دانلود فایل


استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان - دانلود فایلدانلود فایل استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان

دانلود فایل استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان در این پژوهش به بررسی استراتژی جایگاه فروشگاه در برند پرداخته شده است. پژوهش در بین خریداران چندین فروشگاه
پوشاک در تهران انجام شده است. در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده و 044 پرسشنامه بین
خریداران مورد نظر پخش گردیده است، که تعداد 480 عدد از آن پرسشنامه به صورت صحیح و قابل استفاده جمع آوری
شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel استفاده شده است. نتایج این پژوهش از تاثیر نشانه های اجتماعی،
طراحی و محیطی بر ارزیابیهای شناختی نسبت به فروشگاه حاکی میباشد. همچنین ارزیابیهای شناختی نسبت به فروشگاه
بر ارزیابیهای شناختی نسبت به کالا و برعکس، ارزیابیهای شناختی نسبت به فروشگاه بر ارزیابیهای عاطفی نسبت به
فروشگاه، رزیابیهای عاطفی نسبت به فروشگاه بر ارزیابیهای عاطفی نسبت به کالا تاثیر مثبت دارد. نتایج این تحقیق برای
صاحبان فروشگاه تک برندی مفید فایده می باشد.
کلمات کلیدي: خردهفروش تک برند، محرک اقتصادی، ارگانیسم، مدل واکنش، محیط فروشگاه


استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر تبلیغات و شخصیت برند بر تصمیم خرید - وبسایت گروه ...

توسعه و ،یک برند قوی نیازمند تفکر استراتژیک به طوری که ابزارهای برند ادراک
ارزش ... مفهوم ارزش ویژه برند مشتری محور به عنوان اثر تفاضلی (افتراقی) که شناخت
برند ... واکنش مصرف کننده به فعالیت های بازاریابی برای برند رقیب یا یک برند
... نظم و انضباط نیروی فروش ، رضایت مشتری ، الگوهای تکرار خرید ، و غیره ایجاد
شده .

مشاور فروش - انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت

مشاور فروش - انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت - مشاوره فروش برای ... شرکتی
است که اعمال و فعالیتهای خود راشدیدا تحت تاثیر کنش ها و واکنشهای رقبا ... سایر
رقبا سود می برند و لذا برای این منظوربایستی به دنبال مصرف کنندگان جدید باشند.
... سپس نیازهای مشتری و عواملی که در محیط بازاریابی بر میزان خرید تاثیر داشته را
...

طراحی فروشگاه و فنون فروش

عامل نهایی یا رکن اصلی در استراتژی فروشگاهی ، رویکرد فروشگاهها به ایجاد مزیت
رقابتی بادوام است . ... در واقع موقعیت و جایگاه فروشگاه که در ذهن مشتری قراردارد . ....
هزینه است که تاثیر مناسبی در جذب مشتریان نسبت به فروشگاه دارد که معمولا از ...
عوامل تعیین کننده محیط عمومی شهر در جهت تصمیم گیری موقعیت فروشگاه ، عبارت از
:.

بررسي تأثير ابعاد قدرت اجتماعي برند بر اساس سطوح آمادگي ... - Sid

ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح، در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻮﺿـﻊ
ﮔﻴـﺮي ﺧـ. ﻮد در .... اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ، ﻓﺮوش و ... ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺑﻌﺎد ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﻮج آﻣﺎدﮔﻲ ذﻫﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮ .... ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اي را از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻨﻮﻧﻲ ...
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣـﺮوزي، ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻮﻓـﻖ ... و واﻛﻨﺶ او ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺧـﺎص
ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ اﺳـﺖ.

ردیف - دانشگاه پیام نور کرج

بررسی علل ترجیع برند پوشاک ترکیه نسبت به برند ایرانی توسط مصرف مصرف
کننده ... بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی p4 لغزایش فروش آبگرامکن های تولیدی
قایناز در شهر ... بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه ریزی عملیا تی محیطی با عوامل
ساختاری .... تدوین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت شهر
تهران ...

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

درک سیگنال‌‌های خرید می‌تواند به تیم فروش کمک کند که مخاطبین هدف مناسب را مورد
هدف ... دو استراتژی پایه برای درگیری رسانه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی وجود
دارد: ... آن‌ها مخاطبین تاثیر می‌گیرند) و به عنوان ابزار درگیری با مشتری، بکار برد.
... از شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های آنلاین مصرف کننده در ارتباط با برند (COBRA) و
...

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي روﺷﻬﺎي ﺣﺴﻲ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي - PersianGig

ﭼﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎﺑﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺪ، اﻳﺠ. ﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳـﺪ، ... اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي
ﺑﺮ اﺛﺮ ... ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، روﻳﺪادﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻲ ﮔﺮي، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي ...
ﺗﺠﺎري ﻓﺮاﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺻﺮف ﺑﺤﺚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧ ... اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻧﻮ و ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﺼـﻤﻴﻢ.

موقعیت یابی برند | درگاه بانک

8 ژوئن 2014 ... یک برند میتواند بوسیله صفات وظیفه ای و یا مزایای عاطفی جایگاه .... همچنین، مفهوم
موقعیت یابی با واژه فروش منحصر به فرد و 4p یعنی ... به عبارت دیگر، موقعیت
یابی واقعی نیست، در عوض مربوط به اثر گذاشتن بر ادراک مشتری از محصول است. ....
این استراتژی موقعیت یابی باید بر مبنای مزایای محیطی مربوط به ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان. مقاله
پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf
...

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي روﺷﻬﺎي ﺣﺴﻲ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي - PersianGig

ﭼﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎﺑﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺪ، اﻳﺠ. ﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳـﺪ، ... اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي
ﺑﺮ اﺛﺮ ... ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، روﻳﺪادﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻲ ﮔﺮي، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي ...
ﺗﺠﺎري ﻓﺮاﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺻﺮف ﺑﺤﺚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧ ... اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻧﻮ و ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﺼـﻤﻴﻢ.

تبلیغات اثربخش و تاثیر تبلیغات بر فروش - http://adscimag.com/fa

با وجود اهمیت بالای تبلیغات بر روی افزایش فروش ، ارزیابی تاثیر آن به سادگی ....
فرایند پیچیده اي است و عملکرد تبلیغات کاملا وابسته به واکنش مشتری می باشد.
.... است و از آن به عنوان پایه ای برای اثربخشی برنامه های تبلیغاتی بهره می برند. ....
استراتژي جایگاه یابی و استراتژي ترکیب عناصر بازاریابی، کاري را تعریف ...

تبلیغات اثربخش و تاثیر تبلیغات بر فروش - http://adscimag.com/fa

با وجود اهمیت بالای تبلیغات بر روی افزایش فروش ، ارزیابی تاثیر آن به سادگی ....
فرایند پیچیده اي است و عملکرد تبلیغات کاملا وابسته به واکنش مشتری می باشد.
.... است و از آن به عنوان پایه ای برای اثربخشی برنامه های تبلیغاتی بهره می برند. ....
استراتژي جایگاه یابی و استراتژي ترکیب عناصر بازاریابی، کاري را تعریف ...

کاهش قیمت‌ها و اثر آن بر میزان فروش - بازاریابی

کاهش قیمت‌ها و اثر آن بر میزان فروش - بازاریابی - مجموعه نوشتارهای عمومی با محوریت
... با حراج زیر قیمت به منظور حفظ مشتریان حضوری به این موضوع واکنش نشان می‌دهند.
... با این حال، حذف استراتژی بهبود قیمت و تغییرات شدید نیز پاسخگو نیست. ...
کارآمد بهبود قیمت‌ها متناسب با جایگاه برند و انتظارات مشتریان و در پشتیبانی از ...

جزییات استراتژی بازاریابی B2C -جهت افزایش فروش فروشگاهی و ...

17 نوامبر 2014 ... استراتژی بازاریابی B2C -جهت افزایش فروش فروشگاهی و رونق برند ... Climate
یعنی شرکت، مشتریان، رقبا، همکاران و شرایط کلان محیطی (نظیر مسائل ... نیل به
اهداف بازاریابی در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می کند . ... عوامل
خارجی که بر تصمیمات قیمت گذاری اثر می گذارد نیز عبارتند از ماهیت ...

مديريت استراتژيك و انواع استراتژي‌ها - investin-ea.ir

3-1- بررسي عوامل خارجي (مفهوم محيط عمومي و تخصصي) 15 .... تعييرات احتمالي عوامل
اثرگذار داخلي و خارجي و اثرات احتمالي آنها بر ماموريت، اهداف و استراتژي ها و .... فن
آوري: شركت بايد با در نظر گرفتن وضعيت محيط، بازار، رقبا، مشتريان و ساير عوامل
، ..... اين استراتژي ها عبارتند از : استراتژي تغيير جهت استراتژي فروش / واگذاري و
...

ردیف - دانشگاه پیام نور کرج

بررسی علل ترجیع برند پوشاک ترکیه نسبت به برند ایرانی توسط مصرف مصرف
کننده ... بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی p4 لغزایش فروش آبگرامکن های تولیدی
قایناز در شهر ... بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه ریزی عملیا تی محیطی با عوامل
ساختاری .... تدوین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت شهر
تهران ...

طراحی فروشگاه و فنون فروش

عامل نهایی یا رکن اصلی در استراتژی فروشگاهی ، رویکرد فروشگاهها به ایجاد مزیت
رقابتی بادوام است . ... در واقع موقعیت و جایگاه فروشگاه که در ذهن مشتری قراردارد . ....
هزینه است که تاثیر مناسبی در جذب مشتریان نسبت به فروشگاه دارد که معمولا از ...
عوامل تعیین کننده محیط عمومی شهر در جهت تصمیم گیری موقعیت فروشگاه ، عبارت از
:.

های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشی ارتباط بين ویژگی

مشتريان اين محصول، پرسشنامه اين پژوهش را تکميل کرند. ... برند. سازی. ،. يك.
استراتژی. بسيار کاربردی. برای. متمايز. شدن. در. صنايع. خدماتي ... يك واکنش.
اختياری. نيست. بلکه. نتيجه. عوامل. رواني، احساسي. و. هنجاری. است .... تأثير. بر.
ميزان. رضايت. و. وفاداری. مصرف. کننده. را. نيز. دارد. ) فيض،. 6530. ؛( .... صنعت در
بخش فروش.

بازار مصرف کننده

خانواده: اعضای فامیل شدیداً رفتار خریدار را تحت تأثیر قرار می دهد. ... روانی منحصر
به فردی است که به واکنش های نسبتاً پایدار و دایمی یک فرد نسبت به محیط خود می
انجامد. 14 .... جایگاه محصول: جایگاهی که تولیدکننده از کالا در ذهن مصرف کننده نهایی
می سازد. ... در استراتژی نفوذ در بازار تعیین قیمت پایین با هدف فروش
بیشترمحصول.

اصول استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی – قسمت اول - بازاریابی

استراتژی فروشگاهی با شاخص هایی همچون اهداف بازار فروشگاه ، تعیین چارچوب و
برنامه هایی به ... در واقع موقعیت و جایگاه فروشگاه که در ذهن مشتری قراردارد . .... کنند
که خرید ، توسط مشتری تداوم یابد و باتوجه به اینکه در یک محیط رقابتی ، سایر ...
افزوده مازاد جذب فروشگاه می شوند اما متاسفانه مدیران فروشگاه ها به دلیل اثر گذار
سریع ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای ...

3 مارس 2017 ... استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان. مقاله
پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات ۱۷ چکیده:در این ...

ردیف - دانشگاه پیام نور کرج

بررسی علل ترجیع برند پوشاک ترکیه نسبت به برند ایرانی توسط مصرف مصرف
کننده ... بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی p4 لغزایش فروش آبگرامکن های تولیدی
قایناز در شهر ... بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه ریزی عملیا تی محیطی با عوامل
ساختاری .... تدوین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت شهر
تهران ...

ردیف - دانشگاه پیام نور کرج

بررسی علل ترجیع برند پوشاک ترکیه نسبت به برند ایرانی توسط مصرف مصرف
کننده ... بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی p4 لغزایش فروش آبگرامکن های تولیدی
قایناز در شهر ... بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه ریزی عملیا تی محیطی با عوامل
ساختاری .... تدوین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت شهر
تهران ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان. مقاله
پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf
...

۱۰ پیشنهاد برای افزایش تاثیر نیروهای سازمان در موفقیت برند

6 فوریه 2017 ... بپذیریم تاثیر نیروهای سازمان بر برند، بازتاب رفتار ما با ... قد علم می کنند و شما
را به واکنش وا می دارند، امروز فراموش کرده باشید که در دور و ... اگر دوست دارید
برندتان در ذهن کارکنانتان جایگاه مطلوبش را پیدا کند: ... کنید که بیشترین همخوانی
را با استراتژی های برند شما داشته باشند. ... ۷ـ تنش را از محیط دور کنید.

کاربرد رنگ‌ها در جایگاه‌ یابی و برندینگ / رنگ‌ آمیزی استراتژی‌های ...

7 مارس 2016 ... برای اثربخش کردن جایگاه محصول یا خدمت در ذهن مشتری، هماهنگی میان تمامی ... از میان
كاربردهای مختلف رنگ‌ها در بازاریابی، حفظ هویت تصویری برند، از ... برای مثال چه
كسی است كه به طور ناخود‌آگاه به هنگام قدم زدن در فروشگاه ... برای مثال، می‌دانیم که رنگ
قرمز به دلیل تاثیر بر متابولیسم بدن، اشتها را تحریک می‌کند.

مشاور فروش - انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت

مشاور فروش - انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت - مشاوره فروش برای ... شرکتی
است که اعمال و فعالیتهای خود راشدیدا تحت تاثیر کنش ها و واکنشهای رقبا ... سایر
رقبا سود می برند و لذا برای این منظوربایستی به دنبال مصرف کنندگان جدید باشند.
... سپس نیازهای مشتری و عواملی که در محیط بازاریابی بر میزان خرید تاثیر داشته را
...

جزوه درسی طراحی و چیدمان فروشگاه - رشته بازاریابی انجمن مدیریت ...

استراتژي فروشگاهي با شاخص هايي همچون اهداف بازار فروشگاه ، تعيين چارچوب و
برنامه هايي ... در واقع موقعيت و جايگاه فروشگاه كه در ذهن مشتري قراردارد . .... هزينه
است كه تاثير مناسبي در جذب مشتريان نسبت به فروشگاه دارد كه معمولا از طريق(
راديو ..... چيدمان كالا :- اصولا" نظم ، موجب آرامش روحي و زيبايي محيط مي گردد ، لذا
ضروري است كه ...

اندازه گيري ارزش ويژه برند - شرکت مشاوره مدیریت تینو

برند يك الزام استراتژيك است كه سازمانها را در جهت خلق ارزش بيشتر براي ... حاشيه
سود بيشتر، واكنش مثبت بيشتر مشتريان به تغييرات قيمت، مزاياي فروش ...
بدين ترتيب كه در ادامه به تعريف، جايگاه و اهميت برند در ادبيات بازاريابي اشاره و
سپس ... ايجاد محيط فيزيكي خاص تحويل و فرآيند تحويل مطرح گردد(Brookes,1996,
244).

بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه ...

زیرا موجب تعامل مشتری با شرکت شده و میتواند وفاداری و اعتماد مشتری به برند را در
... و رشد این صنعت کشور، که براساس تازهترین ردهبندیها نتوانسته جایگاهی در بین
... اهرم تجاری بهتری ایجاد کند، حاشیه فروش و سود را افزایش داده و آسیبپذیری خود را
.... بین استراتژی تبلیغات و ارزش ویژه برند وجود دارد (Mogire and Oloko, 2014).

بسته بندی؛ مهمترین عامل موفقیت فروش - - یزد رسا

8 دسامبر 2012 ... حالا قصد داشت با برند جدید خود T.G.I. Friday's وارد بازار شود. ... محیط اطراف ما به هر
نوعی با فرم ها، رنگ ها و نوشته ها فرا گرفته شده است. ... ابزار برقراری ارتباط بین
برند و مصرف کننده در قفسه های فروشگاه، نقشی استراتژیک در ... متفاوت است که
طبعا بر نحوه عملکرد بسته بندی در فرایند فروش تاثیر گذار خواهد بود.

۱۰ پیشنهاد برای افزایش تاثیر نیروهای سازمان در موفقیت برند

6 فوریه 2017 ... بپذیریم تاثیر نیروهای سازمان بر برند، بازتاب رفتار ما با ... قد علم می کنند و شما
را به واکنش وا می دارند، امروز فراموش کرده باشید که در دور و ... اگر دوست دارید
برندتان در ذهن کارکنانتان جایگاه مطلوبش را پیدا کند: ... کنید که بیشترین همخوانی
را با استراتژی های برند شما داشته باشند. ... ۷ـ تنش را از محیط دور کنید.

ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻓﺮوﺷﮕﺎه ) ( اي ﺷﻬﺮوﻧﺪ زﻧﺠﯿﺮه

18 مارس 2013 ... ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮﯾﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮ ... ﮐﻠﺮ. ارزش ﻧﺎم. و ﻧﺸــﺎن
ﺗﺠــﺎري از دﯾــﺪﮔﺎه ﻣﺸــﺘﺮي. را. واﮐــﻨﺶ ﻣﺸــﺘﺮي ﺑــﻪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ.

ردیف - دانشگاه پیام نور کرج

بررسی علل ترجیع برند پوشاک ترکیه نسبت به برند ایرانی توسط مصرف مصرف
کننده ... بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی p4 لغزایش فروش آبگرامکن های تولیدی
قایناز در شهر ... بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه ریزی عملیا تی محیطی با عوامل
ساختاری .... تدوین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در بانک ملت شهر
تهران ...

مدیریت برند :: بازاریابی فروش برندینگ (برندسازی) تبلیغات

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت برند» ثبت شده است - مشاوره، آموزش و نظارت بر
اجرا. ... نیست که استراتژی برندسازی شخصی ( پرسنال برندینگ ) شما چقدر
هوشمندانه، جالب و .... مشتری و برند) می‌گردد که حتما بر ارزش برند تاثیر بسیار
زیادی خواهد گذاشت. .... اگر برند در یک محیط و بازار ایزوله بود، می‌توانست با این
آلودگی و اثرات آن ...

تاکتیک‌هایی برای فروش به تیپ‌های شخصیتی مختلف - بصیرت ...

آیا این عالی نبود اگر یک شیوه فروش همیشه برای همه مشتریان احتمالی شما کاربرد
داشت؟ ... حتی به مجرب‌ترین و آراسته‌ترین نمایندگان فروش واکنش‌های متفاوتی نشان
می‌دهند. ... به شرکت‌ این گونه افراد نفع می‌رساند، خودتان را در جایگاه یک کارشناس
قرار دهید. ... تیپ‌های شخصیتی سازگار تحت تاثیر شهادت مشتریان دیگر قرار
می‌گیرند؛ ...

مدیریت بازاریابی - modir

30 سپتامبر 2010 ... 3)گرايش فروش: بر اين اصل استوار است كه مشتريان مقدار كافي از محصولات ...
شناخت قوت ها و ضعفهاي رقيب و استراتژي ها و آميخته بازاريابي آنان باعث ... محيط
خرد:عرضه كنندگان مواد اوليه، واسطه ها، كليه مصرف كنندگان و رقبا .... شخصيت:
شخصيت عبارتست از الگويي از خصايص فردي كه بر واكنشهاي رفتاري او اثر مي ...

برنامه‌ بازاریابی استراتژیک چیست ؟ و مزایا برنامه استراتژیک ...

4 مارس 2017 ... برنامه بازاریابی استراتژیک و مارکتینگ پلن ضرورت های فرآیند ... تحلیل و
شناسایی بازارهای هدف؛ سازماندهی یک جایگاه استراتژیک برای ... بازارهای هدف، می
‌تواند بر روی عادات خرید مشتریان شما تأثیر بگذارد. ... برنامه توسعه محصول; برنامه
ارتباطات بازاریابی; برنامه توسعه و گسترش فروش; برنامه خدمات مشتریان ...

رویای ثروت با بازاریابی شبکه ای ؛ واقعیت یا سراب؟ - دانشگاه تهران ...

5 ژانويه 2016 ... اساس کار بازاریابی شبکه ای فروش محصول توسط مشتریان راضی از محصول است. ...
عموم افراد به تبلیغات محیطی و پیرامونی اطراف خود توجهی ندارند و اکثر مردم ... ها که از
سهم فروش تعداد افراد زیادی از زیرشاخه های خود بهره می برند آسیبی نمی بینند. ...
نتوانسته جایگاهی بزرگتر از صدمین خرده فروش جهان را به دست آورد.

رویای ثروت با بازاریابی شبکه ای ؛ واقعیت یا سراب؟ - دانشگاه تهران ...

5 ژانويه 2016 ... اساس کار بازاریابی شبکه ای فروش محصول توسط مشتریان راضی از محصول است. ...
عموم افراد به تبلیغات محیطی و پیرامونی اطراف خود توجهی ندارند و اکثر مردم ... ها که از
سهم فروش تعداد افراد زیادی از زیرشاخه های خود بهره می برند آسیبی نمی بینند. ...
نتوانسته جایگاهی بزرگتر از صدمین خرده فروش جهان را به دست آورد.

عوامل سازنده شخصیت یک برند چیست؟ | بانک مشاغل برتر شیراز - پی جو

6 سپتامبر 2015 ... این بحث به طورعمده بر سهم برند، شخصیت برند، تأثیر رسانه ها بر ... و حفظ یک
برند قوی به معنی واقعی کلمه نیازمند تفکری استراتژیک و ... در رابطه با واکنش های
قابل تغییر مشتریان در زمینه فعالیت های گوناگون بازاریابی برای آن برند است. ...
پرسنل فروش، رضایت مشتری، الگوهای خرید مجدد و غیره که برند مورد ...

جایگاه جهانی پرتال مشتریان | شرکت همکاران سیستم

12 مارس 2016 ... موقعیت​های شغلی · محیط کار همکاران سیستم · نکاتی برای نوشتن رزومه خوب ... نحوه
تعامل و ارتباط با مشتریان، در سال‌‌های اخیر، تحت تأثیر توسعه روزافزون ... خدمات
پس از فروش و پشتیبانی نیز از این تغییرات بی‌بهره نبوده‌‌اند. ... از توسعه دانش
الکترونیک مشتریان، استراتژی تعدد کانال‌های ارائه خدمات پشتیبانی ...

موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

ارتباط بین تحقیقات بازاریابی، دانش مشتری و فروش شرکت ... انتخاب استراتژی
بازاریابی مناسب برای شرکت‌ بیمه صادرات و سرمایه گذاری ... بررسی تاثیر
خصوصیات شرکت و ویژگی‌های محیطی روی عملکرد بخش بازاریابی شرکت‌های صادر
کننده کالا در ... تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنش های پس از خرید مصرف
کنندگان

مشاور فروش - انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت

مشاور فروش - انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت - مشاوره فروش برای ... شرکتی
است که اعمال و فعالیتهای خود راشدیدا تحت تاثیر کنش ها و واکنشهای رقبا ... سایر
رقبا سود می برند و لذا برای این منظوربایستی به دنبال مصرف کنندگان جدید باشند.
... سپس نیازهای مشتری و عواملی که در محیط بازاریابی بر میزان خرید تاثیر داشته را
...

کاربرد رنگ‌ها در جایگاه‌ یابی و برندینگ / رنگ‌ آمیزی استراتژی‌های ...

7 مارس 2016 ... برای اثربخش کردن جایگاه محصول یا خدمت در ذهن مشتری، هماهنگی میان تمامی ... از میان
كاربردهای مختلف رنگ‌ها در بازاریابی، حفظ هویت تصویری برند، از ... برای مثال چه
كسی است كه به طور ناخود‌آگاه به هنگام قدم زدن در فروشگاه ... برای مثال، می‌دانیم که رنگ
قرمز به دلیل تاثیر بر متابولیسم بدن، اشتها را تحریک می‌کند.

برندینگ چیست؟ - پارس نمودار

یک استراتژی برندینگ موثر در یک بازار رقابتی فزاینده به شما حاشیه ی عمده می
بخشد. ... مستقیم، فروش شخصی، بسته بندی، رویدادها و اسپانسرینگ، خدمات مشتری.
... برندسازی شامل مباحث و مفاهیم مختلفی چون جایگاه یابی و جایگاه سازی برند یا
Brand ... شرایط محیطی(Context) به معنای در نظر گرفتن کلیه بخش‌های محیط M۳است
که ...

جزوه درسی طراحی و چیدمان فروشگاه - رشته بازاریابی انجمن مدیریت ...

استراتژي فروشگاهي با شاخص هايي همچون اهداف بازار فروشگاه ، تعيين چارچوب و
برنامه هايي ... در واقع موقعيت و جايگاه فروشگاه كه در ذهن مشتري قراردارد . .... هزينه
است كه تاثير مناسبي در جذب مشتريان نسبت به فروشگاه دارد كه معمولا از طريق(
راديو ..... چيدمان كالا :- اصولا" نظم ، موجب آرامش روحي و زيبايي محيط مي گردد ، لذا
ضروري است كه ...

امیرعلی پریزاده مشاور فروش اااا - blogfa.com

گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. ... به همه ی اجزای
تشکیل دهنده ی نظام بازار و همه عواملی که بر نظام بازار تاثیر می گذارند. ۳. ...
بازاریابان با بکارگیری درست و اصولی این عوامل می توانند در شرایط مختلف
جایگاهی در بازار ... شرکت کردن در نمایشگاهها، بازدید از بازار های گوناگون و بودن در
محیط بازار، دید ...

۱۰ پیشنهاد برای افزایش تاثیر نیروهای سازمان در موفقیت برند

6 فوریه 2017 ... بپذیریم تاثیر نیروهای سازمان بر برند، بازتاب رفتار ما با ... قد علم می کنند و شما
را به واکنش وا می دارند، امروز فراموش کرده باشید که در دور و ... اگر دوست دارید
برندتان در ذهن کارکنانتان جایگاه مطلوبش را پیدا کند: ... کنید که بیشترین همخوانی
را با استراتژی های برند شما داشته باشند. ... ۷ـ تنش را از محیط دور کنید.

10 اشتباه رایج در برند سازی و راههای جلوگیری از وقوع آنها

در مسیر برند سازی اغلب 10 اشتباه رایج صورت می گیرد که باید از وقوع آن ها
جلوگیری کرد. ... کردن و احساس کردن پیام آن، توجه به مشتری، محیط های اینترنتی و
شرایط فروش و زبان ... مادامی که به تعیین استراتژی های خود درباره بازسازی یک برند
بر پایه ... برگزاری یک کمپین و یا دادن یک شعار تبلیغاتی نمی‌تواند جایگاه یک
برند را ...

موقعیت یابی برند | درگاه بانک

8 ژوئن 2014 ... یک برند میتواند بوسیله صفات وظیفه ای و یا مزایای عاطفی جایگاه .... همچنین، مفهوم
موقعیت یابی با واژه فروش منحصر به فرد و 4p یعنی ... به عبارت دیگر، موقعیت
یابی واقعی نیست، در عوض مربوط به اثر گذاشتن بر ادراک مشتری از محصول است. ....
این استراتژی موقعیت یابی باید بر مبنای مزایای محیطی مربوط به ...

استراتژی بازاریابی هنر - انتشارات سیته

استراتژی بازاریابی هنر ... که بازاریابی هنر، تمرکز خود را بیش و پیش از رفتار
بازار، بر اثر هنریِ هنرمند قرار می‌دهد. ... فصل اول این کتاب مروری است بر مفهوم هنر،
اقتصاد هنر، جایگاه مخاطب و ... در فصل سوم تدوین استراتژی‌های بازاریابی و
استراتژی‌های برند، قیمت‌گذاری و ... تگ ها مشتریمشتری مداریبازاریابیانتشارات
سیتهفروش.

جایگاه جهانی پرتال مشتریان | شرکت همکاران سیستم

12 مارس 2016 ... موقعیت​های شغلی · محیط کار همکاران سیستم · نکاتی برای نوشتن رزومه خوب ... نحوه
تعامل و ارتباط با مشتریان، در سال‌‌های اخیر، تحت تأثیر توسعه روزافزون ... خدمات
پس از فروش و پشتیبانی نیز از این تغییرات بی‌بهره نبوده‌‌اند. ... از توسعه دانش
الکترونیک مشتریان، استراتژی تعدد کانال‌های ارائه خدمات پشتیبانی ...

Artificial Intelligence System Designer

کشش متقابل تقاضا عبارت است از میزان واکنش فروش یک کالا به ازای تغییر ... آنها
کالاهای صنعتی را خریداری کرده و آن را مجدداً به همان شکل به مشتریان صنعتی ....
خریداران صنعتی و واسطه ها در محیطی بسر می برند که به شکل مستمر تغییر می کند.
..... در بازارهای مصرفی، استراتژی جایگاه یابی عمدتاً از طریق تبلیغات منتقل می
شوند.

عوامل سازنده شخصیت یک برند چیست؟ | بانک مشاغل برتر شیراز - پی جو

6 سپتامبر 2015 ... این بحث به طورعمده بر سهم برند، شخصیت برند، تأثیر رسانه ها بر ... و حفظ یک
برند قوی به معنی واقعی کلمه نیازمند تفکری استراتژیک و ... در رابطه با واکنش های
قابل تغییر مشتریان در زمینه فعالیت های گوناگون بازاریابی برای آن برند است. ...
پرسنل فروش، رضایت مشتری، الگوهای خرید مجدد و غیره که برند مورد ...

اندازه گيري ارزش ويژه برند - شرکت مشاوره مدیریت تینو

برند يك الزام استراتژيك است كه سازمانها را در جهت خلق ارزش بيشتر براي ... حاشيه
سود بيشتر، واكنش مثبت بيشتر مشتريان به تغييرات قيمت، مزاياي فروش ...
بدين ترتيب كه در ادامه به تعريف، جايگاه و اهميت برند در ادبيات بازاريابي اشاره و
سپس ... ايجاد محيط فيزيكي خاص تحويل و فرآيند تحويل مطرح گردد(Brookes,1996,
244).

مروری بر روانشناسی و مفهوم رنگها در طراحی و تبلیغات | ata omidvar ...

31 ا کتبر 2015 ... گاهی این واکنش ها به دلیل اولویت بندی های شخصی است و گاهی به دلیل پس زمینه ی
فرهنگی فرد. .... مفهوم و احساس رنگ های خنثی بیشتر تحت تاثیر رنگ هایی که در
محیط اطراف .... از ميان كاربردهاي مختلف رنگ‌ها در بازاریابی، حفظ هويت تصویری برند
، از ... مشتريان، توليد كنندگان، تيم هاي بازاريابي و فروش و هم مصرف ...

استراتژی بازاریابی هنر - انتشارات سیته

استراتژی بازاریابی هنر ... که بازاریابی هنر، تمرکز خود را بیش و پیش از رفتار
بازار، بر اثر هنریِ هنرمند قرار می‌دهد. ... فصل اول این کتاب مروری است بر مفهوم هنر،
اقتصاد هنر، جایگاه مخاطب و ... در فصل سوم تدوین استراتژی‌های بازاریابی و
استراتژی‌های برند، قیمت‌گذاری و ... تگ ها مشتریمشتری مداریبازاریابیانتشارات
سیتهفروش.

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

14 ا کتبر 2016 ... انجام پایان نامه تأثیر استراتژی بازاریابی مبتنی بر هوش رقابتی بر عملکرد
شرکتها .... پایان نامه بررسی جایگاه بازاریابی چریکی در جذب مشتریان و افزایش
فروش ... تأثیر آمیخته بازاریابی و دانش مشتری بر ارزش برند مطالعه موردی: دایا .....
نامه تأثیر عوامل محیطی بر عملکرد با بهرهگیری از استراتژیکگرایی و ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI. جایگاه جستجو در فعالیت های پژوهشی. معمولاً یکی از
مهمترین چالش ها در .... مدیریت استراتژیک. مدیریت استعدادها · کارت امتیازی متوازن ...

جایگاه جهانی پرتال مشتریان | شرکت همکاران سیستم

12 مارس 2016 ... موقعیت​های شغلی · محیط کار همکاران سیستم · نکاتی برای نوشتن رزومه خوب ... نحوه
تعامل و ارتباط با مشتریان، در سال‌‌های اخیر، تحت تأثیر توسعه روزافزون ... خدمات
پس از فروش و پشتیبانی نیز از این تغییرات بی‌بهره نبوده‌‌اند. ... از توسعه دانش
الکترونیک مشتریان، استراتژی تعدد کانال‌های ارائه خدمات پشتیبانی ...

جایگاه جهانی پرتال مشتریان | شرکت همکاران سیستم

12 مارس 2016 ... موقعیت​های شغلی · محیط کار همکاران سیستم · نکاتی برای نوشتن رزومه خوب ... نحوه
تعامل و ارتباط با مشتریان، در سال‌‌های اخیر، تحت تأثیر توسعه روزافزون ... خدمات
پس از فروش و پشتیبانی نیز از این تغییرات بی‌بهره نبوده‌‌اند. ... از توسعه دانش
الکترونیک مشتریان، استراتژی تعدد کانال‌های ارائه خدمات پشتیبانی ...

طراحی فروشگاه و فنون فروش

عامل نهایی یا رکن اصلی در استراتژی فروشگاهی ، رویکرد فروشگاهها به ایجاد مزیت
رقابتی بادوام است . ... در واقع موقعیت و جایگاه فروشگاه که در ذهن مشتری قراردارد . ....
هزینه است که تاثیر مناسبی در جذب مشتریان نسبت به فروشگاه دارد که معمولا از ...
عوامل تعیین کننده محیط عمومی شهر در جهت تصمیم گیری موقعیت فروشگاه ، عبارت از
:.

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان. مقاله
پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf
...

انجام پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت مطالعه تاثیر تصویر برند بر رضایت و وفاداری مشتریان با در
نظر ... تاثیر ویژگی های محصولات با بسته بندی مولتی وك بر میزان فروش آنها در
كشور ... پایان نامه مدیریت بررسی اثر معنویت در محیط كار بر توانمندسازی كاركنان با
نقش ... پایان نامه مدیریت بررسی تأثیر استراتژی های نوآوری بر عملكرد سازمانی (
مورد ...

بازاریابی شرکت سامسونگ - فروش و بازاریابی

فروش و بازاریابی - بازاریابی شرکت سامسونگ - درباره فروش و بازاریابی در ایران
... شده‌اند، یک‌کار گرافیکی یک عنصر تبلیغاتی و یا اثر هنری به شمار می‌آید. [1] ....
سه ستاره (معنای سامسونگ در زبان كره ای) را ستاره های بیشتری بخشید و جایگاه آن را
نه ...... مشتری و بازار به سرعت واکنش نشان دهد و هرگز منتظر اقدام های رقبا باقی نماند.

موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

ارتباط بین تحقیقات بازاریابی، دانش مشتری و فروش شرکت ... انتخاب استراتژی
بازاریابی مناسب برای شرکت‌ بیمه صادرات و سرمایه گذاری ... بررسی تاثیر
خصوصیات شرکت و ویژگی‌های محیطی روی عملکرد بخش بازاریابی شرکت‌های صادر
کننده کالا در ... تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنش های پس از خرید مصرف
کنندگان

بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه ...

زیرا موجب تعامل مشتری با شرکت شده و میتواند وفاداری و اعتماد مشتری به برند را در
... و رشد این صنعت کشور، که براساس تازهترین ردهبندیها نتوانسته جایگاهی در بین
... اهرم تجاری بهتری ایجاد کند، حاشیه فروش و سود را افزایش داده و آسیبپذیری خود را
.... بین استراتژی تبلیغات و ارزش ویژه برند وجود دارد (Mogire and Oloko, 2014).

واژه نامه برند (Brand Dictionary) - مدیریت فردا

14 مه 2012 ... به مفهوم نگرش مشتریان نسبت به برند که بر پایه ی تداعیات ذهنی آنها نمود می یابد.
... تداعیات اصلی تحت تاثیر محصول و ویژگی های آن حاصل میگردد، در حالیکه
تداعیات ... استراتژی برند باید براساس چشم انداز برند شکل گرفته و بر خاسته از
اصول ... برخی از تجارب کنترل شده هستند مثل محیط فروشگاه خرده فروشی، ...

امیرعلی پریزاده مشاور فروش اااا - blogfa.com

گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. ... به همه ی اجزای
تشکیل دهنده ی نظام بازار و همه عواملی که بر نظام بازار تاثیر می گذارند. ۳. ...
بازاریابان با بکارگیری درست و اصولی این عوامل می توانند در شرایط مختلف
جایگاهی در بازار ... شرکت کردن در نمایشگاهها، بازدید از بازار های گوناگون و بودن در
محیط بازار، دید ...

تکنیک های جذب مشتری در کوتاه مدت و بلند مدت | علی خویه

26 مارس 2016 ... استفاده کم یک مشتری از یک نوع خدمت ممکن است در اثر عوامل موقعیتی مانند در ...
منظور تفهیم جایگاه مشتری و فرهنگ مشتریمداری در سازمانها و شرکتهای مختلف ....
ایجاد استراتژی موفق بازاریابی اجتماعی، همانند استراتژی بازاریابی تجاری ... از
طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای ...

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان. مقاله
پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf
...

بازاریابی احساسی چیست و چه جایگاهی در تبلیغات دارد | چطور - Chetor

شاید بتوان گفت میزان محبوبیت یک برند خاص، حاصلِ وقت و هزینه‌ای است که آن برند
صرف تبلیغات خود کرده است تا بر احساسات مشتریان اثر بگذارد. ... باید پذیرفت
که امروزه، دیگر فروش یک محصول کافی نیست و باید تجربه‌ی ... بنابراین، وقتی
لحن تبلیغات تغییر کرد و کاملا برعکس لحن مرسوم شد، مشتریان کاملا واکنش نشان
...

تاثير برنامه ريزي بر فروش محصولات - اهداف ترغیب مشتریان - blogfa ...

www.commitment.com - تاثير برنامه ريزي بر فروش محصولات - علمی - فرهنگي ...
اقداماتی است که به منظور ایجاد یک واکنش مطلوب در مشتری و بازار هدف در خصوص ...
بازاریابی نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی استراتژیک دارد و اطلاعات مورد نیاز ...
تهیه اهداف تبلیغات باید برمبنای تحلیل وضعیت (تحقیق بازار از جایگاه بازار،
مشتری، ...

اهمیت بسته بندی در رفتار مصرف کننده

4 مارس 2010 ... اين موضوع جهت درك واكنش مصرف كننده نسبت به بسته بندي كالاي ... گیری مشتری
است زیرا می تواند جهت اخذ تصمیمات حقیقی در فروشگاه، ... در این بسته بندی ها بر
انتخاب مشتریان و جذب آن ها تأثیر می گذارد . .... اولین قدم در این زمینه تعریف یک
استراتژی مناسب جهت جايگاه یابی ..... تاثیر برند در فروش مواد غذایی.

مدیریت بازاریابی - modir

30 سپتامبر 2010 ... 3)گرايش فروش: بر اين اصل استوار است كه مشتريان مقدار كافي از محصولات ...
شناخت قوت ها و ضعفهاي رقيب و استراتژي ها و آميخته بازاريابي آنان باعث ... محيط
خرد:عرضه كنندگان مواد اوليه، واسطه ها، كليه مصرف كنندگان و رقبا .... شخصيت:
شخصيت عبارتست از الگويي از خصايص فردي كه بر واكنشهاي رفتاري او اثر مي ...

بنر باربریزیارت نامه های حضرت زینب , زیارت حضرت معصومه , زیارت ائمه بقیع علیهم السلام , زیارت عاشورا ، زیارت پرفیض جامعه کبیره ، زیارت وارث

ساعت و تاریخ شمسی با میکرو کنترل مگا 8