاط متفاوت ۲۴ آزمونه مکعبی ساخته شد.پس از بررسی و ...

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی - منابع ارشد زراعت , منابع کارشناسی ارشد ...

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی - فروش طرح آزمایشات کشاورزی - منابع ارشد زراعت ,
منابع کارشناسی ارشد زراعت, جزوات ارشد زراعت - منابع ارشد زراعت، منابع کار‌شناسی
ارشد زراعت، منابع ارشد اصلاح نباتات، منابع ارشد اگرواکولوژی, جزوات ارشد 1391.

سازمان تحقیقات

Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

انجمن راسخون - غذا‌هایی با آنتی اکسیدان‌های فراوان

7 ساعت قبل ... دانشمندان با آزمایشات گوناگون، ظرفیت آنتی اکسیدانی غذاها را می‌سنجند. یکی از این
تست‌ها FRAP (توانایی احیا کردن فریک توسط پلاسما) است که در این روش، ظرفیت
آنتی اکسیدانی غذاها با میزان توانایی‌شان در خنثی کردن یک سری از رادیکال‌های آزاد
خاص اندازه گیری می‌شود. هر چه ارزش FRAP بالاتر باشد، غذای مورد نظر ...

خبرنامه دانشجویان ایران | صفحه نخست

افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و طرح حقوق‌های نجومی با شکل و
شمایل. اواسط بهمن ۹۶ هیات وزیران مصوب می‌کند حقوق کارکنان سازمان مالیاتی ۵۰ درصد
افزایش یابد، حجتی وزیر کشاورزی نیز چند روز پیش درخواست می‌کند تا حقوق
کارمندان وزارت‌خانه او نیز ۵۰ درصد بالا برود! ابعاد کمتر دیده شده نامه منتسب به ۳۰۰
فعال ...

نمونه سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی - کتابخانه الکترونیکی پیام نور

مجموعه نمونه سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی با کد درس 1121001 شامل تمامی آزمون های
پیام نور درس طرح آزمایشهای کشاورزی در یک کتاب.

انجمن راسخون - غذا‌هایی با آنتی اکسیدان‌های فراوان

7 ساعت قبل ... دانشمندان با آزمایشات گوناگون، ظرفیت آنتی اکسیدانی غذاها را می‌سنجند. یکی از این
تست‌ها FRAP (توانایی احیا کردن فریک توسط پلاسما) است که در این روش، ظرفیت
آنتی اکسیدانی غذاها با میزان توانایی‌شان در خنثی کردن یک سری از رادیکال‌های آزاد
خاص اندازه گیری می‌شود. هر چه ارزش FRAP بالاتر باشد، غذای مورد نظر ...

حل تمرین طرح آزمایشات کشاورزی - دانلود رایگان نمونه سوال | دانلود جزوه ...

21 نوامبر 2017 ... دانلود نمونه سوالات طرح آزمایشات کشاورزی مشترک کشاورزی با پاسخ از دروس اصلی
در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه طرح آزمایشات کشاورزی + آزمون آنلاین نمونه سوالات
طرح آزمایشات کشاورزی بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه
سوالات درس طرح آزمایشات کشاورزی است. اگر دانشجوی رشته ...

نمونه سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی - کتابخانه الکترونیکی پیام نور

مجموعه نمونه سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی با کد درس 1121001 شامل تمامی آزمون های
پیام نور درس طرح آزمایشهای کشاورزی در یک کتاب.

فروش محصولات مجازی | برآورد مقاومت برشي زهكشي نشده خاك هاي ريزدانه ...

7 ساعت قبل ... برآورد مقاومت برشي زهكشي نشده خاك هاي ريزدانه CU براساس نتايج آزمايش نفوذ
استانداردNSPT.

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی - منابع ارشد زراعت , منابع کارشناسی ارشد ...

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی - فروش طرح آزمایشات کشاورزی - منابع ارشد زراعت ,
منابع کارشناسی ارشد زراعت, جزوات ارشد زراعت - منابع ارشد زراعت، منابع کار‌شناسی
ارشد زراعت، منابع ارشد اصلاح نباتات، منابع ارشد اگرواکولوژی, جزوات ارشد 1391.

تحقیق آماده در مورد اصول مخاطب شناسی از دیدگاه امام علی

دانلود طرح اسکچاپ صندوقچه قدیمی سه بعدی

نرم افزار تمرین استراتژی و ساختارهای پیاده Typical Pawn Structures,Chess Strategy 3.0

پاورپوینت کلیه و مجاری ادراری (28 اسلاید)

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها

پروژه درسي طراحي و محاسبه سيستم گرمايشي يك ساختمان سه طبقه به همراه انتخاب تجهيزات كامل گرمايشي

آموزش کتیا، جزوه آموزش طراحی چرخدنده ساده با استفاده از فرمول نویسی (طراحی پارامتریک) در نرم افزار کتیا CATIA

دانلود پاورپوینت استرس گرمایی - 32 اسلاید

دانلود پروژه پایانی خانه سینما

دانلود پاورپوینت بررسی هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی