دانلود فایل


ّبیماری برق زدگی نخود - دانلود فایلدانلود فایل بیماری برق زدگی نخود از بیماری های مهم گیاه نخود در ایران است که در شرایط باران های بهاری ورعد وبرق تشدید می شود

دانلود فایل ّبیماری برق زدگی نخود

نخود


بیماری نخود


برق زدگی نخود


بیمارهای نخود


علائم برق زدگی نخودمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ّبیماری برق زدگی نخود - فروشگاه فایل مقاله

کشاورزی – برق زدگی نخودبرق زدگی نخود مقالات کشاورزی ، سموم کشاورزی ، آفات و
بیماری ها ، علف های هرز ، گیاهان داروییگياهپزشكي كاربردي – بیماری برق زدگی نخود
...

ﺯﺩﮔﻲ ﻧﺨﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﮐﺶ ﻗﺎﺭﭺ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄ

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻛﻠﺮﻭﺗﺎﻟﻮﻧﻴﻞ ﻧﺴﺒ. ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ. ﻗﺎﺭﭺ. ﮐﺶ. ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ
ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﻧﺨﻮﺩ، ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ، ﺑﺬﺭﺯﺍﺩ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،. ﻗﺎﺭﭺ ﮐﺶ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ ﻧﺨﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻥ.

برق زدگی نخود - nargil.ir - بازنشر مطالب علمی , فرهنگی , هنری

کشاورزی - برق زدگی نخودshabnamak.mihanblog.com/post/1480برق زدگی نخود : ...
عامل بیماری در برق زدگی نخودAscochyta rabiei و در برق زدگی باقلا Ascochyta ...

ﺑﺮق زدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎرچ رد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻫﺎي اﻳﻼ

و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮق زدﮔﻲ ﻧﺨﻮد از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧ. ﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي. ﺑـﻪ ﻧـﮋادي و. ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻴﺰﺑﺎن،.

ليست موضوعات پايان نامه رشته مهندسي كشاورزي- گياهپزشكي- بيماري ...

ارزيابي حساسيت ارقام مختلف مرکبات نسبت به بيماري پوسيدگي قهوه‌اي: ... عامل
بيماري برق زدگي نخود با استفاده از ميکروارگانيسمهاي آنتاگونيست (در شرايط ...

عامل بیماری برق زدگی نخود

متخصص جراحی دستگاه گوارش ولاپاراسکوپی ولیزر بیماریهای نشیمنگاه · تهران ·
پخش اکستنشن مو طبیعی ... عامل بیماری برق زدگی نخود. عبارات مشایه مطالب مرتبط
...

ﺑﺮق زدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎرچ رد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻫﺎي اﻳﻼ

و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮق زدﮔﻲ ﻧﺨﻮد از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧ. ﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي. ﺑـﻪ ﻧـﮋادي و. ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻴﺰﺑﺎن،.

در اﻳﺮان زدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮق ﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮﺗﻴﭙ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ارﻗ - SID

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺶ ﭘﺎﺗﻮﺗﻴﭗ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑـﺮق. زدﮔـﻲ در
اﻳـﺮان، واﻛـﻨﺶ. 420. ﺗﻮده ﺑﻮﻣﻲ و. 97. دودﻣﺎن و رﻗﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺨﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل.

اصلاح نخود در برابر بیماری برق زدگی.ppt

اصلاح نخود در برابر بیماری برق زدگی. خصوصیات گیاه نخود:نخود(pisum astivum).
نخود از خانواده لگومینوزمی باشد، نخود در هوای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باید کشت ...

ّبیماری برق زدگی نخود | Mank1

7 مارس 2017 ... ّبیماری برق زدگی نخود. بیماری برق زدگی نخود از بیماری های مهم گیاه نخود در ایران
است که در شرایط باران های بهاری ورعد وبرق تشدید می شود ...

کشاورزی - بيماريهاي مهم حبوبات

پوسيدگي خشک ريشه حبوبات (پوسيدگي فوزاريومي) بيماري مهم ي ... عامل بيماري در
برق زدگي نخودAscochyta rabiei و در برق زدگي باقلا Ascochyta fabae ميباشد.

نخود گیاه روز بلند پرخاصیت دارویی - ملی کالا

گیاه نخود بومی منطقه آسیا و ایران است و و بعد از گندم وجو به لحاظ سطح زیر ... کم شدن
تعداد گلها، میوه ها وهمچنین تشدید بیماریهای گیاهی خصوصاً برق زدگی بوده و نخود ...

گیاهپزشکی - بیماری های

این بیماری در بیشترنقاط ایران از روی نخود ایرانی و باقلا گزارش شده است که در
باقلا به آن آسکوکیتای باقلا گویند. عامل بیماری در برق زدگی نخودAscochyta
rabiei و ...

رزومه - وب سایت شخصی دکتر صلاحی اردکانی

بيماري گموز مركبات در استان كهگيلويه و بويراحمد و روش مديريت آن. نشريه دانش ....
بررسي مقاومت ارقام نخود به بيماري برق زدگي در خزانه بين المللي در شرايط ديم. طرح.

بیماریها - مهندسی كشاورزي

خسارت این بیماری خیلی زیاد است زیرا ممکن است اصلاً بذر تشکیل نشود. .....
بيماري برق زدگي ناشي از قارچ A. rabiei يكي از علل كاهش شديد محصول نخود در غرب
كشور ...

خبرنامه ارديبشهت‌ماه 1395 - Research Bulletin of IRIPP خبرنامه پژوهشي

ﻣﺮدﮔﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ رﯾﺸﻪ ﻓﻮزارﯾﻮﻣﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﻦ. 12 -18. درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد . در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در. ﺗ. ﯿﻤﺎر
ﭘﺮوژه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ . آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮق زدﮔﯽ ﻧﺨﻮد در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.

برق زدگی نخود - سایت نارگیل

برق زدگی نخود : نام علمی : chickpea Ascochyta blight این بیماری در بیشترنقاط
ایران از روی نخود ایرانی و باقلا گزارش شده است که در باقلا به آن آسکوکیتای باقلا ...

ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم منتخب بانک ژن به بیماری برق زدگی نخود در ...

مقاله ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم منتخب بانک ژن به بیماری برق زدگی نخود در استان
لرستان, در ششمین همایش ملی حبوبات ایران (6th National Conference on cereals of
...

در اﻳﺮان زدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮق ﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮﺗﻴﭙ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ارﻗ - SID

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺶ ﭘﺎﺗﻮﺗﻴﭗ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑـﺮق. زدﮔـﻲ در
اﻳـﺮان، واﻛـﻨﺶ. 420. ﺗﻮده ﺑﻮﻣﻲ و. 97. دودﻣﺎن و رﻗﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺨﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل.

دستور العمل درجه بندی و نرخگذاری نخود فرنگی

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. درﺟﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﺮخ ﮔﺬاري. ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ. 1. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. وﻛﻨﺘﺮ ل ﻛﻴﻔﻴﺖ. د ﻮر ﻞ ﻨﺪی و خ ﺬری
.... ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ. : *. ﺑﺮق زدﮔﻲ ﻧﺨﻮد. : ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري روي ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴـﺎه.

کشاورزی پایدار ّبیماری برق زدگی نخود

بیماری برق زدگی نخود از بیماری های مهم گیاه نخود در ایران است که در شرایط باران های
بهاری ورعد وبرق تشدید می شود.

شاهو خبر | اهتمام کشاورزان برای کنترل آفات و بيماری های نخود بهاره

2 مه 2016 ... وی اضافه کرد: دیگر آفت ها مانند برق زدگي نخود، پژمردگي يا بوته ميري فوزاريومي و
علف هاي هـرز هستند که دراین مورد با استفاده از بذر پاك، از بين ...

بایگانی‌ها بیماری برق زدگی - hi4 سامانه بازاریابی فایل

توضیحات: ارائه کلاسی با موضوع بیماری برق زدگی نخود، در حجم ۱۱ اسلاید. بخشی از
متن: بيماري برق زدگي نخود يكي از مهمترين عوامل محدود كننده كشت نخود است.

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان - آشنایی کلی با بيماريهاي مهم حبوبات

16 ژوئن 2014 ... ريزوکتونيا به انواع حبوبات خسارت ميزند منتهي در هر کدام بيماري خاصي ايجاد ...
عامل بيماري در برق زدگي نخودAscochyta rabiei و در برق زدگي باقلا ...

: نخود معمولی - دانشنامه رشد

گیاه نخود. گیاه نخود; شناسنامه; شرح گیاه; نیازهای اکولوژیکی; خاک; تناوب; داشت .... (
1) بیماری برق زدگی نخود عامل آن قارچی بنام Ascochytarabiei))است . بهترین راه ...

کشاورزی - بيماريهاي مهم حبوبات

پوسيدگي خشک ريشه حبوبات (پوسيدگي فوزاريومي) بيماري مهم ي ... عامل بيماري در
برق زدگي نخودAscochyta rabiei و در برق زدگي باقلا Ascochyta fabae ميباشد.

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی - راهكار توليد نخود ارگانيك

نخود گیاهی یکساله و روز بلند از خانواده بقولات ( لگومینوز ) می باشد. ... مهمترین
بیماری نخود برق زدگی است که عامل آن قارچی است بنام ascochyta rabiei pass این ...

رزومه - وب سایت شخصی دکتر صلاحی اردکانی

بيماري گموز مركبات در استان كهگيلويه و بويراحمد و روش مديريت آن. نشريه دانش ....
بررسي مقاومت ارقام نخود به بيماري برق زدگي در خزانه بين المللي در شرايط ديم. طرح.

عامل بیماری برق زدگی نخود

متخصص جراحی دستگاه گوارش ولاپاراسکوپی ولیزر بیماریهای نشیمنگاه · تهران ·
پخش اکستنشن مو طبیعی ... عامل بیماری برق زدگی نخود. عبارات مشایه مطالب مرتبط
...

بیماری برق زدگی نخود - سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

5 مه 2015 ... یکی از مهم ترین بیماری های مزارع نخود، بیماری برق زدگی نخود می باشد. از علائم و
نشانه های اين بیماری می توان به ظاهر شدن لکه های شفاف بر روی اندام ...

برق زدگی نخود و ویژگیها • مجله پزشکی آسان طب

در روی ساقه و شاخه ها ابتدا در محل ظهور لکه های بیماری برق زدگی نخود رنگ سبز ساقه
... این نشانه ها مربوط است به حالتی که بیماری برق زدگی نخود دیر به مزرعه حمله کرده ...

ﺯﺩﮔﻲ ﻧﺨﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﮐﺶ ﻗﺎﺭﭺ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄ

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻛﻠﺮﻭﺗﺎﻟﻮﻧﻴﻞ ﻧﺴﺒ. ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ. ﻗﺎﺭﭺ. ﮐﺶ. ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ
ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﻧﺨﻮﺩ، ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ، ﺑﺬﺭﺯﺍﺩ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،. ﻗﺎﺭﭺ ﮐﺶ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ ﻧﺨﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻥ.

شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی ...

References, authors & citations for 'شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای
عامل بیماری برق زدگی در ایران' on ResearchGate.

عامل بیماری برق زدگی نخود

متخصص جراحی دستگاه گوارش ولاپاراسکوپی ولیزر بیماریهای نشیمنگاه · تهران ·
پخش اکستنشن مو طبیعی ... عامل بیماری برق زدگی نخود. عبارات مشایه مطالب مرتبط
...

برق زدگی نخود سفید chickpea Ascochyta blight - شرکت رویان

این بیماری در بیشترنقاط ایران از روی نخود ایرانی و باقلا گزارش شده است که در
باقلا به آن آسکوکیتای باقلا گویند. عامل بیماری در برق زدگی نخودAscochyta
rabiei و ...

تجزیه QTL برای مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود زراعی(Cicer ...

تجزیه QTL برای مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود زراعی(Cicer arietinum L.) با ...
‌های مربوط به اندازه برگ و مقاومت به بیماری برق‌زدگی، Ascochyta rabiei (Pass.) ...

زراعت نخود فرنگی - بوغدا

بیماریهای مهم نخود فرنگی شامل سفیدک پودری ،زنگ و برق زدگی می باشد که امکان
گزینش نمونه های نخود فرنگی از طریق آلودگی مصنوعی و تعیین میزان مقاومت ان امکان
...

<i>Ascochyta rabiei</i> عامل بیماری برق ‌زدگی نخود در چند منطقه کشور

تشخیص نژادهای فییولوژیک Ascochyta rabiei ، عامل بیماری برق ‌زدگی نخود در چند
منطقه ... Lab از مزارع آلوده نخود کشور، از قبیل منطقه دریاچه زریوار مریوان در استان ...

با استفاده از قارچ ، رقم عادل زدگی نخود بررسی کنترل بیولوژیک ...

بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق. زدگی نخود. ، رقم عادل. با استفاده از قارچ.
تریکودرما. روح. اهلل وزیری دوزین. 1. ، عیدی بازگیر. *2. ، مصطفی. درو. ی. ش. این. 3.

ﺯﺩﮔﻲ ﻧﺨﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﮐﺶ ﻗﺎﺭﭺ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄ

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﻛﻠﺮﻭﺗﺎﻟﻮﻧﻴﻞ ﻧﺴﺒ. ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ. ﻗﺎﺭﭺ. ﮐﺶ. ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ
ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﻧﺨﻮﺩ، ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ، ﺑﺬﺭﺯﺍﺩ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،. ﻗﺎﺭﭺ ﮐﺶ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ ﻧﺨﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻥ.

گیاهپزشکی - بیماری های

این بیماری در بیشترنقاط ایران از روی نخود ایرانی و باقلا گزارش شده است که در
باقلا به آن آسکوکیتای باقلا گویند. عامل بیماری در برق زدگی نخودAscochyta
rabiei و ...

بیماریهای مهم حبوبات - ویستا

15 ا کتبر 2008 ... این بیماری در بیشترنقاط ایران از روی نخود ایرانی و باقلا گزارش شده است که در
باقلا به آن آسکوکیتای باقلا گویند. عامل بیماری در برق زدگی ...

نخود نقش مهمی در سیستم های کشاورزی نواحی دیم دارد - ایسنا

4 ا کتبر 2016 ... پزشک پور ادامه داد: انجام کشت بهاره نخود به خاطر شرایط آب و هوایی و خسارت عوامل
بیماری زا(مانند بیماری برق زدگی) است. در حقیقت تنش خشکی و درجه ...

دانلود تحقیق تأثير هشت هفته تمرين يوگا و هوازی بر افسردگی زنان

2- مقاله خطا ها و مشکلات در SQL SERVER 2008

دانلود تحقیق آماده درباره ی آلودگی هوا (فایل word)

پوستر مسابقات والیبال به صورت لایه باز

2- مقاله خطا ها و مشکلات در SQL SERVER 2008

دانلود پرسشنامه ارزیابی و رتبه بندی شاخص های شهر هوشمند درشهرتهران

پاورپوینت انواع واکنش های شیمی 10 اسلاید

کامبینیشن COMBINATION سامسونگ Samsung Galaxy-N915F

مدل سه بعدی با فرمت STL یا RELIEF با کیفیت عالی

دانلود پاورپوینت آموزش تصویری افتتاح حساب پرفکت مانی و نحوه کار با آن(با توضیحات کامل)