دانلود رایگان


تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع وسواس و طریقه درمان پاییز86فهرست مطالب عنوان صفحهانواع وسواس 51 وسواس فکری 6اندیشه درباره بدن 6رفتار حال یا گذشته 6در رابطه

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21وسواس


17


ص


تحقیق و بررسی در مورد وسواس 17 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله (539 K) - مطالعات روان شناسی بالینی

شود در پژوهش. هاي بعدي، دیگر. اختالالت شخصيتي نيز مورد بررسي قرار گيرد .
واژگان کليدی. : طرحواره. سازش نايافته اوليه. ، اختالل شخصيت، بيماران، وسواس. -.
اجباري ... ص. (.9. در. حوزه. شناخت. درمانگري بك. ) 0367. ،(. طرحواره. به. عنوان. هر. اصل.
سازمان. بخش. كلي. در. نظر. گرفته. مي. شود. كه. براي. درك. تجارب. زندگي. فرد. ضروري
. است.

اﺟﺒﺎري - ﯽ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﮔﺮوه ﭼﮑﯿﺪه

Masuod Janbozorgi *, Sepideh Rajezi Esfahani a. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺮوه. درﻣـﺎﻧﯽ ﭼﻨـ. ﺪ. ﺑﻌـﺪي ﺑـﺮ. ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. اﺟﺒﺎري. (. OCD . ) ﺑﻮد. روش
..... 293. ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ﺑﺰرﮔﯽ. و. ﺳﭙﯿﺪه راﺟﺰي اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ. 293. ﺳﺎل. ﻫﻔﺪﻫ. ﻢ. / ﺷﻤﺎر. / 4 ه. ﺴﺘﺎن. زﻣ. 1390.
V ol. 17. / No. 4 . / W inter 2. 012. (ﮔﻮدﻣﻦ. و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 1989 a. وb. ). در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ.

مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. وﺳﻮا. س ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ. ﺧﺎﻃﺮ. 19. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و
.... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴـﺪات. ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ي
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ،. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ.

استفتائات وسواس

وسواس در هر عملي، اعمّ از امور اعتقادي و اخلاقي و احکام عبادات و معاملات و امور فردي و
اجتماعي، حقّ‌‌الله و حقّ‌‌الناس، حرام است. سؤال7: همسرم ... سؤال17: آيا براي تطهير مي‌توان
از آبي كه در مضاف بودن آن شك داريم استفاده كنيم؟ .... سؤال58: با توجّه به اینکه غذای
بعضی رستوران‌ها يا فراورده‌های دامی پاک نيستند، آیا وظيفه‌ي من تحقیق و بررسی
است؟

ﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮدﻛ - اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي - ResearchGate

ﺑﻨﺪي ﺷﺪه. ،. ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻓﻨـﻮن درﻣـﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ. درﻣﺎن رﻓﺘـﺎري. –. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و اراﻳـﻪ ﻣﻮردﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و.
ﺳﺮ. اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. آﺗـﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. اﺳﺖ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧـﺘﻼل وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي. -. ﻋﻤﻠـﻲ. 2
..... ي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﻠﺘﻲ. از آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ دﻳﮕﺮان. ﻳﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ، ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در. دﻓﻊ
آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد. (. ﺳﺎﻟﻜﻮﻳـﺴﻜﻴﺲ،. 1985. ،. ص. ).575. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. " اﻳﻦ ﻋﻘﻴـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ
.

اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی (نسخه کودک و نوجوان) در گروهی از ...

ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه. ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در. ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ. رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻮاس ﻛﻮدك. (.
OBQ-CV: Obsessive Beliefs Questionnaire-Child Version. ) اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﺑﻪ. اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر، .... اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. درﻫﻢ
آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ. ﻓﻜﺮ. . ﻋﻤﻞ. (. TAF: Thought–Action Fusion. 16(). ،. )6،7. ،. ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ.
ﭘﺬﻳﺮي. )17(.

چگونه می توان خود را از وسواس بودن در نجاست و پاکی نجات داد؟ - گنجینه ...

برای پاسخ سوال چند نکته را مطرح می کنیم:1. خداوند می فرماید: برای شما در دین هیچ
دشواری قرار ندادم. پیامبر (ص) نیز در روایت معروفی فرموده است من به شریعت
مستقیم، آسان، بدون زحمت و درخشانی مبعوث شده ام. پس اگر کسی احساس کرد برای
حفظ طهارت مجبور است خود را از تفریح ها و زیباییهای زندگی محروم کند باید یقین
داشته باشد که ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر رضا سلطانی شال

سال 1388 در دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته و
در سال 1390 با معدل 17/55 فارغ التحصیل گردیدم. ... مقالات علمی-پژوهشی منتشر شده
... بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکي گيلان، دوره 19، شماره 75. ص 63-69. سجاد رضایی؛طاهر افشار نژاد؛سید ولی ...

شبکه تحقیقات سلامت روان - بانک معنویت

۷, 17, تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانکشده پرستاری و مامايی و
پيراپزشکی, Get XML Data · View Profile ۶۸۰ بار. ۸, 18, بررسی تأثير رويکردهای
نوين در يادگيری حسی آيات قرآن کريم, Get XML Data · View Profile ۷۰۶ بار. ۹, 19,
بررسی دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان در دانشکده پرستاری
و ...

با درمان مبتنی بر ( سازی عادت بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس ...

)ص،. 58. (. در واقع. ،. ACT. مبتنی. بر این فرض است که قسمت اعظم مسا. لئ. روان.
شناختی ناشی از اجتناب تجربی است؛. یعنی تمایل. شخص به اینکه از تجارب
خصوصی ... TTM. ، این. پژوهش. ،. اثربخشی ترکیب درمان. ACT. و. HRT. را بر. کاهش
عالی. م اختالل کندن مو. مورد بررسی قر. ار داد. دستاوردهای این پژوهش می. تواند اطالعات
مفیدی در.

بررسی مقایسه ای مشکلات رفتاری در کودکان با مادران دچار اختلال وسواسی

21 سپتامبر 2011 ... ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری. ﮐﻮدﮐﺎن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳـﺖ. ،. ﮐـﻪ. ﯾﮑـﯽ. از. اﯾـﻦ. آزﻣـﻮن. ﻫـﺎ،.
آزﻣﻮن. اﮐﻨﺒﺎخ. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. )30( . از آن. ﺟـﺎﯾﯽ. ﮐـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت. رﻓﺘـﺎری ﮐﻮد. ﮐـﺎن در ﻣـﺎدران دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل
وﺳﻮاﺳـﯽ. -. ﺟﺒﺮی ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺧﺎص. ،. ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪی ﻧـﺸﺪه. اﻧـﺪ. و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗـﺮ، در. ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ...

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي، شماره 29 - Magiran

مقالات ... و جمع گرايي با شيوه دانستن مستقل و ارتباطي در دانشجويان ايراني و
آمريكايي دكتر سيدمحمد اسعدي ، دكتر فرناز اعتصام ، دكتر كيم اچ نايت ، دكتر مورتون
اچ الفنباين ، دكتر فرزين رضاعي ص 17 مشاهده متن [PDF 180KB] .... نظريه ها و درمان
هاي شناختي - رفتاري وسواس دكتر سامان توكلي ، دكتر حبيب الله قاسم زاده ص 54

استفتائات وسواس

سؤال166: نزدیک به هشت ماه است که به وسواس دچار شده‌ام و در چند مورد از خود شما
راهنمایی‌های سودمندی گرفته‌ام که در بر طرف کردن اضطرابم بسیار مؤثّر بوده‌اند، منتها
هر دفعه در مورد مسأله‌ی جدیدی به مشکل بر می‌خورم. ... سپس هم با دستمال کاغذی خود را
خشک می‌کنم و وقتی دستمال را بررسی می‌کنم هیچ ذره‌ای یا رنگی از نجاست در آن نمانده
است.

نگاهی به نوآوری هاي فلسفی و کالمیِخواجه نصيرالدین طوسي ره

5 ژانويه 2010 ... مؤلفان کتب رجال شیعه، با وسواس ویژه ای که در حاالت روات دارند، خواجه را از زعمای
امامیه خوانده و از او با احترام. بسیار، با ... مسأله علم واجب الوجود هر چند بنابر ترتیب
منطقي آن الزم بود تا در بحث خداشناسي مورد بررسي قرار گیرد اما نظر به. اینکه این
..... )طوسی، الرساله النصیریه، ص 17( و این که مالحظه مي شود که در اشیاء و.

چگونه می توان خود را از وسواس بودن در نجاست و پاکی نجات داد؟ - گنجینه ...

برای پاسخ سوال چند نکته را مطرح می کنیم:1. خداوند می فرماید: برای شما در دین هیچ
دشواری قرار ندادم. پیامبر (ص) نیز در روایت معروفی فرموده است من به شریعت
مستقیم، آسان، بدون زحمت و درخشانی مبعوث شده ام. پس اگر کسی احساس کرد برای
حفظ طهارت مجبور است خود را از تفریح ها و زیباییهای زندگی محروم کند باید یقین
داشته باشد که ...

زﻳﺮ ﭼﺎپ راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﻨﻬﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاﻃﻲ - Zahedan Journal of ...

اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي. -. ﻋﻤﻠﻲ. ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﭘﻨﻬـﺎن، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاﻃﻲ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و واﻛﻨﺶ
ﺳﺎزي واروﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻛﺎر. : در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ،. 60 ...
ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان، ﺳﺎل ، دوره ، ﺷﻤﺎره. 40. زﻳﺮ ﭼﺎپ. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي در . الﻮ. ﻫﺎﻳﻲ
ﭼﻮن. « ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ اﻓﺮاد. ﻏﺮﻳﺒﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ. » ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. آورﻧﺪ . ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ آن. ﻫﺎ ﺑ
.

بررسی ارتباط بین اختلال وسواسی- جبری و سردرد میگرنی: یک مطالعه ...

2 مارس 2012 ... OCD. ) اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳـﯽ. : اﯾـﻦ.
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻣﻮرد. ي. -. ﺷﺎﻫﺪي و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ روي. 120. ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. 120 ... ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي و از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻣﯿﮕـﺮن. 11. ﻧﻔﺮ. (. 17. 9/. %). ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻻت وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي ﺑﻮدﻧﺪ. (. 24. 0/. P= .) ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ.

جمع بندی مرز بین وسواس و دقت چیست؟ - گفتگوی دینی

29 مارس 2015 ... یا مثال دیگه ای که می شه زد اینه که ممکنه در مورد حلال یا حرام بودن درامدی که داریم شک
کنیم و پولی که از واسطه های مختلف به دست ما میرسه و ما گاهی در مورد حلال .... که از
خوردن طعامشان خودداری کنی، مگر در وقتی که درباره ایشان تحقیق و بررسی نمایی و
برایت روشن شود که حقیقت ایشان به خلاف ظاهری است که مشاهده می شود.

مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. وﺳﻮا. س ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ. ﺧﺎﻃﺮ. 19. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و
.... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴـﺪات. ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ي
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ،. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ.

شیوه تبلیغی پیامبر (ص)

پیامبر اعظم(ص) نیز برای ابلاغ رسالت و تبلیغ تعالیم اسلام، اسلوب ویژه‌ای به کار
گرفتند؛ که هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین شیوه آن حضرت در امر تبلیغ
می‌باشد. این تحقیق با مراجعه به منابع اسلامی و با روش توصیف و تحلیل انجام شده
است. با بررسی و تحقیق در منابع اسلامی، اسلوب تبلیغی آن حضرت را می‌توان در
عناوین زیر ...

با درمان مبتنی بر ( سازی عادت بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس ...

)ص،. 58. (. در واقع. ،. ACT. مبتنی. بر این فرض است که قسمت اعظم مسا. لئ. روان.
شناختی ناشی از اجتناب تجربی است؛. یعنی تمایل. شخص به اینکه از تجارب
خصوصی ... TTM. ، این. پژوهش. ،. اثربخشی ترکیب درمان. ACT. و. HRT. را بر. کاهش
عالی. م اختالل کندن مو. مورد بررسی قر. ار داد. دستاوردهای این پژوهش می. تواند اطالعات
مفیدی در.

بررسی عوامل موثر اجتماعی در احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان ...

«احساس آنومی» در این تحقیق متغیر وابسته و از طریق بررسی متغیرهای مستقل عوامل
اجتماعی (مشارکت، طبقه، همبستگی، نظارت و شکاف ارزشی) بررسی می‌شود. ... بر
اساس اطلاعات جدول شماره (2) ملاحظه می‌شود که متوسط میزان احساس آنومی در دانشجویان
مورد مطالعه برابر 82/17±74/59 محاسبه گردیده که حداقل میزان همبستگی اجتماعی 38/9
و ...

اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی (نسخه کودک و نوجوان) در گروهی از ...

ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه. ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در. ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ. رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻮاس ﻛﻮدك. (.
OBQ-CV: Obsessive Beliefs Questionnaire-Child Version. ) اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﺑﻪ. اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر، .... اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. درﻫﻢ
آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ. ﻓﻜﺮ. . ﻋﻤﻞ. (. TAF: Thought–Action Fusion. 16(). ،. )6،7. ،. ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ.
ﭘﺬﻳﺮي. )17(.

بررسی عوامل موثر اجتماعی در احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان ...

«احساس آنومی» در این تحقیق متغیر وابسته و از طریق بررسی متغیرهای مستقل عوامل
اجتماعی (مشارکت، طبقه، همبستگی، نظارت و شکاف ارزشی) بررسی می‌شود. ... بر
اساس اطلاعات جدول شماره (2) ملاحظه می‌شود که متوسط میزان احساس آنومی در دانشجویان
مورد مطالعه برابر 82/17±74/59 محاسبه گردیده که حداقل میزان همبستگی اجتماعی 38/9
و ...

ﺟﺒﺮي - درﻣﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ

ﺟﺒﺮي. 4. ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪ. د ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ. ژﻧﺘﯿﮏ و. زﯾﺴﺘﯽ در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن.
OCD. اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ . ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل. ﻋﻼﺋـﻢ. اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل در. ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ اول اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
.... ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺬ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و رﺷﺪ ﻋﻼﯾﻢ، ﺷﯿﻮه اي ﮐﻪ ﻋﻼﯾـﻢ اﺧـﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﻫﺎي روزاﻧﻪ ي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺪاﺧﻞ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،. ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾ. ﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ. ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد. وﺳﻮاس ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
.

اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی (نسخه کودک و نوجوان) در گروهی از ...

ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه. ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در. ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ. رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻮاس ﻛﻮدك. (.
OBQ-CV: Obsessive Beliefs Questionnaire-Child Version. ) اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﺑﻪ. اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر، .... اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. درﻫﻢ
آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ. ﻓﻜﺮ. . ﻋﻤﻞ. (. TAF: Thought–Action Fusion. 16(). ،. )6،7. ،. ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ.
ﭘﺬﻳﺮي. )17(.

ﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮدﻛ - اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي - ResearchGate

ﺑﻨﺪي ﺷﺪه. ،. ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻓﻨـﻮن درﻣـﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ. درﻣﺎن رﻓﺘـﺎري. –. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و اراﻳـﻪ ﻣﻮردﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و.
ﺳﺮ. اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. آﺗـﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. اﺳﺖ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧـﺘﻼل وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي. -. ﻋﻤﻠـﻲ. 2
..... ي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﻠﺘﻲ. از آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ دﻳﮕﺮان. ﻳﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ، ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در. دﻓﻊ
آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد. (. ﺳﺎﻟﻜﻮﻳـﺴﻜﻴﺲ،. 1985. ،. ص. ).575. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. " اﻳﻦ ﻋﻘﻴـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ
.

ﻋﻤﻠﻲ، آﺷﻔﺘﮕﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج - ارﺗﺒﺎط زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي وﺳﻮاس ﻓﻜ

2003. ). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي در ﻣﻮرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و. ﺳﻬﻢ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن
در ﻣﻮرد. OCD. و ﻳﺎ ﺑﺎورﻫﺎي. وﺳﻮاﺳﻲ در. دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ
ﺑﺎورﻫﺎي وﺳﻮاﺳﻲ. در. OCD. ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻦ در
ﺑﺎورﻫﺎي وﺳﻮاﺳﻲ. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑ،. ﻪ. وﻳﮋه ارزش ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ آﺷﻔﺘﮕﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج و راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﺗﻨﻈﻴﻢ.

با درمان مبتنی بر ( سازی عادت بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس ...

)ص،. 58. (. در واقع. ،. ACT. مبتنی. بر این فرض است که قسمت اعظم مسا. لئ. روان.
شناختی ناشی از اجتناب تجربی است؛. یعنی تمایل. شخص به اینکه از تجارب
خصوصی ... TTM. ، این. پژوهش. ،. اثربخشی ترکیب درمان. ACT. و. HRT. را بر. کاهش
عالی. م اختالل کندن مو. مورد بررسی قر. ار داد. دستاوردهای این پژوهش می. تواند اطالعات
مفیدی در.

عملکرد جنسی و رضایت‌مندی زناشویی در زنان مبتلا به اختلال وسواس ...

24 ژوئن 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺟﻨﺴﯽ. و. رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﻨﺪي. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. در. زﻧـﺎن. ﻣﺒـﺘﻼ. ﺑـﻪ. اﺧـﺘﻼل. وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮي. اﺳﺖ . ﻣﻮاد
. و. روش. :ﻫﺎ. در. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﻄﻌﯽ،. 36. زن. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ. اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮي. ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﮐﻨﻨﺪه .... . ﻧ.
ﻤـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ،. ﺑـﻪ. ﻃـﻮري. ﮐـﻪ. اﻏﻠـﺐ،. اﺧـﺘﻼل. ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺟﻨـﺴﯽ. در. ﺑﯿﻤـﺎران. وﺳﻮاﺳـﯽ. و. ﺳـﺎﯾﺮ. اﺧـﺘﻼل.
ﻫـﺎي. اﺿﻄﺮاﺑﯽ. ﻫﻢ. زﻣﺎن. ﺑﺎو. ﻫﻢ. ﻇﺎﻫﺮ. ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ. )4( . ﻋـﻼوه. ﺑـﺮ. اﯾـﻦ،. رواﺑﻂ.

عملکرد جنسی و رضایت‌مندی زناشویی در زنان مبتلا به اختلال وسواس ...

24 ژوئن 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺟﻨﺴﯽ. و. رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﻨﺪي. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. در. زﻧـﺎن. ﻣﺒـﺘﻼ. ﺑـﻪ. اﺧـﺘﻼل. وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮي. اﺳﺖ . ﻣﻮاد
. و. روش. :ﻫﺎ. در. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﻄﻌﯽ،. 36. زن. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ. اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮي. ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﮐﻨﻨﺪه .... . ﻧ.
ﻤـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ،. ﺑـﻪ. ﻃـﻮري. ﮐـﻪ. اﻏﻠـﺐ،. اﺧـﺘﻼل. ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺟﻨـﺴﯽ. در. ﺑﯿﻤـﺎران. وﺳﻮاﺳـﯽ. و. ﺳـﺎﯾﺮ. اﺧـﺘﻼل.
ﻫـﺎي. اﺿﻄﺮاﺑﯽ. ﻫﻢ. زﻣﺎن. ﺑﺎو. ﻫﻢ. ﻇﺎﻫﺮ. ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ. )4( . ﻋـﻼوه. ﺑـﺮ. اﯾـﻦ،. رواﺑﻂ.

ﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻴ ﺠﺎﻧﻲ در ﺑ ﻴ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺺ ﺑﺎزدا

30 ژانويه 2012 ... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎزداري و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي. -. ﻋﻤﻠـﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ.
ي ا .... 17]. ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎزداري ﺗﺠﺮﺑـﻪ. ي ذﻫﻨـ. ﻲ،. ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤـﻲ. دﻫـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻳـﻚ
راﻫﺒـﺮد. ﻧﺎﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آﺷﻔﺘﮕﻲ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ و اﮔـﺮ ﺑـﻪ. ﻃﻮر ﻧﻈﺎﻣﺪار ﺑﻪ ﻛﺎر رود ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ.
ﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﺰﻣﻦ ..... ﺷــﻤﺎر ﻣــﻲ. آﻳــﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ .

مقالات آموزنده - وسواس فكري - عملي وروش تشخيص و درمان آن

شخص مبتلا به اختلال وسواسي فكري-عملي حتماً در اين مرحله مشكلاتي داشته كه بعداً
منجر به خصوصيات خشكي،كنترل افراطي،برنامه ريزي و ديگر صفات يا رفتارهاي
وسواسي فكري-عملي بررسي كردند،در سه مطالعه تجربي كه مشكلات آموزشي تخليه را در
كودكان مبتلا به وسواس فكري-عملي بررسي كردند،در17 مورد از 18 مورد هيچگونه شواهدي
...

مقاله کوتاه: بررسی اختلالات بدریختی بدن و اضطراب در بیماران درمانگاه ا

ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ارﺗﻮدﻧﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﺎل. 1393. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺘﻐﯿ. ﺮﻫﺎ از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح. ﺷﺪه. وﺳﻮاس ﺟﺒﺮي ﯾﻞ. -. ﺑﺮاون. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺿﻄﺮاب زاﻧ. ﮏ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ. آور
. ي .... ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪن را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ و. داراي ﯾﮏ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ. اي دوﻋﺎﻣﻠﯽ و دو . ﺆ. ال
اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺷﺎﻣﻞ. : وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي و وﺳﻮاس ﻋﻤﻠﯽ و دو . ﺆ. ال اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ. در ﻣﻮرد ﺑﯿﻨﺶ. و
اﺟﺘﻨﺎ.

ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ، وﺳﻮاﺳﻲ ي اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ

21 آگوست 2013 ... آوري داده. ﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺪم. ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ. ي. ﭘـﮋوﻫﺶ.
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS-17. و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. آﻣﺎر. ﺗﻮﺻ. ﻔﻴ. ﻲ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. وار. ﻳ. ﺎﻧﺲ. ﻣﺘﻐﻴﺮه. (.
MANOVA. ) ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰ. ﻪﻳ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي. GAD. ،. OCD. و. PD. در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ.

شیوه تبلیغی پیامبر (ص)

پیامبر اعظم(ص) نیز برای ابلاغ رسالت و تبلیغ تعالیم اسلام، اسلوب ویژه‌ای به کار
گرفتند؛ که هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین شیوه آن حضرت در امر تبلیغ
می‌باشد. این تحقیق با مراجعه به منابع اسلامی و با روش توصیف و تحلیل انجام شده
است. با بررسی و تحقیق در منابع اسلامی، اسلوب تبلیغی آن حضرت را می‌توان در
عناوین زیر ...

کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - ليست مقالات - بررسي ...

به تناسب همين دسته بندي کلي ما نيز موضوع را در دو فصل بررسي ميکنيم در فصل
اول تعهدنامه هاي موضوع بحث بعنوان يک ايقاع مورد بررسي قرار ميگيرد و در فصل دوم
.... آن در اثر پيونديست که با قرارداد منعقد شده ناقص پيدا ميکند و نقص آن را برطرف
کرده و منشأ اثر حقوقي ميگردد[17]، امضاي اسناد تجاري و صدور آنها اين تصور را بوجود
...

بررسی نیازهای خانواده های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی

17 آگوست 2010 ... 17(. و. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ. ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤـﺎران دوﻗﻄﺒـﻲ ﻣـﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺳـﺎﻳﺮ. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺑﻴﻤـﺎري. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻌﻀﻲ از .... ﺗﺤﻘﻴـﻖ،.
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻮدن. : داده. ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از ﻫـﺮ. ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻪ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ وﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﻬـﺎ ...

اصل مقاله - مطالعات اسلام و روانشناسی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

19 نوامبر 2014 ... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪود. 77. ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﻮد. روش اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﯿﻔﯽ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ. داده. ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻼت از ﻓﺮﻣﻮل ..... ﺷﻨﺎﺳﯽ/ س. 8.
/ ش. 15. /. ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1393. در. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﻫﻔﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روش. ﻫﺎي. روان. ﭘﻮﯾﺸﯽ. ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻪ. ﻣﯿﺎ. ﻧﮕﯿﻦ. اﻧﺪاز. ة. اﺛﺮ درﻣﺎن. ﻫﺎي روان. ﭘﻮﯾﺸﯽ در ﮐﻞ. 62. 0/.

راهکارهای اسلامی درمان وسواس فکری ! - Tebyan - تبیان

9 ا کتبر 2013 ... نزدیک به دو ماه است که دچار وسواس فکری فوق العاده شدیدی شده زندگی برایم بی معنی
و احساساتم کمرنگ و حتی گاهی اوقات بی رنگ شده است. می ترسم در این حالت بمانم و ...
[1] کلینی، کافی، ج 2، ص 129، "عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ
یَقُولُ کُلُّ قَلْبٍ فِیهِ شَکٌّ أَوْ شِرْکٌ فَهُوَ سَاقِطٌ". [2] حسن زاده آملی، حسن، ...

شیوه تبلیغی پیامبر (ص)

پیامبر اعظم(ص) نیز برای ابلاغ رسالت و تبلیغ تعالیم اسلام، اسلوب ویژه‌ای به کار
گرفتند؛ که هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین شیوه آن حضرت در امر تبلیغ
می‌باشد. این تحقیق با مراجعه به منابع اسلامی و با روش توصیف و تحلیل انجام شده
است. با بررسی و تحقیق در منابع اسلامی، اسلوب تبلیغی آن حضرت را می‌توان در
عناوین زیر ...

استفتائات وسواس

سؤال166: نزدیک به هشت ماه است که به وسواس دچار شده‌ام و در چند مورد از خود شما
راهنمایی‌های سودمندی گرفته‌ام که در بر طرف کردن اضطرابم بسیار مؤثّر بوده‌اند، منتها
هر دفعه در مورد مسأله‌ی جدیدی به مشکل بر می‌خورم. ... سپس هم با دستمال کاغذی خود را
خشک می‌کنم و وقتی دستمال را بررسی می‌کنم هیچ ذره‌ای یا رنگی از نجاست در آن نمانده
است.

نگاهی به نوآوری هاي فلسفی و کالمیِخواجه نصيرالدین طوسي ره

5 ژانويه 2010 ... مؤلفان کتب رجال شیعه، با وسواس ویژه ای که در حاالت روات دارند، خواجه را از زعمای
امامیه خوانده و از او با احترام. بسیار، با ... مسأله علم واجب الوجود هر چند بنابر ترتیب
منطقي آن الزم بود تا در بحث خداشناسي مورد بررسي قرار گیرد اما نظر به. اینکه این
..... )طوسی، الرساله النصیریه، ص 17( و این که مالحظه مي شود که در اشیاء و.

ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

26 ا کتبر 2012 ... اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب درﭼﺮﺧﻪ. ي. ﺑﺎروري زﻧﺎن، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. ﻓﺮاواﻧﻴ.
ﺎﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ. -. ﺟﺒﺮﻳﺪر دوره. ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﺑﺎرداري. و ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ..... دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ.
اﻓﺮاد. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﺎ. 17. ﺌﺳ. ﻮال، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎردار. ي.

مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و افراد عادی

ﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺪف. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤـﺎران اﻓـﺴﺮده، وﺳﻮاﺳـﯽ،. اﺿﻄﺮاﺑﯽ
و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش. ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .... ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫ. ﺎ ﺗﺎ ﺣـﺪودي وﺟـﻮد. ﻧﻘــﺺ در ﺑــﺎزداري ﻫــﺎي ﺷــﻨ. ﺎﺧﺘﯽ در اﯾــﻦ اﺧــﺘﻼل
را ﻧــﺸﺎن. داده. اﻧﺪ. (. 19. -. 17. ). اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮش. اﺳﺖ،. ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﺰدﮔﯽ، ﯾﺄ. س. و ﺧﺴﺘﮕﯽ ...

ایرنا - درمان وسواس با جراحی تحریک عمقی مغزی

1 نوامبر 2017 ... وی گفت: این روش تنها برای بیماران وسواسی مورد استفاده قرار می گیرد که نسبت به
درمان های دارویی و روانپزشکی مقاوم هستند و باید شرایط لازم را برای کاندید ... دکتر
غلامعلی شهیدی نیز فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و از اعضای تیم جراحی فانکشنال
بیمارستان رسول اکرم (ص) در این نشست خبری گفت: گاهی در ...

مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. وﺳﻮا. س ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ. ﺧﺎﻃﺮ. 19. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و
.... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴـﺪات. ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ي
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ،. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ.

طرح خوديابي اسلامي و درمان وسواس (آلودگي و طهارت، نجاست) | روان‌شناسي ...

3 ژانويه 2011 ... رحيم نارويي نصرتي* / محمود منصور** چكيده اين پژوهش در پي ارائة درمان خوديابي
اسلامي در زمينة وسواس در آلودگي، طهارت و نجاست مي‌باشد. براي بررسي، 15 نفر( شامل
9مرد و 6 زن) به صورت نمونة در دسترس، برگزيده شدند. آزمون وسواس مادزلي، افسردگي
بك و اضطراب كتل به عنوان پيش‌آزمون به اجرا درآمد.

تحقیق وسواس | نیک فایل

27 ا کتبر 2017 ... [2017-07-30]: تحقیق در مورد وسواس 17 ص دسته بندی: وورد نوع فایل: doc (قابل
ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 17 صفحه قسمتی از متن. doc: موضوع: وسواس و
طریقه ... [2017-10-29]: تحقیق درباره بررسی علل و عوامل وسواس و طریقه درمان آن
فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 22 صفحه فهرست: انواع وسواس ...

طلبه پاسخگو/ پرسش از شما پاسخ ازما - سوالاتی در مورد وسواسی و احکام آن

11 جولای 2013 ... س): آيا نماز ي را كه با حضور قلب خوانده نشده است، ميتوان اعاده كرد؟ ج): نمازي كه با
رعايت اجزاء وشرائط به طور صحيح خوانده شده ، نمي توان اعاده نمود . سئوال پنجم: من
کثیرالشک هستم و وسواس. تا چه وقت می توانم براساس وظایف کثیر الشک به شکم
اعتنا نکنم؟ پاسخ: استمرار اجرای حکم در مورد افراد مزبور (کثیرالشک ) تا ...

وسواس و درمان آن / مقایسه دو شیوه شناخت درمانگری اسلامی و شناخت ...

عوامل زمینه ساز اختلال (OCD) شناخته نشده اند، اما سه علت احتمالی شامل علل عضوی،
ژنتیک و تجربیات اولیه بررسی شده اند. .... (17). نکته قابل ذکر در مورد وسواس این
است که طبق متون و منابع اسلامی، وسواس فقط در اعمال انسان تجلّی پیدا نمی کند،
بلکه به اندیشه او نیز راه می یابد. مرحوم علّامه مجلسی ضمن شرح یک روایت می گوید: «
وسوسه ...

Depression in prisons of war in Iraq-iran imposed war

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزش،. داﻧ. ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ. اﷲ. (. ﻋﺞ. ) -3. داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه.
روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ. اﷲ. (. ﻋﺞ. ) ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از. اﺳﺮاي ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ
ﻋﺮاق ..... ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ، وﺳﻮاس ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ د. ر رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،. اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺗﺮس
ﻣﺮﺿﻲ، اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﻳﻴﺪ و. روان ﭘﺮﻳﺸﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻴﺮزاﻳﻲ. ) 1359
(.

ﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮدﻛ - اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي - ResearchGate

ﺑﻨﺪي ﺷﺪه. ،. ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻓﻨـﻮن درﻣـﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ. درﻣﺎن رﻓﺘـﺎري. –. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و اراﻳـﻪ ﻣﻮردﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و.
ﺳﺮ. اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. آﺗـﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. اﺳﺖ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧـﺘﻼل وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي. -. ﻋﻤﻠـﻲ. 2
..... ي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﻠﺘﻲ. از آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ دﻳﮕﺮان. ﻳﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ، ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در. دﻓﻊ
آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد. (. ﺳﺎﻟﻜﻮﻳـﺴﻜﻴﺲ،. 1985. ،. ص. ).575. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. " اﻳﻦ ﻋﻘﻴـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ
.

درمان وسواس فکري | پرسمان دانشجویی اخلاق

مثلا همون فکرایی که گفتید در مورد مقدسات و اهل بیت (علیهم السلام) دارید. خدا تو قرآن
فرموده؛ شیطان وسوسه داره تا خودشو به شما نزدیک و شما رو از خدا دور کنه. این شما
نیستید که اون فکرها رو دارید بلکه شلیک وسوسه‌های شیطون طرف شماست. پس این در
اختیار شما نیست که شما به حساب خودتون واریز می کنید. همین خودپنداری این رفتار
باعث ...

بررسی مقایسه ای مشکلات رفتاری در کودکان با مادران دچار اختلال وسواسی

21 سپتامبر 2011 ... ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری. ﮐﻮدﮐﺎن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳـﺖ. ،. ﮐـﻪ. ﯾﮑـﯽ. از. اﯾـﻦ. آزﻣـﻮن. ﻫـﺎ،.
آزﻣﻮن. اﮐﻨﺒﺎخ. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. )30( . از آن. ﺟـﺎﯾﯽ. ﮐـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت. رﻓﺘـﺎری ﮐﻮد. ﮐـﺎن در ﻣـﺎدران دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل
وﺳﻮاﺳـﯽ. -. ﺟﺒﺮی ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺧﺎص. ،. ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪی ﻧـﺸﺪه. اﻧـﺪ. و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗـﺮ، در. ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ...

جام جم سرا - وسواس فکری، مغزتان را می‌خورد - جام جم آنلاین

23 آوريل 2013 ... وسواس فکری فقط سوژه مورد علاقه روان‌شناس‌ها نیست و برای جامعه‌شناس‌ها و مدیران
اقتصادی هم اهمیت دارد، چرا که فکرهای مسموم بازده کاری جامعه را پایین می‌آورد و ... صفی
اظهار می‌کند: اگر یکی از زوج‌ها دچار وسواس فکری است حتما باید پیش از بچه‌دارشدن آن
را درمان کند چون تحقیقات نشان می‌دهد این بیماری می‌تواند ژنتیکی هم ...

تحقیق وسواس |29910| حرفه ای

1 ا کتبر 2017 ... تحقیق وسواس (29910):ص 17 تحقیق در مورد وسواس 17 ص وسواس 17 ص وسواس دانلود
تحقیق در مورد وسواس 17 ص. ... دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده
پرینت) تعداد صفحه: 56 صفحه قسمتی از متن. doc: عنوان: بررسی اختلالات وسواس
فکری و عملی در کودکان ونوجوانان تهیه و تنظیم: فهیمه خانی استاد راهنما: ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ

16 آوريل 2013 ... داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. ي رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ. وﺳﻮاﺳﻲ و ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ روش ﺑﺮر. . ﻲ: .... 17(.
ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﻧﻮ. و ﻫﻤﻜﺎران. (. 1988. ) ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻓـﺮاد داراي. ﻣﺸﻜﻞ وﺳﻮاﺳﻲ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷ. ﺎن
را از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ. زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد از. ﻧﻈﺮ.

پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره نوع شک هایی که فرد ...

6 مارس 2015 ... شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به
پرسشی درباره نوع شکهایی که فرد وسواس نباید به آنها اعتنا کند پاسخ گف...

تحقیق وسواس | نیک فایل

27 ا کتبر 2017 ... [2017-07-30]: تحقیق در مورد وسواس 17 ص دسته بندی: وورد نوع فایل: doc (قابل
ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 17 صفحه قسمتی از متن. doc: موضوع: وسواس و
طریقه ... [2017-10-29]: تحقیق درباره بررسی علل و عوامل وسواس و طریقه درمان آن
فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 22 صفحه فهرست: انواع وسواس ...

تحقیق کامل درباره وسواس

بررسي ها نشان ميدهد اولين علايم وسواس در كودكان دو ساله ديده ميشود و طفل توجه زيادي
به يكسان نگاه داشتن رفتار و حفظ آداب دارد. .... بيشتر دست اندر كاران بر اين باورند
كه پسران و دختران به يك نسبت به اين اختلال دچار ميشوند، هر چند كه 14 مورد از 17
نفري كه هالينگزورث و همكارانش (1980) شناسايي كردند، پسر بودند. چند تن از
متخصصان ...

اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی (نسخه کودک و نوجوان) در گروهی از ...

ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه. ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در. ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ. رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻮاس ﻛﻮدك. (.
OBQ-CV: Obsessive Beliefs Questionnaire-Child Version. ) اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﺑﻪ. اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر، .... اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ. : ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. درﻫﻢ
آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ. ﻓﻜﺮ. . ﻋﻤﻞ. (. TAF: Thought–Action Fusion. 16(). ،. )6،7. ،. ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ.
ﭘﺬﻳﺮي. )17(.

تحقیق وسواس |12616| ادیکوشاپ

وسواس; دانلود تحقیق در مورد وسواس 17 ص; وسواس 17 ص; تحقیق در مورد وسواس 17 ص;
ص; 17. کپی شده از شبکه فایل · تحقیق بررسی علل و عوامل وسواس و طریقه درمان آن
فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 22 صفحه فهرست: انواع وسواس 1-
وسواس فکری: اندیشه درباره بدن: رفتار حال یا گذشته: در رابطه با اعتقادات اندیشه ...

اﺑﺮازﮔﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و دوﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ در اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘ

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻨﻬﺎ. ﻧﻤﺮه ﻫﺎي. زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ وﺳﻮاﺳﻲ. ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي
. اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﻴﺠﺎن. )EEQ(. ،. ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻨﮓ، اﻣﻮﻧﺰ. ، وودي، اﺳﻜﺎت (. ) 1990. و. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ
... آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ در اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮاد. 17. ﺗﺎ. 28. آن. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﺳﻮﮔﺮاﻳﻲ در اﺑ. ﺮاز
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ. ﻛﻴﻨﮓ و اﻣﻮﻧﺰ (. 1990. ) ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﻴﺎس و. زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
.

تحقیق وسواس فکری | کار

9 نوامبر 2017 ... [2017-09-05]: تحقیق درباره بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان
ونوجوانان فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 56 عنوان: بررسی
... [2017-09-17]: تحقیق در مورد وسواس 66 ص دسته بندی: وورد نوع فایل: doc (قابل
ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 67 صفحه قسمتی از متن. doc: وسواس ...

داروهای انتخاب اول درمان وسواس

25 آوريل 2012 ... کلومی‌پرامین و ضد افسردگی‌های SSRI، از لحاظ عوارض جانبی و نیمرخ ایمنی، تفاوت‌های
اساسی با هم دارند. در جدول 2-4، ص 86 این تفاوت‌های عمده به طور مشخص ذکر شده است.
هم‌چنین در این جدول، ساز و کار اثر دارو، مقدار مصرف در هر نوبت و عوارض جانبی آمده ا ست
. شدیدترین آثار جانبی و مواردی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، ...

رابطه ویژگی‌‌های وسواس فکری- عملی و الگوهای شخصیت اسکیزوتایپی ...

30 ژانويه 2011 ... راﺑﻄﻪ وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي. –. ﻋﻤﻠـﻲ و ﺷﺨـﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ اﺧﻴـﺮاًً. ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف از
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮرﺳـﻲ. راﺑﻄــﻪ ﻓــﻮق در ﻧﻤﻮﻧــﻪ. ﻫــﺎي ﻏﻴﺮﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑــﻮد . روش .... 51/5. و. 157. زن ﺑﺎ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ. 45/24. ﺳـﺎل و. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر. 70/6 . ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻼس. ،ﻫـﺎ. ﺳـ. ﺆ. اﻻت. ﭘﺮﺳﺶ.
ﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي. STA. 15. (. راوﻟﻴﻨﮕـﺰ. 16. ، ﻛﻼرﻳـﺞ. 17. و ﻓـﺮﻳﻤﻦ. 18. ،. )2001.

ارزیابی و درمان وسواس | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

1 فوریه 2016 ... از طرفی اختلالی از وسواس وجود دارد که با اختلال وسواسی-جبری فرق دارد و با نام
اختلال شخصیت وسواسی شناخته می‌شود که این مقاله سعی در بررسی این نوع از وسواس
نیست. البته وسواس در دین نیز از جمله اختلالاتی است که با کمی تامل و دقت می‌توان
آن را مداوا کرد. ما در این مقاله بر آنیم که اطلاعاتی در مورد بیماری ...

ﻧﻘﺪ دﻳﺪﮔﺎه ارﻳﻚ ﻓﺮوم، در ﺑﺎب ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ. و. ﻧﻘﺪ دﻳﺪﮔﺎه ارﻳﻚ ﻓﺮوم، در ﺑﺎب ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ. ﻃﺎﻫﺮه ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ. *. ﺣﺴﻴﻦ اﺗﺮك. **. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ اﻧـﺴﺎن ﺑـﻪ دﻳـﻦ، از دﻳـﺪﮔﺎه ارﻳـﻚ ﻓـﺮوم. ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . روي. ﻛﺮد. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ .....
اﺳﺖ. ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ، ﻫﻤﻪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺑـﻪ. وﺟﻮد آﻣﺪه. اﻧﺪ؛ ﻣﺮدم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻧﺪ و
ﭘﻴﺸﻮا ﭼﻮﭘﺎﻧﺸﺎن. 17(. ، ص. ).54: . 5. ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﻳﻌﺖ؛ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﻜﺎم زﻳـﺎد و ﮔـﺴﺘﺮده.

شیوه تبلیغی پیامبر (ص)

پیامبر اعظم(ص) نیز برای ابلاغ رسالت و تبلیغ تعالیم اسلام، اسلوب ویژه‌ای به کار
گرفتند؛ که هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین شیوه آن حضرت در امر تبلیغ
می‌باشد. این تحقیق با مراجعه به منابع اسلامی و با روش توصیف و تحلیل انجام شده
است. با بررسی و تحقیق در منابع اسلامی، اسلوب تبلیغی آن حضرت را می‌توان در
عناوین زیر ...

تحقیق وسواس |12616| ادیکوشاپ

وسواس; دانلود تحقیق در مورد وسواس 17 ص; وسواس 17 ص; تحقیق در مورد وسواس 17 ص;
ص; 17. کپی شده از شبکه فایل · تحقیق بررسی علل و عوامل وسواس و طریقه درمان آن
فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 22 صفحه فهرست: انواع وسواس 1-
وسواس فکری: اندیشه درباره بدن: رفتار حال یا گذشته: در رابطه با اعتقادات اندیشه ...

جمع بندی مرز بین وسواس و دقت چیست؟ - گفتگوی دینی

29 مارس 2015 ... یا مثال دیگه ای که می شه زد اینه که ممکنه در مورد حلال یا حرام بودن درامدی که داریم شک
کنیم و پولی که از واسطه های مختلف به دست ما میرسه و ما گاهی در مورد حلال .... که از
خوردن طعامشان خودداری کنی، مگر در وقتی که درباره ایشان تحقیق و بررسی نمایی و
برایت روشن شود که حقیقت ایشان به خلاف ظاهری است که مشاهده می شود.

وسواس و درمان آن / مقایسه دو شیوه شناخت درمانگری اسلامی و شناخت ...

عوامل زمینه ساز اختلال (OCD) شناخته نشده اند، اما سه علت احتمالی شامل علل عضوی،
ژنتیک و تجربیات اولیه بررسی شده اند. .... (17). نکته قابل ذکر در مورد وسواس این
است که طبق متون و منابع اسلامی، وسواس فقط در اعمال انسان تجلّی پیدا نمی کند،
بلکه به اندیشه او نیز راه می یابد. مرحوم علّامه مجلسی ضمن شرح یک روایت می گوید: «
وسوسه ...

با درمان مبتنی بر ( سازی عادت بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس ...

)ص،. 58. (. در واقع. ،. ACT. مبتنی. بر این فرض است که قسمت اعظم مسا. لئ. روان.
شناختی ناشی از اجتناب تجربی است؛. یعنی تمایل. شخص به اینکه از تجارب
خصوصی ... TTM. ، این. پژوهش. ،. اثربخشی ترکیب درمان. ACT. و. HRT. را بر. کاهش
عالی. م اختالل کندن مو. مورد بررسی قر. ار داد. دستاوردهای این پژوهش می. تواند اطالعات
مفیدی در.

مقاله تاثير مخلوط بازاريابي بر صادرات منسوجات مصري با استفاده از شيوه ديناميك سيستم

دانلود شیوه نامه کامل ارجاعات علمی به روش APA در پژوهش ها و مقالات-148 صفحه PDF

نمونه سوال مهارت تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری- جهت آزمون فنی و حرفه ای - ادواری

دانلود پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر - 30 اسلاید

فایل اکسل فاکتور فروش(صورتحساب فروش کالا و خدمات)

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران خوردگی بتن

کتاب زیست شناسی مولوکولی سلول Alberts - ویرایش ششم (2015)

پیاده سازی الگوریتم FLB

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش وتکثیر میگو

مقاله درباره نقش عوامل محیطی در عملکرد ورزشکاران