دانلود فایل


دانلود تحقیق جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

دانلود فایل دانلود تحقیق جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران خاورميانه در طول ساليان در يك افق صد ساله از قرن بيستم همواره كانون بحران و بستر مناقشات متعددي بوده است. همواره بحث از اهميت مكاني خاورميانه و دارايي هاي طبيعي كشورهاي اين منطقه است كه اين حوزه از جغرافيا را به مركزي پرنقش و ناآرام تبديل كرده است.
اما بحث اقليت هاي قومي نيز وجه ديگري از ويژگي هاي اين منطقه است كه به موضوع مناقشه آميزي در درون دولت، ميان مرزها، ميان دولت ها و نهايتاً در وخيم ترين سطح آن موضوع كشمكش قومي با يك دولت مستقل است. عدم درك درست و ناكافي از حقوق اقليت ها به ويژه اقليت كردي كه به شكل چند تكه در ميان دول ايران، تركيه و سوريه پراكنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زاي سياسي درون دولتي و ميان دولتي بوده است.
آگاهي اقليت ها به حقوق اساسي و طبيعي خود كه مورد تأكيد نوانسيون حقوق اجتماعي ـ سياسي، اعلاميه حقوق بشر و بخشهاي مختلف سازمان ملل است همگي مي تواند به نوعي به برجسته شدن بار ژئوپوليتيكي چنين فضاهايي بيانجامد. حمايت از گروههاي قومي، مذهبي و نژادي از ديرباز در حقوق و سياست بين الملل مطرح بوده است. ظهور كشورها در قالب هاي دولت ـ ملت طي قرون شانزدهم و هفدهم و پيدايش ترتيبات حقوق بين الملل كه بازتابي از اين نظام بود، توجه به گروه هاي اقليت را ضرورت بخشيد. با اين حال مسئله اقليت ها در نيمه دوم قرن بيستم به ويژه پس از فجايع جنگ جهاني دوم بار ديگر توجه بسياري را به خود جلب كرد.
از آنجايي كه اساساً مسئله كرد و كردستان ريشه در مفهوم اقليت كرد دارد، بايد بيش از هر چيز به روشن ساختن مفهوم اقليت بپردازيم؛ در رابطه با تعريف اقليت در ميثاق حقوق مدني و سياسي به تفصيل بحث شده است. اما تعريف كاربردي از اين مفهوم را مي توانيم از كاپورتورتي سراغ بگيريم؛ اقليت عبارت است از گروهي كه در حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور هستند، ويژگي هاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب يا زبان خود هستند. از ميان اقليت هاي بزرگ شرق زمين و مسائل مربوطه به آنها كردها و كردستان به دليل جايگاه جغرافيايي و موقعيت استراتژيك و ژئوپوليتيك اين سرزمين و نيز تاريخ گذشته آن و اوضاع اجتماعي مردم كرد و نيز با توجه به ساختار بي ثبات و شكننده وتركيب دموگرافيكي ناهمگون و به شدت مركب و اوضاع جغرافيايي نامتجانس كشورهايي كه كردها مهمترين اقليت درون مرزهاي آنان را تشكيل داده اند. از اهميت ويژه اي برخوردار است.
تاريخي منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نيز آميخته به شيوه هاي تلافي جويانه بوده است.
2- كردستان عراق هم در ترتيبات جنگ سردي و هم نظام جهاني پس از فروپاشي عصر جنگ سرد، به دليل جايگيري در ترتيبات سياسي انرژي محور خاورميانه قرار مي گيرد و خود ملاحظات خاص سياسي، انرژي = امنتي و البته نظامي دارد.
بررسي تحولات اين سرزمين از مقطع تاريخي شكل گيري عراق، نگاه به مبارزات كردها با رژيم بعث و نهايتاً فروپاشي رژيم بعث و موضوع شكل گيري اولين حكومت فدرالي قومي منطقه در چارچوب حفظ تماميت ارضي عراق از فرازهاي قابل توجه اين پژوهش است.
اما نكته حائز اهميت اينكه ما با توجه به تئوري بين المللي شدن مناقشات قومي بر اين باور هستيم كه ويژگي هاي ژئوپوليتيكي و ترتيبات جغرافيايي سياسي = نظامي كردستان عراق به ويژه پس از فروپاشي رژيم بعث گوياي يكي از موفق ترين تجربه هاي حق تعيين سرنوشت مردم اقليت با باقي ماندن در چارچوب مرزهاي سياسي كشور ميزبان است. الگوي كردستان فدرالي در عراق نمونه تاريخي موفقي خواهد بود كه به مثابه حلقه هاي تكميل كننده زنجيره هاي دولت = ملتهاي خاورميانه، فضاي پرتنش اقوام= ملت را پرميكند.
مقدمه؛
فصل اول؛ كليات تحقيق
1-1 طرح مسئله
1-2 هدف تحقيق
1-3 اهميت تحقيق
1-4 فرضيه تحقيق
1-5 قلمرو تحقيق
1-6 روش شناسي تحقيق
1-7 محدوديت هاي تحقيق
1-8 ساختار تحقيق
1-9 كليه واژگان
فصل دوم؛ ادبيات و مباني نظري تحقيق
2-1- جغرافياي تاريخ، اجتماعي و امنيتي
2-1-1 - پيشينه نژادي ـ تاريخي
2-1-2 - بررسي جغرافيايي و بستر اجتماعي ـ آييني كردها
2-2 – پراكندگي كردها
2-2-1- كردهاي تركيه
2-2-2- كردهاي عراق
2-2-3- كردهاي ايران
2-2-4- كردهاي سوريه
2-2-5- بررسي مهاجرت كردها به جمهوري هاي سابق شوروي و غرب
2-3- موقعيت ژئوپوليتيكي كردستان عراق
2-4- بررسي ترتيبات ژئوپوليتيكي ـ نظامي كردستان عراق
فصل سوم؛ يافته هاي تحقيق: اوضاع سياسي ـ اجتماعي كردستان از شكل گيري عراق تا فروپاشي رژيم بعث
3-1- پايان قيوميت انگلستان و شكل گيري عراق
3-2- مفاد قرارداد 1970 بين كردها و رژيم عراق
3-3- جنگ ايران و عراق و وضعيت كردها
3-4- جنگ دوم خليج فارس و كردها
3-5- تحولات داخلي كردستان مستقل
3-6- سياست خاورميانه اي امريكا و مسئله كردستان
3-7- كردستان و فدراليسم
فصل چهارم؛ اثبات فرضيات
4-1- بررسي الگوي فراليسم قومي
4-2- اثبات فرضيه بين المللي شدن عراق و منافع مناقشات قومي
فصل پنجم؛ نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
ضمائم
كتاب شناسي


دانلود تحقیق جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ها و ویژگی های دفاع مقدس ارزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

توسط ایران، تصرف شهرها و بخشی از مناطق مرزی ایران توسط عراق، ... ترجمه و تحقیق
مقررات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ج. 1. ، ص ... دفاع در اسالم، آموزش عقیدتی سیاسی
سپاه، کد. /7 .... عالوه بر آن، جهاد آثار و پیامدهای ارزشمند دیگری دارد از جمله : ... امنیت،
آزادی و عدالت اجتماعی. ..... د( براساس سطح جغرافیایی: به جنگ های دریایی، هوایی و
زمینی.

فصلنامه جغرافيا، شماره 51 - Magiran

فصلنامه جغرافيا ... اثرات زيست محيطي سياستگزاري هاي امنيتي و نظامي اسرائيل ...
در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها از روش كتابخانه اي، اسنادي و روش پيمايشي در قالب
روش .... خطرپذير طبيعي و پيامدهاي آن ؛ (مطالعه موردي: شهرستان سقز در استان
كردستان) ..... گرايي نوين در خاورميانه، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و منطقه
خاورميانه

؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺮ ﺷﻬ

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزي. ﻣﺮﯾﻮان، ﮐﻪ در ﻣﺮز ﻏﺮﺑﯽ. اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق اﺳﺖ، ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ... ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮزي، ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ، ﺷﻬﺮ ﻣﺮﯾﻮان، اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي، اﻣﻨﯿﺖ. 1. ...
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ...... ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي،.

گروه آموزشی جغرافیای مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

گروه آموزشی جغرافیای مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور - این وبلاگ ... از
سوی دیگر مسعود بارزانی -رییس اقلیم کردستان- نیز پس از در اختیار ... اگر کشور
عراق در خطر تجزیه قرار گیرد پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی برای ایران در بر خواهد
داشت. ... در صورت تجزیه عراق، ایران بیشتر گرفتار مشکلات امنیتی، سیاسی و ...

روزنامه شرق 93/12/16: گفت وگوي «شرق» با دكتر «محمود عثمان» نماينده ...

7 مارس 2015 ... پس از درهم شکسته شدن جنبش ملامصطفي، به کردستان عراق بازگشت و ... بنابراين
مي توان گفت در صحنه رقابت ايران و ترکيه در عراق، نفوذ سياسي و امنيتي ازآن ايران
و ... آنکارا کردهاي خود را تروريست قلمداد مي کند و با کردهاي خارج از مرزهاي ... آيا
موقعيت جغرافيايي اقليم کردستان عراق، در اين مساله تاثيرگذار است؟

کتابخانه دیجیتالی دید: DID Digital Library

کتاب; بولتن ویژه; تحقیق و پژوهش; گزارش; گزیده تحولات; نشست ... کتاب حاضر به
بررسی پروندۀ هسته‌ای ایران و چگونگی رسیدن به توافق و ... کتاب حاضر شامل
مجموعه‌ای از مقالات ارائه‌شده در اولین کنفرانس امنیتی تهران است که در ... عراق از 2003
تا 2016؛ امنيت زيست‌محيطي غرب آسیا: آينده‌پژوهی روندها و چالش‌ها و. ..... تاریخ و
جغرافیا.

فعالیت هاي تروریستي پژاك و امنیت جمهوري اسالمي ایران

تهدیدهاي گروه تروریستي پژاک بر امنیت ایران پرداخته اند. به بیان دیگر، این ...
دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسي دانشگاه تهران. فصلنامه آفاق امنیت/ سال سوم /
شماره ...

اصل مقاله

9 آوريل 2014 ... ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق،. ﻛﻪ ﺑﺎ. ﺪﻳ ... ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﺮدﺳـﺘﺎن
ﺳﻴﺎﺳـﺖ. ﻫـﺎ و ... در اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ... ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﺮد در ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮ
اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻨﺪ. ... در اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻛﺸﻮري ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ از
اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ .... ا ﺑﺮﻫﻢ زده، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻗﻮﻣﻲ و ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي آن ﻣﻬﻴـﺎ.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 92 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده) .... 188 - نقد روش شناسی
تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده) ... 204 - مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار:
روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ .... 318 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده) ......
تدريجي تبخير- تعرق گياه مرجع در مشهد و پيامدهاي احتمالي آن (چکیده)

علوم سیاسی | کلیک - مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

دانلود تحقیق : وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب. دانلود تحقیق ... دانلود
پایان نامه : جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران.

روزنامه شرق 93/12/16: گفت وگوي «شرق» با دكتر «محمود عثمان» نماينده ...

7 مارس 2015 ... پس از درهم شکسته شدن جنبش ملامصطفي، به کردستان عراق بازگشت و ... بنابراين
مي توان گفت در صحنه رقابت ايران و ترکيه در عراق، نفوذ سياسي و امنيتي ازآن ايران
و ... آنکارا کردهاي خود را تروريست قلمداد مي کند و با کردهاي خارج از مرزهاي ... آيا
موقعيت جغرافيايي اقليم کردستان عراق، در اين مساله تاثيرگذار است؟

مشاهده مطلب پايان نامه جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و ...

خانه. دانلود مطالب ... مشاهده مطلب پايان نامه جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و
پيامدهاي امنيتي آن بر ايران. نام محصول : پايان ... فصل سوم؛ يافته هاي تحقيق: اوضاع
سياسي اجتماعي كردستان از شكل گيري عراق تا فروپاشي رژيم بعث. 3-1- پايان ...

ها و ویژگی های دفاع مقدس ارزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

توسط ایران، تصرف شهرها و بخشی از مناطق مرزی ایران توسط عراق، ... ترجمه و تحقیق
مقررات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ج. 1. ، ص ... دفاع در اسالم، آموزش عقیدتی سیاسی
سپاه، کد. /7 .... عالوه بر آن، جهاد آثار و پیامدهای ارزشمند دیگری دارد از جمله : ... امنیت،
آزادی و عدالت اجتماعی. ..... د( براساس سطح جغرافیایی: به جنگ های دریایی، هوایی و
زمینی.

ورد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻋﺮاق آﻳﻨﺪه ﺑﺮآ - فصلنامه مطالعات راهبردی

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ راﻫﺒﺮدي ﻋﺮاق آﻳﻨﺪه ﻣـﻲ ... ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﺮاق در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﻳﺦ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ ... ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺮان در
. ﭘﮋ ... اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ و ﺑـﺎزﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧـﻂ ..... ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪ ... راﻫﻜﺎر ﭼﻬﺎرم، ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ در ﻋﺮاق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻛﺮدﻫـﺎ در.

Yasouj University - دانشگاه یاسوج

7- تاثیرات دفاعی امنیتی تنگه هرمز و نقش آن در تامین امنیت ملی ایران ... 9- تأثیر
نفت بر روابط اقلیم کردستان با دولت عراق ... 1- مقاله«برنامه هسته‌ای لیبی، واکنش
های خارجی، انصراف حکومت و پیامد های آن»، مجله سیاست دفاعی، سال سیزدهم، شماره 1،
زمستان1383. 2- مقاله «سیاست خارجی ایران و تحولات اخیر فلسطین»، فصلنامه
مطالعات ...

ژئوپلیتیک عراق جدید و تاثیر آن بر همگرایی با ایران |ژئوپلیتیک ...

دانلود پاورپوینت اسناد جزایر سه گانه ایران ... موقعیت جغرافیایی عراق به گونه ای
است که به لحاظ بر خورداری از عوامل مختلف .... جنگ دوم خلیج فارس که پیامد اشتباهات
رژیم عراق و نتیجه آتش افروزی های این رژیم ... بخش دوم و پایانی این مقاله تقدیم می
گردد. ... منظور پیگیری سیاست های جدایی طلبانه، حزب دموکرات کردستان عراق را
تأسیس ...

اصل مقاله (416 K) - فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی

ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ... ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻗـﺪرت اﯾـﺮان در ﺧﺎورﻣ. ﯿﺎﻧـﻪ را ﺑـﺎ. ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ...

خرید و دانلود مقالات جغرافیا - دانلود مقاله جغرافیای سیاسی،امنیتی ...

15 سپتامبر 2014 ... در آن زمان قلمرو ایران وسیع و شامل فلات ایران، جلگه بین النهرین، آسیای ... کرمانشاه و
کردستان و قسمتی از ایلام تحت نام پارسوا در قلمرو ماد قرار ... دانلود مقاله جغرافیای
سیاسی،امنیتی استان کرمانشاه ... معابر وصولی منطقه کرمانشاه به طرف کشور عراق ...
دانلود مقاله پيامدهاي رواني - اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در پدیده ...

سیاست - ایران کنفرانس

ایران کنفرانس IranConferences|مرجع همایش هاوکنفرانس ها و سمینارهای داخلی و ...
جغرافيا ... حقوق،سیاست،سایر rss ... فراخوان مقاله همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک
زندگی - تیر 96 ... دانشگاه Garmian کردستان عراق ..... GLOBAL SYMPOSIUM ON
INFORMATION AND NETWORK SECURITY .... دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس.

124.pdf4.28 MB - شرکت ملی گاز ایران

پیامدهای توافق هسته ای بر کریدور گازی جنوبی. گاز ایران ... مدیرمسئول: مهندس
حمیدرضا عراقی )معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران( ... شورای سیاست
گذاری: مهندس حمیدرضا عراقی، دکتر سعید پاک سرشت، مهندس محمود ... امنیت؛ نیاز
برقراری مراودات انرژی. 5. ...... استان کردستان در چه شرایطی از نظر گازرسانی به
مناطق روستایی.

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس جغرافیا

دانلود مقاله نگرشي بر نحوة ساماندهي حاشية كلان شهرها. دانلود مقاله نگرشي بر ... دانلود
مقاله موقعیت جغرافیایی سرزمین ایران. دانلود مقاله موقعیت .... دانلود پایان نامه
جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران. دانلود پایان
نامه ...

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس جغرافیا

دانلود مقاله نگرشي بر نحوة ساماندهي حاشية كلان شهرها. دانلود مقاله نگرشي بر ... دانلود
مقاله موقعیت جغرافیایی سرزمین ایران. دانلود مقاله موقعیت .... دانلود پایان نامه
جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران. دانلود پایان
نامه ...

اصل مقاله (416 K) - فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی

ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ... ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻗـﺪرت اﯾـﺮان در ﺧﺎورﻣ. ﯿﺎﻧـﻪ را ﺑـﺎ. ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ...

با حضور - مصاف

آیا می‌دانید مابین سالهای 1917 تا 1919 بیش از 40 درصد جمعیت ایران جان خود را از
دست دادند؟ ..... گسترش درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی عراق و گروهک تروریستی داعش
، آماده است ..... فوق‌العاده جذاب، تحقیقی است با موضوع دشمن شناسی با محوریت یهود
شناسی و در .... muslim.jpg دانلود pdf کتاب ارزشمند "مهدی موعود" (عج) shia muslim
ترجمه جلد ...

؛ بیداری اسالمی جریان های امنیتی ایران و ترکیه در رقابت موردی: مصر و تو

مقاله. این. است. که. این دو دولت چه رویکردی در قبال. افزایش امنیت ملی خود در ارتباط
با ... ایران و ترکیه به استقبال تحوالت انقالبی مصر و تونس ... انتقال. تهدیدات
امنیتی به دورترین نقاط ژئوپلتیک خود بوده است. ؛. اما. سیاست ..... ثانیاً از نظر
تاریخی، جغرافیایی یا فرهنگی .... ایران، سوریه، عراق و لبنان ...... اخیر و پیامدهای آن
برای.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 92 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده) .... 188 - نقد روش شناسی
تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده) ... 204 - مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار:
روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ .... 318 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده) ......
تدريجي تبخير- تعرق گياه مرجع در مشهد و پيامدهاي احتمالي آن (چکیده)

مقالات جغرافیای سیاسی - ایران بازگو

در مقاله حاضر، سعی در بررسی روابط ایران با عمان، با استفاده از روش تحلیل
ژئوپلتیک .... برای دانلود کلیک کنید . ... بررسی نوار مرزی ایران و ترکیه از منظر
جغرافیای نظامی – امنیتی نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩٤/۳/۱۸ .... ‌عنوان مدل تقابل کد/
ژنوم‌های ایران و عراق، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور را
تحلیل کنند.

مقالات جغرافیای سیاسی - ایران بازگو

در مقاله حاضر، سعی در بررسی روابط ایران با عمان، با استفاده از روش تحلیل
ژئوپلتیک .... برای دانلود کلیک کنید . ... بررسی نوار مرزی ایران و ترکیه از منظر
جغرافیای نظامی – امنیتی نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩٤/۳/۱۸ .... ‌عنوان مدل تقابل کد/
ژنوم‌های ایران و عراق، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور را
تحلیل کنند.

دکتر سید یحیی صفوی - - سعید صادقلو

به گزارش پایگاه خبری «جغرافیای سیاسی»، دکتر سید یحیی صفوی، استاد ... از 8
واحد سیاسی یعنی ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات و عمان. ...
در حالی که اگر بخواهند از ایران عبور کنند، ایران در حال حاضر از ثبات و امنیت ..... در
این مقاله نویسندگان عزیز کوشیده اند ضمن تبیین ماهیت جزایر مصنوعی ، پیامد های ...

اصل مقاله (416 K) - فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی

ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ... ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻗـﺪرت اﯾـﺮان در ﺧﺎورﻣ. ﯿﺎﻧـﻪ را ﺑـﺎ. ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ...

بررسي وضعيت مطالعات ژئوپليتيك در ايران - سازمان فرهنگ و ...

5 ا کتبر 2013 ... متن : دانلود فايل ... اين مقاله ضمن بررسي سير تحولات و مطالعات جغرافياي سياسي و
... نيز آثار و پيامدهاي جنگ ايران و عراق (از 1359 تا 1367) بر فرآيندهاي سياسي در ...
به عبارت دیگر، جغرافیای سیاسی در پیوند با امنيت و حاكميت کشور ... عراق) و
ژئوپلیتیک اقوام (با توجه به قدرت یابی کردها در عراق) را رونق بخشید.

اندیشه های ژئوپلیتیک

27 ژانويه 2017 ... اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیای سیاسی می ... و خارجی،
تشریح و تبیین مسائل مختص به قوم کُرد و منطقه ی کردستان و. ... پیامدهای رواج و
ریشه دوانی فرهنگ تسویه حساب سیاسی و فرهنگ نقادی در ..... لینک دانلود اصل مقاله:
... بحران امنیتی آبی دیگر مسایل و مشکلات ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران « با تاکید بر قوم کرد» - دانلود پایان ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : ... 3-5-جایگاه امنیت در ساختار فضایی
جغرافیایی ملت 23 ... 4-1-8-جامعه و سیاست در کردستان، بلوچستان و آذربایجان 38 ...
از این رو پیامدهای امنیتی مهمی ندارند در حالیکه جنگ قومیتها و استفاده از خرده .... به
آثار اين تحولات بر كردهاي ايراني پرداخته و اينكه خودمختاري كردهاي عراق مي تواند چه ...

علوم سیاسی | کلیک - مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

دانلود تحقیق : وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب. دانلود تحقیق ... دانلود
پایان نامه : جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

24, طراحی یخچال ترموآکوستیک خورشیدی در شرایط جغرافیایی شهر تهران, مونا عبدی
..... 240, نقش میزان امنیت شغلی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی بر کار حرفه ای و
...... 796, تأثیر گذشت شاکی خصوصی در سرنوشت کیفری متهم در مرحله تحقیقات
..... دو کنش سیاسی اشغال سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق در گفتارهای سیاسی آیت
...

خليج فارس امنيت منطقه اي و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

17 آوريل 2010 ... كليدواژه ها: امنيت، امنيت منطقه اي، خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران، ... ي اين مقاله آن
است كه جمهوري اسلامي ايران براي تأمين امنيت منطقه ي خليج فارس ... پس ابهام مفهومي
مي تواند پيامدهاي سياسي مهمي در پي داشته باشد؛ زيرا رجوع به ملزومات امنيت مي .... به
همين دليل دو كشور ايران و عمان از اهميت راهبردي و جغرافيايي سياسي ...

تحقیق مقاله بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان ...

در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه ، ... وجود قومیت
های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، ... در
خارج مرز گردد که می توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.
..... پایان نامه جغرافیای سیاسی و امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر
ایران.

جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران

15 جولای 2010 ... جغرافياي سياسي امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران ... فصل سوم؛
يافته هاي تحقيق: اوضاع سياسي اجتماعي كردستان از شكل ...

مقالات و تحلیل ها - تبیان

این مقاله به بررسی حوادث اخیر و تیرگی روابط قطر و عربستان سعودی می پردازد؛ ...
است و طبیعتا پیامدهای آن نیز فراتر از یک شخصیت دینی و مذهبی در بحرین خواهد
بود. ... ایران اسلامی در سال 95 مورد هجمه ی گسترده ای از سوی کشورهای مختلف جهان قرار
گرفت. .... اصلی عراق در ابعاد مختلف سیاسیامنیتی، فرهنگی- اجتماعی،
جغرافیایی و ...

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ +ویدیو ...

24 ژوئن 2016 ... در واقع، یکی از پیامدهای برگزیت می تواند سقوط قیمت نفت باشد. ... در واقع، یکی از
تبعات منفی خروج انگلیس، سیاست خارجی است که خطراتی برای ... تحقق می تواند
بر ایران و محیط امنیتی ایران تأثیرات مستقیمی داشته باشد. ..... ایرانی/ اعلام زمان
دقیق همه پرسی استقلال کردستان عراق/قطر نخستین قربانی ترامپ.

روزنامه شرق 93/12/16: گفت وگوي «شرق» با دكتر «محمود عثمان» نماينده ...

7 مارس 2015 ... پس از درهم شکسته شدن جنبش ملامصطفي، به کردستان عراق بازگشت و ... بنابراين
مي توان گفت در صحنه رقابت ايران و ترکيه در عراق، نفوذ سياسي و امنيتي ازآن ايران
و ... آنکارا کردهاي خود را تروريست قلمداد مي کند و با کردهاي خارج از مرزهاي ... آيا
موقعيت جغرافيايي اقليم کردستان عراق، در اين مساله تاثيرگذار است؟

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران « با تاکید بر قوم کرد» - دانلود پایان ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : ... 3-5-جایگاه امنیت در ساختار فضایی
جغرافیایی ملت 23 ... 4-1-8-جامعه و سیاست در کردستان، بلوچستان و آذربایجان 38 ...
از این رو پیامدهای امنیتی مهمی ندارند در حالیکه جنگ قومیتها و استفاده از خرده .... به
آثار اين تحولات بر كردهاي ايراني پرداخته و اينكه خودمختاري كردهاي عراق مي تواند چه ...

ژئوپلیتیک عراق جدید و تاثیر آن بر همگرایی با ایران |ژئوپلیتیک ...

دانلود پاورپوینت اسناد جزایر سه گانه ایران ... موقعیت جغرافیایی عراق به گونه ای
است که به لحاظ بر خورداری از عوامل مختلف .... جنگ دوم خلیج فارس که پیامد اشتباهات
رژیم عراق و نتیجه آتش افروزی های این رژیم ... بخش دوم و پایانی این مقاله تقدیم می
گردد. ... منظور پیگیری سیاست های جدایی طلبانه، حزب دموکرات کردستان عراق را
تأسیس ...

آمریکا؛ صحنه گردان راهبردی همه تهدیدها علیه ایران - خبرگزاری صدا و سیما

8 فوریه 2017 ... دانلود. سردار سلامی افزود: 22 بهمن روزی است که جهان درباره شکوه و عظمت ملت ایران
قضاوت خواهد کرد . ... و یک جنگ تمام عیار 8 ساله را در صحنه نظامی عراق علیه ایران
تحمیل کردند. .... وی ادامه داد: ما در همه عرصه های احتمالی تهدید نظامی و امنیتی آنقدر قدرت
... موقعیت کشور در جغرافیای سیاسی است و راهبردهای دفاعی کشوری مانند ...

جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران ...

25 مه 2016 ... دانلود با لینک مستقیم. پس به یاد من ... جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و
پیامدهای امنیتی آن بر ایران. چهارشنبه ۵ .... فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع
سیاسی اجتماعی كردستان از شكل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث.

آمریکا؛ صحنه گردان راهبردی همه تهدیدها علیه ایران - خبرگزاری صدا و سیما

8 فوریه 2017 ... دانلود. سردار سلامی افزود: 22 بهمن روزی است که جهان درباره شکوه و عظمت ملت ایران
قضاوت خواهد کرد . ... و یک جنگ تمام عیار 8 ساله را در صحنه نظامی عراق علیه ایران
تحمیل کردند. .... وی ادامه داد: ما در همه عرصه های احتمالی تهدید نظامی و امنیتی آنقدر قدرت
... موقعیت کشور در جغرافیای سیاسی است و راهبردهای دفاعی کشوری مانند ...

دانلود پایان نامه در مورد جغرافیای سیاسی امنیتی کردستان عراق و ...

پایان نامه جغرافیای سیاسی امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران با
فرمت ... پروژه پایان نامه مقاله دانلود پروپوزال تحقیق رایگان مطالب موضوع انجام خرید
...

ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺳﺘﺎﺭ ﺁﻫﻨﻴﻦ ﺟﺎﻥ، ﻫﺎﺩﻱ ﻃﻠﻮﻋﻲ. 9. 10. 5889. ﺍﻣﻜﺎﻥ. ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ... ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ / ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ. ﺻﻔﺤﻪ. 28. 3215. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ... ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻣﻴﻨﻮ
ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ، ﻧﺴﺎء ﺳﭙﻨﺪﺍﺭ. 35. 36. 3227. ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻣﺮﺯﻱ ... ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ
ﺁﻥ ..... ﻭﺍﻛﺎﻭﻱ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ. -. ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻧﺎﺍﻣﻨﻴﻬﺎﻱ ﺩﻫﻪ. 1380. ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ. ﺷﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

آمریکا؛ صحنه گردان راهبردی همه تهدیدها علیه ایران - خبرگزاری صدا و سیما

8 فوریه 2017 ... دانلود. سردار سلامی افزود: 22 بهمن روزی است که جهان درباره شکوه و عظمت ملت ایران
قضاوت خواهد کرد . ... و یک جنگ تمام عیار 8 ساله را در صحنه نظامی عراق علیه ایران
تحمیل کردند. .... وی ادامه داد: ما در همه عرصه های احتمالی تهدید نظامی و امنیتی آنقدر قدرت
... موقعیت کشور در جغرافیای سیاسی است و راهبردهای دفاعی کشوری مانند ...

ها و ویژگی های دفاع مقدس ارزش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

توسط ایران، تصرف شهرها و بخشی از مناطق مرزی ایران توسط عراق، ... ترجمه و تحقیق
مقررات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ج. 1. ، ص ... دفاع در اسالم، آموزش عقیدتی سیاسی
سپاه، کد. /7 .... عالوه بر آن، جهاد آثار و پیامدهای ارزشمند دیگری دارد از جمله : ... امنیت،
آزادی و عدالت اجتماعی. ..... د( براساس سطح جغرافیایی: به جنگ های دریایی، هوایی و
زمینی.

گروه آموزشی جغرافیای مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

گروه آموزشی جغرافیای مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور - این وبلاگ ... از
سوی دیگر مسعود بارزانی -رییس اقلیم کردستان- نیز پس از در اختیار ... اگر کشور
عراق در خطر تجزیه قرار گیرد پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی برای ایران در بر خواهد
داشت. ... در صورت تجزیه عراق، ایران بیشتر گرفتار مشکلات امنیتی، سیاسی و ...

مجموعه مقالات همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

نمایش و دانلود مقالات PDF همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه
گذاری ... ارزیابی نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار شهرهای مرزی مطالعه ...
بازتاب های فضایی_پیدایش حکومت ناحیه ای کردستان عراق در نواحی کردنشین استان
.... بررسی و عملکرد بازارچه های مرزی ایران و ترکیه از منظر جغرافیای سیاسی (فول ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

ایران. منابع. نام. اين. كه. یا. هم. دو. بود. شد. بخش. یکی. قرار. پس. نیز. هر. من. توسط ...
دانلود. (. همه. آثار. انجمن. ملی. دارد. هفته. زمان. دانشگاه. بعد. سیارک. میشود. اثر. تو. کرد.
.... عراق. خانم. دهد. دارم. کنم. عمومي. آنلاین. مطرح. مراسم. قدیمی. شدند. سبک. مهدی. هجری ...
آتش. مشکل. دنیای. عمر. محسن. ماهواره. کمتر. سیاست. نقد. امنیت. چندین. كامپيوتر.

آزادسازی حلب یک فتح المبین بود/غربی‌ها به دنبال تجزیه سوریه و ...

25 دسامبر 2016 ... به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حسین سلامی ... سیاسی در
عراق، در فینال کار به جمهوری اسلامی ایران برسند و بتوانند یک ... سردار سلامی در ادامه
به امنیت شهر حلب اشاره کرد و گفت: اساسا در جغرافیای سیاسی سوریه هر ... سردار
سلامی تاکید کرد: پیامدهای این نبردها در سوریه امروز شکوفا شدن این ...

؛ بیداری اسالمی جریان های امنیتی ایران و ترکیه در رقابت موردی: مصر و تو

مقاله. این. است. که. این دو دولت چه رویکردی در قبال. افزایش امنیت ملی خود در ارتباط
با ... ایران و ترکیه به استقبال تحوالت انقالبی مصر و تونس ... انتقال. تهدیدات
امنیتی به دورترین نقاط ژئوپلتیک خود بوده است. ؛. اما. سیاست ..... ثانیاً از نظر
تاریخی، جغرافیایی یا فرهنگی .... ایران، سوریه، عراق و لبنان ...... اخیر و پیامدهای آن
برای.

تحول در روش های تروریسم - کورد پاریز

26 نوامبر 2016 ... هدف مقاله حاضر، بررسی سیر و ویژگی های تحول مفهوم تروریسم به نئوتروریسم می
باشد. چکیده. امنیت یکی از مهمترین دغدغه های روابط بین الملل در همه اعصار است. ...
تحول در روش، انگیزه، اهداف، ساختار سازمانی، ابزار و جغرافیا، تهدیداتی علیه بشر، ...
به کتاب دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، سیدمحمد موسوی، تهران، ...

تنش هــای سیاســی و تنازعات حاصــل از آن می تواند بــه افزایش ناامنی د

هدف مقاله حاضر بررسی چرایی ناامنی فعلی در عراق با تمرکز بر گروهک ... آن و ازجمله
ایران بوده و می تواند پیامدهای امنیتی ناخوشایندی را برای نظام ج.ا. ..... احســاس عقب
ماندگی اهل سنت در مقایسه با اقلیم کردســتان، اقدامات پشت پرده کشورهایی ....
اســالمی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اشــتراکات مذهبی مــورد توجه جدی قرار
گرفت.

شمشیر باز هوایی ایران را بیشتر بشناسید +عکس - رویداد ۲۴

18 آوريل 2017 ... شمشیر باز هوایی ایران را بیشتر بشناسید +عکس ... و همچنین بال های منعطف، باعث
شده که این جنگنده همچنان در مقاله های نظامی بین ... تصویر امنیتی : پربازدیدها سمند
کوپه +عکس انتقام سخت مرد روس از ... شکست‌خوردگان انتخابات با حملات تروریستی
تهران تسویه‌حساب سیاسی نکنند ..... کد ویدیو دانلود فیلم اصلی.

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران با تاکید بر قوم کرد - پایان نامه علم یار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی عنوان : تاثیر اقوام
بر امنیت ملی ایران با تاکید بر قوم کرد دانشکده حقوق و علوم سیاسی موضوع.

طرح توجیهی استئارت کلسیم

سمینار کارشناسی ارشد پلیمر بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم هاي کامپوزیتی چوب – پلی اتیلن با دانسیته بالا

تحقیق درمورد بهداشت 7ص

دانلود تمام نسخه های ویرایشگر آندروید + آموزشها = ویرایشگر آندروید نسخه ویندوز ، نسخه موبایل + تغییر نام پکیج برنامه های آندروید

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت سنگ آهن گل گهر - کارخانه هماتیت

دانلود پاورپوینت آموزش کاشت و پرورش هسته درخت آووکادو در خانه و گلدان(با توضیحات کامل)

پاورپوینت جمعیت ایران و ناباروری