دانلود رایگان


تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع وسواس و طریقه درمان پاییز86فهرست مطالب عنوان صفحهانواع وسواس 51 وسواس فکری 6اندیشه درباره بدن 6رفتار حال یا گذشته 6در رابطه

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21وسواس


17


ص


تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله - مطالعات اسلام و روانشناسی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

19 نوامبر 2014 ... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪود. 77. ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﻮد. روش اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﯿﻔﯽ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ. داده. ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻼت از ﻓﺮﻣﻮل ..... ﺷﻨﺎﺳﯽ/ س. 8.
/ ش. 15. /. ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1393. در. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﻫﻔﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روش. ﻫﺎي. روان. ﭘﻮﯾﺸﯽ. ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻪ. ﻣﯿﺎ. ﻧﮕﯿﻦ. اﻧﺪاز. ة. اﺛﺮ درﻣﺎن. ﻫﺎي روان. ﭘﻮﯾﺸﯽ در ﮐﻞ. 62. 0/.

اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ درﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ: ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨ

ص. 139- 164. 139. اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ درﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ: ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺳﻴﺪ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮي. *
. ،. ﻳﺎﺳﻤﻦ ﺷﻔﻴﻖ. **. (ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. 15/07/95. ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. 25/02/96(. ﭼﻜﻴﺪه. اﻣﺮوزه واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻳﺎ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ... ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ درﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﺳـﻄﺢ. ﻣﺘﻮﺳﻂ (درﺣﺪ ﻣﻲ. اﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮي) ﻗﺮاردارد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﻨـﺪان ﭘـﺎﻳﻴﻦ. اﺳﺖ ﻛﻪ.

اﺑﺮازﮔﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و دوﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ در اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘ

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻨﻬﺎ. ﻧﻤﺮه ﻫﺎي. زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ وﺳﻮاﺳﻲ. ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي
. اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﻴﺠﺎن. )EEQ(. ،. ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻨﮓ، اﻣﻮﻧﺰ. ، وودي، اﺳﻜﺎت (. ) 1990. و. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ
... آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ در اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮاد. 17. ﺗﺎ. 28. آن. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ در اﺑ. ﺮاز
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ. ﻛﻴﻨﮓ و اﻣﻮﻧﺰ (. 1990. ) ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﻴﺎس و. زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
.

ارزیابی و درمان وسواس | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

1 فوریه 2016 ... از طرفی اختلالی از وسواس وجود دارد که با اختلال وسواسی-جبری فرق دارد و با نام
اختلال شخصیت وسواسی شناخته می‌شود که این مقاله سعی در بررسی این نوع از وسواس
نیست. البته وسواس در دین نیز از جمله اختلالاتی است که با کمی تامل و دقت می‌توان
آن را مداوا کرد. ما در این مقاله بر آنیم که اطلاعاتی در مورد بیماری ...

ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

26 ا کتبر 2012 ... اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب درﭼﺮﺧﻪ. ي. ﺑﺎروري زﻧﺎن، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. ﻓﺮاواﻧﻴ.
ﺎﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ. -. ﺟﺒﺮﻳﺪر دوره. ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﺑﺎرداري. و ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ..... دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ.
اﻓﺮاد. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﺎ. 17. ﺌﺳ. ﻮال، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎردار. ي.

استفتائات وسواس

وسواس در هر عملي، اعمّ از امور اعتقادي و اخلاقي و احکام عبادات و معاملات و امور فردي و
اجتماعي، حقّ‌‌الله و حقّ‌‌الناس، حرام است. سؤال7: همسرم ... سؤال17: آيا براي تطهير مي‌توان
از آبي كه در مضاف بودن آن شك داريم استفاده كنيم؟ .... سؤال58: با توجّه به اینکه غذای
بعضی رستوران‌ها يا فراورده‌های دامی پاک نيستند، آیا وظيفه‌ي من تحقیق و بررسی
است؟

تحقیق وسواس | نیک فایل

27 ا کتبر 2017 ... [2017-07-30]: تحقیق در مورد وسواس 17 ص دسته بندی: وورد نوع فایل: doc (قابل
ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 17 صفحه قسمتی از متن. doc: موضوع: وسواس و
طریقه ... [2017-10-29]: تحقیق درباره بررسی علل و عوامل وسواس و طریقه درمان آن
فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 22 صفحه فهرست: انواع وسواس ...

ﻋﻨﻮان ﻃﺮح راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺮخ رواﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠ - دانشگاه علوم پزشکی ...

ص. ) و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر. ع(. ) ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را د. ر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ. و ارﺷﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺼﺮوف داﺷﺘﻨﺪ و
ﺳﻼم ﺑﺮ روح ﭘﺮﻓﺘﻮح ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ و روان ﭘﺎك ﺷﻬﺪاي اﺳﻼم از ﺻﺪر ﺗﺎ ﺣﺎل . ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﯽ ... اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ،
ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺮخ رواﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي. –. ﻋﻤﻠ
. ﯽ. در ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ. 50. ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ...

نگاهی به نوآوری هاي فلسفی و کالمیِخواجه نصيرالدین طوسي ره

5 ژانويه 2010 ... مؤلفان کتب رجال شیعه، با وسواس ویژه ای که در حاالت روات دارند، خواجه را از زعمای
امامیه خوانده و از او با احترام. بسیار، با ... مسأله علم واجب الوجود هر چند بنابر ترتیب
منطقي آن الزم بود تا در بحث خداشناسي مورد بررسي قرار گیرد اما نظر به. اینکه این
..... )طوسی، الرساله النصیریه، ص 17( و این که مالحظه مي شود که در اشیاء و.

بررسي ميزان شيوع ابتال به اختالل روان پزشکي در مرتکبين به قتل ...

جامعه آماري این تحقيق پرونده هاي مربوط به مرتكبين قتل ارجاعي روش: به پزشكي ... در
مطالعه حاضر از مجموع 90 پرونده مورد بررسي، 44 مورد )49/4 درصد معتبر( مربوط به سال
92 و 45 مورد )50/6 درصد معتبر( يافته ها: ... 31/8 درصد س ابقه مصرف داروي اعصاب
و روان، 17 درصد سابقه بستري در بيمارس تان روان پزشكي، 70/1 درصد سابقه.

با درمان مبتنی بر ( سازی عادت بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس ...

)ص،. 58. (. در واقع. ،. ACT. مبتنی. بر این فرض است که قسمت اعظم مسا. لئ. روان.
شناختی ناشی از اجتناب تجربی است؛. یعنی تمایل. شخص به اینکه از تجارب
خصوصی ... TTM. ، این. پژوهش. ،. اثربخشی ترکیب درمان. ACT. و. HRT. را بر. کاهش
عالی. م اختالل کندن مو. مورد بررسی قر. ار داد. دستاوردهای این پژوهش می. تواند اطالعات
مفیدی در.

مجله تحقيقات حقوقي - سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﺮﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن دﺳﺘﻪ از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ
اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﮔﻔﺘﺎر اول: اﺻﻮل ﻋﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎ. ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ....
ص. 367. و . 368 .16. ﻣﺮﺗﻀﯽ، ﻣﺤﺴﻨﯽ؛ ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺟﺰا، ﺟﻠﺪ او ل، ﭼﺎپ دو م، ﮔﻨﺞ داﻧﺶ، ﺗﻬﺮان،.
1382. ، ص .28 .17. ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ؛ روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻬﺘﺪي، ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ، اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان،.
1362.

وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي و ﻋﻤﻠﯽ و روش ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن آن

وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي و ﻋﻤﻠﯽ. و. روش ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن آن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻃﺒﯽ اﺧﺘﻼﻻت وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي
. -. ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر وﺳﻮاﺳﯽ از واﮐﻨﺸﻬﺎي دﻓﺎﻋﯽ در. ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﻄﺮاب رواﻧﯽ ..... ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،در ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ. ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ را در ﮐﻮدﮐﺎن. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي. -. ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،در. 17. ﻣﻮرد از. 18. ﻣﻮرد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪي. ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ...

بررسی الگوی انتقال وراثتی در مبتلایان به اختلال وسواسی– جبری در ...

OCD. ) ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﺳﻼﻣﺖ روان. اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ژﻧﺘﯿﮑﯽ در. اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﯽ. -. ﺟﺒـﺮي. را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ...
ﻋـﻮد. ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺰاﺣﻢ؛ ﺑﺮﺧﻼف وﺳﻮاس ﻓﮑـﺮي ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ. ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ، وﺳﻮاس ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ. اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. –. ﺟﺒﺮي از ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن وﺳﻮاس. ﻫـﺎﯾﺶ. آﮔﺎﻫﯽ دارد. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾـﻦ ...

عملکرد جنسی و رضایت‌مندی زناشویی در زنان مبتلا به اختلال وسواس ...

24 ژوئن 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺟﻨﺴﯽ. و. رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﻨﺪي. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. در. زﻧـﺎن. ﻣﺒـﺘﻼ. ﺑـﻪ. اﺧـﺘﻼل. وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮي. اﺳﺖ . ﻣﻮاد
. و. روش. :ﻫﺎ. در. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﻄﻌﯽ،. 36. زن. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ. اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮي. ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﮐﻨﻨﺪه .... . ﻧ.
ﻤـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ،. ﺑـﻪ. ﻃـﻮري. ﮐـﻪ. اﻏﻠـﺐ،. اﺧـﺘﻼل. ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺟﻨـﺴﯽ. در. ﺑﯿﻤـﺎران. وﺳﻮاﺳـﯽ. و. ﺳـﺎﯾﺮ. اﺧـﺘﻼل.
ﻫـﺎي. اﺿﻄﺮاﺑﯽ. ﻫﻢ. زﻣﺎن. ﺑﺎو. ﻫﻢ. ﻇﺎﻫﺮ. ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ. )4( . ﻋـﻼوه. ﺑـﺮ. اﯾـﻦ،. رواﺑﻂ.

کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان ا

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﺑﺨﺸ. ﻲ. اﺳﺘﻔﺎده از روش. درﻣﺎن. ﻣﺒﺘﻨ. ﻲ. ﺑﺮ. ﻳﭘﺬ. ﺮش. و. ﺗﻌﻬﺪ. در. درﻣﺎن. اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاس.
ﻓﻜﺮي و. ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن. در. 3. ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮاد. و. روش. :ﻫﺎ. ﻳ. ﻚ. ﻃﺮح. ﺗﻚ. ﻣﻮرد. ي.
در. ﺳﻪ ..... ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ وﺳﻮاس در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ، ... 281. دوﻣﺎه. ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺾ. |. ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر. |. 1392
. |. دوره. 17. |. ﺷﻤﺎره. 3. ﭘﺎﻳﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و. ﻧﻤﻮداري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ .
ﺟﺪول.

مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. وﺳﻮا. س ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ. ﺧﺎﻃﺮ. 19. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و
.... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴـﺪات. ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ي
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ،. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ.

ﻋﻨﻮان ﻃﺮح راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺮخ رواﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠ - دانشگاه علوم پزشکی ...

ص. ) و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر. ع(. ) ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را د. ر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ. و ارﺷﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺼﺮوف داﺷﺘﻨﺪ و
ﺳﻼم ﺑﺮ روح ﭘﺮﻓﺘﻮح ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ و روان ﭘﺎك ﺷﻬﺪاي اﺳﻼم از ﺻﺪر ﺗﺎ ﺣﺎل . ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﯽ ... اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ،
ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺮخ رواﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي. –. ﻋﻤﻠ
. ﯽ. در ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ. 50. ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ...

کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان ا

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﺑﺨﺸ. ﻲ. اﺳﺘﻔﺎده از روش. درﻣﺎن. ﻣﺒﺘﻨ. ﻲ. ﺑﺮ. ﻳﭘﺬ. ﺮش. و. ﺗﻌﻬﺪ. در. درﻣﺎن. اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاس.
ﻓﻜﺮي و. ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن. در. 3. ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮاد. و. روش. :ﻫﺎ. ﻳ. ﻚ. ﻃﺮح. ﺗﻚ. ﻣﻮرد. ي.
در. ﺳﻪ ..... ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ وﺳﻮاس در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ، ... 281. دوﻣﺎه. ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺾ. |. ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر. |. 1392
. |. دوره. 17. |. ﺷﻤﺎره. 3. ﭘﺎﻳﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و. ﻧﻤﻮداري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ .
ﺟﺪول.

زﻳﺮ ﭼﺎپ راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﻨﻬﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاﻃﻲ - Zahedan Journal of ...

اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي. -. ﻋﻤﻠﻲ. ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﭘﻨﻬـﺎن، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاﻃﻲ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و واﻛﻨﺶ
ﺳﺎزي واروﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻛﺎر. : در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ،. 60 ...
ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان، ﺳﺎل ، دوره ، ﺷﻤﺎره. 40. زﻳﺮ ﭼﺎپ. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي در . الﻮ. ﻫﺎﻳﻲ
ﭼﻮن. « ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ اﻓﺮاد. ﻏﺮﻳﺒﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ. » ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. آورﻧﺪ . ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ آن. ﻫﺎ ﺑ
.

اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی (نسخه کودک و نوجوان) در گروهی از ...

ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه. ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در. ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ. رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻮاس ﻛﻮدك. (.
OBQ-CV: Obsessive Beliefs Questionnaire-Child Version. ) اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﺑﻪ. اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر، .... اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. درﻫﻢ
آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ. ﻓﻜﺮ. . ﻋﻤﻞ. (. TAF: Thought–Action Fusion. 16(). ،. )6،7. ،. ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ.
ﭘﺬﻳﺮي. )17(.

ﺟﺒﺮي - درﻣﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ

ﺟﺒﺮي. 4. ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪ. د ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ. ژﻧﺘﯿﮏ و. زﯾﺴﺘﯽ در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن.
OCD. اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ . ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل. ﻋﻼﺋـﻢ. اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل در. ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ اول اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
.... ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺬ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و رﺷﺪ ﻋﻼﯾﻢ، ﺷﯿﻮه اي ﮐﻪ ﻋﻼﯾـﻢ اﺧـﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﻫﺎي روزاﻧﻪ ي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺪاﺧﻞ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،. ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾ. ﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ. ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد. وﺳﻮاس ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
.

تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص - دانلود از فایل پزشکی - تحقیق ...

26 آگوست 2017 ... فایل رشته پزشکی با عنوان تحقیق و بررسی در مورد وسواس ۱۷ ص که از محبوب ترین
فایلهای علوم پزشکی در کشور عزیزمان ایران است، به صورت اختصاصی و رایگان
توسط سرور های سایت ما از مابین سایتهای ارائه دهنده این فایل جمع اوری و لینک دانلودش
در آخر این مطلب آمده است. برای دانلودش باید به سایت اصلی وصل ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻄﯿﻔﻲ، زﻫﺮه ﺑﺮرﺳ - دانشگاه اصفهان

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻟﻄﯿﻔﻲ، زﻫﺮه. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻮان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي. رواﻧﻲ. آﻧﺎن در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ scl90. / ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ: زﻫﺮه ﻟﻄﯿﻔﻲ؛. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻟﻮي،. ١٣٧٧ . ١٨۴. ص. ﺟﺪول. ﻧﺪر ﻣﺤﻤﺪي
. ﻣﻘﺪم ..... ١٣٨٢. ٨٢. ص. ﺟﺪول، ﻧﻤﻮدار. ﺷﻤﺎره. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ، ﺣﺠﺖ اﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻘﺶ. ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻲ ﻫﯿﺠﺎﻧﻲ در ﺳﻮﮔﯿﺮي ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي. -. ﻋﻤﻠﻲ/ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ: ﺣﺠﺖ اﻟﻪ
ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ؛.

بررسی نیازهای خانواده های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی

17 آگوست 2010 ... 17(. و. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ. ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤـﺎران دوﻗﻄﺒـﻲ ﻣـﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺳـﺎﻳﺮ. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺑﻴﻤـﺎري. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻌﻀﻲ از .... ﺗﺤﻘﻴـﻖ،.
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻮدن. : داده. ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از ﻫـﺮ. ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻪ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ وﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﻬـﺎ ...

اصل مقاله (277 K) - دست آوردهای روان شناختی - دانشگاه شهید چمران اهواز

ص. : 24. -1. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﺗﻔﺴﯿﺮ. و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ. درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري
ﮔﺮوﻫﯽ در. ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ، ﺑﺎورﻫﺎ و. رﻓﺘﺎرﻫﺎي وﺳﻮاﺳﯽ. *. ﻣﺠﺘﺒﯽ دﻟﯿﺮ. **. اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ. ﭘﻮر. ***.
ﺣﺴﯿﻦ زارع. ****. وﻟﯽ. اﻟﻪ ﻓﺮزاد. *****. ﭼﮑﯿﺪه. اﻣﺮوزه ﺷﻮاﻫﺪ. ﺑﺴﯿﺎري. از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ درﺑﺎره
اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﺸ. ﺎﻧﻪ. ﻫـﺎي وﺳـﻮاس. -. ﺑﯽ. اﺧﺘﯿﺎري ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻫﺪف. ﻋﻤﺪه. ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ...

در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی ...

11 مه 2017 ... بررسی اختلال وسواس فکری. -. عملی در عربستان و مصر نشان می. دهد که وسواس. های
بیش از. 19. درصد مبتلایان به وسواس. در کشورهای مسلمان مورد بحث، دارای محتوای مذ ...
در همین راستا این پژوهش در صدد یافتن پاسخ علمی برای این پرسش است که آیا
کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس .... فصل نامه اعتیاد پژوهی س.

ﺗﺄﺛﻴﺮ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و درﻣﺎن داروﻳﻲ در وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻣﻘﺎ - مجله علمی - پژوهشی ...

ﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. و. درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن. ﺑﻪ وﺳﻮاس. ﻫﺎي ﻓﻜﺮ. ي در اﺧﺘﻼل وﺳ. ﻮاﺳﻲ.
ا -. ﺎﺟﺒ. ري. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮاد و. روش. :ﻫﺎ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺷﺒﻪ. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺑﺎ ﮔﺮ. وه ﻛﻨﺘﺮل و. ﻣﻮرد. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
..... 91/0 ﺗﺎ. ﮔﺰارش ﺷﺪه ا. . ﺖ .)8(. ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس. DASS. : در. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻟﻮﺑﻴﺎﻧﺪ
و ﻟﻮﺑﻴﺎﻧﺪ. از،. ﻓﺮم. 21. . ﺆ. اﻟﻲ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه. -. ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . در ﺑﺮرﺳﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي.

ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ، وﺳﻮاﺳﻲ ي اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ

21 آگوست 2013 ... آوري داده. ﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺪم. ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ. ي. ﭘـﮋوﻫﺶ.
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS-17. و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. آﻣﺎر. ﺗﻮﺻ. ﻔﻴ. ﻲ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. وار. ﻳ. ﺎﻧﺲ. ﻣﺘﻐﻴﺮه. (.
MANOVA. ) ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰ. ﻪﻳ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي. GAD. ،. OCD. و. PD. در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ.

پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره نوع شک هایی که فرد ...

6 مارس 2015 ... شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به
پرسشی درباره نوع شکهایی که فرد وسواس نباید به آنها اعتنا کند پاسخ گف...

مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و افراد عادی

ﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺪف. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤـﺎران اﻓـﺴﺮده، وﺳﻮاﺳـﯽ،. اﺿﻄﺮاﺑﯽ
و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش. ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .... ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫ. ﺎ ﺗﺎ ﺣـﺪودي وﺟـﻮد. ﻧﻘــﺺ در ﺑــﺎزداري ﻫــﺎي ﺷــﻨ. ﺎﺧﺘﯽ در اﯾــﻦ اﺧــﺘﻼل
را ﻧــﺸﺎن. داده. اﻧﺪ. (. 19. -. 17. ). اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮش. اﺳﺖ،. ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﺰدﮔﯽ، ﯾﺄ. س. و ﺧﺴﺘﮕﯽ ...

اصل مقاله (539 K) - مطالعات روان شناسی بالینی

شود در پژوهش. هاي بعدي، دیگر. اختالالت شخصيتي نيز مورد بررسي قرار گيرد .
واژگان کليدی. : طرحواره. سازش نايافته اوليه. ، اختالل شخصيت، بيماران، وسواس. -.
اجباري ... ص. (.9. در. حوزه. شناخت. درمانگري بك. ) 0367. ،(. طرحواره. به. عنوان. هر. اصل.
سازمان. بخش. كلي. در. نظر. گرفته. مي. شود. كه. براي. درك. تجارب. زندگي. فرد. ضروري
. است.

مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. وﺳﻮا. س ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ. ﺧﺎﻃﺮ. 19. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و
.... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴـﺪات. ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ي
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ،. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ.

کمک برای رهایی از وسواس شدید - گفتگوی دینی

8 نوامبر 2014 ... می خواهم بدانم من که در خیلی از مسائل عین نجاست هم وسواس دارم با اینها چه کنم؟؟ مثلا
همان مورد 1 که گفتم... یا گاهی موادر که با عرض معذرت دستشویی ام تند است و فشار می
آید احساس می کنم چند لحظه قبل از اینکه در دستشویی بنشینم ادرارم میریزد و لباسم
را نجس میکند. گاهی تا حدودی بررسی میکنم و می بینم چیزی نیست ...

بررسی اعتیاد به اینترنت و فضاهای مجازی در بین جوانان و نوجوانان

اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در. 35. ﻛﺸﻮر آﺳﻴ. ﺎﻳﻲ. 4/12. درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. 459. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 3/17
.... ﺮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. : در ﺳﺎل. (. 1374. ) رواﻧﺸﻨﺎ. . ﻲ ﺑﻨﺎم ﮔﻠﺪﺑﺮگ، اﻋﺘﻴﺎد ﺟﺪﻳﺪي را ﻛﺸﻒ ﻛﺮد . او ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻲ رو
ﺑﻪ رو ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را رﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﻨﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
دادﻧﺪ ...

درمان وسواس فکري | پرسمان دانشجویی اخلاق

مثلا همون فکرایی که گفتید در مورد مقدسات و اهل بیت (علیهم السلام) دارید. خدا تو قرآن
فرموده؛ شیطان وسوسه داره تا خودشو به شما نزدیک و شما رو از خدا دور کنه. این شما
نیستید که اون فکرها رو دارید بلکه شلیک وسوسه‌های شیطون طرف شماست. پس این در
اختیار شما نیست که شما به حساب خودتون واریز می کنید. همین خودپنداری این رفتار
باعث ...

تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص - دانلود از فایل پزشکی - تحقیق ...

26 آگوست 2017 ... فایل رشته پزشکی با عنوان تحقیق و بررسی در مورد وسواس ۱۷ ص که از محبوب ترین
فایلهای علوم پزشکی در کشور عزیزمان ایران است، به صورت اختصاصی و رایگان
توسط سرور های سایت ما از مابین سایتهای ارائه دهنده این فایل جمع اوری و لینک دانلودش
در آخر این مطلب آمده است. برای دانلودش باید به سایت اصلی وصل ...

وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي و ﻋﻤﻠﯽ و روش ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن آن

وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي و ﻋﻤﻠﯽ. و. روش ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن آن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻃﺒﯽ اﺧﺘﻼﻻت وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي
. -. ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر وﺳﻮاﺳﯽ از واﮐﻨﺸﻬﺎي دﻓﺎﻋﯽ در. ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﻄﺮاب رواﻧﯽ ..... ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،در ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ. ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ را در ﮐﻮدﮐﺎن. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي. -. ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،در. 17. ﻣﻮرد از. 18. ﻣﻮرد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪي. ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ...

پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره نوع شک هایی که فرد ...

6 مارس 2015 ... شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به
پرسشی درباره نوع شکهایی که فرد وسواس نباید به آنها اعتنا کند پاسخ گف...

نگاهی به نوآوری هاي فلسفی و کالمیِخواجه نصيرالدین طوسي ره

5 ژانويه 2010 ... مؤلفان کتب رجال شیعه، با وسواس ویژه ای که در حاالت روات دارند، خواجه را از زعمای
امامیه خوانده و از او با احترام. بسیار، با ... مسأله علم واجب الوجود هر چند بنابر ترتیب
منطقي آن الزم بود تا در بحث خداشناسي مورد بررسي قرار گیرد اما نظر به. اینکه این
..... )طوسی، الرساله النصیریه، ص 17( و این که مالحظه مي شود که در اشیاء و.

استفتائات وسواس

وسواس در هر عملي، اعمّ از امور اعتقادي و اخلاقي و احکام عبادات و معاملات و امور فردي و
اجتماعي، حقّ‌‌الله و حقّ‌‌الناس، حرام است. سؤال7: همسرم ... سؤال17: آيا براي تطهير مي‌توان
از آبي كه در مضاف بودن آن شك داريم استفاده كنيم؟ .... سؤال58: با توجّه به اینکه غذای
بعضی رستوران‌ها يا فراورده‌های دامی پاک نيستند، آیا وظيفه‌ي من تحقیق و بررسی
است؟

مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. وﺳﻮا. س ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ. ﺧﺎﻃﺮ. 19. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و
.... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴـﺪات. ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ي
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ،. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ.

Depression in prisons of war in Iraq-iran imposed war

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزش،. داﻧ. ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ. اﷲ. (. ﻋﺞ. ) -3. داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه.
روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ. اﷲ. (. ﻋﺞ. ) ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از. اﺳﺮاي ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ
ﻋﺮاق ..... ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ، وﺳﻮاس ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ د. ر رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،. اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺗﺮس
ﻣﺮﺿﻲ، اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﻳﻴﺪ و. روان ﭘﺮﻳﺸﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻴﺮزاﻳﻲ. ) 1359
(.

ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

26 ا کتبر 2012 ... اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب درﭼﺮﺧﻪ. ي. ﺑﺎروري زﻧﺎن، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. ﻓﺮاواﻧﻴ.
ﺎﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ. -. ﺟﺒﺮﻳﺪر دوره. ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﺑﺎرداري. و ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ..... دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ.
اﻓﺮاد. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﺎ. 17. ﺌﺳ. ﻮال، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎردار. ي.

دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک ...

OL17-پروژه و مقاله روانشناسی بالینی: بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری –
شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر 11 – 8 ساله مبتلا به اختلال
سلوک .... OL156-سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی،
مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد
تأثیر دوره.

ﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮدﻛ - اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي - ResearchGate

ﺑﻨﺪي ﺷﺪه. ،. ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻓﻨـﻮن درﻣـﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ. درﻣﺎن رﻓﺘـﺎري. –. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و اراﻳـﻪ ﻣﻮردﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و.
ﺳﺮ. اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. آﺗـﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. اﺳﺖ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧـﺘﻼل وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي. -. ﻋﻤﻠـﻲ. 2
..... ي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﻠﺘﻲ. از آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ دﻳﮕﺮان. ﻳﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ، ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در. دﻓﻊ
آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد. (. ﺳﺎﻟﻜﻮﻳـﺴﻜﻴﺲ،. 1985. ،. ص. ).575. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. " اﻳﻦ ﻋﻘﻴـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ
.

ارزیابی و درمان وسواس - راسخون

26 سپتامبر 2013 ... مطالبی که در این تحقیق به آن اشاره شده در شش فصل به آن پرداخته شده: 1–تعریف و
مفاهیم و ذکر تفاوت مابین وسواس و وسوسه، چرا که بر آنیم که وسواس و وسوسه فقط در
امور دینی مصداقیت دارند 2–آثار و نشانه‌های مطروحه در مورد این اختلال که به درمان هر جه
بهتر بیماری کمک می‌کند 3–انواع وسواس 4–ریشه‌ها و علل وسواس چه از ...

بررسی ارتباط بین اختلال وسواسی- جبری و سردرد میگرنی: یک مطالعه ...

2 مارس 2012 ... OCD. ) اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳـﯽ. : اﯾـﻦ.
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻣﻮرد. ي. -. ﺷﺎﻫﺪي و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ روي. 120. ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. 120 ... ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي و از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻣﯿﮕـﺮن. 11. ﻧﻔﺮ. (. 17. 9/. %). ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻻت وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي ﺑﻮدﻧﺪ. (. 24. 0/. P= .) ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ.

ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ، وﺳﻮاﺳﻲ ي اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ

21 آگوست 2013 ... آوري داده. ﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺪم. ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ. ي. ﭘـﮋوﻫﺶ.
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS-17. و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. آﻣﺎر. ﺗﻮﺻ. ﻔﻴ. ﻲ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. وار. ﻳ. ﺎﻧﺲ. ﻣﺘﻐﻴﺮه. (.
MANOVA. ) ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰ. ﻪﻳ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي. GAD. ،. OCD. و. PD. در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ.

مقایسه دو شیوه شناخت درمانگری اسلامی و شناخت درمانگری سنّتی

اختلال وسواس فکری عملی (OCD)(3) یکی از اختلالات اضطرابی است که با تفکر
وسواسی ، رفتار اجباری و درجات متفاوت اضطراب مشخص می شود. اولین و جامع ترین
مطالعه در مورد این اختلال را ژانه (Johane) در سال 1903 انجام داد و پس از آن ، رویکردهای
روان تحلیلگری، زیست شناختی ، رفتاری ، شناختی و شناختی رفتاری به بررسی
این ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و درﻣﺎن داروﻳﻲ در وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻣﻘﺎ - مجله علمی - پژوهشی ...

ﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. و. درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن. ﺑﻪ وﺳﻮاس. ﻫﺎي ﻓﻜﺮ. ي در اﺧﺘﻼل وﺳ. ﻮاﺳﻲ.
ا -. ﺎﺟﺒ. ري. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮاد و. روش. :ﻫﺎ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺷﺒﻪ. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺑﺎ ﮔﺮ. وه ﻛﻨﺘﺮل و. ﻣﻮرد. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
..... 91/0 ﺗﺎ. ﮔﺰارش ﺷﺪه ا. . ﺖ .)8(. ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس. DASS. : در. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻟﻮﺑﻴﺎﻧﺪ
و ﻟﻮﺑﻴﺎﻧﺪ. از،. ﻓﺮم. 21. . ﺆ. اﻟﻲ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه. -. ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . در ﺑﺮرﺳﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي.

ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

26 ا کتبر 2012 ... اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب درﭼﺮﺧﻪ. ي. ﺑﺎروري زﻧﺎن، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. ﻓﺮاواﻧﻴ.
ﺎﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ. -. ﺟﺒﺮﻳﺪر دوره. ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﺑﺎرداري. و ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ..... دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ.
اﻓﺮاد. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﺎ. 17. ﺌﺳ. ﻮال، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎردار. ي.

چگونه می توان خود را از وسواس بودن در نجاست و پاکی نجات داد؟ - گنجینه ...

برای پاسخ سوال چند نکته را مطرح می کنیم:1. خداوند می فرماید: برای شما در دین هیچ
دشواری قرار ندادم. پیامبر (ص) نیز در روایت معروفی فرموده است من به شریعت
مستقیم، آسان، بدون زحمت و درخشانی مبعوث شده ام. پس اگر کسی احساس کرد برای
حفظ طهارت مجبور است خود را از تفریح ها و زیباییهای زندگی محروم کند باید یقین
داشته باشد که ...

جام جم سرا - وسواس فکری، مغزتان را می‌خورد - جام جم آنلاین

23 آوريل 2013 ... وسواس فکری فقط سوژه مورد علاقه روان‌شناس‌ها نیست و برای جامعه‌شناس‌ها و مدیران
اقتصادی هم اهمیت دارد، چرا که فکرهای مسموم بازده کاری جامعه را پایین می‌آورد و ... صفی
اظهار می‌کند: اگر یکی از زوج‌ها دچار وسواس فکری است حتما باید پیش از بچه‌دارشدن آن
را درمان کند چون تحقیقات نشان می‌دهد این بیماری می‌تواند ژنتیکی هم ...

فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری - مشاهده جزئیات مقاله

بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان Echium amoenum. فصلنامه¬ی پژوهشی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. دوره 20. شماره 3. ص383-377.*17-نسيمي، م.،
حيدري نصرآبادي، م.، شيروي، ع. 1387. اثر عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده بر
رشد و نمو جفت در موش صحرايي حامله نژاد ويستار. زیست شناسی جانوری. دوره 1. شماره
2. ص 51.18* ...

اﺟﺒﺎري - ﯽ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﮔﺮوه ﭼﮑﯿﺪه

Masuod Janbozorgi *, Sepideh Rajezi Esfahani a. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺮوه. درﻣـﺎﻧﯽ ﭼﻨـ. ﺪ. ﺑﻌـﺪي ﺑـﺮ. ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. اﺟﺒﺎري. (. OCD . ) ﺑﻮد. روش
..... 293. ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ﺑﺰرﮔﯽ. و. ﺳﭙﯿﺪه راﺟﺰي اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ. 293. ﺳﺎل. ﻫﻔﺪﻫ. ﻢ. / ﺷﻤﺎر. / 4 ه. ﺴﺘﺎن. زﻣ. 1390.
V ol. 17. / No. 4 . / W inter 2. 012. (ﮔﻮدﻣﻦ. و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 1989 a. وb. ). در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ.

بررسی اعتیاد به اینترنت و فضاهای مجازی در بین جوانان و نوجوانان

اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در. 35. ﻛﺸﻮر آﺳﻴ. ﺎﻳﻲ. 4/12. درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. 459. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 3/17
.... ﺮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. : در ﺳﺎل. (. 1374. ) رواﻧﺸﻨﺎ. . ﻲ ﺑﻨﺎم ﮔﻠﺪﺑﺮگ، اﻋﺘﻴﺎد ﺟﺪﻳﺪي را ﻛﺸﻒ ﻛﺮد . او ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻲ رو
ﺑﻪ رو ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را رﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﻨﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
دادﻧﺪ ...

جمع بندی مرز بین وسواس و دقت چیست؟ - گفتگوی دینی

29 مارس 2015 ... یا مثال دیگه ای که می شه زد اینه که ممکنه در مورد حلال یا حرام بودن درامدی که داریم شک
کنیم و پولی که از واسطه های مختلف به دست ما میرسه و ما گاهی در مورد حلال .... که از
خوردن طعامشان خودداری کنی، مگر در وقتی که درباره ایشان تحقیق و بررسی نمایی و
برایت روشن شود که حقیقت ایشان به خلاف ظاهری است که مشاهده می شود.

ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ، وﺳﻮاﺳﻲ ي اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ

21 آگوست 2013 ... آوري داده. ﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺪم. ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ. ي. ﭘـﮋوﻫﺶ.
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS-17. و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. آﻣﺎر. ﺗﻮﺻ. ﻔﻴ. ﻲ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. وار. ﻳ. ﺎﻧﺲ. ﻣﺘﻐﻴﺮه. (.
MANOVA. ) ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰ. ﻪﻳ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي. GAD. ،. OCD. و. PD. در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ.

و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﻚ اﺛﺮ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟﺰ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل

14 دسامبر 2013 ... ﺑﺮرﺳﻲ داده. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟﺰ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑ. ﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﺒﺖ در. ﻣﻮرد اﻓﻜﺎر وﺳﻮاﺳﻲ
و در. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي وﺳﻮاس ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن. ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري،. ﺑﻪ وﻳﮋه
ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي: در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ درﻣﺎن
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟﺰ در. ﻛﺎﻫﺶ وﺳﻮا. س ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد اﻓﻜﺎر وﺳﻮاﺳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ...

نگاهی به نوآوری هاي فلسفی و کالمیِخواجه نصيرالدین طوسي ره

5 ژانويه 2010 ... مؤلفان کتب رجال شیعه، با وسواس ویژه ای که در حاالت روات دارند، خواجه را از زعمای
امامیه خوانده و از او با احترام. بسیار، با ... مسأله علم واجب الوجود هر چند بنابر ترتیب
منطقي آن الزم بود تا در بحث خداشناسي مورد بررسي قرار گیرد اما نظر به. اینکه این
..... )طوسی، الرساله النصیریه، ص 17( و این که مالحظه مي شود که در اشیاء و.

بررسی اعتیاد به اینترنت و فضاهای مجازی در بین جوانان و نوجوانان

اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در. 35. ﻛﺸﻮر آﺳﻴ. ﺎﻳﻲ. 4/12. درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. 459. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 3/17
.... ﺮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. : در ﺳﺎل. (. 1374. ) رواﻧﺸﻨﺎ. . ﻲ ﺑﻨﺎم ﮔﻠﺪﺑﺮگ، اﻋﺘﻴﺎد ﺟﺪﻳﺪي را ﻛﺸﻒ ﻛﺮد . او ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻲ رو
ﺑﻪ رو ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را رﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﻨﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
دادﻧﺪ ...

مجله تحقيقات حقوقي - سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﺮﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن دﺳﺘﻪ از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ
اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﮔﻔﺘﺎر اول: اﺻﻮل ﻋﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎ. ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ....
ص. 367. و . 368 .16. ﻣﺮﺗﻀﯽ، ﻣﺤﺴﻨﯽ؛ ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺟﺰا، ﺟﻠﺪ او ل، ﭼﺎپ دو م، ﮔﻨﺞ داﻧﺶ، ﺗﻬﺮان،.
1382. ، ص .28 .17. ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ؛ روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻬﺘﺪي، ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ، اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان،.
1362.

جام جم سرا - وسواس فکری، مغزتان را می‌خورد - جام جم آنلاین

23 آوريل 2013 ... وسواس فکری فقط سوژه مورد علاقه روان‌شناس‌ها نیست و برای جامعه‌شناس‌ها و مدیران
اقتصادی هم اهمیت دارد، چرا که فکرهای مسموم بازده کاری جامعه را پایین می‌آورد و ... صفی
اظهار می‌کند: اگر یکی از زوج‌ها دچار وسواس فکری است حتما باید پیش از بچه‌دارشدن آن
را درمان کند چون تحقیقات نشان می‌دهد این بیماری می‌تواند ژنتیکی هم ...

چگونه می توان خود را از وسواس بودن در نجاست و پاکی نجات داد؟ - گنجینه ...

برای پاسخ سوال چند نکته را مطرح می کنیم:1. خداوند می فرماید: برای شما در دین هیچ
دشواری قرار ندادم. پیامبر (ص) نیز در روایت معروفی فرموده است من به شریعت
مستقیم، آسان، بدون زحمت و درخشانی مبعوث شده ام. پس اگر کسی احساس کرد برای
حفظ طهارت مجبور است خود را از تفریح ها و زیباییهای زندگی محروم کند باید یقین
داشته باشد که ...

کمک برای رهایی از وسواس شدید - گفتگوی دینی

8 نوامبر 2014 ... می خواهم بدانم من که در خیلی از مسائل عین نجاست هم وسواس دارم با اینها چه کنم؟؟ مثلا
همان مورد 1 که گفتم... یا گاهی موادر که با عرض معذرت دستشویی ام تند است و فشار می
آید احساس می کنم چند لحظه قبل از اینکه در دستشویی بنشینم ادرارم میریزد و لباسم
را نجس میکند. گاهی تا حدودی بررسی میکنم و می بینم چیزی نیست ...

درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻐﺰ در اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﻣﺮوري ﺑﺮ اﺛ - طب جانباز

7 مه 2010 ... )17.(. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺛﺮات درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـﻲ ﻣﻐـﺰ در. اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور
ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﺑــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛــﺮات درﻣــﺎﻧﻲ آر ﺗــﻲ ام اس در درﻣــﺎن. اﻓﺴﺮدﮔﻲ از ﻣﻘﻴﺎس ...
1998. ﻓﻴﺠﻴــﻞ. ٣. و ﻫﻤﻜــﺎران در ﻳــﻚ ﺗﺤﻘﻴــﻖ. ﻧﺸﺎن. داد ﻛﻪ. 26. ﻣﻮرد از. 56. ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از
ﭘﻨﺞ. روز درﻣﺎن ﺑﺎ آر ﺗـﻲ ام اس ﺣـﺪاﻗﻞ. 60. درﺻـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ در. ﻣﻘﻴﺎ. س اچ اي ام دي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

چگونه می توان خود را از وسواس بودن در نجاست و پاکی نجات داد؟ - گنجینه ...

برای پاسخ سوال چند نکته را مطرح می کنیم:1. خداوند می فرماید: برای شما در دین هیچ
دشواری قرار ندادم. پیامبر (ص) نیز در روایت معروفی فرموده است من به شریعت
مستقیم، آسان، بدون زحمت و درخشانی مبعوث شده ام. پس اگر کسی احساس کرد برای
حفظ طهارت مجبور است خود را از تفریح ها و زیباییهای زندگی محروم کند باید یقین
داشته باشد که ...

دارای اختلال وسواس - مجله علمی پژوهشی افق دانش

روش تحقیق: 140 نفر از مراجعین به کلینیکهای پوست به روش نمونه گیری متوالی (
تصادفی ساده) با بهره- گیری از مقیاس وسواس- جبری یل براون و مصاحبه بالینی
مبتنی بر DSM-IV مورد بررسی از نظر ابتلا به وسواس قرار گرفتند. شدت وسواس بر
اساس مقیاس وسواس- جبری یل براون تعیین گردیده و همه مراجعین از نظر الگوی علایم ...

اﺟﺒﺎري - ﯽ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﮔﺮوه ﭼﮑﯿﺪه

Masuod Janbozorgi *, Sepideh Rajezi Esfahani a. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺮوه. درﻣـﺎﻧﯽ ﭼﻨـ. ﺪ. ﺑﻌـﺪي ﺑـﺮ. ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. اﺟﺒﺎري. (. OCD . ) ﺑﻮد. روش
..... 293. ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ﺑﺰرﮔﯽ. و. ﺳﭙﯿﺪه راﺟﺰي اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ. 293. ﺳﺎل. ﻫﻔﺪﻫ. ﻢ. / ﺷﻤﺎر. / 4 ه. ﺴﺘﺎن. زﻣ. 1390.
V ol. 17. / No. 4 . / W inter 2. 012. (ﮔﻮدﻣﻦ. و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 1989 a. وb. ). در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ.

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف : مهدی طیب

تحقیق درباره ستون فقرات

چگونه برای کنکور باید بخوانیم ؟

طرح توجيهي توليد كودشيميايي

پاورپوینت درباره آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان

699 - مقایسه شیوع OCD در دو گروه دانش¬آموزان دختر پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان¬های منطقه شش تهران

تکنولوژی بتن

شبیه سازی مدار چپ گرد راست گرد سریع با Festo Fluidsim

مقاله تشریح آمار

جدید ترین نقشه GIS(شیپ فایل) خطوط وایستگاههای مترو شهر تهران